24 C
Antananarivo
Sun 29 Nov 2020 19:48

LAHATSORATRA FARANY

TOETRANDRO ANDROANY

Antananarivo
few clouds
24 ° C
24 °
24 °
50 %
3.1kmh
20 %
Sun
22 °
Mon
30 °
Tue
32 °
Wed
28 °
Thu
30 °
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Toa misy aromontana miparitaka eto amin’ny firenena an! ... TohinyFintinina

6 ora lasa

Toa misy aromontana miparitaka eto amin’ny firenena an!

Comment on Facebook Toa misy aromontana ...

liana

Taminy androny fanenjehana Kristiana angamba no nisy anizao farany Dia izao indray a

Kara izany anie ny devoly latsaka eh fa ny mapalahelo anie reto maramila reto na tombotsoa jareo tsy hay jareo azy manao zavatra hotrany nio 😡

Lozaaaa hahaha tsy mahalala menatra. Fa ny tahotra no lehibe indrindra 😅😅🤣🤣

F angaha tena tsy navelan ny taranapoza miditra tao apiangonana mihitsy

Ny tsy vitany mpitondra nifandimby atrizay novitainy izao,miasa n'y devoly

?????

MBOLA VELONA NY MPANJAKAVAVY ANDRY RANAVALONA I TOMPOKOLAHY SY TOMPOKOVAVY

View more comments

Tosika Fameno sy Tosika Tsinjo – Tsy hita akory izay feno sy voatosika hoy Ravalo

Helisoa

Tany Tsiroanomandidy faritra Bongolava indray omaly zoma 27 novambra ny filoha Marc Ravalomanana. Nandritra ny fandalovany tany an-toerana dia nitafa tamin’ny olona teny andalam-be sy an-tsena izy mialohan’ny fandraisana azy tao amin’ny FJKM Ziona Tsiroanomandidy.

Mahafaly sy mahafinaritra ahy mandrakariva hoy ny filoha Marc Ravalomanana ny mitety ity Nosintsika ity, mahita hatrany izay tena iainan’ny vahoaka. Ny zavatra hita sy tsapa hoy izy dia ny fahasahiranan’ny vahoaka, ny fitarainan’izy ireo ny amin’ny fisondrotan’ny vidim-piainana, ny vidim-bary, ny fidinan’ny sandam- bola malagasy, ny tsy fisin’ ny asa ho an’ny tanora ary indrindra ny tsy fandriampahalemana. Tsy ao anatin’ny laharam-pahamehan’ny fanjakàna anefa izany fa izay metimety aminy no ataony. Natao avokoa ny resaka tosika fameno, tosika tsinjo, nefa tosika nankaiza izany? tsy fantatra hoe iza no feno sy voatosika tamin’izany.

Fa nasian’ny filoha Marc Ravalomanana resaka manokana ny vary izay foto-tsakafon’ny Malagasy satria tena lafo dia lafo ny vidiny ankehitriny tsy takatry ny fahefa-mividy intsony. Teo ihany koa ny resaka tsy fisian’ny rano izay tena efa mampikaikaika tokoa any amin’izay toerana aleha rehetra. Fa na izany aza ny zava-misy eto aminareo vahoaka eto Bongolava dia hita taratra ny fitia mifamaly teo amiko sy ianareo, izay feno fifaliana rehefa tafahoana indray hoy ihany i Dada.

www.facebook.com/100007920066152/posts/2840396639567644

www.gvalosoa.net/2020/11/28/tosika-fameno-sy-tosika-tsinjo-tsy-hita-akory-izay-feno-sy-voatosika-...
... TohinyFintinina

21 ora lasa

Tosika Fameno sy Tosika Tsinjo – Tsy hita akory izay feno sy voatosika hoy Ravalo

Helisoa

Tany Tsiroanomandidy faritra Bongolava indray omaly zoma 27 novambra ny filoha Marc Ravalomanana. Nandritra ny fandalovany tany an-toerana dia nitafa tamin’ny olona teny andalam-be sy an-tsena izy mialohan’ny fandraisana azy tao amin’ny FJKM Ziona Tsiroanomandidy.

Mahafaly sy mahafinaritra ahy mandrakariva hoy ny filoha Marc Ravalomanana ny mitety ity Nosintsika ity, mahita hatrany izay tena iainan’ny vahoaka. Ny zavatra hita sy tsapa hoy izy dia ny fahasahiranan’ny vahoaka, ny fitarainan’izy ireo ny amin’ny fisondrotan’ny vidim-piainana, ny vidim-bary, ny fidinan’ny sandam- bola malagasy, ny tsy fisin’ ny asa ho an’ny tanora ary indrindra ny tsy fandriampahalemana. Tsy ao anatin’ny laharam-pahamehan’ny fanjakàna anefa izany fa izay metimety aminy no ataony. Natao avokoa ny resaka tosika fameno, tosika tsinjo, nefa tosika nankaiza izany? tsy fantatra hoe iza no feno sy voatosika tamin’izany.

Fa nasian’ny filoha Marc Ravalomanana resaka manokana ny vary izay foto-tsakafon’ny Malagasy satria tena lafo dia lafo ny vidiny ankehitriny tsy takatry ny fahefa-mividy intsony. Teo ihany koa ny resaka tsy fisian’ny rano izay tena efa mampikaikaika tokoa any amin’izay toerana aleha rehetra. Fa na izany aza ny zava-misy eto aminareo vahoaka eto Bongolava dia hita taratra ny fitia mifamaly teo amiko sy ianareo, izay feno fifaliana rehefa tafahoana indray hoy ihany i Dada.

https://www.facebook.com/100007920066152/posts/2840396639567644

http://www.gvalosoa.net/2020/11/28/tosika-fameno-sy-tosika-tsinjo-tsy-hita-akory-izay-feno-sy-voatosika-hoy-ravalo/

Comment on Facebook 1764140243706142_3531234016996747

Zahay tsy mba nahita zny mihitsy na kely ary sdy le izy taty @nay @ 9hr alina jusque 3hr maraina no nozarain dreo le tosika fameno zny

tsy hita akory izy feno sy voatosika 😂😂😆😅😅😅 azoko indray iny 😄😄

Zahay aloha tsy nahita an zany taty nefa toa hoe ampy ny gasy tsirairay ary trosa iraisana

Fiainam-pirenena – Tsy tokony hampijaly ny Malagasy ny rano sy vary

Ny Valosoa

Nandalo tany Tsiroanomandidy renivohitr’i Bongolava ny Filoha Ravalomanana omaly Zoma 27 Novambra, toy ny mahazatra azy dia nitafatafa sy nihaino ireo tantsaha sy ireo mponina tany an-toerana ny tenany, zony tanteraka ny manao izany amin’ny mahaolompirenena azy. Ankoatran’ny fahasahiranana efa mahazatra, dia nisongadina tamin’ny fanamarihana nataon’ny Filoha Ravalomanana ny olana sedrain’ny vahoakan’i Bongolava eo amin’ny famatsiandrano sy fahitana ny vary atokona.

MIKASIKA NY RANO

Tsy tokony hisedra fahasahiranana isika malagasy eo amin’ny fahazoana rano fisotro sy idiovana, satria ny faritra rehetra manerana an’i Madagasikara dia samy lalovan’ny renirano avokoa, na ny any amin’ny faritra atsimo anjakan’ny kere aza dia ahitana ny reniranon’i Mandrare, Mangoky, Onilahy, Ifaho, Fiherenana sns…

Tsiahivina fa tamin’ny fitondrana tetezamita notarihan’ny Filoha ankehitriny dia fahavakisana no nanjo ny fefilohan’ny Fiherenana fa tsy faharitrana akory, ny dikan’izany rehetra izany dia misy ny rano eto amintsika f’ireo mpitondra no tsy mahay mifehy azy, ny marimarina kokoa dia tsy te-hisahirana amin’izay manjo ny vahoaka ireo nahazo fahefana, fa faly fotsiny higoka ny tombontsoa azo amin’ny toeram-pandalovana.

Ny Filoha Ravalomanana no hany mpitondra nametraka fandaharan’asa mazava amin’ny famatsiandrano ho an’ny vahoaka manerana an’i Madagasikara, nisy mihitsy aza ny fanamby mety ahatonga antsika malagasy ho mpanondrana rano any ivelany, kanefa akory atao fa tsy tanteraka izany hatramin’izao vokatry ny fanonganampanjakana tamin’ny 2009, sy ny hala-bato tamin’ny 2018, dia izao isika malagasy mbola mangetaheta ambony lakana izao.

VARY IHANY NY ANAY MALAGASY

Mazava tsy azo iadiankevitra ny hiran’i Ramboatiana Etienne manao hoe “vary ihany ny anay malagasy”, satria foto-tsakafontsika malagasy ny vary, manan-kery ho an’ny faritra rehetra izany fihinanam-bary izany, ary aza adinoina f’isika malagasy rehefa tonga ny ora fisakafoana dia tsy miteny hoe ndao hisakafo fa ndao hihinam-bary, ny mampalahelo anefa dia mihena ny fanjifana vary ho an’ny fianakaviana maro, raha intelo isan’andro fahiny dia mihena ho indroa na indray mandeha sisa, ary ny fatran’ny vary atokona koa nilatsaka be dia be, fa raha nafatra tamin’ny kapoakan-dronono Nestlé fahiny dia tsy izany intsony, fa ny kapoakam-boatabia Madco no miasa ankehitriny.

Tsy takatry ny rehetra ny vidiny, ny tantsaha malagasy na dia mazoto miasa aza dia tsy tafavoaka satria tsy maharaka ny ho enti-manana amin’ny fahazoana vokatra ampy sy tsara kalitao, ireo mpitondra tsy mijery izay fahasahiranan’ny tantsaha, ny teti-bola nasiam-panitsiana tamin’ny fivoriana ara-potoanan’ireo fahefana mpanao lalàna farany teo, aza moa nahena indray ho an’ny ministeran’ny fambolena, tsy mandry fahalemana koa ny tantsaha, fa manjaka ny asan-dahalo sy ny hala-botry, ireo mpijirika manararaotra amin’ny fividianana mora ny akotry jeren’ny fitondrana fotsiny, misy mihitsy aza olona akaikin’ny mpitondra mirotsaka amin’ny fanambakana ny tantsaha.

Ny vahaolana hitan’ny fitondrana hamatsiana vary ny vahoaka malagasy dia ny fanafarana vary any ivelany, izay misy sarany be dia be, voatery tsy maintsy amidy amin’ny vidiny mitovy amin’ny vary eto an-toerana anefa ireny vary nafarana ireny, ny vokatr’izany dia matetika manentsina ny banga ny fitondrana, izay midika hoe nanome fanampiana ireo tantsaha any ivelany toy ny any Pakistan, Chine, sns… Ireo orinasa nomena ny tsena tamin’ny fanafaram-bary araka ny nambaran’ny Filoha Ravalomanana tany Tsiroanomandidy, dia mpandraharaha vahiny izay tsy mitsinjo ny maha foto-tsakafon’ny malagasy ny vary, fa dia ny fakana tombony mihoa-pampana ihany no masaka an-tsain’ireny vahiny ireny.

Tamin’ny fotoana nitondran’ny Filoha Ravalomanana no nahatsapan’ireo tantsaha, fa misy mpitondra mitsinjo ny fiainany, nomena ny enti-manana rehetra ny tantsaha, na zezika na masomboly voafantina, tamin’ny alalan’ny tetikasa PSDR, nisy koa ny fanampiana ara-bola izay tsy averina raha tsy efa fotoana fiakaran’ny vokatra, na koa fanampiana tsy averina intsony na averina ihany fa amin’ny ampahany , ny vokatr’ireo tantsaha dia vidian’ny “Fanamby Rice Meal” amin’ny vidiny ara-dalàna tany amin’ny faritra Alaotra sy ireo faritra mahavoka-bary, fay tanteraka ireo mpijirika mpanararaotra ny tantsaha. Ankoatr’izany ny lalana namoahan’ny tantsaha ny vokatra vita ara-dalàna, sady tamin’ny fotoana nitondran’ny Filoha Ravalomanana ihany koa dia tsy miala lavitra ny tanànany ireo tantsaha, fa ny fiarabe miaraka amin’ny mizana no manatona ny tantsaha, mividy ny vary akotry.

Ny fisian’ireo ezaka goavana nanampiana ny tantsaha ireo no nahatonga ny fanonganampanjakana, sy ny fisakanana ny Filoha Ravalomanana tamin’ny alalan’ny hala-bato.

Efa mahalala ny marina ny malagasy ankehitriny, satria na ny rano na ny vary dia samy tsy tokony hampijaly antsika malagasy velively, hatramin’ireo vahoaka tratran’ny kere any atsimo dia efa tsy ho voambaka intsony amin’ny aoriana.

www.gvalosoa.net/2020/11/28/fiainam-pirenena-tsy-tokony-hampijaly-ny-malagasy-ny-rano-sy-vary/
... TohinyFintinina

21 ora lasa

Fiainam-pirenena – Tsy tokony hampijaly ny Malagasy ny rano sy vary

Ny Valosoa

Nandalo tany Tsiroanomandidy renivohitr’i Bongolava ny Filoha Ravalomanana omaly Zoma 27 Novambra, toy ny mahazatra azy dia nitafatafa sy nihaino ireo tantsaha sy ireo mponina tany an-toerana ny tenany, zony tanteraka ny manao izany amin’ny mahaolompirenena azy. Ankoatran’ny fahasahiranana efa mahazatra, dia nisongadina tamin’ny fanamarihana nataon’ny Filoha Ravalomanana ny olana sedrain’ny vahoakan’i Bongolava eo amin’ny famatsiandrano sy fahitana ny vary atokona.

MIKASIKA NY RANO

Tsy tokony hisedra fahasahiranana isika malagasy eo amin’ny fahazoana rano fisotro sy idiovana, satria ny faritra rehetra manerana an’i Madagasikara dia samy lalovan’ny renirano avokoa, na ny any amin’ny faritra atsimo anjakan’ny kere aza dia ahitana ny reniranon’i Mandrare, Mangoky, Onilahy, Ifaho, Fiherenana sns…

Tsiahivina fa tamin’ny fitondrana tetezamita notarihan’ny Filoha ankehitriny dia fahavakisana no nanjo ny fefilohan’ny Fiherenana fa tsy faharitrana akory, ny dikan’izany rehetra izany dia misy ny rano eto amintsika f’ireo mpitondra no tsy mahay mifehy azy, ny marimarina kokoa dia tsy te-hisahirana amin’izay manjo ny vahoaka ireo nahazo fahefana, fa faly fotsiny higoka ny tombontsoa azo amin’ny toeram-pandalovana.

Ny Filoha Ravalomanana no hany mpitondra nametraka fandaharan’asa mazava amin’ny famatsiandrano ho an’ny vahoaka manerana an’i Madagasikara, nisy mihitsy aza ny fanamby mety ahatonga antsika malagasy ho mpanondrana rano any ivelany, kanefa akory atao fa tsy tanteraka izany hatramin’izao vokatry ny fanonganampanjakana tamin’ny 2009, sy ny hala-bato tamin’ny 2018, dia izao isika malagasy mbola mangetaheta ambony lakana izao.

VARY IHANY NY ANAY MALAGASY

Mazava tsy azo iadiankevitra ny hiran’i Ramboatiana Etienne manao hoe “vary ihany ny anay malagasy”, satria foto-tsakafontsika malagasy ny vary, manan-kery ho an’ny faritra rehetra izany fihinanam-bary izany, ary aza adinoina f’isika malagasy rehefa tonga ny ora fisakafoana dia tsy miteny hoe ndao hisakafo fa ndao hihinam-bary, ny mampalahelo anefa dia mihena ny fanjifana vary ho an’ny fianakaviana maro, raha intelo isan’andro fahiny dia mihena ho indroa na indray mandeha sisa, ary ny fatran’ny vary atokona koa nilatsaka be dia be, fa raha nafatra tamin’ny kapoakan-dronono Nestlé fahiny dia tsy izany intsony, fa ny kapoakam-boatabia Madco no miasa ankehitriny.

Tsy takatry ny rehetra ny vidiny, ny tantsaha malagasy na dia mazoto miasa aza dia tsy tafavoaka satria tsy maharaka ny ho enti-manana amin’ny fahazoana vokatra ampy sy tsara kalitao, ireo mpitondra tsy mijery izay fahasahiranan’ny tantsaha, ny teti-bola nasiam-panitsiana tamin’ny fivoriana ara-potoanan’ireo fahefana mpanao lalàna farany teo, aza moa nahena indray ho an’ny ministeran’ny fambolena, tsy mandry fahalemana koa ny tantsaha, fa manjaka ny asan-dahalo sy ny hala-botry, ireo mpijirika manararaotra amin’ny fividianana mora ny akotry jeren’ny fitondrana fotsiny, misy mihitsy aza olona akaikin’ny mpitondra mirotsaka amin’ny fanambakana ny tantsaha.

Ny vahaolana hitan’ny fitondrana hamatsiana vary ny vahoaka malagasy dia ny fanafarana vary any ivelany, izay misy sarany be dia be, voatery tsy maintsy amidy amin’ny vidiny mitovy amin’ny vary eto an-toerana anefa ireny vary nafarana ireny, ny vokatr’izany dia matetika manentsina ny banga ny fitondrana, izay midika hoe nanome fanampiana ireo tantsaha any ivelany toy ny any Pakistan, Chine, sns… Ireo orinasa nomena ny tsena tamin’ny fanafaram-bary araka ny nambaran’ny Filoha Ravalomanana tany Tsiroanomandidy, dia mpandraharaha vahiny izay tsy mitsinjo ny maha foto-tsakafon’ny malagasy ny vary, fa dia ny fakana tombony mihoa-pampana ihany no masaka an-tsain’ireny vahiny ireny.

Tamin’ny fotoana nitondran’ny Filoha Ravalomanana no nahatsapan’ireo tantsaha, fa misy mpitondra mitsinjo ny fiainany, nomena ny enti-manana rehetra ny tantsaha, na zezika na masomboly voafantina, tamin’ny alalan’ny tetikasa PSDR, nisy koa ny fanampiana ara-bola izay tsy averina raha tsy efa fotoana fiakaran’ny vokatra, na koa fanampiana tsy averina intsony na averina ihany fa amin’ny ampahany , ny vokatr’ireo tantsaha dia vidian’ny “Fanamby Rice Meal” amin’ny vidiny ara-dalàna tany amin’ny faritra Alaotra sy ireo faritra mahavoka-bary, fay tanteraka ireo mpijirika mpanararaotra ny tantsaha. Ankoatr’izany ny lalana namoahan’ny tantsaha ny vokatra vita ara-dalàna, sady tamin’ny fotoana nitondran’ny Filoha Ravalomanana ihany koa dia tsy miala lavitra ny tanànany ireo tantsaha, fa ny fiarabe miaraka amin’ny mizana no manatona ny tantsaha, mividy ny vary akotry.

Ny fisian’ireo ezaka goavana nanampiana ny tantsaha ireo no nahatonga ny fanonganampanjakana, sy ny fisakanana ny Filoha Ravalomanana tamin’ny alalan’ny hala-bato.

Efa mahalala ny marina ny malagasy ankehitriny, satria na ny rano na ny vary dia samy tsy tokony hampijaly antsika malagasy velively, hatramin’ireo vahoaka tratran’ny kere any atsimo dia efa tsy ho voambaka intsony amin’ny aoriana.

http://www.gvalosoa.net/2020/11/28/fiainam-pirenena-tsy-tokony-hampijaly-ny-malagasy-ny-rano-sy-vary/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 28 Novambra 2020.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

21 ora lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 28 Novambra 2020.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net

Ilaina henoina ny feon’ny vahoaka. ... TohinyFintinina

1 andro lasa

Ilaina henoina ny feon’ny vahoaka.

Mila tohanana ny tantsaha. ... TohinyFintinina

1 andro lasa

Mila tohanana ny tantsaha.

Rano, lalana, kere, vidimpiainana, kolikoly, fanimbazimbàna, fanitsakitsahana, fanimbàna, lainga, fanararaotana, fanenjehana, ramatahora, ... ... TohinyFintinina

1 andro lasa

Rano, lalana, kere, vidimpiainana, kolikoly, fanimbazimbàna, fanitsakitsahana, fanimbàna, lainga, fanararaotana, fanenjehana, ramatahora, ...

Comment on Facebook Rano, lalana, kere, ...

Zah Tim fa mba te hiteny hoe Dada ihany zao nametrak azy teo

Gasy ataratasy no nametraka teo ka tsy mahagaga raha tsy mifanindra-dàlana amin'ny foto-pisainana mahamalagasy ny fanapahan-keviny #tivaotenaborizanyaminazy

😮 Tena tezitra be ianao matoa sahy milaza an'izao. Miharatsy isan'andro ny politika. Indrindra rehefa manomana ny fifidianana ireny....Indrisy !

View more comments

Sarotra ny fiainan-dRamalagasy. ... TohinyFintinina

2 andro lasa

Sarotra ny fiainan-dRamalagasy.

Mijaly rano koa Fianarantsoa, tranga tsy mbola nisy

Jeunne Tim Fianara : rano rano rano, asio tosika rano indray fa mijaly ny vahoakan’i Fianara. 2 andro tsy mandeha S.O.S, zavatra tsy mbola nisy tato anatin’ny 30 taona.

Alain Christian Andrianomentsoa : henjana be zany an!

Rakoto Hajanirina Herve Ralevasaona : eto Ankofafa, Talatamaty, Beravina, mifanjevo isa-maraina mitady rano hosotroina.

Dinand Rakoto : zao zany no atao hoe fandrosoana izany, eau vive no sotroina sy isasana, 13 fou ty.

Seraf Abdou'ls : zany ve ! De inona fotsiny zany no zavatra mba hantenain-tsika vahoaka amin'ity fitondrana ity raha izany no fandehany ! Ny zavatra tsy mbola nisy teto @ firenena hatr@izay dia nasehon'ity fitondrana manara-penitra ity daholo. Mihitsoka tanteraka ny fiainam-bahoaka…

Sakay Tany : fa angaha tsy hoe velirano ndray e?

Jullu Iariso Iaina : Kkkkkkkkk, efa velirano zao omeny sy atolony antsika mianakavy izao e, ampy antsika tsara izao, tsy hoe mandatsa sanatria fa mampisaina sy mampieritreritra.

Ben Ranaivo : fahirano mihitsy izo ataon’ny fitondrana ny vahoaka izao.

Van Dam Jean Claude : ka lay rano nge nitobaka tamin’lay novelesina dia io ritra tsy misy io tsony e!

Georges Fabrice : NY RAHA tsa azoko d hoe ino tena olana, Firy INA ve rangah tsa mivaha ny olana!

Andriatsimaniry Abeline: Loza aki ty!

Andreas Rabe : efaa manana fiara pompiers 4 tsika zao e ! Calme !

Yarivosoa Yniest : efa hoe fanjakana dedaka sy eboebo sy tia sehoseho no betsaka fa tsisy zavatra mandeha miantraika @ fiainan'ny madinika mihintsy, tena hoe fahirano tanteraka isika.

Eric Maerah : zao moa zany na ny nifidy na ny tsa nifidy d samy mihinana ny nem ny jiaby, fa raha nandinika tamin’ny tetezamita iny d tsa tokony ho nifidy azy. Fa aho aloha d tsa nifidy azy, efa haiko fa tsa mahay raha Rajoelina io.

Jaona Ratsimbazafy : tsa nisy teto Fianara nandritra ny 60 taona tokoa, tsa fisian-drano zao, tena fitondrana tsa mamely, tsa mahay raha, mila hatao mihinana ny IEM, hihihiiiii !

Velo Cathérine : tsy Fianarantsoa fo manana olana rano zegny, fa Région maro amin’ny Nosy misy io. Tena tsy manana solution aminazy io fitondrana Rajoelina ty.

Georges Rakotobe : Antananarivo, Antsirabe dia izao koa Fianarantsoa izao no fantatro fa manana olana rano io, ankoatra ny faritra hafa izay tsy haiko. Ny any Atsimo manginy fotsiny, olana amin’ny faritra maro izy ity satria ny mari-pana koa izao miakatra be amin’ny faritra maromaro. Zavatra tsy nisy hatramin’izay, mandroraa mitsilany ny olona amin’ny fanimbana ny tontolo iainana, fa tokony hanana vahaolana maharitra koa ny fitondrana amin’izao olan’ny rano izao, satria ny rano aina.

Jean Chrysostome Raveloson: aty aminay aty Itaosy sy ny manodidina, sakafo isan’andro ny fifohazana maraina milahatra rano amin’ny bidon jaune, ny rano ao an-trano amin’ny robinet an’ny Jirama izao, efa ho herinandro mahery tsy nandeha, tena mijaly ny mponina.

Honoré Rakotoniaina: aminay amin’ny tanàna ambony aty Fianarantsoa, tena tsy misy na goutte iray aza ny rano amin’ny robinet, tena sahirana, mila vahaolana malaky.

Bernard Ravoahaja: tsa ny rano, tsa misasa, sahirana amin’ny fandrahoan-kany, ino vahaolana ry 13 tsa mahay raha, mijaly anay.

Christian Rakotonomenjanahary: ho anay ety Bemasoandro Itaosy, efa tapa-bolana tsy misy rano, tena sahirana e! vao mangiran-dratsy dia efa filaharambe ny bidon jaune.

Julienne Ramavoarisoa: tsa mety rano tsaa misy ty, raha tsa nisy teto Fianara hatramin’izay, vahao malaky olana io Rafanjakana a!

Henri Randrianarenina: faritra maro eto amin’ny Nosy no miha-mafana, dia mbola hitombo ihany izany raha izao ny faritra sy tanàna hanana olana amin’ny rano.
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Mijaly rano koa Fianarantsoa, tranga tsy mbola nisy 

Jeunne Tim Fianara : rano rano rano, asio tosika rano indray fa mijaly ny vahoakan’i Fianara. 2 andro tsy mandeha S.O.S, zavatra tsy mbola nisy tato anatin’ny 30 taona.

Alain Christian Andrianomentsoa : henjana be zany an!
 
Rakoto Hajanirina Herve Ralevasaona : eto Ankofafa, Talatamaty, Beravina, mifanjevo isa-maraina mitady rano hosotroina.
 
Dinand Rakoto : zao zany no atao hoe fandrosoana izany, eau vive no sotroina sy isasana, 13 fou ty.
 
Seraf Abdouls : zany ve ! De inona fotsiny zany no zavatra mba hantenain-tsika vahoaka aminity fitondrana ity raha izany no fandehany ! Ny zavatra tsy mbola nisy teto @ firenena hatr@izay dia nasehonity fitondrana manara-penitra ity daholo. Mihitsoka tanteraka ny fiainam-bahoaka…
 
Sakay Tany : fa angaha tsy hoe velirano ndray e?
 
Jullu Iariso Iaina : Kkkkkkkkk, efa velirano zao omeny sy atolony antsika mianakavy izao e, ampy antsika tsara izao, tsy hoe mandatsa sanatria fa mampisaina sy mampieritreritra.
 
Ben Ranaivo : fahirano mihitsy izo ataon’ny fitondrana ny vahoaka izao.
 
Van Dam Jean Claude : ka lay rano nge nitobaka tamin’lay novelesina dia io ritra tsy misy io tsony e!
 
Georges Fabrice : NY RAHA tsa azoko d hoe ino tena olana, Firy INA ve rangah tsa mivaha ny olana!

Andriatsimaniry Abeline: Loza aki ty!
 
Andreas Rabe : efaa manana fiara pompiers 4 tsika zao e ! Calme !
 
Yarivosoa Yniest : efa hoe fanjakana dedaka sy eboebo sy tia sehoseho no betsaka fa tsisy zavatra mandeha miantraika @ fiainanny madinika mihintsy, tena hoe fahirano tanteraka isika.
 
Eric Maerah : zao moa zany na ny nifidy na ny tsa nifidy d samy mihinana ny nem ny jiaby, fa raha nandinika tamin’ny tetezamita iny d tsa tokony ho nifidy azy. Fa aho aloha d tsa nifidy azy, efa haiko fa tsa mahay raha Rajoelina io.
 
Jaona Ratsimbazafy : tsa nisy teto Fianara nandritra ny 60 taona tokoa, tsa fisian-drano zao, tena fitondrana tsa mamely, tsa mahay raha, mila hatao mihinana ny IEM, hihihiiiii !
 
Velo Cathérine : tsy Fianarantsoa fo manana olana rano zegny, fa Région maro amin’ny Nosy misy io. Tena tsy manana solution aminazy io fitondrana Rajoelina ty.
 
Georges Rakotobe : Antananarivo, Antsirabe dia izao koa Fianarantsoa izao no fantatro fa manana olana rano io, ankoatra ny faritra hafa izay tsy haiko. Ny any Atsimo manginy fotsiny, olana amin’ny faritra maro izy ity satria ny mari-pana koa izao miakatra be amin’ny faritra maromaro. Zavatra tsy nisy hatramin’izay, mandroraa mitsilany ny olona amin’ny fanimbana ny tontolo iainana, fa tokony hanana vahaolana maharitra koa ny fitondrana amin’izao olan’ny rano izao, satria ny rano aina.
 
Jean Chrysostome Raveloson: aty aminay aty Itaosy sy ny manodidina, sakafo isan’andro ny fifohazana maraina milahatra rano amin’ny bidon jaune, ny rano ao an-trano amin’ny robinet an’ny Jirama izao, efa ho herinandro mahery tsy nandeha, tena mijaly ny mponina.
 
Honoré Rakotoniaina: aminay amin’ny tanàna ambony aty Fianarantsoa, tena tsy misy na goutte iray aza ny rano amin’ny robinet, tena sahirana, mila vahaolana malaky.

Bernard Ravoahaja: tsa ny rano, tsa misasa, sahirana amin’ny fandrahoan-kany, ino vahaolana ry 13 tsa mahay raha, mijaly anay.
 
Christian Rakotonomenjanahary: ho anay ety Bemasoandro Itaosy, efa tapa-bolana tsy misy rano, tena sahirana e! vao mangiran-dratsy dia efa filaharambe ny bidon jaune.
 
Julienne Ramavoarisoa: tsa mety rano tsaa misy ty, raha tsa nisy teto Fianara hatramin’izay, vahao malaky olana io Rafanjakana a!
 
Henri Randrianarenina: faritra maro eto amin’ny Nosy no miha-mafana, dia mbola hitombo ihany izany raha izao ny faritra sy tanàna hanana olana amin’ny rano.

Comment on Facebook Mijaly rano koa ...

efa novelesin'ny prezida anie le rano dia naotany ny vahoaka izy hoe :ekena sa tsy ekena ,dia namaly azy ny vahoaka hoe ekenay ekenay, dia io fa lasa tokoa ny rano namoifo,ka akory atao fa nomen'ny Zanahary izay tediavin'ny vahoaka

Ou

Tokony tsy velesina kosa ilay rano e! Izao no vokany

Solution?... n°13... Alefa prezidà fa vitanao irery io... mpanenjika moa tozoro afara?!...

Fidio terezy

13 fo ninay

View more comments

DISODISOKELY INDRAY ?

Disodisokely indray ve ny filohanay hajaina?
Tsy nahomby loatra angaha ity CVO izay noderaina?
Andeha hividy vakisiny sy hanafatra indray,
Kanefa ny krizy ity vao mainka tena mahamay?

Mampametraka baraingo, aiza izao ankehitriny
Ilay tambavy nidedahana ary koa ilay vakisiny?
Modimody toa mangina, mody adala ve ‘nareo,
Sa tena disodisokely ka dia tsy mamoaka feo?

Artemesia no mety sa ny fambolena vary?
Fa raha mbola izao no hitohy dia be no ho fatin`ny mosary.
Ny kapoakam-bary izao mananika ny fitonjato,
Ka dia tena tsy hay intsony izay hohanina ato ho ato.

Disodisokely indray ve ny filohanay hajaina?
Hidina ny vidim-bary, izany anie no nodradraina!
Ho lasa fitonjato ariary ny kilao (fa tsy kapoaka ).
Velombolo tamin’izany sady faly ny vahoaka!

… Kanjo disodisokely ny filohanay hajaina!
Tsy vao hoe indray mandeha fa efa tena tsy hay isaina!
Raha indroa na hoe intelo, mbola azo noleferina,
Saingy ny azy tsy izay fa be dia be, miverimberina!

DADAN’i ZINA (24-11-20)
... TohinyFintinina

2 andro lasa

DISODISOKELY INDRAY ?

Disodisokely indray ve ny filohanay hajaina?
Tsy nahomby loatra angaha ity CVO izay noderaina?
Andeha hividy vakisiny sy hanafatra indray,
Kanefa ny krizy ity vao mainka tena mahamay?

Mampametraka baraingo, aiza izao ankehitriny
Ilay tambavy nidedahana ary koa ilay vakisiny?
Modimody toa mangina, mody adala ve ‘nareo,
Sa tena disodisokely ka dia tsy mamoaka feo?

Artemesia no mety sa ny fambolena vary?
Fa raha mbola izao no hitohy dia be no ho fatin`ny mosary.
Ny kapoakam-bary izao mananika ny fitonjato,
Ka dia tena tsy hay intsony izay hohanina ato ho ato.

Disodisokely indray ve ny filohanay hajaina?
Hidina ny vidim-bary, izany anie no nodradraina!
Ho lasa fitonjato ariary ny kilao (fa tsy kapoaka ).
Velombolo tamin’izany sady faly ny vahoaka!

… Kanjo disodisokely ny filohanay hajaina!
Tsy vao hoe indray mandeha fa efa tena tsy hay isaina!
Raha indroa na hoe intelo, mbola azo noleferina,
Saingy ny azy tsy izay fa be dia be, miverimberina!

      DADAN’i ZINA (24-11-20)

Comment on Facebook DISODISOKELY INDRAY ...

Tsy maharaka vaovao indray isika zany fa efa hoe tsy hanafatra vaksiny ny fanjakana Malagasy fa mahatoky ny manampahaizana Malagasy sy ny tambavy vita gasy

Tsy mahagaga e.

Izay anie no maha- Tena Gasy Vendrana azy e!... Tohizo fa mbola tsy ampy an’ireo mpifidy loranzy... merci prezidà! Alefa 13 fô drako e!

Narw kos e 😂😂

View more comments

Fifidianana loholona 11 desambra - Hihatra ny fepetra ho an’ireo olomboafidy TIM alaim-panahy

Miketrika ny hampisara-bazana ny antoko mpanohitra ny fitondram-panjakana amin’izao fotoana mialoha ny fifidianana loholona ny faha-11 desambra, amin’ny halalan’ny fampirisihana an-kolaka handray anjara amin’ny fifidianana.

Na ny Rodoben’ny Mpanohitra ho an’ny Demokrasia eto Madagasikara (RMDM) na ny vondrona parlemantera Panorama dia efa nanambara fa tsy handray anjara amin’io fifidianana amboletra sy tsy manara-dalàna io. Ny antoko TIM dia nanamafy izany teny anivon’ireo olomboafidiny voakasika amin’ny fifidianana, dia ireo ben’ny tanàna sy ireo mpanolotsaina TIM izay voasokajy ho isan’ny mpifidy vaventy.

Re fa misy ireo ben’ny tanàna sy mpanolotsaina voaraviravy vola handika ny fitsipika tokony arahina na ny ‘consigne de vote’ ka milaza haneho ny safidiny hono. Manana ny fitsipika mifehy azy anefa ny antoko TIM ary nanaiky hanaraka izany ireo olomboafidy nilatsaka tamin’ny anaran’ny TIM, na tamin’izy niditra tao amin’ny antoko na tamin’izy nilatsaka ho fidiana kandidà TIM.

Nampatsiahy ny sekretera jeneralin’ny antoko TIM ho an’ireo mivilivily saina na manaiky ho voarebireby dia ho iharan’ny fepetra mifehy ny antoko. Hisy araka izany ny fanaraha-maso eo amin’ny fanajana ny torimarika napetraky ny antoko.

youtu.be/j_qDApHKCoI?t=1053

#TIM #loholona #fifidianana #mpamadika

Entanina ny rehetra handaza ireo mamadika ny antoko. Araka ny tatitra eto dia:
- Ambatondrazaka mikasa ny tsy hanaraka fitsipika
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Fifidianana loholona 11 desambra - Hihatra ny fepetra ho an’ireo olomboafidy TIM alaim-panahy

Miketrika ny hampisara-bazana ny antoko mpanohitra ny fitondram-panjakana amin’izao fotoana mialoha ny fifidianana loholona ny faha-11 desambra, amin’ny halalan’ny fampirisihana an-kolaka handray anjara amin’ny fifidianana.

Na ny Rodoben’ny Mpanohitra ho an’ny Demokrasia eto Madagasikara (RMDM) na ny vondrona parlemantera Panorama dia efa nanambara fa tsy handray anjara amin’io fifidianana amboletra sy tsy manara-dalàna io. Ny antoko TIM dia nanamafy izany teny anivon’ireo olomboafidiny voakasika amin’ny fifidianana, dia ireo ben’ny tanàna sy ireo mpanolotsaina TIM izay voasokajy ho isan’ny mpifidy vaventy.

Re fa misy ireo ben’ny tanàna sy mpanolotsaina voaraviravy vola handika ny fitsipika tokony arahina na ny ‘consigne de vote’ ka milaza haneho ny safidiny hono. Manana ny fitsipika mifehy azy anefa ny antoko TIM ary nanaiky hanaraka izany ireo olomboafidy nilatsaka tamin’ny anaran’ny TIM, na tamin’izy niditra tao amin’ny antoko na tamin’izy nilatsaka ho fidiana kandidà TIM.

Nampatsiahy ny sekretera jeneralin’ny antoko TIM ho an’ireo mivilivily saina na manaiky ho voarebireby dia ho iharan’ny fepetra mifehy ny antoko. Hisy araka izany ny fanaraha-maso eo amin’ny fanajana ny torimarika napetraky ny antoko.

https://youtu.be/j_qDApHKCoI?t=1053

#TIM #loholona #fifidianana #mpamadika

Entanina ny rehetra handaza ireo mamadika ny antoko. Araka ny tatitra eto dia:
- Ambatondrazaka mikasa ny tsy hanaraka fitsipika

Comment on Facebook 1764140243706142_3525933264193489

Raha azo atao aza dia tokony esorina amin'ny toerany fa tsy misy ilana mpamadika palitao.

Izay ny atao hoe mpitsaravelatsihy,tsy mampandroso Firenena satria manana toetrana tanalahy.Tsy manana etika politika sy ideolozia.Ampiaro ny fitsipika fa mpamitaka ny mpikambana sy mpifidy azy.Amin.manaraka ao anareo tomponandraikitra mba hanontany ny eny amin.fotony satria reo Vahoaka eny no mahalala ny olona tokony hofidiana fa tsy izay olona mody tsara resaka aminareo.Efa zavatra niseho tamin.taona 2007 fifidianana depute satria tsy tianay ilay candidat dia nanolotra olona zahay mbola teny amin.district efa voatsipaka ny candidature.nay taty Tana vao voaray ilay Candidat moa noesorina tamin.andraikiny zaho affecte ,samy tsy lany fa olonm .kafa nolany nefa raha tsy nivaky dia nandresy.Mba manaova renseignement tsara rehefa hanolotra hofidina ary mba henoy ny amin.fotony

Aty Ambatondrazaka zao maromaro ireo maire TIM sy conseiller nanao fanambaràna mihitsy fa hanohana kandida IRD ary hifidy satria ny fampandrosoana tanàna no jereny

Izay mihitsy , ary mila taterina eto ho hitan'ny be sy ny maro

Tsy asiana antra mihitsy fa ireny ny mpanapotika ny firenena.

TORIO MBA HIGADRA ANY RAHA POSSIBLE FA FANAPOTEHANA FIRENENA IZANY, IZAY NO TSY MAMPANDROSO ETO,IO FISOLELAFANA MIALOKA AMBADIKY NY FAMPANDROSOANA LAVA IO,NY MPITONDRA AM IZAO ANGAHA AAFAKA HANAO MAGIE INTSONY !!!!! AVOAHY HOHITANY VAHOAKA IZAY MINIA MIVADIKA ARY SAZIANA HENJANA

ny aty aminay izao efa nivadika sady vitsy kely 3/65,dia na tsy andray anjara aza ange tsy hampiova zavatra ry zareo anefa ireo dia nanamafy fa tsy maintsy hifidy dia hohita eo ny tohiny。

Maninona moa ireo @antoko TIM izao mivonona ny tsy hanaraka fitsipika raha tonga dia mametra-pialana avy hatrany fa tsy manala-baraka tena eo,ho fantatra foana anie izay mandika fitsipika eo e,matoa ianao natolotry ny antoko dia olo-matotra izay ary mahalala tsara ny fitsipika mifehy izany antoko izany ka eo vao hilaza hoe manao didy jadona ny ao,ho hita eo izay tena namana fa tsy voafidim-bola sa efa manome toky ny any @fitsarana fa tsy afaka manaisotra azy ny antoko misy azy(azo raisina fa tsy mitombina),betsaka ihany manko izay fitoriana nataon'ny TIM izay fa tsy nahitam-bokany ka izay no atao fampandriana adrisa eto.

ALEO APETRAKA TSARA NY CONDITION FA ZAY LASA ANY MAMPAMANGY ARAKA ILAY FITENENANA !!! ALEO MANARA DALANA HATRANY EEE ! misaotra ny mpitarika mahay mampihatra ny torolalana !!!!

Ho hita eo zany ireo tsy mahazaka lazon'ady sy zatra manao fitaovana ny antoko atao ho fakana seza fotsiny . Fa tsy mba mitana ny maha izy sy ny antoko azy e. Sivana io .

"Tapatapaho fa ratsy fanahy !"

Nga itanao vato arotsany ao e !

avoahy liste daoly ho jerena eto satria matimbola lotra

AZA ASINA RESABE FA EFA TAFAOTRA LOTRA NY FANALIKANAREO OLOMBOAFIDY NY VAOKA NIFIDY ANLISANY FA ANTSOY ZAHAY VAOKA NIFIDY AZY DE ITANAY NY ANOVANAZY FA AZA BE TATASIKA

Ireny olona mpamadika ireny , tsy mataho tody nefa manana taranaka solofo sy dimby , ny antoko nialany , zarany antoko aza , fa parasy.mpitsentsitra ireny fa ny.maha olona.namidiny vola. , nahavita namitaka , nandainga, hangidy vava izy rehefa.lany ny vola!Jodasy!!!!!!!!!!!!!

Tena aleo henjanina mitsiny fa tena fanetry be ny antoko sy ny firenena ireny olona ireny aleo isika ho mailo foana fa ny vola tsy mahavita taona atao inona ka hamadihana ny vahoaka nifidy anao1

Zay lay fitiavambola mitady hivadik Tahaka an jodas

Halefaso ato @ fb ireo mpamadika ho hitany olona MBA hotsaraina KO izy @ izay e! MBA ho fantatra hoe ireto no tena mpamadika tanidrazana

matoa ts sahy hilatsaka dia mazava hoazy fa vitsy an'isa ni mpifidy vaventy @ antoko TIM fa tsis zaza kely eto hoe ts hanara-dalàna, refa tampitra ni fe-potoana fitantanana an'i Mr Rivo dia mazava fa misy ni fifidianana.

Esory izy rhf matim-bola e. Vola ts mavita azy sny tokatranony 1volana. No nde hamadihana ny namana sny nekena ary lalana mifehy. Matoa matim-bola de ts azo itokisana izany. Ka aleo tng de esorina vao voporofo fa vovidy vola....aleo manadio MB ts hisiany mpamadika. Mbl ho tsapany any aorina any. Mila mihaino ny eny ifotiny isika fa izay fa nahavoa antsika. Aleo safidiny ifotony no atolotra fa ireny mahay ireo tena oul manana maha izy azy ts mpivadika. Fts izay misoratena any ambony sy mahay oul ambonimbony ao no arotsaka. Lasa oul mitady place sy vola vao ts fototra manolotra a.....evitra ftsn iny ny ahy. Samia tenà Andriamanitra

Angony @ toerana 1 ireo olomboafidy tim ao andrenivoitra ,,, ny isakin'ny kominina de asiana caméra maka sary ireo mitady hitsimpaka ny lalàna mifehy ny antoko ,,,, zavatra efa hita io tao moramanga tao t@ fifidianana loholona farany teo ''''nifidy le antoko hafa nifaninana t@ Tim ny bén'ny tanàna sy ny mpanolotsaina '''nisy moa kominina avy tato @ district moramanga d 100% nifidy candidat ny hvm t@ zany nef de mba tompon'andraikitra Tim Vola azon'ireo t@ zan anefa tsy navita tampak'andro akory ''' azon'olona ny vato de tsy norarahiny taty ahoriana ka nimbabababa

Esory ary ampiharo lalana mifehy antoko rhf mivadika. Olona ts azo atokisana izany. Izay iantsapazany no vomafy fa ivoriany mpamadika. Tsr koa hay de nizao mbts hisiany savoritaka, aleo tng de alana. Afatra kely ftsn. Tkn muhaino base fona nareo ao ambony. Izany matong ireo mpamadika ireo. Ts ilay atolotriny bese nekenareo fa izay miseo ho aminareo sy mahay miresaka. Ny atolotriny base no azo antoka fa tena ts mivadika. Ts fihainona base navoantsika atr@zay. Aleo ovana @zay

Akory atao fa tsmaintsy misy olna kenda taolna ary Alika jamba vola e.Tsy VO niany io f'ef ftaony le zlah io nhgaga nef mbol nekenareo ho kandida izy

Esory mihitsy fa reny lay mora arebireby.

tonga dia gadrao izay mitapitapy f'efa tsy ampy saina loatra, tsy hifananihany akory no nidirana ao anatin'ny tim izany!

View more comments

Kolikoly ao amin’ny Tafika – Misy maka volabe amin’ny “rengagement”

Helisoa

Nanomboka ny taona 2009, nisian’ny fanonganam-pajakàna teto amin’ny firenena dia miha- rava hatrany ny soa toavina eo anivon’ny tafika Malagasy dia ‘ny ho an’ny tanindrazana‘. Ankehitriny vao maika miha-ratsy satria dia lasa tafiditry ny resaka politika tanteraka, hany ka tsy ilay fahaizan’ny tsirairay intsony no hametrahana azy eo amin’ny toerana iray tokony hisy azy fa ny akamakama no mahazo ny toerana.

Raha nitana toerana tamin’ny fitondràn’ny filoha Hery Rajaonarimampianina ohatra ny miaramila tsotra na manamboninahitra iray dia esorina iny satria hoe HVM na dia mahavoafehy ny asany aza io olona io ary tsy nieritreritra ny tenany ho mpanao politika, fa nanao ny asany araka ny nanendrena azy fotsiny. Ny tandroka aron’ny vozona izany anefa dia tsy tokony hisy resaka politika, fa na iza na iza mpitondra eo dia iny no tompoina hoy izay fitenenana izay. Tsy vitan’izay ihany fa misy ny mitaraina, fa anjakan’ny kolikoly ny fidirana eo amin’ny tafika rehefa vita ny service 2 taona ataon’ny vata miaramila iray, na ilay antsoina hoe: “rengagement “. Tena mivarotra tanimbary mihintsy vao mahazo “rengagement”, hoy ny fitarainan’izy ireo nampitainy tamin’ny gazety. Voalaza fa mahatratra hatramin’ny 5 na 6 tapitrisa ariary ny vola alaina amin’izany. Io dia voatondro fa ireo lehibe no maka izany vola izany, saingy tsy afaka miteny ireto vatamiaramila sao tsy tafiditra ho miaramila eo dia ho simba ny ho aviny. Toy izany koa amin’ny fiakarana grady, indrindra ny jeneraly, misy koa ny fitarainana, fa mandoa volabe vao tafakatra grady.

Manoloana izany dia tokony handray andraikitra ny birao mahaleo tena miady amin’ny kolikoly, na ny Bianco satria tena zavadoza ho an’ny firenena ny toy izany. Mila mandray andraikitra ihany koa ny Foloalindahy rehetra hanao fivoriana mikaton-trano hanarenana ny tafika Malagasy, fa tena ho loza ny hahazo raha io resa-bola io no hanjaka ao amin’io tafika io. Ny miaramila sy zandary kely raha vao tratra mandray kolikoly dia maika ery ny lehibe milaza fa omena sazy henjana izay tratra manao kolikoly, ka ny lehibe ve dia ho avela fotsiny amin’izao?

www.gvalosoa.net/2020/11/26/kolikoly-ao-aminny-tafika-misy-maka-volabe-aminny-rengagement/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Kolikoly ao amin’ny Tafika – Misy maka volabe amin’ny “rengagement”

Helisoa

Nanomboka ny taona 2009, nisian’ny fanonganam-pajakàna teto amin’ny firenena dia miha- rava hatrany ny soa toavina eo anivon’ny tafika Malagasy dia ‘ny ho an’ny tanindrazana‘. Ankehitriny vao maika miha-ratsy satria dia lasa tafiditry ny resaka politika tanteraka, hany ka tsy ilay fahaizan’ny tsirairay intsony no hametrahana azy eo amin’ny toerana iray tokony hisy azy fa ny akamakama no mahazo ny toerana.

Raha nitana toerana tamin’ny fitondràn’ny filoha Hery Rajaonarimampianina ohatra ny miaramila tsotra na manamboninahitra iray dia esorina iny satria hoe HVM na dia mahavoafehy ny asany aza io olona io ary tsy nieritreritra ny tenany ho mpanao politika, fa nanao ny asany araka ny nanendrena azy fotsiny. Ny tandroka aron’ny vozona izany anefa dia tsy tokony hisy resaka politika, fa na iza na iza mpitondra eo dia iny no tompoina hoy izay fitenenana izay. Tsy vitan’izay ihany fa misy ny mitaraina, fa anjakan’ny kolikoly ny fidirana eo amin’ny tafika rehefa vita ny service 2 taona ataon’ny vata miaramila iray, na ilay antsoina hoe: “rengagement “. Tena mivarotra tanimbary mihintsy vao mahazo “rengagement”, hoy ny fitarainan’izy ireo nampitainy tamin’ny gazety. Voalaza fa mahatratra hatramin’ny 5 na 6 tapitrisa ariary ny vola alaina amin’izany. Io dia voatondro fa ireo lehibe no maka izany vola izany, saingy tsy afaka miteny ireto vatamiaramila sao tsy tafiditra ho miaramila eo dia ho simba ny ho aviny. Toy izany koa amin’ny fiakarana grady, indrindra ny jeneraly, misy koa ny fitarainana, fa mandoa volabe vao tafakatra grady.

Manoloana izany dia tokony handray andraikitra ny birao mahaleo tena miady amin’ny kolikoly, na ny Bianco satria tena zavadoza ho an’ny firenena ny toy izany. Mila mandray andraikitra ihany koa ny Foloalindahy rehetra hanao fivoriana mikaton-trano hanarenana ny tafika Malagasy, fa tena ho loza ny hahazo raha io resa-bola io no hanjaka ao amin’io tafika io. Ny miaramila sy zandary kely raha vao tratra mandray kolikoly dia maika ery ny lehibe milaza fa omena sazy henjana izay tratra manao kolikoly, ka ny lehibe ve dia ho avela fotsiny amin’izao?

http://www.gvalosoa.net/2020/11/26/kolikoly-ao-aminny-tafika-misy-maka-volabe-aminny-rengagement/

Comment on Facebook Kolikoly ao ...

Mivary lavo anie izany firenena tsy misy atokisana izany intsony na ny fiarovam-pirenena, na ny fitsarana, ny fifidianana, ny olomboafidy, hatramin’ny ao an-dapa... betsaka ny zavatra tokony ho fongarina fa ny adidy tsy an’olon-dratsy ka dia samia ho ela velona

Efa tena lali-paka be ity kolikoly na corruption ity ... Tena ady mafy io vao tena ho fongotra ! Loza. Loza. Loza. Mila sahy isika araka ny hoe ny mitambatra vato. Saingy hatramin'ny "JUSTICE " avy no voa ka ahoana, ho sahy ve isika ????

tsy mahagaga izany inona no tsy ahitanao kolikoly eto dago!

'andevolahy nangery anjezika katsy nikasa ny farany" Mandrora mitsilany ka mahavoa tena"

Éfa hatriny ela

🤔

View more comments

Antoko AREMA – Manakiana ny fifidianana loholona ihany koa

Rajo

Hatramin’ny nanombohan’ny tolo-kevitra ho amin’ny fifidianana loholona, ho tanterahina eto Madagasikara amin’ny 11 desambra 2020 ho avy izao, dia maro ireo tsy mankasitraka ny fanatanterahana io fifidianana io toy ny RMDM (Rodoben’ny Mpanohitra ho an’ny Demokrasia eto Madagasikara ) miaraka amin’ny antoko Tim, ny Hvm ary ireo Vondrona Panorama ihany koa, izay ivondronan’ ireo parlemantera.

Ny antoko Arema ihany koa dia nanamafy farany teo, fa tsy mankasitraka ny fizotry ny fifidianana nifanesy teto Madagasikara, izay karakarain’ny Ceni ary mipaka hatrany amin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana, ary izay no antony tsy nandrotsahany kandida mpifaninana amin’izany.

Miaiky ihany koa izany ity antokon’ny filoha teo aloha ity fa tsy ara-dalàna io fifidianana io, nefa dia mpanolo-tsain’ny filohan’ny repôblika ankehitriny ny amiraly Didier Ratsiraka. Midika izany, fa amboletran’ny fitondram-panjakana fotsiny ihany ity resaka fifidianana loholona ity ary mandeha ila ihany koa, satria zara raha misy kandida.

Vitsy no mba nampiditra kandida mpifaninana satria fantatr’izy ireo fa ny olon’ny fitondrana no tiany hapetraka eo amin’ny toeran’izany loholona izany eto Madagasikara.

www.gvalosoa.net/2020/11/26/antoko-arema-manakiana-ny-fifidianana-loholona-ihany-koa/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Antoko AREMA – Manakiana ny fifidianana loholona ihany koa

Rajo

Hatramin’ny nanombohan’ny tolo-kevitra ho amin’ny fifidianana loholona, ho tanterahina eto Madagasikara amin’ny 11 desambra 2020 ho avy izao, dia maro ireo tsy mankasitraka ny fanatanterahana io fifidianana io toy ny RMDM (Rodoben’ny Mpanohitra ho an’ny Demokrasia eto Madagasikara ) miaraka amin’ny antoko Tim, ny Hvm ary ireo Vondrona Panorama ihany koa, izay ivondronan’ ireo parlemantera.

Ny antoko Arema ihany koa dia nanamafy farany teo, fa tsy mankasitraka ny fizotry ny fifidianana nifanesy teto Madagasikara, izay karakarain’ny Ceni ary mipaka hatrany amin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana, ary izay no antony tsy nandrotsahany kandida mpifaninana amin’izany.

Miaiky ihany koa izany ity antokon’ny filoha teo aloha ity fa tsy ara-dalàna io fifidianana io, nefa dia mpanolo-tsain’ny filohan’ny repôblika ankehitriny ny amiraly Didier Ratsiraka. Midika izany, fa amboletran’ny fitondram-panjakana fotsiny ihany ity resaka fifidianana loholona ity ary mandeha ila ihany koa, satria zara raha misy kandida.

Vitsy no mba nampiditra kandida mpifaninana satria fantatr’izy ireo fa ny olon’ny fitondrana no tiany hapetraka eo amin’ny toeran’izany loholona izany eto Madagasikara.

http://www.gvalosoa.net/2020/11/26/antoko-arema-manakiana-ny-fifidianana-loholona-ihany-koa/

Comment on Facebook Antoko AREMA – ...

Milaza fa mandany vola Io antenimieran doholona Io nefa ry zareo ihany izao no mandany vola @ tsisy dikany maninona raha Tonga Dia tendrena fa mody manao saritsarina fifidianana eo

Fa. Milatsaka sy mifanoana ao ko mavandivandy fahatany eo iiiiy

F'anga moa ny Arema tsy mpanohana an'izao fitondrana izao ??? Raha nahita tsy fetezana teo lafiny fifidianana ry zareo hatramin'izay, tsy tokony efa nilaza izany ve??? Sa izay lay hoe manao "vazaha mody miady"

Reraka eo izay hilatsaka fa.miasa ny triplon

Vazaha mody miady ka 😂😂

View more comments

Fanenjehana ministra – Sahiran-tsaina ny fahefana mpanatanteraka sy ireo depiote maro an’isa

Ny Valosoa

Efa ho iray volana mahery izao no nanomboka ny fivoriana ara-potoanan’ireo fahefana mpanao lalàna, ireo solombavambahoaka lany tamin’ny anaran’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM) dia miasa mafy tamin’ny fanaovana tatitra sy filazana ny zava-misy tany amin’ireo vahoaka mpifidy manerana ny nosy, izay no maha depioten’i Madagasikara azy ireo. Etsy ankilany ireo depiote miankina amin’ny fitondrana kosa dia lany andro amin’ny famonoana afo, fiarovana an-jambany ny mpitondra tsy mahavaha olana, satria lasa fitaovana politika tanteraka ireo depiote ireo handotoana ireo mpifanandrina politika.

Nambara fa ny talata 24 Novambra 2020 no voatondro handinihan’ny solombavambahoaka ny mikasika ny fitoriana an’ireo minisitra tamin’ny andron’ny Hvm – Mamy Lalatiana Andriamanarivo, Onitiana Realy, Reboza Julien, Anthelme Ramparany – kanefa dia tsy sahy niroso Ingahy lehiben’ny vaomiera misahana ny raharaha, fa dia niala ilany tamin’ny hoe mbola mila mandinika tsara hono, sady ilaina fenoina ny porofo fiampangana, satria aleo hono mamotsotra olo-meloka toy izay managadra olo-marina, ny dikan’izany dia mahatsapa ity solombavambahoaka ity, fa misy fitoriana tsy dia mitombina loatra fa mety fanenjehana politika fotsiny, ka hiafara amin’ny fahafaham-baraka ho an’ny fitondrana.

Ramatoa Filohan’ny Antenimierampirenena dia nanamafy fa tsy maintsy ao anatin’ity fivoriana ara-potoana faharoa ity no handalo eo anoloan’ireo depiote ny mikasika ny fitoriana ireo minisitra tamin’ny fitondrana Hvm, dia ho hita eo izany, satria ho sahirana ihany ireo solombavambahoaka Ird handetika ireo minisitra Hvm, kanefa etsy andaniny ireo minisitra amin’izao fitondrana izao ,mbola maloto lavitra noho ireo teo aloha, sady mbola fery vao ka tsy afaka ambavan’ny olona ny hagaigeny, tsy ho mora ny hiaro sy hisakana azy ireo tsy ho tsaraina.

Ny talata 24 Novambra rehefa tsy raikitra ny fandinihana ny raharaha fiampangana minisitra dia lasa namonjy teny Mahazoarivo ireo solombavambahoaka Ird notarihandRamatoa Filoha, nahitana ihany koa ireo mpikambana ao amin’ny vaomieran’ny vola eny Tsimbazaza, nihaona tamin’Ingahy Praiminisitra, sy Ingahy Minisitry ny fitantanambola, tsy nisy nipika ny resaka tao fa ny azo antoka aloha dia resaka kitranoantrano no nihaonana, satria mahatsapa ny fahefana mpanatanteraka fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny raharahampirenena, sady gaboraraka ny fitantanana ny volampanjakana sy ireo fanampiana avy ivelany, noho izany dia ilain’ny mpanatanteraka ny fiarovana an-jambany avy amin’ireo depiote maro an’isa, ny tena marina dia ho sarotra amin’ireo fahefana mpanantateraka ny hiatrika ireo Depiote Tim, ka dia aleo manomana ireo Depiote Ird, hampiasa bontolo ny maha maro an’isa azy, satria efa azo antoka ny tsy fahaizany mandresy lahatra.

Ny asan’ny mpitondra mpanantanteraka ankehitriny, dia ny mitady hevitra sy fomba hanapaingorana ireo nitondra teo aloha, ka ny depiote Ird no heverin’izy ireo ho fitaovana mahomby, kanefa dia tsy tafita ilay teti-dratsy, satria mbola zava-doza noho ny nataon’ny teo aloha ny ataon’ny ankehitriny, sady ireo depiote Ird ihany koa efa tsy te hiantoka sovaly be tongotra, satria efa hita hoe mankaiza ny fitsokan’ny rivotra, efa tsy azo sakanana intsony ny vahoaka manerana an’i Madagasikara hihaona amin’ireo Parlemantera Mpanohitra sy ny Vondrona Panorama, ary ny vao mainka maha torakovitra ny mpitondra ankehitriny, dia ny fahitana ireo vahoaka marobe tonga nihoby ny Filoha Ravalomanana tany Soavinandriana, ary tsy ho latsak’ireny ny any amin’ny faritra hafa izay efa miandry azy tanteraka.

www.gvalosoa.net/2020/11/26/fanenjehana-ministra-sahiran-tsaina-ny-fahefana-mpanatanteraka-sy-ire...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Fanenjehana ministra – Sahiran-tsaina ny fahefana mpanatanteraka sy ireo depiote maro an’isa

Ny Valosoa

Efa ho iray volana mahery izao no nanomboka ny fivoriana ara-potoanan’ireo fahefana mpanao lalàna, ireo solombavambahoaka lany tamin’ny anaran’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM) dia miasa mafy tamin’ny fanaovana tatitra sy filazana ny zava-misy tany amin’ireo vahoaka mpifidy manerana ny nosy, izay no maha depioten’i Madagasikara azy ireo. Etsy ankilany ireo depiote miankina amin’ny fitondrana kosa dia lany andro amin’ny famonoana afo, fiarovana an-jambany ny mpitondra tsy mahavaha olana, satria lasa fitaovana politika tanteraka ireo depiote ireo handotoana ireo mpifanandrina politika.

Nambara fa ny talata 24 Novambra 2020 no voatondro handinihan’ny solombavambahoaka ny mikasika ny fitoriana an’ireo minisitra tamin’ny andron’ny Hvm – Mamy Lalatiana Andriamanarivo, Onitiana Realy, Reboza Julien, Anthelme Ramparany – kanefa dia tsy sahy niroso Ingahy lehiben’ny vaomiera misahana ny raharaha, fa dia niala ilany tamin’ny hoe mbola mila mandinika tsara hono, sady ilaina fenoina ny porofo fiampangana, satria aleo hono mamotsotra olo-meloka toy izay managadra olo-marina, ny dikan’izany dia mahatsapa ity solombavambahoaka ity, fa misy fitoriana tsy dia mitombina loatra fa mety fanenjehana politika fotsiny, ka hiafara amin’ny fahafaham-baraka ho an’ny fitondrana.

Ramatoa Filohan’ny Antenimierampirenena dia nanamafy fa tsy maintsy ao anatin’ity fivoriana ara-potoana faharoa ity no handalo eo anoloan’ireo depiote ny mikasika ny fitoriana ireo minisitra tamin’ny fitondrana Hvm, dia ho hita eo izany, satria ho sahirana ihany ireo solombavambahoaka Ird handetika ireo minisitra Hvm, kanefa etsy andaniny ireo minisitra amin’izao fitondrana izao ,mbola maloto lavitra noho ireo teo aloha, sady mbola fery vao ka tsy afaka ambavan’ny olona ny hagaigeny, tsy ho mora ny hiaro sy hisakana azy ireo tsy ho tsaraina.

Ny talata 24 Novambra rehefa tsy raikitra ny fandinihana ny raharaha fiampangana minisitra dia lasa namonjy teny Mahazoarivo ireo solombavambahoaka Ird notarihandRamatoa Filoha, nahitana ihany koa ireo mpikambana ao amin’ny vaomieran’ny vola eny Tsimbazaza, nihaona tamin’Ingahy Praiminisitra, sy Ingahy Minisitry ny fitantanambola, tsy nisy nipika ny resaka tao fa ny azo antoka aloha dia resaka kitranoantrano no nihaonana, satria mahatsapa ny fahefana mpanatanteraka fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny raharahampirenena, sady gaboraraka ny fitantanana ny volampanjakana sy ireo fanampiana avy ivelany, noho izany dia ilain’ny mpanatanteraka ny fiarovana an-jambany avy amin’ireo depiote maro an’isa, ny tena marina dia ho sarotra amin’ireo fahefana mpanantateraka ny hiatrika ireo Depiote Tim, ka dia aleo manomana ireo Depiote Ird, hampiasa bontolo ny maha maro an’isa azy, satria efa azo antoka ny tsy fahaizany mandresy lahatra.

Ny asan’ny mpitondra mpanantanteraka ankehitriny, dia ny mitady hevitra sy fomba hanapaingorana ireo nitondra teo aloha, ka ny depiote Ird no heverin’izy ireo ho fitaovana mahomby, kanefa dia tsy tafita ilay teti-dratsy, satria mbola zava-doza noho ny nataon’ny teo aloha ny ataon’ny ankehitriny, sady ireo depiote Ird ihany koa efa tsy te hiantoka sovaly be tongotra, satria efa hita hoe mankaiza ny fitsokan’ny rivotra, efa tsy azo sakanana intsony ny vahoaka manerana an’i Madagasikara hihaona amin’ireo Parlemantera Mpanohitra sy ny Vondrona Panorama, ary ny vao mainka maha torakovitra ny mpitondra ankehitriny, dia ny fahitana ireo vahoaka marobe tonga nihoby ny Filoha Ravalomanana tany Soavinandriana, ary tsy ho latsak’ireny ny any amin’ny faritra hafa izay efa miandry azy tanteraka.

http://www.gvalosoa.net/2020/11/26/fanenjehana-ministra-sahiran-tsaina-ny-fahefana-mpanatanteraka-sy-ireo-depiote-maro-anisa/

Fahoriam-bahoaka: odian’ny mpitondra fanina

Andry Tsiavalona

Tsy ny Malagasy tsy vakivolo no afaka mahatakatra ny mahamety na tsy mahamety ny fomba fitantanana ny firenena eo amin’ny sehatra rehetra. Ny manahirana ny vahoaka dia ny vidim-piainana tsy mitsahatra miakatra tato anatin’ny volana maromaro, indrindra nandritra ny fihibohana. Fitarainana noho izany no heno etsy sy eroa ary miantefa any amin’ny filohan’ny Repoblika izany. Tsy resahana intsony ny “kere” any Atsimon’ny Nosy, tsy afaka manoatra anefa ny mponina satria dia niaraha-nahita fa mangahazo no napetraka teny amin’ny tokontanin’ny fianakaviana tsirairay, ary tsy fantatra akory izay nanome izany.

Nisaotra ihany ireo tra-pahasahirana na izany aza, kanefa kosa tsy rariny ary misy mizana tsindrin’ila sy fanaovana zanak’ikala hafa ny ataon’ny fitondrana satria ny faritra hafa, na dia tsy nisy “kere” aza dia nahazo vary iray gony, menaka, voa maina ary nozaraina vola iray hetsy ariary aza ny mponina tamin’ny toerana sasany. Nitety faritra mihitsy ny filohan’ny Repoblika nizara ireny kanefa tsy mba nihaino sy nijery ny fahorian’ny vahoaka any Atsimo izy satria ny solombavambahoaka sy ny tomponandraikitra any an-toerana no mba mampahery ny mponina.

Etsy ankilany koa dia toa tsy zava-dehibe amin’ny mpitondrana izao zava-manjo ny Malagasy mpiray tanindrazana izao satria dia ny fanaovana ny kianja mitafo “manara-penitra” sy “piscine olympique” ao amin’ny tanànan’i Toliara no nanaovana lanonana manetriketrika. Ny fotodrafitrasa mirentirenty sy misintona ny maso ary mampirehareha no laharampamehana ho an’ny mpitondra fa ambinambiny ny fahoriam-bahoaka na dia dradraina isaky ny mihetsika aza fa mihaino sy mahafantatra ny fitarainan’ny gasy ny filohan’ny Repoblika.

Sahiran-tsaina ihany koa ny any Avaratry ny Nosy momba ny resaka lavanila. Iaraha-mahatadidy fa hampiakatra avo telo eny ny vidin’ny lavanila Rajoelina Andry tamin’ny fotoan’ny fampielezankevitra. Natsangana ihany koa ny “Tranoben’ny Lavanila” kanefa dia nitotongana farany izay ambany, tsy mbola nisy toy izany, ny vidin’ity vokatra nampirehereha ny Malagasy ity raha ny marina ary rariny sy hitsiny raha mandeha any an-toerana ny mpitondra manazava ny anton’izao toe-javatra izao. Vesaran-trosa mantsy ny mpamboly ary tsy afaka mampiana-janaka intsony noho izany. Mila fanampiana ihany koa izy ireo.

Ny aty afovoan-tany indray dia manampy trotraka ny “delestazy” ny tsy fisian’ny rano amin’ny toerana maro eto an-drenivohitra sy ny manodidina. Efa miitatra any amin’ny faritra ity toe-javatra ity ka sady efa mila tsy ho voavidy intsony ny zavatra ilaina andavanandro no tsy misy koa ny rano, ka efa manomboka miala aina tsikelikely ny gasy kanefa ny mpitondra kosa tsy mahita izany satria miaina ambony lavitra ny mety. Tsy misotro ny ranon’ny Jirama fa mividy rano amin’ny tavoahangy plastika. Tsy mividy vary sy laoka eny an-tsena fa eny amin’ny “grande surface” no irahina ny mpanampy.

Ny mpanakanto Malagasy sakanana tsy hanao fampisehoana sy hamory olona mihoatry ny roanjato kanefa nampidirina nitety faritra nampiseho ny kantony ilay afrikana tatsimo nitondra ny vahoaka ho any “Jerosalema”. Nisaotra manokana ny filohan’ny Repoblika ity mpanakanto ity, ka toa izy izany no nanasa azy mba hamiliviliana ny saim-bahoaka tsy hieritreritra ny fahasahiranana mianjady aminy. Mandalo ihany anefa izany fa ny ady amin’ny fiainana isaky ny masoandro miposaka mandra-pilentiny.

Mahari-pery, hono, ny vahoaka Malagasy kanefa raha hitodihana ny tantaram-pirenena dia nisy fetrany ihany izany ary tsy hay tohaina ny rivo-panafahana.

www.gvalosoa.net/2020/11/26/fahoriam-bahoaka-odianny-mpitondra-fanina/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Fahoriam-bahoaka: odian’ny mpitondra fanina

Andry Tsiavalona

Tsy ny Malagasy tsy vakivolo no afaka mahatakatra ny mahamety na tsy mahamety ny fomba fitantanana ny firenena eo amin’ny sehatra rehetra. Ny manahirana ny vahoaka dia ny vidim-piainana tsy mitsahatra miakatra tato anatin’ny volana maromaro, indrindra nandritra ny fihibohana. Fitarainana noho izany no heno etsy sy eroa ary miantefa any amin’ny filohan’ny Repoblika izany. Tsy resahana intsony ny “kere” any Atsimon’ny Nosy, tsy afaka manoatra anefa ny mponina satria dia niaraha-nahita fa mangahazo no napetraka teny amin’ny tokontanin’ny fianakaviana tsirairay, ary tsy fantatra akory izay nanome izany.

Nisaotra ihany ireo tra-pahasahirana na izany aza, kanefa kosa tsy rariny ary misy mizana tsindrin’ila sy fanaovana zanak’ikala hafa ny ataon’ny fitondrana satria ny faritra hafa, na dia tsy nisy “kere” aza dia nahazo vary iray gony, menaka, voa maina ary nozaraina vola iray hetsy ariary aza ny mponina tamin’ny toerana sasany. Nitety faritra mihitsy ny filohan’ny Repoblika nizara ireny kanefa tsy mba nihaino sy nijery ny fahorian’ny vahoaka any Atsimo izy satria ny solombavambahoaka sy ny tomponandraikitra any an-toerana no mba mampahery ny mponina.

Etsy ankilany koa dia toa tsy zava-dehibe amin’ny mpitondrana izao zava-manjo ny Malagasy mpiray tanindrazana izao satria dia ny fanaovana ny kianja mitafo “manara-penitra” sy “piscine olympique” ao amin’ny tanànan’i Toliara no nanaovana lanonana manetriketrika. Ny fotodrafitrasa mirentirenty sy misintona ny maso ary mampirehareha no laharampamehana ho an’ny mpitondra fa ambinambiny ny fahoriam-bahoaka na dia dradraina isaky ny mihetsika aza fa mihaino sy mahafantatra ny fitarainan’ny gasy ny filohan’ny Repoblika.

Sahiran-tsaina ihany koa ny any Avaratry ny Nosy momba ny resaka lavanila. Iaraha-mahatadidy fa hampiakatra avo telo eny ny vidin’ny lavanila Rajoelina Andry tamin’ny fotoan’ny fampielezankevitra. Natsangana ihany koa ny “Tranoben’ny Lavanila” kanefa dia nitotongana farany izay ambany, tsy mbola nisy toy izany, ny vidin’ity vokatra nampirehereha ny Malagasy ity raha ny marina ary rariny sy hitsiny raha mandeha any an-toerana ny mpitondra manazava ny anton’izao toe-javatra izao. Vesaran-trosa mantsy ny mpamboly ary tsy afaka mampiana-janaka intsony noho izany. Mila fanampiana ihany koa izy ireo.

Ny aty afovoan-tany indray dia manampy trotraka ny “delestazy” ny tsy fisian’ny rano amin’ny toerana maro eto an-drenivohitra sy ny manodidina. Efa miitatra any amin’ny faritra ity toe-javatra ity ka sady efa mila tsy ho voavidy intsony ny zavatra ilaina andavanandro no tsy misy koa ny rano, ka efa manomboka miala aina tsikelikely ny gasy kanefa ny mpitondra kosa tsy mahita izany satria miaina ambony lavitra ny mety. Tsy misotro ny ranon’ny Jirama fa mividy rano amin’ny tavoahangy plastika. Tsy mividy vary sy laoka eny an-tsena fa eny amin’ny “grande surface” no irahina ny mpanampy.

Ny mpanakanto Malagasy sakanana tsy hanao fampisehoana sy hamory olona mihoatry ny roanjato kanefa nampidirina nitety faritra nampiseho ny kantony ilay afrikana tatsimo nitondra ny vahoaka ho any “Jerosalema”. Nisaotra manokana ny filohan’ny Repoblika ity mpanakanto ity, ka toa izy izany no nanasa azy mba hamiliviliana ny saim-bahoaka tsy hieritreritra ny fahasahiranana mianjady aminy. Mandalo ihany anefa izany fa ny ady amin’ny fiainana isaky ny masoandro miposaka mandra-pilentiny.

Mahari-pery, hono, ny vahoaka Malagasy kanefa raha hitodihana ny tantaram-pirenena dia nisy fetrany ihany izany ary tsy hay tohaina ny rivo-panafahana.

http://www.gvalosoa.net/2020/11/26/fahoriam-bahoaka-odianny-mpitondra-fanina/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 24 Novambra 2020.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 24 Novambra 2020.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net

Aza asiana « isika » izany fa ianao no tompon’andraikitra. Raofy ny fako! ... TohinyFintinina

3 andro lasa

Aza asiana « isika » izany fa ianao no tompon’andraikitra. Raofy ny fako!

Comment on Facebook 1764140243706142_3524286627691486

Teo am-pelatanan'ny Commune taloha ny samva no nesorina taminy, kanefa vitan'ny Commune ny niatrika ireny ankasoparana marobe ireny, mba voaraoka ihany ny fako sns... Izao ianareo mitaky ny hamerenana indray ny samva? Aiza ré izany e? Kay ve izany ka tsy vitanareo akory ny vitan'ny Commune teo aloha e?... Ny Vava no tsy atao be dia ny mamerina azy no sarotra !

Ar natao ho an'iza lay teny frantsay

Tkn mando dina amle lafo be io zoky io f tsy mavita ny asany

Ai vé rhf nareo ny eo de hainareo oe samva mia'draikitra fako e. De hainareo fts ambany fiadidiny cua ny samva fa min rano....nef de nenjehinareo fa oe voretra e, ts mahay mitantana e, ilay teo alohanareo... Mora manilika fa sarotra miasa. Mora manome tsiny fa mbl hiverina @nareo ireny... Na ts teo ambany fiadidiny cua ary samva de navita nanadio mpitantana taloanareo. Ary afaka nitrika ny filatsahany orana. Navita nanadio lakandrano sy ireny lotobe tanatiny ireny. Sad ts nahazo fanampiana avy fanjakana fa niodina tsr iany kaominana....aza manilika andraikitra. De Miandry ilay défi nataonw vahoaka izao....

Nilaza enao ry maire ,fa vitanao haingana dé haingana,n'y fanadiovana an'Atananarivo,hoe ho Antananarivo madio hoe eee, Nolazainao fa tsy nahavitan'ny asany Mme le Maire Ravalomanana. Ka raiso n'y andraikitrao Ary!raiso n'y fakonao! Au Boulot !!!et Vite!!!!

Izahay v afaka mitory any commun sy Mr le Maire fa maloto b ny lalana noho ilay fako tsy voaroaka, ka miteraka tsy fahasalamana ho anay sy ny manodidina. Ny sazy mety haazo anay miranty eran'ny fokontany, namoahana boky mintsy ary. Mba ataovy petandrindrina eny koa tompoko ny Zo anay sy ny sazy mety haazo anareo rehefa tsy manaradalana ianareo. Ny RF2 izay ety anivon'ny fiarahamonina mba ataovy tetikasa matotra. Fa manimba fiarahamonina. Misaotra

Bla-bla-bla......! Ho tsarain'ny zaoridira ianareo @ CUA.

Mahay miteny olona nefa ts vita akory ni fanalana fako f te haka toerana ftsn olona ts mahavita azy akory aza mb tia tena ar aza manaratsy olona marina f ni olona mpandainga s mangalatra ts mb ho tafa vtvt zn

Aiza vazabe â....🤣🤣🤣! mba ataovy ny asa fa mainbo🤫🤫🤫 mantsina tsy misy aotrin' izany ny kapitaly , mamenatra mihitsy .Tsy alavitra ny PESTE . Aiza ilay woera woera t@ ireo bennes oranges. Mideradera ery ilay mpampandia mi-geste manao chauffeur. Tsy ratsy an😟😤

Marina mihintsy izany!Tahaka n'inona no nanaovana an Lalao zao eo amin'ny toerana tsy hits zay mba vita sady mbola ny efa eo ary ravana indray!Io OA vava no tsy atao be !!!!

Aza be excuse fa ataovy otrany nilazana azy t@ propagandy .Miala refa tsy mavita

Marin anie le fomb fiten hoe:"Ny tranom-pody no vita@vava,Ny vava no ts atao be ny mamerin azy no ts laitr"

Ok d'accord docteut sur miitsy ts hita intsn izy tia e

Nanenjika an' i Neny sy nanafina ireny daba pako ireny nahay mihitsy ka zao vao hoe isika isika zakao dia raiso ny andraikitra

Allez!... vazaha be!... Raofin’lah malaky io ary mangina ny taim-bava.

Zay indray lalao Ravalomanana fa miteny

Ianareo ihany anie no manangona ireo fako misavovona eran' ny tanana ireo e, raofy amn izay fa efa vita ny nilainareo azy teo amn fanatanterahana ny politikanareo

Marina zan !!!!!volanay vahoaka ve efa alinareo commune de

Aza be morale rams f propagandy mipopoka zw maloto ny tanana otrany ety @nay ambohimanarina ety zw a tss andehanan tomobill mitsi

Tonga dia ataovy fa aza asiana propagande tsony fa efa leo an zany zahay

Aleo ho eny mba ho aingon-tanna?

hita hoa les ry onja!fanamby zao foana fa tsis action mints le bandy io fa woawoawoa.com fotsiny! tsy zakany le kandra e!!izy koa efa hariva

Hay ery ny nanenjika sy nanaratsy ny Teo aloha zao inona no vitanao ry mr le maire ? Ny vava no tsy atao be fa ny mamerina azy no sarotra

Maire voretra koa ity marina an!! Mbola aiza re izany e?! Fatra-panenjika an'i Lalao Ravalomanana kay ve tsy misy hapoaka akory ity maire be werawera ity e! Raofy haingana ny fakonareo fa aza be wawawa eo e!!! Efa tsy valable intsony ny excuse-nareo fa efa tsy i kalalao nenjehinareo fahiny intsony izao no ao e!

Io ne oa tsy trano-pdy ka vitan'ny vava be ry nga ty e! Efa hatrany amboalohany mihintsy aho no efa tsy nanana fatokisana zay naloaky ny vavanao io! Balaoasy no betsaka

View more comments

NY MPITONDRA ANKEHITRINY

Toa manjary fahazarany ny miteniteny foana,
Raha vao vory ny vahoaka ka manemitra ny kianja.
Ahoana indray no hidedahana ary ahoana no hisehoana?
Vokany dia be dia be ny teny tsy voalanjalanja!

Toa tsy tazana mihitsy izay mba marika hotarafina,
Ary indrindra irony toetra, mendrika hatao modely,
Fa ny atao sy ny tenenina, zary maha-te hiafina.
(Asa ve fa, sanatria, toa mifanahin-jazakely!)

Ny vahoaka dia terena hametraka ny arovava,
Saingy maro ny mpitondra no tsy mety hanao izany.
Efa niova sa ahoana? mba lazao anay mazava
Raha ny marika alain-tahaka, lasa miainga avy any ambany!

Lasa aretina mitaiza ity ilay hoe “mihoerahoera”,
Ka ny lelany mihitsy no manjary tsy voafehiny.
Aiza izao ilay Miami sy ilay Paris naderadera?
Tsisy hatreto ka izany no hanaratsy ny tarehiny!

Colisée moa tsy lazaina fa dia tena diso toerana.
Novitaina an-tsokosoko sy tsy nisy teny ierana.
Ireo taranaky ny andriana, nisafoakan-katezerana,
Ary nanamafy indray fa “io tsy maintsy horavana”.

… Koa dia asa izay ho tohin`ireo teniteny foana
Mahazatra ny mpitondra sy ny manam-pahefana,
F`efa tafahoatra loatra, ka dia fomba manahoana
No hiverenany ho “modely” sy ho “mpankatò lalàna”?

DADAN’i ZINA (23-11-20)

www.gvalosoa.net/2020/11/25/ny-mpitondra-ankehitriny/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

NY MPITONDRA ANKEHITRINY

Toa manjary fahazarany ny miteniteny foana,
Raha vao vory ny vahoaka ka manemitra ny kianja.
Ahoana indray no hidedahana ary ahoana no hisehoana?
Vokany dia be dia be ny teny tsy voalanjalanja!

Toa tsy tazana mihitsy izay mba marika hotarafina,
Ary indrindra irony toetra, mendrika hatao modely,
Fa ny atao sy ny tenenina, zary maha-te hiafina.
(Asa ve fa, sanatria, toa mifanahin-jazakely!)

Ny vahoaka dia terena hametraka ny arovava,
Saingy maro ny mpitondra no tsy mety hanao izany.
Efa niova sa ahoana? mba lazao anay mazava
Raha ny marika alain-tahaka, lasa miainga avy any ambany!

Lasa aretina mitaiza ity ilay hoe “mihoerahoera”,
Ka ny lelany mihitsy no manjary tsy voafehiny.
Aiza izao ilay Miami sy ilay Paris naderadera?
Tsisy hatreto ka izany no hanaratsy ny tarehiny!

Colisée moa tsy lazaina fa dia tena diso toerana.
Novitaina an-tsokosoko sy tsy nisy teny ierana.
Ireo taranaky ny andriana, nisafoakan-katezerana,
Ary nanamafy indray fa “io tsy maintsy horavana”.

… Koa dia asa izay ho tohin`ireo teniteny foana
Mahazatra ny mpitondra sy ny manam-pahefana,
F`efa tafahoatra loatra, ka dia fomba manahoana
No hiverenany ho “modely” sy ho “mpankatò lalàna”?

      DADAN’i ZINA (23-11-20)

http://www.gvalosoa.net/2020/11/25/ny-mpitondra-ankehitriny/

Comment on Facebook NY MPITONDRA ...

Miarahaba Tompoko, Izahay avy aty Fort-Dauphin, izay monina s'y manana tany manamorina n'y seranam-piaramanidina ety dia mitaraina aminareo aty @ foibe fa halain'ny Adema n'y taninay, efa Maro ny fangatahana nataonay saingy tsy misy mihaino ny ao ary tsapanay fa tena very ny zo nay Tompoko, tsy manohitra ny fampandrosoana velively izahay saingy manahy mafy Izahay sao hialamaina, ny tany anay, Izahay Malagasy monina @ taninay indray no roahana ary tsy mazava ny zavatra hataony anay. Takinay ny hijerevana anay topony tany mba hazavatsara ny fifanarahana. Mankasitraka Tompoko Raha mila fanaovana fanampiny ianareo dia vonona Izahay

🔍AMBOVOMBE ANDROY: NY MAHAFINARITRA ALOHA VAO NY MAHASOA NY VAHOAKA.⁉️

✅Solom-bavan'ny vahoaka ve ity Siteny ity sa solom-bavan'ny mpitondra fanjakana ❓

✅Fa toa izay mahafinaritra ny mpitondra indray no tenteriny fa ny fahorian'ny mponina ao aminy tsy asiny resaka.

❌Fandatsana ireo olona tratran'ny KERE ny fananganana izany dobo filomanosana olympique sy gymnase lehibe indrindra aty afrika izany.

❌Mba mieritreritra sy nandinika ve ianareo mpitondra amin'ny fanganana io zavatra io ❓

❌Tena izany fotodrafitr'asa izany mihitsy ve no laharam-pahamehana ho an'ny mponina any amin'izany faritra izany❓

❌Tsara indrindra aty afrika ary Top 50 amin'ny dobo filomanosana tsara indrindra maneran-tany, kanefa ilay firenena faha telo mahantra indrindra manerana an'izao tontolo izao.

❌Ny gymnase any Mahajanga izay nopotehina teo aloha hatramin'izao tsy vita ny hafa enjehina ihany.

FB Malagasy Mijoro
www.facebook.com/845024309218015/posts/1227599510960491
... TohinyFintinina

5 andro lasa

🔍AMBOVOMBE ANDROY: NY MAHAFINARITRA ALOHA VAO NY MAHASOA NY VAHOAKA.⁉️

✅Solom-bavanny vahoaka ve ity Siteny ity sa solom-bavanny mpitondra fanjakana ❓

✅Fa toa izay mahafinaritra ny mpitondra indray no tenteriny fa ny fahorianny mponina ao aminy tsy asiny resaka. 

❌Fandatsana ireo olona tratranny KERE ny fananganana izany dobo filomanosana olympique sy gymnase lehibe indrindra aty afrika izany.

❌Mba mieritreritra sy nandinika ve ianareo mpitondra aminny fanganana io zavatra io ❓

❌Tena izany fotodrafitrasa izany mihitsy ve no laharam-pahamehana ho anny mponina any aminizany faritra izany❓ 

❌Tsara indrindra aty afrika ary Top 50 aminny dobo filomanosana tsara indrindra maneran-tany, kanefa ilay firenena faha telo mahantra indrindra manerana anizao tontolo izao.

❌Ny gymnase any Mahajanga izay nopotehina teo aloha hatraminizao tsy vita ny hafa enjehina ihany.

FB Malagasy Mijoro
https://www.facebook.com/845024309218015/posts/1227599510960491

Comment on Facebook 1764140243706142_3520281228092026

Misy zavatra tena tsy mitombona mihitsy ny ataon’ity fitondrana ity.

Ataony aloha izay mahafinaritra fa efa haintsika hoe izay mahasoa ataon'Andriamanitra

Aiza ianao ry Vazahabe @ izao fako izao sa tianao ho fatin’ny pesta ny olona izay tsy matin’ny COVID-19? ... TohinyFintinina

5 andro lasa

Aiza ianao ry Vazahabe @ izao fako izao sa tianao ho fatin’ny pesta ny olona izay tsy matin’ny COVID-19?

Comment on Facebook Aiza ianao ry ...

Mbola miandry an' i Neny izy e

Ety @ nay mo de maimbo mihintsy le sisindrano iny

voretra ka.

Ministeran’ny serasera sy ORTM – Tsy mangarahara ny fitantanana

Ny Valosoa

Araka ny vaovao nampitaina mpiasa ao anivon’ny ministeran’ny kolontsaina sy ny sersera, sy ny ORTM, na ny Ofisin’ny Radio sy ny Televiziona eto Madagasikara, izay mpiahy ny Radio Madagasikara (RNM) sy ny Televiziona Malagasy (TVM) ary ny fitaleavan’ny fotodrafitrasa teknika amin’ny haino aman-jerim-panjakana (DIT), tsy mangaraharaha ny fitantanana ao anivon’izy ireo.

Nandritra ny fitondran’ireo tale jeneraly nifandimby, tao amin’ny ORTM hoy ny fanambarana, nisy ny mangarahara tamin’ny fitantanana tao anivon’izany ofisy izany, misy hatrany ny tatitra sy ny fanaovana peta-drindrina ny vola miditra sy mivoaka isam-bolana nataon’ireo mpitantana, amin’izao fotoana, tsy misy intsony izany. Mba hahafahan’ireo mpitantana ao amin’ny ministera sy ny ao amin’ity ofisy ity mandidy dia homana, nofoanana ny Filankevi-pitantanana, na ny CA ny ORTM, nefa misy solontenan’ny mpiasa sy ny mpihaino ary ny mpijery ny radio sy ny televizionam-panjakana tao anivon’izany CA izany.

Raha ny fanazavana tamin’izany fotoana dia hoe niova ny rafi-pitantanana (organigramme) no nahatonga ny fandravana ny CA ny ORTM, nefa raha tena nalalinina hoy ireo mpiasa dia mba hahafahana mandidy dia homana no tena anton’ny fandravana, satria tokony hahazo ny fankatoavan’ny CA avokoa ny fanapahan-kevitra raisina. Ny zava-misy ihany koa, mijaly ireo mpiasa ankehitriny amin’ny fanatanterahana ny asany, efa mandidy dia homana ireo mpitantana nefa tsy ao ny fitantanany, fiara iray ihany no hany ampiasain’ny mpiasan’ny RNM sy ny TVM eo amin’ny fanatanterahana ny asan’izy ireo, hany ka sahirana izy ireo amin’ny fanatanterahana ny andraikiny amin’ny maha-haino aman-jerim-panjakana, na haino aman-jerim-bahoaka azy.

Araka ny voalazan’ireo mpiasa nampita vaovao, mbola misy ireo olana samy hafa ao anivon’ny ministeran’ny serasera sy ny kolontsaina sy ny ORTM, fa havoakan’izy ireo amin’ny maha-mety azy avokoa izany rehetra izany.

(Sary: Ny tranoben’ny ORTM etsy Anosy)

www.gvalosoa.net/2020/11/24/ministeranny-serasera-sy-ortm-tsy-mangarahara-ny-fitantanana/
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Ministeran’ny serasera sy ORTM – Tsy mangarahara ny fitantanana

Ny Valosoa

Araka ny vaovao nampitaina mpiasa ao anivon’ny ministeran’ny kolontsaina sy ny sersera, sy ny ORTM, na ny Ofisin’ny Radio sy ny Televiziona eto Madagasikara, izay mpiahy ny Radio Madagasikara (RNM) sy ny Televiziona Malagasy (TVM) ary ny fitaleavan’ny fotodrafitrasa teknika amin’ny haino aman-jerim-panjakana (DIT), tsy mangaraharaha ny fitantanana ao anivon’izy ireo.

Nandritra ny fitondran’ireo tale jeneraly nifandimby, tao amin’ny ORTM hoy ny fanambarana, nisy ny mangarahara tamin’ny fitantanana tao anivon’izany ofisy izany, misy hatrany ny tatitra sy ny fanaovana peta-drindrina ny vola miditra sy mivoaka isam-bolana nataon’ireo mpitantana, amin’izao fotoana, tsy misy intsony izany. Mba hahafahan’ireo mpitantana ao amin’ny ministera sy ny ao amin’ity ofisy ity mandidy dia homana, nofoanana ny Filankevi-pitantanana, na ny CA ny ORTM, nefa misy solontenan’ny mpiasa sy ny mpihaino ary ny mpijery ny radio sy ny televizionam-panjakana tao anivon’izany CA izany.

Raha ny fanazavana tamin’izany fotoana dia hoe niova ny rafi-pitantanana (organigramme) no nahatonga ny fandravana ny CA ny ORTM, nefa raha tena nalalinina hoy ireo mpiasa dia mba hahafahana mandidy dia homana no tena anton’ny fandravana, satria tokony hahazo ny fankatoavan’ny CA avokoa ny fanapahan-kevitra raisina. Ny zava-misy ihany koa, mijaly ireo mpiasa ankehitriny amin’ny fanatanterahana ny asany, efa mandidy dia homana ireo mpitantana nefa tsy ao ny fitantanany, fiara iray ihany no hany ampiasain’ny mpiasan’ny RNM sy ny TVM eo amin’ny fanatanterahana ny asan’izy ireo, hany ka sahirana izy ireo amin’ny fanatanterahana ny andraikiny amin’ny maha-haino aman-jerim-panjakana, na haino aman-jerim-bahoaka azy.

Araka ny voalazan’ireo mpiasa nampita vaovao, mbola misy ireo olana samy hafa ao anivon’ny ministeran’ny serasera sy ny kolontsaina sy ny ORTM, fa havoakan’izy ireo amin’ny maha-mety azy avokoa izany rehetra izany.

(Sary: Ny tranoben’ny ORTM etsy Anosy)

http://www.gvalosoa.net/2020/11/24/ministeranny-serasera-sy-ortm-tsy-mangarahara-ny-fitantanana/

Fikambanan’ny Zanaka Antagnala Miray – Any Vatovavy ihany no tokony hisy an’Ikongo sy Ifanadiana

Isambilo

Mbola resabe hatramin’izao ny hananganana ny faritra faha-23 eto amintsika, sy ny hamindrana ny distrikan’Ikongo hiaraka amin’ny faritra Fitovinany.

Nanao fanambarana ny FIZAMI, na ny Fikambanana Zanaka Antagnala Miray ny faran’ny herinandro teo, fa tokony ho any Vatovavy ihany no hisy an’Ikongo sy Ifanadiana. Araka ny fanambarana, aoka tsy ataonareo zavatra mahagaga raha ohatra, ka izao vao nanao fanambarana ny FIZAMI hoy izy ireo.

Araka io anarany io, ity fikambanana ity dia fikambanan’ny Zanaka Antagnala manontolo, izany hoe ny ao anatin’ny Distrika IKONGO sy IFANADIANA. Noho izany àry dia voatery tsy maintsy niandry fotoana malalaka tsara ho an’ny rehetra vao afaka nivory ny mpikambana, ka manao ny fanambarana manaraka izao : mbola mitazona ny hevitra tamin’ny Razanay izahay, fa Ikongo sy Ifanadiana dia tsy azo zaraina, ary tsy hanaiky hozaraina mihitsy na oviana na oviana. Izahay rehetra dia miara-manambara etoana, fa tsy ho any Fitovinany mihitsy, hoy ny filoha lefitry ny fikambanana, MANANTSARA Benoit.

www.gvalosoa.net/2020/11/24/fikambananny-zanaka-antagnala-miray-any-vatovavy-ihany-no-tokony-hisy...
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Fikambanan’ny Zanaka Antagnala Miray – Any Vatovavy ihany no tokony hisy an’Ikongo sy Ifanadiana

Isambilo

Mbola resabe hatramin’izao ny hananganana ny faritra faha-23 eto amintsika, sy ny hamindrana ny distrikan’Ikongo hiaraka amin’ny faritra Fitovinany.

Nanao fanambarana ny FIZAMI, na ny Fikambanana Zanaka Antagnala Miray ny faran’ny herinandro teo, fa tokony ho any Vatovavy ihany no hisy an’Ikongo sy Ifanadiana. Araka ny fanambarana, aoka tsy ataonareo zavatra mahagaga raha ohatra, ka izao vao nanao fanambarana ny FIZAMI hoy izy ireo.

Araka io anarany io, ity fikambanana ity dia fikambanan’ny Zanaka Antagnala manontolo, izany hoe ny ao anatin’ny Distrika IKONGO sy IFANADIANA. Noho izany àry dia voatery tsy maintsy niandry fotoana malalaka tsara ho an’ny rehetra vao afaka nivory ny mpikambana, ka manao ny fanambarana manaraka izao : mbola mitazona ny hevitra tamin’ny Razanay izahay, fa Ikongo sy Ifanadiana dia tsy azo zaraina, ary tsy hanaiky hozaraina mihitsy na oviana na oviana. Izahay rehetra dia miara-manambara etoana, fa tsy ho any Fitovinany mihitsy, hoy ny filoha lefitry ny fikambanana, MANANTSARA Benoit.

http://www.gvalosoa.net/2020/11/24/fikambananny-zanaka-antagnala-miray-any-vatovavy-ihany-no-tokony-hisy-anikongo-sy-ifanadiana/

Tsy vitan’ny CUA sy ny Samva ny adidiny – Voaravaka fako miavosa Antananarivo

Ny Valosoa

Tsy vitan’ny CUA: kaominina Antananarivo Renivohitra sy ny Samva mihitsy amin’izao fotoana ny fanalana ny fako eto an-drenivohitra. Misy ihany ny fanalana izany fako miavosa izany ataon’izy ireo, saingy amin’ny faritra talakilaky maso ihany izany, fa any ambadika rehetra any dia tena voaravaka fako ny Renivohitra.

Araka ny fanehoan-kevitra olom-pirenena iray tsy nitonona anarana: natao ihany ny tsy hiteny hoy izy, fa vaky vava ihany amin’ny farany. Tena efa voaravaky ny fako ny Renivohitr’i Madagasikara Antananarivo hoy ny fanehoan-keviny. Fako etsy, fako eroa. Tsy laharam-pahamehana ve sa mbola tsy misy fiara sy solika hakàna azy ireo? Ny lalana be lavadavaka moa efa tsy lazaina intsony toy ny eny amin’ny 67ha, sy ny manodidina azy. Andrasana hisy accident na loza indray angamba vao asiana fanamboarana.

Mahamenatra ilay Renivohitra tokony ho fitaratra ny zava-misy, ka tena manalabaraka. Tsy misy mpitantanana ve sa ahoana? Ny tsapa aloha hatreto dia tena tsy vitan’ny ben’ny tanàna Vazahabe sy ekipany ny fitantanana an’Antananarivo, aiza tamin’ny andron’ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana, nanao ny ainy tsy ho zavatra avokoa ireo delegen’ny boriboritany miisa 6 tamin’izany sy ny ekipany raha izay resaka fandiovana izay, ny resaka fampandrosoana sy ny sosialin’ny mponina koa tsy ambanin-javatra tamin’izany.

(Sary Fako be miavosa etsy Ampefiloha Ambodirano)

www.facebook.com/100007558149800/posts/2667859170142662

www.gvalosoa.net/2020/11/24/tsy-vitanny-cua-sy-ny-samva-ny-adidiny-voaravaka-fako-miavosa-antanan...
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Tsy vitan’ny CUA sy ny Samva ny adidiny – Voaravaka fako miavosa Antananarivo

Ny Valosoa

Tsy vitan’ny CUA: kaominina Antananarivo Renivohitra sy ny Samva mihitsy amin’izao fotoana ny fanalana ny fako eto an-drenivohitra. Misy ihany ny fanalana izany fako miavosa izany ataon’izy ireo, saingy amin’ny faritra talakilaky maso ihany izany, fa any ambadika rehetra any dia tena voaravaka fako ny Renivohitra.

Araka ny fanehoan-kevitra olom-pirenena iray tsy nitonona anarana: natao ihany ny tsy hiteny hoy izy, fa vaky vava ihany amin’ny farany. Tena efa voaravaky ny fako ny Renivohitr’i Madagasikara Antananarivo hoy ny fanehoan-keviny. Fako etsy, fako eroa. Tsy laharam-pahamehana ve sa mbola tsy misy fiara sy solika hakàna azy ireo? Ny lalana be lavadavaka moa efa tsy lazaina intsony toy ny eny amin’ny 67ha, sy ny manodidina azy. Andrasana hisy accident na loza indray angamba vao asiana fanamboarana.

Mahamenatra ilay Renivohitra tokony ho fitaratra ny zava-misy, ka tena manalabaraka. Tsy misy mpitantanana ve sa ahoana? Ny tsapa aloha hatreto dia tena tsy vitan’ny ben’ny tanàna Vazahabe sy ekipany ny fitantanana an’Antananarivo, aiza tamin’ny andron’ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana, nanao ny ainy tsy ho zavatra avokoa ireo delegen’ny boriboritany miisa 6 tamin’izany sy ny ekipany raha izay resaka fandiovana izay, ny resaka fampandrosoana sy ny sosialin’ny mponina koa tsy ambanin-javatra tamin’izany.

(Sary Fako be miavosa etsy Ampefiloha Ambodirano)

https://www.facebook.com/100007558149800/posts/2667859170142662

http://www.gvalosoa.net/2020/11/24/tsy-vitanny-cua-sy-ny-samva-ny-adidiny-voaravaka-fako-miavosa-antananarivo/

Matanjaka ny antoko TIM matoa

Samira Alida : zah mino fa mbola matajaka ny antoko Tim matoa atahorana andriamatoa Andry Nirina Rajoelina. Mba mahalalà menatra, fa filoham- pirenena zao lasa manenjika indray fa tsy enjehina!fa ahoana marina é!zah maka an’i Dada sy Rina hatramin’ny farany! Ho ela velona anie ny antoko Tim!

Pie Bavarde Pretty : ZANY MIHITSY, HO ELA VELONA ANIE NY TIM EEEE, sady Dada mbola ao tsara mihitsy, na efa manan-jafikely aza an, mbola vao mainka aza miha-tanora! bravo Dada !!bravo Rina! Bravo Tim!!!!

Sylv Mtsu : zah maka anareo foana ! Président national sy SG ny antoko TIM.

Tiana Ralaihaja : fa za mbola tsy niova, mbola TIM, mbol Dada foana!

Mitia Jenny : Tim anie matanjaka, fa niniana kosehina fa tsy mety voakosoka e. satria lehilahy mahery ilay lohany mpitarika azy e!

Marie Bernadette Raharisoa : TIM Forever, team dynamic !

Mamaline Nenifara : OK DADA hiany e! ok TIM ihany e!

Hanitra Randria : ok Dada ihany, Dada hatrany.

Harintsoa Annah : Dada ihany e, TIM ihany miaraka amin’ny RMDM koa!

Felaniaina Tantelisoa : aleo Dada ihany e !

Tinarivo Rafetraniaina : OK, TIM vonona haka fahefana miaraka amin’ny RMDM sy ny Vondrona Panorama ary ny mpanohitra hafa…

Norotiana Rakotobary : ok TIM forever, TIM foana foana e !

Didine Fine : le dada ka !

Clarisse Jean : tsika tsy miala @ Dada zany. Mbola vonona hiverina amin’ny fitondrana izy sy ny mpiara-dia aminy.

Hari'njaka Fana : tena latsaka an-katerena ny firenena, fa tsy mahalala ny mahasoa ny vahoaka ny mpitondra am zao, variana manao bizna Cvo nefa ny firenena mitontongana, tsy mahalala akory ahoana no hanarenana ny firenena fa variana am Building sy Tanamasoandro, nefa ny vahoaka tsy hisitraka an’ireny akory.

Andry Lalaina Randrianantoanina : ok mlay Dada sy Rina, mlay avoko nareo mpitarika rehetra e!

Velain Velo : OK Dada, roso ny dia.

Tahiry Andriamamonjy : zay Tim forever, TIM foana na voky na noana e !

Anthony Hanta : mazava be! Anakaramàna olona mintsy hanaratsy an-dRa8 isan'andro isan'andro vaky izao ato @ fb.

Marcel Randriamaromisaina : Dada foana, izy ihany no tena manana vina tena hanarenana haingana an’i Madagasikara.

Nicole Andriamarosoa : ny tahotra no b indrindra ho an-dRajoelina sy ny forongony.

Randrianatoandro Jean Claude : ny tahotra koa no tsy ahasahiany mitroatra.

Yvane Sanders Rabesandry : mbola henjana ny TIM eh, Dada koa mbola henjana... Efa manomboka misandratra amin’ny politika koa Rina: SG.

Barthelemy Ravoavison: tahotra ny TIM sy ny filoha Ravalomanana vokoa ny fanakatonana ny orinasa AAA, ny fandrodanana ny orinasa Tiko tany Toamasina, ny fikasana hanakatona ny haino aman-jery MBS eny Anosipatrana,…

Carl Tsisandaina: Ravalo sy ny TIM avao tena hitondra développement eto Madagasikara, hi-appliquer ny tena decentralisation effective. Tamin’ny fitondrany no efa nitsinjarana ny Province 6 ho 22 Régions.

Hassim Abdou: le pouvoir Rajoelina a peur du TIM, de l’opposition en générale. Matahotsy an-dRavalomanana Rajoelina, hita mibaribary amin’ny raha maro zany.

Juslain Raharimanantsoa: tsy ny fitiavana fa ny tahotra no lehibe indrindra, ho an-dRajoelina mpanongam-panjakana sy ny namany, mpanongam-panjakana izy ireo dia tena matahotra mafy koa ny haongan’ny olona.

Roberto Rasamy: tany Afrika Atsimo aza ny filoha Marc Ravalomanana natahoran-dRajoelina sy ny forongony fatratra, koa mainka fa izy eto an-tanindrazana izao. Tena mifori-drambo aminy mihitsy izao fitondrana misy izao.

Tongalaza Ratsitohaina: marina mihitsy izany, tena mifori-drambo amin’i Dada sy ny mpanohitra mihitsy izao fitondrana Rajoelina izao.

Pascal Rasedisaona: tokony hivonona handray hatrany ny fitondrana ny TIM sy ny mpanohitra, fa hivadika tsy ho ela io rasa io.
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Matanjaka ny antoko TIM matoa 

Samira Alida : zah mino fa mbola matajaka ny antoko Tim matoa atahorana andriamatoa Andry Nirina Rajoelina. Mba mahalalà menatra, fa filoham- pirenena zao lasa manenjika indray fa tsy enjehina!fa ahoana marina é!zah maka an’i Dada sy Rina hatramin’ny farany! Ho ela velona anie ny antoko Tim!

Pie Bavarde Pretty : ZANY MIHITSY, HO ELA VELONA ANIE NY TIM EEEE, sady Dada mbola ao tsara mihitsy, na efa manan-jafikely aza an, mbola vao mainka aza miha-tanora! bravo Dada !!bravo Rina! Bravo Tim!!!!

Sylv Mtsu : zah maka anareo foana ! Président national sy SG ny antoko TIM.
 
Tiana Ralaihaja : fa za mbola tsy niova, mbola TIM, mbol Dada foana!
 
Mitia Jenny : Tim anie matanjaka, fa niniana kosehina fa tsy mety voakosoka e. satria lehilahy mahery ilay lohany mpitarika azy e!
 
Marie Bernadette Raharisoa : TIM Forever, team dynamic !
 
Mamaline Nenifara : OK DADA hiany e! ok TIM ihany e!
 
Hanitra Randria : ok Dada ihany, Dada hatrany.
 
Harintsoa Annah : Dada ihany e, TIM ihany miaraka amin’ny RMDM koa!
 
Felaniaina Tantelisoa : aleo Dada ihany e !

Tinarivo Rafetraniaina : OK, TIM vonona haka fahefana miaraka amin’ny RMDM sy ny Vondrona Panorama ary ny mpanohitra hafa…
 
Norotiana Rakotobary : ok TIM forever, TIM foana foana e !
 
Didine Fine : le dada ka !
 
Clarisse Jean : tsika tsy miala @ Dada zany. Mbola vonona hiverina amin’ny fitondrana izy sy ny mpiara-dia aminy.
 
Harinjaka Fana : tena latsaka an-katerena ny firenena, fa tsy mahalala ny mahasoa ny vahoaka ny mpitondra am zao, variana manao bizna Cvo nefa ny firenena mitontongana, tsy mahalala akory ahoana no hanarenana ny firenena fa variana am Building sy Tanamasoandro, nefa ny vahoaka tsy hisitraka an’ireny akory.
 
Andry Lalaina Randrianantoanina : ok mlay Dada sy Rina, mlay avoko nareo mpitarika rehetra e!
 
Velain Velo : OK Dada, roso ny dia.
 
Tahiry Andriamamonjy : zay Tim forever, TIM foana na voky na noana e !
 
Anthony Hanta : mazava be! Anakaramàna olona mintsy hanaratsy an-dRa8 isanandro isanandro vaky izao ato @ fb.
 
Marcel Randriamaromisaina : Dada foana, izy ihany no tena manana vina tena hanarenana haingana an’i Madagasikara.
 
Nicole Andriamarosoa : ny tahotra no b indrindra ho an-dRajoelina sy ny forongony.
 
Randrianatoandro Jean Claude : ny tahotra koa no tsy ahasahiany mitroatra.

Yvane Sanders Rabesandry : mbola henjana ny TIM eh, Dada koa mbola henjana... Efa manomboka misandratra amin’ny politika koa Rina: SG.

Barthelemy Ravoavison: tahotra ny TIM sy ny filoha Ravalomanana vokoa ny fanakatonana ny orinasa AAA, ny fandrodanana ny orinasa Tiko tany Toamasina, ny fikasana hanakatona ny haino aman-jery MBS eny Anosipatrana,…

Carl Tsisandaina: Ravalo sy ny TIM avao tena hitondra développement eto Madagasikara, hi-appliquer ny tena decentralisation effective. Tamin’ny fitondrany no efa nitsinjarana ny Province 6 ho 22 Régions.

Hassim Abdou: le pouvoir Rajoelina a peur du TIM, de l’opposition en générale. Matahotsy an-dRavalomanana Rajoelina, hita mibaribary amin’ny raha maro zany.

Juslain Raharimanantsoa: tsy ny fitiavana fa ny tahotra no lehibe indrindra, ho an-dRajoelina mpanongam-panjakana sy ny namany, mpanongam-panjakana izy ireo dia tena matahotra mafy koa ny haongan’ny olona.

Roberto Rasamy: tany Afrika Atsimo aza ny filoha Marc Ravalomanana natahoran-dRajoelina sy ny forongony fatratra, koa mainka fa izy eto an-tanindrazana izao. Tena mifori-drambo aminy mihitsy izao fitondrana misy izao.

Tongalaza Ratsitohaina: marina mihitsy izany, tena mifori-drambo amin’i Dada sy ny mpanohitra mihitsy izao fitondrana Rajoelina izao.

Pascal Rasedisaona: tokony hivonona handray hatrany ny fitondrana ny TIM sy ny mpanohitra, fa hivadika tsy ho ela io rasa io.

Comment on Facebook Matanjaka ny antoko ...

TIM forever !

Tim forever!!!

Je u

Ok ! Dada a!

DADA RAVALOMANANA Marc jusqu'a la fin ALEFA TIM!

DADA IHANY NO MANANA VAHAOLANA AMIN'IZAO FOTOANA IZAO . LEHILAHY MATAN-TSAINA ARY MANANA TRAIKEFA INDRINDRA MOA FA AO KOA RINA DIA TENA ATAHORAN- DREO TOKOA. HO ELA VELONA NY TIM.

Ny TIM no antsoina hoe volamena latsaka an-tany ka tsy maintsy mamiratra foana na atao ahona aza. ho ela velona ny TIM, Dada ary Rina, homba anareo hatranay anie Andriamanitra!

Betsaka no nanana vina hampandroso an'i Madagasikara fa vina tsisy fotony daholo. Niaraka tamin'i Dada nefa niaina hatrany amin'ny fototra no nijery Niakatra. Miandrandra ny fiverenan'i Dada hanarenana haingana ity firenena ity. LoveTIM

Tu

Mami zay tsimiala amin;ny dadae dela kely

Atra aty io a,tsy mivadika.

Tena kapoakako io

Efa komborona hatram ny ela ireo fa namono biby tsy nahafaty matahotra ny hifoterany rambony

DADA hiany n mahavitazy

TIM fona fona

Zai ts mial @ dada e

Bjr dada tsifoko

IZAY MIHITSY NO TENA MARINA

View more comments

Filoha Marc Ravalomanana – Nitafa mivantana tamin’ireo tantsaha tany Soavinandriana

Helisoa

Taorian’ny tsy nisian’ny hamehana ara-pahasalamana intsony teto amin’ny firenena dia voalohany ny filoha nasionalin’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM), sady filohan’ny antoko mpanohitra eto Madagasikara (RMDM), Marc Ravalomanana no nandeha nitety faritra ary nihaona mivantana tamin’ny tantsaha. Nomeny lanja manokana tamin’izany ireo tantsaha mpamboly, ka nitsidika ireto farany tany Soavinadriana, faritra Itasy ny tenany omaly.

Nofidiany manokana Soavinandriana, noho ny habetsahan’ireo tantsaha mivelona amin’ny fambolena amin’iny faritra iny. Ny tantsaha mantsy no anisan’ny nahatsiaro nangirifiry indrindra ihany koa tamin’ireny hamehana ara-pahasalamana teto amin’ny firenena ireny. Ny mahagaga dia tsy nataon’ity fitondràna TGV ity ao anatin’ny laharam-pahamehany ny resaka fambolena sy fiompiana, fa any amin’ny zavatra hafa no mahamaika azy.

Toy izany no nitranga teny Ambohitrimanjaka. Soa ny mpamboly teny amin’iny lemaka iny fa nandà tamin’ny heriny rehetra ny hanotofana ny tanimbary teny an-toerana, izay efa ho 1000ha. Ny 80 % ny Malagasy dia mpamboly sy mpiompy avokoa, nefa lasa farahidiny eto amin’ny firenena ny fijeren’ny fitondrana azy ireo amin’izao fotoana.

YouTube
youtu.be/ImPKgRfgMqQt=80

FB
www.facebook.com/457946964405287/posts/1609129252620380

www.gvalosoa.net/2020/11/24/filoha-marc-ravalomanana-nitafa-mivantana-taminireo-tantsaha-tany-soa...
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Filoha Marc Ravalomanana – Nitafa mivantana tamin’ireo tantsaha tany Soavinandriana

Helisoa

Taorian’ny tsy nisian’ny hamehana ara-pahasalamana intsony teto amin’ny firenena dia voalohany ny filoha nasionalin’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM), sady filohan’ny antoko mpanohitra eto Madagasikara (RMDM), Marc Ravalomanana no nandeha nitety faritra ary nihaona mivantana tamin’ny tantsaha. Nomeny lanja manokana tamin’izany ireo tantsaha mpamboly, ka nitsidika ireto farany tany Soavinadriana, faritra Itasy ny tenany omaly.

Nofidiany manokana Soavinandriana, noho ny habetsahan’ireo tantsaha mivelona amin’ny fambolena amin’iny faritra iny. Ny tantsaha mantsy no anisan’ny nahatsiaro nangirifiry indrindra ihany koa tamin’ireny hamehana ara-pahasalamana teto amin’ny firenena ireny. Ny mahagaga dia tsy nataon’ity fitondràna TGV ity ao anatin’ny laharam-pahamehany ny resaka fambolena sy fiompiana, fa any amin’ny zavatra hafa no mahamaika azy.

Toy izany no nitranga teny Ambohitrimanjaka. Soa ny mpamboly teny amin’iny lemaka iny fa nandà tamin’ny heriny rehetra ny hanotofana ny tanimbary teny an-toerana, izay efa ho 1000ha. Ny 80 % ny Malagasy dia mpamboly sy mpiompy avokoa, nefa lasa farahidiny eto amin’ny firenena ny fijeren’ny fitondrana azy ireo amin’izao fotoana.

YouTube
https://youtu.be/ImPKgRfgMqQt=80

FB
https://www.facebook.com/457946964405287/posts/1609129252620380

http://www.gvalosoa.net/2020/11/24/filoha-marc-ravalomanana-nitafa-mivantana-taminireo-tantsaha-tany-soavinandriana/

Tsy noraharahian’Antananarivo ilay mpanakanto vahiny nampandikaina lalàna

Ny Valosoa

Raha toa ka nahavory vahoaka tany Sambava sy Toamasina ary Mahajanga ilay mpihiravavy Afrikana tatsimo, mpihira ilay hira malaza amin’izao fotona: Jerusalema dia tsy izay no niseho teto Antananarivo, fa tsy tonga namaly ny antso ny zanak’Iarivo, fa dia navelany ho hitan’ny havany teo ity vahiny, iza moa ny havany lazaina eto fa tsy ny fitondrana nanafatra azy ihany.

Nampandikaina lalàna ilay mpanakanto, satria ny didy navoakan’ny fitondrana dia Nosy-Be no mahazo mandray vahiny, saingy ireo vahiny tonga ao dia tsy mahazo miditra aty amin’ny Tanibe, ampitan’ny Nosy Manitra. Tao Nosy-Be no niditra ireo mpihira vahiny, afaka nivoaka soa amantsara tao, sady nahazo alalana nanao fampisehoana namory vahoaka tao Sambava, dia mbola nihoatra faritany roa hafa dia i Toamasina sy Mahajanga ary farany dia tafanika an’Iarivo.

Nomena alalana hisehatra eto Antananarivo ny vahiny, raha toa ka tsy navela hanao ny mpanakanto teratany, kinanjo tsy araka ny noeritretin’ireo mpanafatra an’ity vahiny ity ny zava-nitranga, fa zara raha nisy nijery ilay vahiny, betsaka ny mety ho antony tsy nahatonga ny mpijery, ao aloha ny mbola fitandremana amin’ny aretina, kanefa dia tsy azo amaivanina koa ny hatezeram-bahoaka tamin’ny fanaovana tsinontsinona ny mpihira malagasy nataon’ny tompon’andraikitra eto amintsika, ka ny tsy fahatongavana mijery dia midika ho fanehoana ankitsirano ny tsy fankasitrahana ny mpitondra mampandika lalàna sy manambany ny mpanakanto mpiray tanindrazana. Tokony hahalala menatra ny mpitondra satria efa manao ny tsy fanao kanefa mbola aotra ny vokatra. Antony hafa koa, sahirana ny olona amin’izao fotoana, ka maro ny tsy te-handany vola tamin’ilay artista vahiny, fa naleo hanaovana zavatra hafa iatrehana ny fiainana sarotra ny vola eo am-pelatanana.

Fa raha hitafa momba ny koronaviriosy indray dia matoa misy ireo fepetra tanisaina, dia midika fa mbola tsy voafehy ny aretina, vao nisy iray namoy ny ainy, ary misy ireo olona vaovao mitondra ny tsimokaretina miisa 31. Ny azo lazaina dia mampisalasala ireo tarehimarika mivoaka momba ny aretina, satria ireo toerana nanaovana famoriambahoka toa vitsy no tratra, miohatra amin’ireo tanàna tsy nisy lanonana, raha mandray ohatra ny amin’ny faritanin’Antsiranana, ny tao amin’ny faritra Diana nisy maty iray ary mitondra ny otrikaretina 5, raha 1 monja no mitondra ny otrikaretina tao amin’ny faritra Sava nanaovana fampisehoana nampifanitsakitro ireo mpijery, ny faritra Analamanga nahitana olona 6 mitondra ny otrikaretina, 3 ny tao amin’ny faritra Antsinanana, fa tany amin’ny faritra Matsiatra Ambony nahatratra 13 ireo mitondra ny otrikaretina, toa ohatry ny mampieritreritra ilay fisehoan-javatra, koa tsy aleo ve asiana fijerem-baolina ankalamanjana any Fianarantsoa na fampisehona goavana amin’izay dia mihena ny tarehimarika.

Fa raha hiverenana ny mikasika ilay fampisehoana teny Antsonjombe dia aleo tsorina fa fandavana tsotra izao ny mpitondra no dikan’ny kianja babangoana, tokony ho natao maimaimpoana koa ny lanonana dia nasiana fizarana t-shirt, sy mofo sy akondro ary fiara nitatitra bôjy, toy ireny nataon’ny mpitondra tamin’ny fampielezankevitra ireny. Diso kajy tanteraka ny fitondrana satria ny fanafarana mpanakanto vahiny dia noheverin’izy ireo hampitombo ny fitiavam-bahoaka, kanefa ny mifanohitra amin’izany no miseho.

Eto ampamaranana dia tsotra ny hafatra ampitaina amin’ny mpitondra, aleo mpanakanto vahiny hatrany no hafarana, satria ireny tsy mahazaka olona, ka azo antoka ny fanajana ny elanelana iray metatra. Ataovy anjorom-bala ihany ny artista Malagasy dia ho hitanareo ny ho vokany ry mpitondra mpanavakavaka a!

www.gvalosoa.net/2020/11/24/tsy-noraharahianantananarivo-ilay-mpanakanto-vahiny-nampandikaina-lal...
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Tsy noraharahian’Antananarivo ilay mpanakanto vahiny nampandikaina lalàna

Ny Valosoa

Raha toa ka nahavory vahoaka tany Sambava sy Toamasina ary Mahajanga ilay mpihiravavy Afrikana tatsimo, mpihira ilay hira malaza amin’izao fotona: Jerusalema dia tsy izay no niseho teto Antananarivo, fa tsy tonga namaly ny antso ny zanak’Iarivo, fa dia navelany ho hitan’ny havany teo ity vahiny, iza moa ny havany lazaina eto fa tsy ny fitondrana nanafatra azy ihany.

Nampandikaina lalàna ilay mpanakanto, satria ny didy navoakan’ny fitondrana dia Nosy-Be no mahazo mandray vahiny, saingy ireo vahiny tonga ao dia tsy mahazo miditra aty amin’ny Tanibe, ampitan’ny Nosy Manitra. Tao Nosy-Be no niditra ireo mpihira vahiny, afaka nivoaka soa amantsara tao, sady nahazo alalana nanao fampisehoana namory vahoaka tao Sambava, dia mbola nihoatra faritany roa hafa dia i Toamasina sy Mahajanga ary farany dia tafanika an’Iarivo.

Nomena alalana hisehatra eto Antananarivo ny vahiny, raha toa ka tsy navela hanao ny mpanakanto teratany, kinanjo tsy araka ny noeritretin’ireo mpanafatra an’ity vahiny ity ny zava-nitranga, fa zara raha nisy nijery ilay vahiny, betsaka ny mety ho antony tsy nahatonga ny mpijery, ao aloha ny mbola fitandremana amin’ny aretina, kanefa dia tsy azo amaivanina koa ny hatezeram-bahoaka tamin’ny fanaovana tsinontsinona ny mpihira malagasy nataon’ny tompon’andraikitra eto amintsika, ka ny tsy fahatongavana mijery dia midika ho fanehoana ankitsirano ny tsy fankasitrahana ny mpitondra mampandika lalàna sy manambany ny mpanakanto mpiray tanindrazana. Tokony hahalala menatra ny mpitondra satria efa manao ny tsy fanao kanefa mbola aotra ny vokatra. Antony hafa koa, sahirana ny olona amin’izao fotoana, ka maro ny tsy te-handany vola tamin’ilay artista vahiny, fa naleo hanaovana zavatra hafa iatrehana ny fiainana sarotra ny vola eo am-pelatanana.

Fa raha hitafa momba ny koronaviriosy indray dia matoa misy ireo fepetra tanisaina, dia midika fa mbola tsy voafehy ny aretina, vao nisy iray namoy ny ainy, ary misy ireo olona vaovao mitondra ny tsimokaretina miisa 31. Ny azo lazaina dia mampisalasala ireo tarehimarika mivoaka momba ny aretina, satria ireo toerana nanaovana famoriambahoka toa vitsy no tratra, miohatra amin’ireo tanàna tsy nisy lanonana, raha mandray ohatra ny amin’ny faritanin’Antsiranana, ny tao amin’ny faritra Diana nisy maty iray ary mitondra ny otrikaretina 5, raha 1 monja no mitondra ny otrikaretina tao amin’ny faritra Sava nanaovana fampisehoana nampifanitsakitro ireo mpijery, ny faritra Analamanga nahitana olona 6 mitondra ny otrikaretina, 3 ny tao amin’ny faritra Antsinanana, fa tany amin’ny faritra Matsiatra Ambony nahatratra 13 ireo mitondra ny otrikaretina, toa ohatry ny mampieritreritra ilay fisehoan-javatra, koa tsy aleo ve asiana fijerem-baolina ankalamanjana any Fianarantsoa na fampisehona goavana amin’izay dia mihena ny tarehimarika.

Fa raha hiverenana ny mikasika ilay fampisehoana teny Antsonjombe dia aleo tsorina fa fandavana tsotra izao ny mpitondra no dikan’ny kianja babangoana, tokony ho natao maimaimpoana koa ny lanonana dia nasiana fizarana t-shirt, sy mofo sy akondro ary fiara nitatitra bôjy, toy ireny nataon’ny mpitondra tamin’ny fampielezankevitra ireny. Diso kajy tanteraka ny fitondrana satria ny fanafarana mpanakanto vahiny dia noheverin’izy ireo hampitombo ny fitiavam-bahoaka, kanefa ny mifanohitra amin’izany no miseho.

Eto ampamaranana dia tsotra ny hafatra ampitaina amin’ny mpitondra, aleo mpanakanto vahiny hatrany no hafarana, satria ireny tsy mahazaka olona, ka azo antoka ny fanajana ny elanelana iray metatra. Ataovy anjorom-bala ihany ny artista Malagasy dia ho hitanareo ny ho vokany ry mpitondra mpanavakavaka a!

http://www.gvalosoa.net/2020/11/24/tsy-noraharahianantananarivo-ilay-mpanakanto-vahiny-nampandikaina-lalana/

Comment on Facebook Tsy ...

Sendran'ny taolana izany ny vahiny.

Tiko mbe zany zaha ko tsiti anini mihintsy

Ny mahasoa aloha vao ny mahafinaritra. Raha mpitondra hendry dia mahatsapa an'izany.

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 24 Novambra 2020.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 24 Novambra 2020.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Load more