17 C
Antananarivo
Sun 20 Jun 2021 18:34

Enquête Parlementaire - Doublons - Matériels de guerre - COVID-19 - Tuerie Farafangana

Sehatry ny mpanohitra

Filoha Ravalomanana – Tsy misy atahorana ny vaksiny natao teto amintsika,...

Helisoa Noho ny fetin’ny Ray rahampitso alahady, ka mba samy hanaovan’ny fianakaviana fety any an-tokatranony avy dia naroso omaly zoma 18 jona ny fiarabana ny...

Fanaovana vaksinin’ny coronavirus – Tonga maro ny vehivavy TIM

Helisoa Zavadehibe amin’ny fiadiana amin’ny valanaretina COVID-19 ny fanaovana vaksiny. Io ihany no tena vahaolana anisan’ny mahomby indrindra hoy ny filoha Marc Ravalomanana, filoha nasionalin’ny...

FAHAVALO NY MPANOHITRA?

Fahavalonao mpitondra ny ao anaty fanoherana, Fa ny sainao no maloto sy efa diso fiheverana? Ny hany tanjona kendrena sady tena ikoropahana, Dia ny hanomezan-danja ity ilay...

Gasikarako

Fitondrana malagasy – Nosy malagasy – Anjakazakan’ny fitondrana frantsay ny raharaha

Sôh’son Mahavariana ihany ny nahita sy nandre tamin’ny haino aman-jery, ny fihetsiky fitondrana nanoloana ny fepetra noraisin’ny fitondrana frantsay amin’ny fibodoana ny Nosy Sambatra (Iles...

EDITO 8 Jona – Fitondrana Rajoelina sy kianja manara-penitra Manampi-maso...

Sôh’son Isarangotan’ny fitondrana Rajoelina avokoa ankehitriny izay azo hisarangotana rehetra, ka tokanana avokoa hatramin’ny asa izay tokony ho minisitra ihany dia efa ampy hahavita izany,...

EDITO 5 Jona – Olana eny amin’ny Fampianarana ambony – Mampiharihary...

Sôh’son Na miverina misokatra aza ny toeram-pampianarana ambony, dia tsy mbola milamina ny raharaha eny amin’ny Oniversitem-panjakana. Niseho lany tato ho ato ny hetsika fitokonana sy...

Coronavirus - Covid-19

Resaka vaksiny covid-19 – Tsy hita tabilao ny filoha Rajoelina mivady

Ny Valosoa Mahavantana an’Ingahy Filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina ny manao talaky maso amin’ny trangan-javatra rehetra, tato ho ato anefa taorian’ilay fandaharana niarahany tamin’ireo minisitra efatra...

Fanaovana vaksiny covishield/Astrazeneca – Niala pà ny filoha Rajoelina

Stefa Niala pà, na niala ilany tsy nisantatra ny fanaovam-baksiny teto Madagasikara omaly ny Filoha Andry Rajoelina. Tany amin’ny firenena rehetra miady amin’ity valanaretina covid-19...

Ako - Sosialy sy Politika

Rajoelina lasa any Frantsa – Tsy “motif impérieux” ny famonjena “confirmation”

Ny Valosoa Tsy milamina ny eto amin’ny tanàna satria any Toliara misy ny fifandonana eo amin’ny Zandary sy ny mpianatra, satria tsy mbola naloan’ny fitondrana ny vatsimpianaran’ny mpianatra izay voasoratra ao amin’ny tetibola efa nankatoavin’ny Antenimiera roa tonta . Nisy ny fanambarana nataon’ny Masoivoho Frantsay...

Fifamoivoizana an-drenivohitra – Mijaly ny mpampiasa làlana eo Analakely-Soarano

Radafy Efa andro maro izao, na herinandro vitsivitsy no sarotra dia sarotra ny mamakivaky eo Analakely mihazo an’i Soarano iny, indrindra rehefa miha atoandro sy...

Fivorian’ny Mpiandraikitra Foibe FJKM – Vonona amin’ny fandraisana ny synôda lehibe i Sambava

Aly Nanomboka ny 16 jona 2021 teo ary tsy hifarana raha tsy ny 23 jona 2021 ho avy izao etsy amin'ny CFD Ampandrana, sy eny...

EPP Besarety – Skoto Fanilon’i Madagasikara – Nanolotra sakafo nandritra ny volana an’ireo...

Aly Nanolotra fanampiana sakafo ara-pahasalamana ho an’ireo mpianatra hanala fanadinana ao amin’ny EPP Besarety, nandritra ny iray volana ny skoto Fanilon’i Madagasikara, notarihan’i Cheftaine Fandresena. Nifarana...

Echos - social et politique

video

Miara-manonja – Soyez Acteur de la lutte contre la dictature à...

(Lien cagnotte Leetchi - https://www.leetchi.com/c/miara-manonja) Soyez Acteur de la lutte contre la dictature à Madagascar Mandraisa anjara amin'ny fanomanana ny fihaonanan'ny Solombavambahoaka amin'ny vahoaka eny Soamandrakizay,...

Rajoelina, boaikely ‘dictateur’ et traître à la Nation!

Lanzelo Samedi 20 février 2021, Andry Rajoelina n'a pas hésité à utiliser des milices serbes, et s'apprêtait à massacrer la population. De source sûre, ces...

Madagascar – Samedi 20 février 2021 – Rajoelina, le vrai visage:...

Lanzelo Samedi 20 février 2021, les rues de la capitale ont été investies par des militaires armés jusqu'aux dents, des blindés, des hommes cagoulés. Les...

Coronavirus : quels sont les 16 pays sur la “liste rouge”...

LCI (24 juil. 2020, Cédric Stanghellini) Alors que la circulation du virus montre des signes d'accélération, le Premier ministre Jean Castex a annoncé que les...

Fifidianana kaominaly sy monisipaly - 27 Novambra 2019: vaovao, tranga, ady amin'ny halabato

Fikarakarana fifidianana – Miady an-trano koa ny CENI

Helisoa Mihazakazaka ny toe-draharaham-pirenena amin’izao fotoana eto amintsika. Tao aorian’ilay fanambarana nataon’ny filoha lefitry ny CENI Thierry Rakotonarivo ny herinandro lasa teo, momba ny tsy fahatomombanana amin’ny lisi-pifidianana sy ireo karapanondrom-pirenena mitovy laharana nandritra ny fifidianana notanterahana teto amintsika. Izao dia miady an-trano ny ao amin’ity...

Karapanondro mitovy – Tsy avotra ny CENI na mandamin-dresaka aza

Ny Valosoa Mbola nitafa tamin’ny mpanao gazety indray ny CENI, notarihan’ny filohany Hery Rakotomanana omaly, teny Alarobia. Tsy avotra ity rafitra mpikarakara fifidianana ity na...

Anorotsangana-Ambanja – Misy mijoro manohitra ny vokatra fifidianana ben’ny tanàna

Niaina Misy mijoro manohitra ny voka-pidifianana Ben’ny tanàna farany teo amin’izao fotoana, any amin’ny kaominina Anorotsangana, distrikan’Ambanja, faritra Diana. Gaga sy talanjona ny vahoaka tany...

Rina Randriamasinoro – Tsy handroso ny firenena raha mbola manjaka ny tsy fahamarinana

Helisoa Manoloana ny fanambaràna miezinezina nataon'ny CENI tamin’ny nisian’ny karapanondro mitovy laharana miisa 1 tapitrisa mahery, tamin’ny lisi-pifidianana nampiasaina hatramin’izay, sy nikitihana ny lisi-pifidianana dia...

MIARA-MANONJA

Miara-manonja - Ny horonam-peo - Dingana 1

Ny Valosoa Vaovao FB

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Rajoelina lasa any Frantsa – Tsy “motif impérieux” ny famonjena “confirmation”

Ny Valosoa

Tsy milamina ny eto amin’ny tanàna satria any Toliara misy ny fifandonana eo amin’ny Zandary sy ny mpianatra, satria tsy mbola naloan’ny fitondrana ny vatsimpianaran’ny mpianatra izay voasoratra ao amin’ny tetibola efa nankatoavin’ny Antenimiera roa tonta . Nisy ny fanambarana nataon’ny Masoivoho Frantsay momba ny vaksiny izay niteraka fisavorovoroana ho an’ireo efa nahavita vaksiny. Manginy fotsiny ny fitakian’ireo orinasa nahavita ara-dalàna ny asany kanefa tsy voaloa vola efa ho herintaona mahery izao.

Ireo no voalaza fa mbola maro ireo toedraharaha tsy mandeha amin’ny laoniny kanefa dia tsy nahasakana an’Ingahy Filoha mianakavy tsy ho any an-tanindrazany izany. Hatao «confirmation » amin’ny alahady izao ny zanany vavy, ka nandeha izy mivady, satria hono ankoatran’ny maha Filohan’ny Repoblika azy dia raimpianakaviana izy, ka manao ny adidy amin’izany.

Ny alahady 13 Jona 2021 tamin’ny fandaharana fanaony isa-tapabolana dia mbola nanamafy Ingahy Filoha Rajoelina, fa na efa nohalefahana aza ny fepetra raisina eo amin’ny fitandremam-pahasalamana dia mbola tsy sokafana aloha ny habakabaka, ny dikan’izany tsy mbola malalaka ny sidina miditra sy mivoaka mankany ivelany, ary mbola ireo antony lehibe tsy azo anoharana na “ motif impérieux” ihany no mahazo alalana miditra sy mivoaka. Nahamenatra anefa fa ny talata 15 Jona 2021, roa andro taorian’ny nikabarian’Ingahy Filoha dia nodikainy ankitsirano izay nambarany, fa dia lasa soa amantsara izy mianakavy niampy an-dRamatoa Talen’ny serasera taloha, nisidina any an-tanindrazany izy ireo.

Mikasika ny fanambarana nataon’ny Masoivoho Frantsay dia miezaka mitady fanazavana any amin’ny OMS Ingahy Minisitra miadidy ny fahasalamana, maro ireo vita vaksiny no nihorin-koditra, satria raha misy fiantraikany amin’ny lafiny ara-pahasalamana tokoa anie ilay vaksiny dia tena “effroyable”mihitsy, fa ny fanazavana nentin’ny Filoha Ravalomanana nandritra ny fiarahabana azy noho ny fetin’ny Ray omaly teny Faravohitra dia mazava ary nampitraka ireo vita vaksiny, satria nambaran’ny Filoha Ravalomanana, fa tsy nitsahatra nifandray tamin’ireo tompon’andraikitra avy amin’ny OMS sy ny Vondrona Eoropeana ny tenany, ary samy nanamafy ireo roa tonta ireo, fa tsy misy atahorana ny lafiny ara-pahasalamana satria vaksiny ara-dalàna no tonga teto.

Milamina ny sain’ireo vita vaksiny fa nampalahelo ireo mbola naniry ny hanao vaksiny ny alakamisy 17 Jona 2021, satria nisy ny baiko nidina nampitsahatra ny fanaovam-baksiny ny marainan’ny alakamisy dia notohizana indray ny antoandro, izay manaporofo fa tsy matotra ny mpitondra, fa ny tena marina dia tsy levon’ny vavonin’ny mpitondra mihitsy ny firohotan’ny vahoaka Malagasy nanao vaksiny taorian’ny nanaovan’ny Filoha Ravalomanana izany vaksiny izany, azo antoka mantsy fa tapitra ny 250000 isa raha tsy noelingelenina ny andro farany ary dia ho vasoka tanteraka ny fitondrana.

Ny Filoha Ravalomanana dia nanambara tamin’ireo vita vaksiny fa ho avy ny vaksiny andiany faharoa ho an’ireo nahavita ny andiany voalohany, ny vahoaka malagasy rahateo nahazo toky satria tsy ny ho any Frantsa anie no tanjona fa ny ho salama sady tsy any Frantsa ihany koa anie no Andafy e!

Fa raha hiverenana ny mikasika ny dian’Ingahy Filoha mivady niaraka tamin-dRamatoa Talen’ny serasera any an-tanindrazany dia azo hizingizinina fa tsy “motif impérieux” izany fanatrehana ”confirmation” izany, sa kosa ni-”confirmer” ny fahazoana ny “iles éparses “ any amin’ny Reny Malalany Ingahy Filoha, raha izay kosa aloha dia omena ny rariny izy satria efa ny 26 Jona 2020 no efa nampanantenaina ny fiverenan’ireo Nosy Malagasy ireo. Mikasika ny fandehanan-dRamatoa Tale indray dia vao mainka tsy “motif impérieux”, satria Ramatoa io araka ny vaovao dia mbola misy ny raharaha izay mahasaringotra azy any amin’ny fitsarana.

Ho tonga ny alahady izao hono Ingahy Filoha raha ny vaovao navoaka, dia ho hita eo raha hiara-hiverina aminy Ramatoa Tale fahiny, na tonga dia sambo milentika any an-tanindrazany, dia andrasana koa izay fanazavana avy amin’Ingahy Filoha mikasika ireo toe-draharaha tsy milamina eto amin’ny firenena, satria efa fomba fanao iraisampirenena ny tafatafa ataon’ny Filoha isaky ny miditra na mivoaka ny firenena, fa tsy voatery hiandrasana ny fihaonana isa-tapabolana ny fanazavana ny raharaha rehetra.

www.gvalosoa.net/2021/06/20/rajoelina-lasa-any-frantsa-tsy-motif-imperieux-ny-famonjena-confirmat...
... TohinyFintinina

17 ora lasa

Rajoelina lasa any Frantsa – Tsy “motif impérieux” ny famonjena “confirmation”

Ny Valosoa

Tsy milamina ny eto amin’ny tanàna satria any Toliara misy ny fifandonana eo amin’ny Zandary sy ny mpianatra, satria tsy mbola naloan’ny fitondrana ny vatsimpianaran’ny mpianatra izay voasoratra ao amin’ny tetibola efa nankatoavin’ny Antenimiera roa tonta . Nisy ny fanambarana nataon’ny Masoivoho Frantsay momba ny vaksiny izay niteraka fisavorovoroana ho an’ireo efa nahavita vaksiny. Manginy fotsiny ny fitakian’ireo orinasa nahavita ara-dalàna ny asany kanefa tsy voaloa vola efa ho herintaona mahery izao.

Ireo no voalaza fa mbola maro ireo toedraharaha tsy mandeha amin’ny laoniny kanefa dia tsy nahasakana an’Ingahy Filoha mianakavy tsy ho any an-tanindrazany izany. Hatao «confirmation » amin’ny alahady izao ny zanany vavy, ka nandeha izy mivady, satria hono ankoatran’ny maha Filohan’ny Repoblika azy dia raimpianakaviana izy, ka manao ny adidy amin’izany.

Ny alahady 13 Jona 2021 tamin’ny fandaharana fanaony isa-tapabolana dia mbola nanamafy Ingahy Filoha Rajoelina, fa na efa nohalefahana aza ny fepetra raisina eo amin’ny fitandremam-pahasalamana dia mbola tsy sokafana aloha ny habakabaka, ny dikan’izany tsy mbola malalaka ny sidina miditra sy mivoaka mankany ivelany, ary mbola ireo antony lehibe tsy azo anoharana na “ motif impérieux” ihany no mahazo alalana miditra sy mivoaka. Nahamenatra anefa fa ny talata 15 Jona 2021, roa andro taorian’ny nikabarian’Ingahy Filoha dia nodikainy ankitsirano izay nambarany, fa dia lasa soa amantsara izy mianakavy niampy an-dRamatoa Talen’ny serasera taloha, nisidina any an-tanindrazany izy ireo.

Mikasika ny fanambarana nataon’ny Masoivoho Frantsay dia miezaka mitady fanazavana any amin’ny OMS Ingahy Minisitra miadidy ny fahasalamana, maro ireo vita vaksiny no nihorin-koditra, satria raha misy fiantraikany amin’ny lafiny ara-pahasalamana tokoa anie ilay vaksiny dia tena “effroyable”mihitsy, fa ny fanazavana nentin’ny Filoha Ravalomanana nandritra ny fiarahabana azy noho ny fetin’ny Ray omaly teny Faravohitra dia mazava ary nampitraka ireo vita vaksiny, satria nambaran’ny Filoha Ravalomanana, fa tsy nitsahatra nifandray tamin’ireo tompon’andraikitra avy amin’ny OMS sy ny Vondrona Eoropeana ny tenany, ary samy nanamafy ireo roa tonta ireo, fa tsy misy atahorana ny lafiny ara-pahasalamana satria vaksiny ara-dalàna no tonga teto.

Milamina ny sain’ireo vita vaksiny fa nampalahelo ireo mbola naniry ny hanao vaksiny ny alakamisy 17 Jona 2021, satria nisy ny baiko nidina nampitsahatra ny fanaovam-baksiny ny marainan’ny alakamisy dia notohizana indray ny antoandro, izay manaporofo fa tsy matotra ny mpitondra, fa ny tena marina dia tsy levon’ny vavonin’ny mpitondra mihitsy ny firohotan’ny vahoaka Malagasy nanao vaksiny taorian’ny nanaovan’ny Filoha Ravalomanana izany vaksiny izany, azo antoka mantsy fa tapitra ny 250000 isa raha tsy noelingelenina ny andro farany ary dia ho vasoka tanteraka ny fitondrana.

Ny Filoha Ravalomanana dia nanambara tamin’ireo vita vaksiny fa ho avy ny vaksiny andiany faharoa ho an’ireo nahavita ny andiany voalohany, ny vahoaka malagasy rahateo nahazo toky satria tsy ny ho any Frantsa anie no tanjona fa ny ho salama sady tsy any Frantsa ihany koa anie no Andafy e!

Fa raha hiverenana ny mikasika ny dian’Ingahy Filoha mivady niaraka tamin-dRamatoa Talen’ny serasera any an-tanindrazany dia azo hizingizinina fa tsy “motif impérieux” izany fanatrehana ”confirmation” izany, sa kosa ni-”confirmer” ny fahazoana ny “iles éparses “ any amin’ny Reny Malalany Ingahy Filoha, raha izay kosa aloha dia omena ny rariny izy satria efa ny 26 Jona 2020 no efa nampanantenaina ny fiverenan’ireo Nosy Malagasy ireo. Mikasika ny fandehanan-dRamatoa Tale indray dia vao mainka tsy “motif impérieux”, satria Ramatoa io araka ny vaovao dia mbola misy ny raharaha izay mahasaringotra azy any amin’ny fitsarana.

Ho tonga ny alahady izao hono Ingahy Filoha raha ny vaovao navoaka, dia ho hita eo raha hiara-hiverina aminy Ramatoa Tale fahiny, na tonga dia sambo milentika any an-tanindrazany, dia andrasana koa izay fanazavana avy amin’Ingahy Filoha mikasika ireo toe-draharaha tsy milamina eto amin’ny firenena, satria efa fomba fanao iraisampirenena ny tafatafa ataon’ny Filoha isaky ny miditra na mivoaka ny firenena, fa tsy voatery hiandrasana ny fihaonana isa-tapabolana ny fanazavana ny raharaha rehetra.

http://www.gvalosoa.net/2021/06/20/rajoelina-lasa-any-frantsa-tsy-motif-imperieux-ny-famonjena-confirmation/

Fifamoivoizana an-drenivohitra – Mijaly ny mpampiasa làlana eo Analakely-Soarano

Radafy

Efa andro maro izao, na herinandro vitsivitsy no sarotra dia sarotra ny mamakivaky eo Analakely mihazo an’i Soarano iny, indrindra rehefa miha atoandro sy ny tolakandro iny. Tsy maharaka ny fiarakodia mifamoivoy ny lalana. Fitohanana lavareny maharitra fotoana ela dia ela, efa ho ora iray mahery vao tafavoaka raha miainga eo amin’ny manodidina ny Lisea Rabearivelo mandra-pivoaka eny amin’ny Soarano na Behoririka na tonga eny Antanimena.

Anisan’ny miteraka ny olana ho an’ny fiarakodia, dia ny fametrahana arofanina vy amin’ny sisiny roa eo Soarano hamerana ireo mpandeha an-tongotra tsy hanery ny lalan’ny fiara na ny arabe. Lasa lalan-tokana ho an’ny fiarakodia araka izany ny arabe, kanefa mibosesika ny fiara miditra amin’izany lalana izany, indrindra amin’ny fotoanan’ny “heures de pointe”. Ny olona mifamoivoy ihany koa tsy lazaina intsony any ambadik’ireo arofanina vy roa, ary tsy lazaina intsony ny fifanosonana ao anatin’izany, ary tsy voahaja tanteraka ny fepetra ara-pahasalamana. Tsy mahita ho lazaina amin’izany ny fitondram-panjakana fa milalao tanana fotsiny.

Tsy natao ho an’ny maika hamonjy fotoana ny mandalo eny amin’izao fotoana izao ary mety ho hatrany ambadiky ny andron’ny fetin’ny fahaleovantena. Raha manenjika fotoana dia aleo mihitsy miova lalana, ho an’ny olon-tsotra, fa ny an’ny taxibe ny fitohanana toy izao efa sakafony isan’andro iny. Tsy azony ialàna, raha manova lalana kely aza mahita faisana amin’ny polisy. Saika amin’ny andro na fotoanan’ny fety toy izao, dia toy izao hatrany ny zava-misy sy mitranga eny amin’iny faritra sy lalana eto an-drenivohitra iny.

Efa lasa fomba fiasan’ny tomponandraikitry ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) ihany koa ny mametraka ireo arofanina vy eny an-toerana. Mila mitady vahaolana ialàna na hanamaivanana izany farafaharatsiny ny tomponandraikitr ny CUA, fa izany hatrany ve no iainam-bahoaka maharitra. Ny hitady izany ihany koa no hanakaraman’ny vahoaka azy ireo. Ho an’ny mpitatitra sy ny mpitondra fiarakodia, mitombo be ny fandaniana solika noho io fitohanan’ny fifamoivoizana lavareny eo Analakely-Soarano io.

www.gvalosoa.net/2021/06/20/fifamoivoizana-an-drenivohitra-mijaly-ny-mpampiasa-lalana-eo-analakel...
... TohinyFintinina

17 ora lasa

Fifamoivoizana an-drenivohitra – Mijaly ny mpampiasa làlana eo Analakely-Soarano

Radafy

Efa andro maro izao, na herinandro vitsivitsy no sarotra dia sarotra ny mamakivaky eo Analakely mihazo an’i Soarano iny, indrindra rehefa miha atoandro sy ny tolakandro iny. Tsy maharaka ny fiarakodia mifamoivoy ny lalana. Fitohanana lavareny maharitra fotoana ela dia ela, efa ho ora iray mahery vao tafavoaka raha miainga eo amin’ny manodidina ny Lisea Rabearivelo mandra-pivoaka eny amin’ny Soarano na Behoririka na tonga eny Antanimena.

Anisan’ny miteraka ny olana ho an’ny fiarakodia, dia ny fametrahana arofanina vy amin’ny sisiny roa eo Soarano hamerana ireo mpandeha an-tongotra tsy hanery ny lalan’ny fiara na ny arabe. Lasa lalan-tokana ho an’ny fiarakodia araka izany ny arabe, kanefa mibosesika ny fiara miditra amin’izany lalana izany, indrindra amin’ny fotoanan’ny “heures de pointe”. Ny olona mifamoivoy ihany koa tsy lazaina intsony any ambadik’ireo arofanina vy roa, ary tsy lazaina intsony ny fifanosonana ao anatin’izany, ary tsy voahaja tanteraka ny fepetra ara-pahasalamana. Tsy mahita ho lazaina amin’izany ny fitondram-panjakana fa milalao tanana fotsiny.

Tsy natao ho an’ny maika hamonjy fotoana ny mandalo eny amin’izao fotoana izao ary mety ho hatrany ambadiky ny andron’ny fetin’ny fahaleovantena. Raha manenjika fotoana dia aleo mihitsy miova lalana, ho an’ny olon-tsotra, fa ny an’ny taxibe ny fitohanana toy izao efa sakafony isan’andro iny. Tsy azony ialàna, raha manova lalana kely aza mahita faisana amin’ny polisy. Saika amin’ny andro na fotoanan’ny fety toy izao, dia toy izao hatrany ny zava-misy sy mitranga eny amin’iny faritra sy lalana eto an-drenivohitra iny.

Efa lasa fomba fiasan’ny tomponandraikitry ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) ihany koa ny mametraka ireo arofanina vy eny an-toerana. Mila mitady vahaolana ialàna na hanamaivanana izany farafaharatsiny ny tomponandraikitr ny CUA, fa izany hatrany ve no iainam-bahoaka maharitra. Ny hitady izany ihany koa no hanakaraman’ny vahoaka azy ireo. Ho an’ny mpitatitra sy ny mpitondra fiarakodia, mitombo be ny fandaniana solika noho io fitohanan’ny fifamoivoizana lavareny eo Analakely-Soarano io.

http://www.gvalosoa.net/2021/06/20/fifamoivoizana-an-drenivohitra-mijaly-ny-mpampiasa-lalana-eo-analakely-soarano/

Fivorian’ny Mpiandraikitra Foibe FJKM – Vonona amin’ny fandraisana ny synôda lehibe i Sambava

Aly

Nanomboka ny 16 jona 2021 teo ary tsy hifarana raha tsy ny 23 jona 2021 ho avy izao etsy amin’ny CFD Ampandrana, sy eny amin’ny FJKM Andrainarivo, ny fivorian’ny
Mpiandraikitra Foibe ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara, na ny FJKM.

Anisan’ny lahadinika amin’izany, ny raharaha maika indrindra aloha no hotapahina, toy ny tetibola hoenti-miasa sy fankatoavana ireo Tonia sy Tale ary fandraisan-tànana mpitandrina ary indrindra koa mahakasika ny Synôda Lehibe, izay hotanterahina any Sambava faritra Sava, ny 11 ka hatramin’ny 18 aogositra ho avy izao.

Fantatra nandritra izany hatreto, fa efa vonona ny amin’ny ho fandraisana ny Synôda Lehibe FJKM 2021, ny any amin’ny renivohitry ny faritra Sava. Maro ireo avy any amin’ny faritra miatrika izao fivorian’ny MF, na ny Mpiandraikitra Foibe FJKM izao.

www.gvalosoa.net/2021/06/20/fivorianny-mpiandraikitra-foibe-fjkm-vonona-aminny-fandraisana-ny-syn...
... TohinyFintinina

17 ora lasa

Fivorian’ny Mpiandraikitra Foibe FJKM – Vonona amin’ny fandraisana ny synôda lehibe i Sambava

Aly

Nanomboka ny 16 jona 2021 teo ary tsy hifarana raha tsy ny 23 jona 2021 ho avy izao etsy amin’ny CFD Ampandrana, sy eny amin’ny FJKM Andrainarivo, ny fivorian’ny
Mpiandraikitra Foibe ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara, na ny FJKM.

Anisan’ny lahadinika amin’izany, ny raharaha maika indrindra aloha no hotapahina, toy ny tetibola hoenti-miasa sy fankatoavana ireo Tonia sy Tale ary fandraisan-tànana mpitandrina ary indrindra koa mahakasika ny Synôda Lehibe, izay hotanterahina any Sambava faritra Sava, ny 11 ka hatramin’ny 18 aogositra ho avy izao.

Fantatra nandritra izany hatreto, fa efa vonona ny amin’ny ho fandraisana ny Synôda Lehibe FJKM 2021, ny any amin’ny renivohitry ny faritra Sava. Maro ireo avy any amin’ny faritra miatrika izao fivorian’ny MF, na ny Mpiandraikitra Foibe FJKM izao.

http://www.gvalosoa.net/2021/06/20/fivorianny-mpiandraikitra-foibe-fjkm-vonona-aminny-fandraisana-ny-synoda-lehibe-i-sambava/

EPP Besarety – Skoto Fanilon’i Madagasikara – Nanolotra sakafo nandritra ny volana an’ireo mpanala fanadinana

Aly

Nanolotra fanampiana sakafo ara-pahasalamana ho an’ireo mpianatra hanala fanadinana ao amin’ny EPP Besarety, nandritra ny iray volana ny skoto Fanilon’i Madagasikara, notarihan’i Cheftaine Fandresena.

Nifarana omaly izany fanampiana ara-tsakafo, izay nataon’izy ireo izany. Ireo mpianatra hanala ny fanadinam-panjakana CEPE ao amin’ity sekoly ity, no nomen’izy ireo sakafo be proteina, toy ny sakafo samy hafa avy amin’ny ronono nandritra ny iray volana.

Lohahevitr’izao fanampiana natao izao hoy i Cheftaine Fandresena ny hoe : « ny sakafo maro loko haninao anio dia ho antoky ny hoavinao mamiratra ». Natao ihany koa izao fanampiana ara-tsakafo izao mba hampitomboina ny fitadidiana eo amin’ireo mpianatra, amin’izao ankatoky ny fanadinana hatrehan’izy ireo izao, afaka andro maromaro.

Anjara biriky raisin’ny Fanilon’i Madagaasikara ihany koa iadiana amin’ny tsy fanjarian-tsakafo an-tsekoly izao hetsika ara-tsosialy izao.

www.gvalosoa.net/2021/06/20/epp-besarety-skoto-faniloni-madagasikara-nanolotra-sakafo-nandritra-n...
... TohinyFintinina

17 ora lasa

EPP Besarety – Skoto Fanilon’i Madagasikara – Nanolotra sakafo nandritra ny volana an’ireo mpanala fanadinana

Aly

Nanolotra fanampiana sakafo ara-pahasalamana ho an’ireo mpianatra hanala fanadinana ao amin’ny EPP Besarety, nandritra ny iray volana ny skoto Fanilon’i Madagasikara, notarihan’i Cheftaine Fandresena.

Nifarana omaly izany fanampiana ara-tsakafo, izay nataon’izy ireo izany. Ireo mpianatra hanala ny fanadinam-panjakana CEPE ao amin’ity sekoly ity, no nomen’izy ireo sakafo be proteina, toy ny sakafo samy hafa avy amin’ny ronono nandritra ny iray volana.

Lohahevitr’izao fanampiana natao izao hoy i Cheftaine Fandresena ny hoe : « ny sakafo maro loko haninao anio dia ho antoky ny hoavinao mamiratra ». Natao ihany koa izao fanampiana ara-tsakafo izao mba hampitomboina ny fitadidiana eo amin’ireo mpianatra, amin’izao ankatoky ny fanadinana hatrehan’izy ireo izao, afaka andro maromaro.

Anjara biriky raisin’ny Fanilon’i Madagaasikara ihany koa iadiana amin’ny tsy fanjarian-tsakafo an-tsekoly izao hetsika ara-tsosialy izao.

http://www.gvalosoa.net/2021/06/20/epp-besarety-skoto-faniloni-madagasikara-nanolotra-sakafo-nandritra-ny-volana-anireo-mpanala-fanadinana/

Mpiofana ho mpampianatra CRINFP – Ivon-toerana 1 amin’ny 28 no mbola nahazo didy fanendrena

Stefa

Mimenomenona sy mitaraina ireo mpampianatra mpiofana, tamin’ny CRINFP, na Centre Regionale d’Institut de Formation Pédagogique, amin’izao fotoana, satria maro dia maro amin’izy ireo no mbola tsy nahazo ny didy fanendrena azy ireto hatreto. Araka ny fanadihadiana sy vaovao voaray, mpampianatra mpiofana amin’ny CRINFP miisa 1 amin’ny amin’ireo CRINFP miisa 28 manerana ny Nosy ihany hatreto no nahazo izay didy fanendrena izay.

Anisan’ireo velon-taraina ireo niofana ho mpampianatra ” promotion 2018-2020″ tamin’ny CRINFP (Centre Regionale d’Institut de Formation Pédagogique) manerana ny nosy. Miisa 28 ny ivon-toeram-piofanana ho mpampianatra manerana an’i Madagasikara, CRINFP Mahabibo Mahajanga irery ihany no efa nahazo. Izany hoe mpiofana amin’ny CRINFP miisa 27 no mbola tsy nahazo didy fanendrena hatramin’izao.

Mangataka amin’ny ministeran’ny fanabeazampirenena izy ireo, mba hanomezana daty matotra hizarana ny ” arrêté de nomination” izay mbola tsy nahazo. Efa ela no niandrasan’izy ireo izany saingy mbola tsy mivoaka hatramin’izao. Rehefa nanontany ireo tompon’andraikitra izy ireo, dia kely sisa no valinteny azo. Maro amin’izy ireo anefa no monina any amin’ny faritra hafa ivelan’ny ivon-toeram-piofanana, tsy afaka mody noho ny fiandrasana izany.

Angatahin’izy ireo ny mba hanomezana daty tokony hizarana izany, araka ny fampanantenana izay nomen’ny tompon’andraikitra ao amin’ny ministeran’ny fanabeazam-pirenena, dia ny hoe alohan’ny 26 jona no hizarana ny didy fanendrena ho an’ny rehetra. Efa higadona anefa ity fetim-pirenena ity, tsy mbola misy daty na peta-drindrina milaza hizarana azy hatreto.

Anisan’ny mitamatama amin’izao fitondrana Rajoelina izao koa, ny ao amin’ity ministeran’ny fanabeazampirenena ity eto amintsika.

www.gvalosoa.net/2021/06/20/mpiofana-ho-mpampianatra-crinfp-ivon-toerana-1-aminny-28-no-mbola-nah...
... TohinyFintinina

17 ora lasa

Mpiofana ho mpampianatra CRINFP – Ivon-toerana 1 amin’ny 28 no mbola nahazo didy fanendrena

Stefa

Mimenomenona sy mitaraina ireo mpampianatra mpiofana, tamin’ny CRINFP, na Centre Regionale d’Institut de Formation Pédagogique, amin’izao fotoana, satria maro dia maro amin’izy ireo no mbola tsy nahazo ny didy fanendrena azy ireto hatreto. Araka ny fanadihadiana sy vaovao voaray, mpampianatra mpiofana amin’ny CRINFP miisa 1 amin’ny amin’ireo CRINFP miisa 28 manerana ny Nosy ihany hatreto no nahazo izay didy fanendrena izay.

Anisan’ireo velon-taraina ireo niofana ho mpampianatra ” promotion 2018-2020″ tamin’ny CRINFP (Centre Regionale d’Institut de Formation Pédagogique) manerana ny nosy. Miisa 28 ny ivon-toeram-piofanana ho mpampianatra manerana an’i Madagasikara, CRINFP Mahabibo Mahajanga irery ihany no efa nahazo. Izany hoe mpiofana amin’ny CRINFP miisa 27 no mbola tsy nahazo didy fanendrena hatramin’izao.

Mangataka amin’ny ministeran’ny fanabeazampirenena izy ireo, mba hanomezana daty matotra hizarana ny ” arrêté de nomination” izay mbola tsy nahazo. Efa ela no niandrasan’izy ireo izany saingy mbola tsy mivoaka hatramin’izao. Rehefa nanontany ireo tompon’andraikitra izy ireo, dia kely sisa no valinteny azo. Maro amin’izy ireo anefa no monina any amin’ny faritra hafa ivelan’ny ivon-toeram-piofanana, tsy afaka mody noho ny fiandrasana izany.

Angatahin’izy ireo ny mba hanomezana daty tokony hizarana izany, araka ny fampanantenana izay nomen’ny tompon’andraikitra ao amin’ny ministeran’ny fanabeazam-pirenena, dia ny hoe alohan’ny 26 jona no hizarana ny didy fanendrena ho an’ny rehetra. Efa higadona anefa ity fetim-pirenena ity, tsy mbola misy daty na peta-drindrina milaza hizarana azy hatreto.

Anisan’ny mitamatama amin’izao fitondrana Rajoelina izao koa, ny ao amin’ity ministeran’ny fanabeazampirenena ity eto amintsika.

http://www.gvalosoa.net/2021/06/20/mpiofana-ho-mpampianatra-crinfp-ivon-toerana-1-aminny-28-no-mbola-nahazo-didy-fanendrena/

Olan’ny tany eny Antanandrano – Mihevitra handrodana ny tamboho nataon’ilay orinasa ny mponina

Niaina

Mbola mafana hatramin’izao ny olana mahakasika ny ady tany eny Antanandrano Antananarivo Avaradrano, eo amin’ireo mponina nandova izany tany izany, sy ilay orinasam-pifandraisan-davitra mibodo izany tany izany, satria mbola manohy mamefy ilay tany ity orinasana karana ity.

Noho izay antony izay, mihevitra ny handrodana izany tamboho mbola hajoron’ilay orinasa izany ireo mponina any an-toerana. “Arodanay io tamboho io rehefa tsy handray andraikitra ianareo mpitondra fanjakana”, hoy ireo mponina miady tany amin’ilay orinasa manangana fotodrafitrasa.

Mahakasika ity raharaha ity, tonga teny an-toerana ny depiote voafidy tao Avaradrano, avy amin’ny antoko TIM, Gerry Randriambolaina, nanazava tamin’ireo mponina mikasika ny fanadihadiana efa nataony momba ity raharaha ity. Nohamafisiny fa mbola mandeha ny fitsarana mikasika ity raharaha ity, ka noho izany dia tsy tokony hisy afaka hilaza fa tompon’ny tany, hoy izy. Nangataka ity orinasa ity, noho izany izy, mba hampitsahatra ny asa fanorenana ary nangataka ireo mpitandro filaminana miambina izany ihany koa, mba hiala ao, satria misy tsy ara-dalàna ao matoa misy izao hetsika ataon’ireo mponina mpandova izao.

www.gvalosoa.net/2021/06/20/olanny-tany-eny-antanandrano-mihevitra-handrodana-ny-tamboho-nataonil...
... TohinyFintinina

17 ora lasa

Olan’ny tany eny Antanandrano – Mihevitra handrodana ny tamboho nataon’ilay orinasa ny mponina

Niaina

Mbola mafana hatramin’izao ny olana mahakasika ny ady tany eny Antanandrano Antananarivo Avaradrano, eo amin’ireo mponina nandova izany tany izany, sy ilay orinasam-pifandraisan-davitra mibodo izany tany izany, satria mbola manohy mamefy ilay tany ity orinasana karana ity.

Noho izay antony izay, mihevitra ny handrodana izany tamboho mbola hajoron’ilay orinasa izany ireo mponina any an-toerana. “Arodanay io tamboho io rehefa tsy handray andraikitra ianareo mpitondra fanjakana”, hoy ireo mponina miady tany amin’ilay orinasa manangana fotodrafitrasa.

Mahakasika ity raharaha ity, tonga teny an-toerana ny depiote voafidy tao Avaradrano, avy amin’ny antoko TIM, Gerry Randriambolaina, nanazava tamin’ireo mponina mikasika ny fanadihadiana efa nataony momba ity raharaha ity. Nohamafisiny fa mbola mandeha ny fitsarana mikasika ity raharaha ity, ka noho izany dia tsy tokony hisy afaka hilaza fa tompon’ny tany, hoy izy. Nangataka ity orinasa ity, noho izany izy, mba hampitsahatra ny asa fanorenana ary nangataka ireo mpitandro filaminana miambina izany ihany koa, mba hiala ao, satria misy tsy ara-dalàna ao matoa misy izao hetsika ataon’ireo mponina mpandova izao.

http://www.gvalosoa.net/2021/06/20/olanny-tany-eny-antanandrano-mihevitra-handrodana-ny-tamboho-nataonilay-orinasa-ny-mponina/

Filoha Ravalomanana – Tsy misy atahorana ny vaksiny natao teto amintsika, ny ambasadaoron’ny Vondrona Eoropeana aza nitsindrona azy

Helisoa

Noho ny fetin’ny Ray rahampitso alahady, ka mba samy hanaovan’ny fianakaviana fety any an-tokatranony avy dia naroso omaly zoma 18 jona ny fiarabana ny filoha Marc Ravalomanana noho ny fahatongavan’ny fetin’ny Ray izay.

Faly aho, tena faly hoy Dada satria androany hoy izy, mantsy ny omaly zoma, no fotoana natokana ho fifampiarahabana tratry ny fety miaraka amin’ireo raim-pianakaviana ao amin’ny antoko TIM sy ny vondrona RMDM ary ny mpiara-miasa rehetra. Noho izany dia mahatsiaro ireo Ray rehetra aho hoy izy na ny eto an-tanindrazana sy any ivelany amin’izao fankalazana izao. Maro ny ady sarotra mahazo anareo hoy i Dada , nefa matokia fa raha mbola misy ny farany dia tsy ho foana ny fanantenana.

Nasiany teny koa ny resaka vaksiny izay naha be resaka tamin’ny andro nifaranan’ny fanaovana vaksiny andiany voalohany . Efa nanontany ny Vondrona Eoropeana sy ny OMS aho hoy ny filoha Ravalomanana dia niteny taminy ireo tompon’andraikitra ambony ireo, fa omeo toky ny olona efa nanao vaksiny fa tsy misy olana ny ara-teknika sy ny ara-tsiantifika momba io vaksiny io ary efa neken’ny OMS io. Ny ambasadaoron’ny Vondrona Eoropeana aza efa nanao vaksiny Covishiel ihany koa. Resaka ekonomia io satria tsy maintsy mahazo alalana any amin’ny firenena iray ny fanafody vao afaka miditra.

Fa nasiany resaka ihany koa ny resaka satan’ny mpanohitra. Mbola miantso ny mpitondra fanjakàna ny filohan’ny RMDM hampihàtra ny satan’ny mpanohitra, fa mpanohitra ara-dalàna no misy eto hoy izy. Tsotra nefa nafonja ny fankalazàna ny fetin’ny Ray tao Faravohitra, satria sady voky ny fanahy tamin’ny alalan’ny fotoampivavahana sy ny rotsirotsy ara-pilazantsara nentin’ny mpanakanto Mialy Rakotomamonjy. Teo ihany koa ny fampihomehezana nentin’i Gothlieb ary ny fihainoana ny feo mangan’i Bodo.

Ny gazety Ny valosoa vaovao dia miarahaba sahady ireo raimpianakaviana rehetra tratry ny fety . Homba anareo mandrakariva anie ny Tompo.

www.gvalosoa.net/2021/06/20/filoha-ravalomanana-tsy-misy-atahorana-ny-vaksiny-natao-teto-amintsik...
... TohinyFintinina

17 ora lasa

Filoha Ravalomanana – Tsy misy atahorana ny vaksiny natao teto amintsika, ny ambasadaoron’ny Vondrona Eoropeana aza nitsindrona azy

Helisoa

Noho ny fetin’ny Ray rahampitso alahady, ka mba samy hanaovan’ny fianakaviana fety any an-tokatranony avy dia naroso omaly zoma 18 jona ny fiarabana ny filoha Marc Ravalomanana noho ny fahatongavan’ny fetin’ny Ray izay.

Faly aho, tena faly hoy Dada satria androany hoy izy, mantsy ny omaly zoma, no fotoana natokana ho fifampiarahabana tratry ny fety miaraka amin’ireo raim-pianakaviana ao amin’ny antoko TIM sy ny vondrona RMDM ary ny mpiara-miasa rehetra. Noho izany dia mahatsiaro ireo Ray rehetra aho hoy izy na ny eto an-tanindrazana sy any ivelany amin’izao fankalazana izao. Maro ny ady sarotra mahazo anareo hoy i Dada , nefa matokia fa raha mbola misy ny farany dia tsy ho foana ny fanantenana.

Nasiany teny koa ny resaka vaksiny izay naha be resaka tamin’ny andro nifaranan’ny fanaovana vaksiny andiany voalohany . Efa nanontany ny Vondrona Eoropeana sy ny OMS aho hoy ny filoha Ravalomanana dia niteny taminy ireo tompon’andraikitra ambony ireo, fa omeo toky ny olona efa nanao vaksiny fa tsy misy olana ny ara-teknika sy ny ara-tsiantifika momba io vaksiny io ary efa neken’ny OMS io. Ny ambasadaoron’ny Vondrona Eoropeana aza efa nanao vaksiny Covishiel ihany koa. Resaka ekonomia io satria tsy maintsy mahazo alalana any amin’ny firenena iray ny fanafody vao afaka miditra.

Fa nasiany resaka ihany koa ny resaka satan’ny mpanohitra. Mbola miantso ny mpitondra fanjakàna ny filohan’ny RMDM hampihàtra ny satan’ny mpanohitra, fa mpanohitra ara-dalàna no misy eto hoy izy. Tsotra nefa nafonja ny fankalazàna ny fetin’ny Ray tao Faravohitra, satria sady voky ny fanahy tamin’ny alalan’ny fotoampivavahana sy ny rotsirotsy ara-pilazantsara nentin’ny mpanakanto Mialy Rakotomamonjy. Teo ihany koa ny fampihomehezana nentin’i Gothlieb ary ny fihainoana ny feo mangan’i Bodo.

Ny gazety Ny valosoa vaovao dia miarahaba sahady ireo raimpianakaviana rehetra tratry ny fety . Homba anareo mandrakariva anie ny Tompo.

http://www.gvalosoa.net/2021/06/20/filoha-ravalomanana-tsy-misy-atahorana-ny-vaksiny-natao-teto-amintsika-ny-ambasadaoronny-vondrona-eoropeana-aza-nitsindrona-azy/

Fiainam-pirenena – Fitsarana, fandriampahalemana ary fanabeazana tena misy olana

Andry Tsiavalona

Anisan’ny raharaha mafanafana eto amin’ny Firenena amin’izao fotoana mampisasaka ny fepotoana itondran’ny filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry izao, ny eo amin’ny sehatry fitsarana sy ny fanabeazana ary ny fandriampahalemana. Mampanontany tena ny olompirenena, indrindra ny vahoaka eo anivon’ny saranga farany ambany, eto amin’ny Firenena, ny tranga iainana eo fiasan’ny fitsarana.

Angamba efa zatra ny mandroso mihemotra eo amin’ny fanapahankevitra izao fitondrana izao saingy tsy nampoizina, ary tsy hita maneran-tany, ny fisian’izany fomba izany eo amin’ity rafitra fitsarana, izay heverina fa mahaleotena ary tsy azon’iza n’iza baikona ity. Tsapa sy iainan’ny mponina, tompo-tanindrazana eny Antanandrano anefa izany eo amin’ny didy mifanipaka sy tsy manaja ny ambaratongam-pahefana eo anivon’ny fitsarana, ka ny didy navoakan’ny fitsarana mpandrava didy (cours de cassation) dia ravan’ny fitsarana ambaratonga voalohany. Mibaribary fa misy dia tànan’ny ao amin’ny fahefana mpanatanteraka, na ny filohan’ny Repoblika mihitsy ity raharaha ity matoa tsy misy fanoherana ataon’ny minisitra tomponandraikitra, izay mpitsara, manoloana ity toe-javatra ity.

Mibaribary koa izany fandehan-draharaha, mandroso mihemotra, eo anivon’ny fitsarana izany raha ny fitsarana ny tale jeneralin’ny ACM no jerena. Nampidirina am-ponja indray alina dia navoaka ary mody nolazaina fa namindra fahefana no antony kanefa dia naverina teny am-ponja indray, araka ny vaovao mivoaka amin’izao fotoana izao dia ampanaovina asa any amin’ny minisitera iray izy. Azo antoka fa misy dia tànan’ny mpanatanteraka ihany koa ity raharaha ity. Iaraha-mahalala ireny resaka “bonbons sucettes” nandaniana vola valo miliara ariary kanefa dia ilay mpandraharaha nahazo ny tolo-barotra sy namatsy izany indray no migadra ary ny tomponandraikitra voalohany nesorina amin’ny toerany fotsiny ary mirihariha any. Torak’izany koa ny ketrika “écrans plats”, ka ny minisitra sy ny vadiny nanao izany afera izany dia tsy voahozongozona eo amin’ny toerany herintaona aty aoriana. Raha ireo toe-draharaha ireo no jerena na dia tsy tokony hisy afaka manome baiko na manao tsindry amin’ny mpitsara aza eo amin’ny firenena iray dia miavaka ary manintona ny mason’izao tontolo izao ny eto Madagasasikara raha ny resaka fitsarana no jerena.

Mampiteny ny moana ihany koa ny raharaha fanabeazana eto amin’ity Nosy ity. Tsy ho jerena anio ny eo anivon’ny fanabeazana ambaratonga voalohany sy faharoa na eo aza ny olona mianjady, tsy mety voavaha, amin’ny mpampianatra FRAM. Manahirana sy mahabe resaka ny olana ara-bola misy eny amin’ny anjerimanontolo, tsy eo amin’ny vatsim-pianaran’ny mpianatra ihany, fa eo koa ny karaman’ny mpandraharaha. Ny tena tsy mazava dia ao anatin’ny tetibola isan-taona toy ny karaman’ny mpiasam-panjakana ireo zavatra roa ireo kanefa dia raha tsy mihetsika ny mpianatra na ny mpandraharaha vao mikoropaka ny eo amin’ny fitondrana. Ny tena loza dia tsy maintsy manao zavatra mamoafady hatrany ary mivadika ho herim-pamoretana ireo lazaina fa mpitandro ny filaminana. Toy izay nitranga tany Barikadimy Toamasina, dia nisy mpianatra namoy ny ainy ihany koa tany Toliara ny Alarobia lasa teo raha nanao hetsika nitakiana vatsim-pianarana am-bolana maro ny mpianatra ao Maninday. Nikoropaka ary mamono afo, toy ny fanaony, ny mpitondra ka miakatra ao amin’ny fahitalavitra dia manambara fa efa hivoaka ny “carte visa” ho an’ny mpianatra. Efa nisy delegasiona marobe nidina tany Toliara ny taon-dasa ary nanambara fa hovahana ny olana kanefa dia miverina indray amin’izao fotoana izao, tsy mahagaga izao zavatra izao, fa efa fanaon’ny mpitondra ankehitriny ny mampanantena kanefa tsy misy fanatanterahana rehefa avy eo. Ny filohan’ny Repoblika mihitsy no nampanantena karnem-pokontany “biomètrique” tamin’ny niandohan’ny valanaretina covid-19, sy nizaran’ny mpitondra ireny “tosika fameno” sns,…ireny.

Tsara ny mampahatsiahy ireny tranga ireny, mba ho entina misaina sy mamantatra ary mampitaha ny manavanana ny mpitondra rehetra nifandimby nandritra izay 61 taona namerenana ny “fahaleovantena” izay.

www.gvalosoa.net/2021/06/20/fiainam-pirenena-fitsarana-fandriampahalemana-ary-fanabeazana-tena-mi...
... TohinyFintinina

17 ora lasa

Fiainam-pirenena – Fitsarana, fandriampahalemana ary fanabeazana tena misy olana

Andry Tsiavalona

Anisan’ny raharaha mafanafana eto amin’ny Firenena amin’izao fotoana mampisasaka ny fepotoana itondran’ny filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry izao, ny eo amin’ny sehatry fitsarana sy ny fanabeazana ary ny fandriampahalemana. Mampanontany tena ny olompirenena, indrindra ny vahoaka eo anivon’ny saranga farany ambany, eto amin’ny Firenena, ny tranga iainana eo fiasan’ny fitsarana.

Angamba efa zatra ny mandroso mihemotra eo amin’ny fanapahankevitra izao fitondrana izao saingy tsy nampoizina, ary tsy hita maneran-tany, ny fisian’izany fomba izany eo amin’ity rafitra fitsarana, izay heverina fa mahaleotena ary tsy azon’iza n’iza baikona ity. Tsapa sy iainan’ny mponina, tompo-tanindrazana eny Antanandrano anefa izany eo amin’ny didy mifanipaka sy tsy manaja ny ambaratongam-pahefana eo anivon’ny fitsarana, ka ny didy navoakan’ny fitsarana mpandrava didy (cours de cassation) dia ravan’ny fitsarana ambaratonga voalohany. Mibaribary fa misy dia tànan’ny ao amin’ny fahefana mpanatanteraka, na ny filohan’ny Repoblika mihitsy ity raharaha ity matoa tsy misy fanoherana ataon’ny minisitra tomponandraikitra, izay mpitsara, manoloana ity toe-javatra ity.

Mibaribary koa izany fandehan-draharaha, mandroso mihemotra, eo anivon’ny fitsarana izany raha ny fitsarana ny tale jeneralin’ny ACM no jerena. Nampidirina am-ponja indray alina dia navoaka ary mody nolazaina fa namindra fahefana no antony kanefa dia naverina teny am-ponja indray, araka ny vaovao mivoaka amin’izao fotoana izao dia ampanaovina asa any amin’ny minisitera iray izy. Azo antoka fa misy dia tànan’ny mpanatanteraka ihany koa ity raharaha ity. Iaraha-mahalala ireny resaka “bonbons sucettes” nandaniana vola valo miliara ariary kanefa dia ilay mpandraharaha nahazo ny tolo-barotra sy namatsy izany indray no migadra ary ny tomponandraikitra voalohany nesorina amin’ny toerany fotsiny ary mirihariha any. Torak’izany koa ny ketrika “écrans plats”, ka ny minisitra sy ny vadiny nanao izany afera izany dia tsy voahozongozona eo amin’ny toerany herintaona aty aoriana. Raha ireo toe-draharaha ireo no jerena na dia tsy tokony hisy afaka manome baiko na manao tsindry amin’ny mpitsara aza eo amin’ny firenena iray dia miavaka ary manintona ny mason’izao tontolo izao ny eto Madagasasikara raha ny resaka fitsarana no jerena.

Mampiteny ny moana ihany koa ny raharaha fanabeazana eto amin’ity Nosy ity. Tsy ho jerena anio ny eo anivon’ny fanabeazana ambaratonga voalohany sy faharoa na eo aza ny olona mianjady, tsy mety voavaha, amin’ny mpampianatra FRAM. Manahirana sy mahabe resaka ny olana ara-bola misy eny amin’ny anjerimanontolo, tsy eo amin’ny vatsim-pianaran’ny mpianatra ihany, fa eo koa ny karaman’ny mpandraharaha. Ny tena tsy mazava dia ao anatin’ny tetibola isan-taona toy ny karaman’ny mpiasam-panjakana ireo zavatra roa ireo kanefa dia raha tsy mihetsika ny mpianatra na ny mpandraharaha vao mikoropaka ny eo amin’ny fitondrana. Ny tena loza dia tsy maintsy manao zavatra mamoafady hatrany ary mivadika ho herim-pamoretana ireo lazaina fa mpitandro ny filaminana. Toy izay nitranga tany Barikadimy Toamasina, dia nisy mpianatra namoy ny ainy ihany koa tany Toliara ny Alarobia lasa teo raha nanao hetsika nitakiana vatsim-pianarana am-bolana maro ny mpianatra ao Maninday. Nikoropaka ary mamono afo, toy ny fanaony, ny mpitondra ka miakatra ao amin’ny fahitalavitra dia manambara fa efa hivoaka ny “carte visa” ho an’ny mpianatra. Efa nisy delegasiona marobe nidina tany Toliara ny taon-dasa ary nanambara fa hovahana ny olana kanefa dia miverina indray amin’izao fotoana izao, tsy mahagaga izao zavatra izao, fa efa fanaon’ny mpitondra ankehitriny ny mampanantena kanefa tsy misy fanatanterahana rehefa avy eo. Ny filohan’ny Repoblika mihitsy no nampanantena karnem-pokontany “biomètrique” tamin’ny niandohan’ny valanaretina covid-19, sy nizaran’ny mpitondra ireny “tosika fameno” sns,…ireny.

Tsara ny mampahatsiahy ireny tranga ireny, mba ho entina misaina sy mamantatra ary mampitaha ny manavanana ny mpitondra rehetra nifandimby nandritra izay 61 taona namerenana ny “fahaleovantena” izay.

http://www.gvalosoa.net/2021/06/20/fiainam-pirenena-fitsarana-fandriampahalemana-ary-fanabeazana-tena-misy-olana/

EDITO 19 Jona – Politikam-pampandrosoana : mila iverenana dinihina fa tsy mahomby

Sôh’son

Izao fitondrana Rajoelina izao tsy hahavaha velively ny olana fototra mangeja ity vahoaka malagasy ity. Raha izao fomba fiasany izao sy ny teny ambarany etsy sy eroa amin’ny alalan’ny olony samihafa isan-tsokajiny, dia ho maro ny olom-pirenena ho voafitaka eto. Efa iaraha-mahalala ny teny fampanantenana marobe izay zara raha misy tanteraka. Misy amin’ireo aza efa asa na vava asan’ny mpitondra teo aloha avokoa, ary efa ao anaty fifanarahana vita sonia nifanaovana tamin’ny mpamatsy vola, fa ny fotoana namitana azy no misy fandaminana tsy maintsy tonga amin’izao fotoana itondrany izao.

Niara-ren’ny rehetra ny filazana momba ny zava-mitranga tany amin’ny Oniversitén’i Toliara, ary namoizana ain’olona indray toy ny tany Toamasina. Noho ny fitaovam-piadiana nampiasain’ny mpitandro filaminana no nahatonga izany famoizana ain’olona izany. Ny nanaitra ny sain’ny maro, dia hoe, f’angaha rehefa tsy mpianatra dia tsy mahataitra na maty aza? Ny tany Toliara io hambara io. Ny teboka iray mahasorena ny olom-pirenena ihany koa, dia ny filazana fa misy ambadika politika tao. Ny tomponandraikitra izay milaza izany, dia tena efa manao fijery lany andro. Efa tany amin’ny taona 80 sy 90 tany ho any no efa nipoitra io fomba fijery amin’ny hetsiky ny mpianatra io, dia izao mbola milaza izany ihany. Raha tena mahay ny asany sy ny andraikitra napetraka taminy, vantany vao mandray ny toerana dia efa mitady ny fomba rehetra isorohana ny tsy itrangan’ny hetsika eny amin’ireny Oniversitem-panjakana ireny. Rehefa tsy mahita hevitra sy vahaolana ny amin’izany dia tokony tsy handray ny andraikitra, fa tsy manana na tsy ampy traikefa, ary mandany ny volam-bahoaka, sy mampikorosy ny tontolon’ny seha-pampianarana ambony fotsiny. Ny zana-bahoaka mianatra eny amin’izany no tena lasibatra hatrany.

Amin’ny tranga maro samihafa no ahatarafana io tsy fahitan’ny fitondrana ny olana fototra io, sy ny vahaolana mahomby amin’izany ao anaty fotoana voafetra. Anisan’izany ny eo amin’ny fiainana andavanandron’ny mponina, toy ny fihariana ho amin’ny fivelomana, ny tsy fandriampahalemana, sns… Hamaha ny olan’ny mponina amin’ny fifamoivoizana sy fitaterana, hono, ny ben’ny tanànan’Antananarivo renivohitra, dia ny “bus class” no vahaolana entiny; ny an’ny fitondrana indray “téléphérique” sy ny “tramway”. Tena hahavaha ny olana fototry ny vahoaka ve izany? Tsia. Zara mba hanampiana ny seha-pitaterana fotsiny ihany izany raha tanteraka.

Hihodinkodina fotsiny eto ny itondrana ny fiainam-bahoaka, ary ny fampandrosoana ho toy ny “akoho mivoaka maraina, fa tsy lasa lavitra”. Ilay fototry ny politikam-pampandrosoana apetraky ny fitondrana mihitsy no mila iverenany dinihina lalina, fa tsy mifandraika amin’ny zavatra andrasan’ny vahoaka Malagasy, sy heveriny hotanterahina ao anaty fotoana voafaritra mazava tsara.

www.gvalosoa.net/2021/06/20/edito-19-jona-politikam-pampandrosoana-mila-iverenana-dinihina-fa-tsy...
... TohinyFintinina

17 ora lasa

EDITO 19 Jona – Politikam-pampandrosoana : mila iverenana dinihina fa tsy mahomby

Sôh’son

Izao fitondrana Rajoelina izao tsy hahavaha velively ny olana fototra mangeja ity vahoaka malagasy ity. Raha izao fomba fiasany izao sy ny teny ambarany etsy sy eroa amin’ny alalan’ny olony samihafa isan-tsokajiny, dia ho maro ny olom-pirenena ho voafitaka eto. Efa iaraha-mahalala ny teny fampanantenana marobe izay zara raha misy tanteraka. Misy amin’ireo aza efa asa na vava asan’ny mpitondra teo aloha avokoa, ary efa ao anaty fifanarahana vita sonia nifanaovana tamin’ny mpamatsy vola, fa ny fotoana namitana azy no misy fandaminana tsy maintsy tonga amin’izao fotoana itondrany izao.

Niara-ren’ny rehetra ny filazana momba ny zava-mitranga tany amin’ny Oniversitén’i Toliara, ary namoizana ain’olona indray toy ny tany Toamasina. Noho ny fitaovam-piadiana nampiasain’ny mpitandro filaminana no nahatonga izany famoizana ain’olona izany. Ny nanaitra ny sain’ny maro, dia hoe, f’angaha rehefa tsy mpianatra dia tsy mahataitra na maty aza? Ny tany Toliara io hambara io. Ny teboka iray mahasorena ny olom-pirenena ihany koa, dia ny filazana fa misy ambadika politika tao. Ny tomponandraikitra izay milaza izany, dia tena efa manao fijery lany andro. Efa tany amin’ny taona 80 sy 90 tany ho any no efa nipoitra io fomba fijery amin’ny hetsiky ny mpianatra io, dia izao mbola milaza izany ihany. Raha tena mahay ny asany sy ny andraikitra napetraka taminy, vantany vao mandray ny toerana dia efa mitady ny fomba rehetra isorohana ny tsy itrangan’ny hetsika eny amin’ireny Oniversitem-panjakana ireny. Rehefa tsy mahita hevitra sy vahaolana ny amin’izany dia tokony tsy handray ny andraikitra, fa tsy manana na tsy ampy traikefa, ary mandany ny volam-bahoaka, sy mampikorosy ny tontolon’ny seha-pampianarana ambony fotsiny. Ny zana-bahoaka mianatra eny amin’izany no tena lasibatra hatrany.

Amin’ny tranga maro samihafa no ahatarafana io tsy fahitan’ny fitondrana ny olana fototra io, sy ny vahaolana mahomby amin’izany ao anaty fotoana voafetra. Anisan’izany ny eo amin’ny fiainana andavanandron’ny mponina, toy ny fihariana ho amin’ny fivelomana, ny tsy fandriampahalemana, sns… Hamaha ny olan’ny mponina amin’ny fifamoivoizana sy fitaterana, hono, ny ben’ny tanànan’Antananarivo renivohitra, dia ny “bus class” no vahaolana entiny; ny an’ny fitondrana indray “téléphérique” sy ny “tramway”. Tena hahavaha ny olana fototry ny vahoaka ve izany? Tsia. Zara mba hanampiana ny seha-pitaterana fotsiny ihany izany raha tanteraka.

Hihodinkodina fotsiny eto ny itondrana ny fiainam-bahoaka, ary ny fampandrosoana ho toy ny “akoho mivoaka maraina, fa tsy lasa lavitra”. Ilay fototry ny politikam-pampandrosoana apetraky ny fitondrana mihitsy no mila iverenany dinihina lalina, fa tsy mifandraika amin’ny zavatra andrasan’ny vahoaka Malagasy, sy heveriny hotanterahina ao anaty fotoana voafaritra mazava tsara.

http://www.gvalosoa.net/2021/06/20/edito-19-jona-politikam-pampandrosoana-mila-iverenana-dinihina-fa-tsy-mahomby/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 19 Jona 2021.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
www.gvalosoa.net/tahiry/
... TohinyFintinina

17 ora lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 19 Jona 2021.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
http://www.gvalosoa.net/tahiry/

Aiza ianareo ry jiramaty? ... TohinyFintinina

2 andro lasa

Oniversite TOLIARY(tohiny).
Avy aminareo no nahatonga ny mpianatra nikorontana!
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Oniversite TOLIARY(tohiny).
Avy aminareo no nahatonga ny mpianatra nikorontana!

Comment on Facebook MINISITERAN'NY ...

Zahay koa de manameloka ny mpamono olona.... manameloka ny tsy nizara ara potoana ny vatsim pianarana ve ianao

art le nitifitra sy namono olona toa tsy nomelohina sa avi amnareo reny de tsy meloka

omeo fotsiny ny bourse de Vita fa aza asina resaBe eh tsotra kely !!!

Oniversite TOLIARY(tohiny). ... TohinyFintinina

2 andro lasa

Oniversite TOLIARY(tohiny).

Fitondrana tsy matotra! ... TohinyFintinina

3 andro lasa

Fitondrana tsy matotra!

Comment on Facebook FANAMBARAN'NY ...

rehefa mpitondra imbécile de ataon'ny an'izao sisa

Kaominina Alasora – Farany vao nirodorodo nanao vaksiny ny olona

Rajo

Nambaran’ny ben’ny tanànan’Alasora distrikan’Antananarivo Avaradrano, Randriantsoa Jimmy fa farany vao tena nirodorodo nanatanteraka vaksinin’ny covid-19, izay tokony hifarana amin’ity anio ity ny olona. Nahatratra 80 hatramin’ny 100 isan’andro no tonga nanao vaksiny raha ny fanazavany, satria anio no tokony hifarana izay fanaovana vaksiny fanefitry ny covid-19 izay.

Nanamafy anefa ny ben’ny tanàna omaly, fa mbola manentana hatrany ny mponina izy, mba hanao vaksiny satria zava-dehibe loatra ny fanaovana vaksiny mba hiarovana amin’ny aretina coronavirus. Ireo olona nanaovana fanadihadiana dia nilaza fa izao vao tena tapa-kevitra, satria matahotra aretina.

Ankoatr’izay, dia nilaza ihany koa ireo olona nanaovana fanadihadiana, fa tsy misy afa-tsy fiarovan-tena ihany no zava-dehibe amin’izao hamehana ara-pahasalamana izao. Nilaza ihany koa ny ben’ny tanàna, fa miara-miasa foana amin’ny médecin chef eny an-toerana ny kaominina amin’izao ady tsy iparitahan’ny valanaretina coronavirus izao.

www.gvalosoa.net/2021/06/17/kaominina-alasora-farany-vao-nirodorodo-nanao-vaksiny-ny-olona/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Kaominina Alasora – Farany vao nirodorodo nanao vaksiny ny olona

Rajo

Nambaran’ny ben’ny tanànan’Alasora distrikan’Antananarivo Avaradrano, Randriantsoa Jimmy fa farany vao tena nirodorodo nanatanteraka vaksinin’ny covid-19, izay tokony hifarana amin’ity anio ity ny olona. Nahatratra 80 hatramin’ny 100 isan’andro no tonga nanao vaksiny raha ny fanazavany, satria anio no tokony hifarana izay fanaovana vaksiny fanefitry ny covid-19 izay.

Nanamafy anefa ny ben’ny tanàna omaly, fa mbola manentana hatrany ny mponina izy, mba hanao vaksiny satria zava-dehibe loatra ny fanaovana vaksiny mba hiarovana amin’ny aretina coronavirus. Ireo olona nanaovana fanadihadiana dia nilaza fa izao vao tena tapa-kevitra, satria matahotra aretina.

Ankoatr’izay, dia nilaza ihany koa ireo olona nanaovana fanadihadiana, fa tsy misy afa-tsy fiarovan-tena ihany no zava-dehibe amin’izao hamehana ara-pahasalamana izao. Nilaza ihany koa ny ben’ny tanàna, fa miara-miasa foana amin’ny médecin chef eny an-toerana ny kaominina amin’izao ady tsy iparitahan’ny valanaretina coronavirus izao.

http://www.gvalosoa.net/2021/06/17/kaominina-alasora-farany-vao-nirodorodo-nanao-vaksiny-ny-olona/

Comment on Facebook Kaominina Alasora ...

kala tsy mitady afa tsy ny tombotsoany. Dia mangina ny PAC sy ny hafa. Sa hifampizaranareo ny harempirenena nangon'ity ramatoa ty??

Rinah Rakotomanga – Nandositra na nampandosirina any Frantsa

Niaina

Fantatra izao fa lasa any Frantsa afak’omaly alina ny talen’ny seraseran’ny fiadidiana ny Repoblika teo aloha, Rinah Rakotomanga. Araka ny fahitan’ny mpanara-baovao izao fandehanany any ivelany izao, dia na nandositra na nampandosirana izy. Andro maromaro tokoa izao no efa niseho tamin’ny gazety sy ny haino aman-jery ny raharaha mahakasika azy ao amin’ilay orinasa SMMC any Toamasina, izay mahavoarohirohy azy amina vola an’arivony tapitrisa ariary.

Araka ny vaovao voaray, Passeport diplaomatika vao nalaina ny 08 jona 2021 no nampiasainy, nanainga ny 15 jona 2021 tamin’ny 8 ora hiazo an’i Paris CDG, sidina AF935. Araka ny voalaza teo anefa, misy ny afera maloto nataon’ity olona tafaporitsaka ity, toy ny raharaha SMMC, izay tokony hiantsoan’ny BIANCO azy. Ho an’ity Ramatoa ity, mitoetra foana ny fomba fiteny izay hoe: ny soa atao levenam-bola, fa ny ratsy atao noza mihantona. Hihantona maneloelo eo an-dohany eo foana ny ratsy nataony teto izay, nandritra izay 2 taona sy tapany nitondran-dRajoelina izay.

Ny zavatra mampalahelo eto amin’ity Madagasikara ity dia izay lava tanana, na koa akaman’ny mpitondra, na izay eo amin’io fitondrana io dia tsy mba hihàran’izany atao hoe lalàna izany. Mbola sarotra amin’ity firenena ity ny handroso raha sahala amin’izao foana no mitranga. Ny kely sy ny madinika no azo enjehina sy gadraina, fa ny tompon’ny vola vita mora, mivadika fotsy hatramin’ny mainty. Ny vahoaka Malagasy sempotry ny fahantrana : ny kely ananany aza mbola alaina aminy toy ny ataon’ny TELMA amin’ny fibodona tanin’olona eny Antanandrano.

Ireo mpianatra mitaky ny zony dobohana lakrimôzena, ireo vakoka sy ny maha Malagasy mampiavaka antsika amin’ny firenen-kafa sahin’ity fitondrana Rajoelina ity ny namafa azy, nanova ary tapitra notany fady avokoa ireo toerana masina.

Mila tonga saina noho izany ny maro an’isa, satria ireo manana, manana foana ary ireo mahantra kosa dia mbola hahantra lavitra noho izao, nohon’ny trosa be baben’ny taranaky ny Malagasy ataon’izao fitondrana Rajoelina izao.

www.gvalosoa.net/2021/06/17/rinah-rakotomanga-nandositra-na-nampandosirina-any-frantsa/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Rinah Rakotomanga – Nandositra na nampandosirina any Frantsa

Niaina

Fantatra izao fa lasa any Frantsa afak’omaly alina ny talen’ny seraseran’ny fiadidiana ny Repoblika teo aloha, Rinah Rakotomanga. Araka ny fahitan’ny mpanara-baovao izao fandehanany any ivelany izao, dia na nandositra na nampandosirana izy. Andro maromaro tokoa izao no efa niseho tamin’ny gazety sy ny haino aman-jery ny raharaha mahakasika azy ao amin’ilay orinasa SMMC any Toamasina, izay mahavoarohirohy azy amina vola an’arivony tapitrisa ariary.

Araka ny vaovao voaray, Passeport diplaomatika vao nalaina ny 08 jona 2021 no nampiasainy, nanainga ny 15 jona 2021 tamin’ny 8 ora hiazo an’i Paris CDG, sidina AF935. Araka ny voalaza teo anefa, misy ny afera maloto nataon’ity olona tafaporitsaka ity, toy ny raharaha SMMC, izay tokony hiantsoan’ny BIANCO azy. Ho an’ity Ramatoa ity, mitoetra foana ny fomba fiteny izay hoe: ny soa atao levenam-bola, fa ny ratsy atao noza mihantona. Hihantona maneloelo eo an-dohany eo foana ny ratsy nataony teto izay, nandritra izay 2 taona sy tapany nitondran-dRajoelina izay.

Ny zavatra mampalahelo eto amin’ity Madagasikara ity dia izay lava tanana, na koa akaman’ny mpitondra, na izay eo amin’io fitondrana io dia tsy mba hihàran’izany atao hoe lalàna izany. Mbola sarotra amin’ity firenena ity ny handroso raha sahala amin’izao foana no mitranga. Ny kely sy ny madinika no azo enjehina sy gadraina, fa ny tompon’ny vola vita mora, mivadika fotsy hatramin’ny mainty. Ny vahoaka Malagasy sempotry ny fahantrana : ny kely ananany aza mbola alaina aminy toy ny ataon’ny TELMA amin’ny fibodona tanin’olona eny Antanandrano.

Ireo mpianatra mitaky ny zony dobohana lakrimôzena, ireo vakoka sy ny maha Malagasy mampiavaka antsika amin’ny firenen-kafa sahin’ity fitondrana Rajoelina ity ny namafa azy, nanova ary tapitra notany fady avokoa ireo toerana masina.

Mila tonga saina noho izany ny maro an’isa, satria ireo manana, manana foana ary ireo mahantra kosa dia mbola hahantra lavitra noho izao, nohon’ny trosa be baben’ny taranaky ny Malagasy ataon’izao fitondrana Rajoelina izao.

http://www.gvalosoa.net/2021/06/17/rinah-rakotomanga-nandositra-na-nampandosirina-any-frantsa/

Comment on Facebook Rinah Rakotomanga ...

directeure Tu

Mbola tsimaina akory ve ny ravina nihinanana 🙈

Mafy zareo aloha zao ka. Ny vahoaka koa nahay nisafidy tsara ny loza hitondra azy eto amin firenena.

Ny fitsaran'ny tany no nandosirany fa ilay fitsaran'ny Lanitra tsy taitra,tsy maika nefa tsy tara fa mitsara ny ts'iray iray ary tsy mitanila.

Fanaovana vaksinin’ny coronavirus – Tonga maro ny vehivavy TIM

Helisoa

Zavadehibe amin’ny fiadiana amin’ny valanaretina COVID-19 ny fanaovana vaksiny. Io ihany no tena vahaolana anisan’ny mahomby indrindra hoy ny filoha Marc Ravalomanana, filoha nasionalin’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM) sady filohan’ny rodoben’ny mpanohitra eto Madagasikara: RMDM, rehefa avy nanao vaksiny ny tenany ny herinandro lasa teo. Noho izany antony izany dia tapakevitra ny vehivavy Tiako i Madagasikara, vehivavy TIM, nanao vaksiny, na dia nisalasala aza tamin’ny voalohany ny hanao vaksiny.

Ny antony nanaovana vaksiny araka ny nambaran’izy ireo dia fitiavan-tanindrazana, fitiavana ny fianakaviana sy ny mpiarabelona, mba tsy ho tratry ny aretina, ka afaka miasa indray hamelomana ny ankohonana. Teo ihany koa ny ohatra velona nataon’ny filoha Marc Ravalomanana sy ny fanentanana nataony nampiseho tamin’ny Malagasy, fa tsy misy atahorana ny fanaovana vaksiny.

Ny vehivavy TIM dia mbola manentana hatrany ny vahoaka hanao vaksiny na dia anio 17 jona aza ny fetra farany tokonjy hanaovana ny vaksiny amin’ity andiany voalohany ity.

www.gvalosoa.net/2021/06/17/fanaovana-vaksininny-coronavirus-tonga-maro-ny-vehivavy-tim/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Fanaovana vaksinin’ny coronavirus – Tonga maro ny vehivavy TIM

Helisoa

Zavadehibe amin’ny fiadiana amin’ny valanaretina COVID-19 ny fanaovana vaksiny. Io ihany no tena vahaolana anisan’ny mahomby indrindra hoy ny filoha Marc Ravalomanana, filoha nasionalin’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM) sady filohan’ny rodoben’ny mpanohitra eto Madagasikara: RMDM, rehefa avy nanao vaksiny ny tenany ny herinandro lasa teo. Noho izany antony izany dia tapakevitra ny vehivavy Tiako i Madagasikara, vehivavy TIM, nanao vaksiny, na dia nisalasala aza tamin’ny voalohany ny hanao vaksiny.

Ny antony nanaovana vaksiny araka ny nambaran’izy ireo dia fitiavan-tanindrazana, fitiavana ny fianakaviana sy ny mpiarabelona, mba tsy ho tratry ny aretina, ka afaka miasa indray hamelomana ny ankohonana. Teo ihany koa ny ohatra velona nataon’ny filoha Marc Ravalomanana sy ny fanentanana nataony nampiseho tamin’ny Malagasy, fa tsy misy atahorana ny fanaovana vaksiny.

Ny vehivavy TIM dia mbola manentana hatrany ny vahoaka hanao vaksiny na dia anio 17 jona aza ny fetra farany tokonjy hanaovana ny vaksiny amin’ity andiany voalohany ity.

http://www.gvalosoa.net/2021/06/17/fanaovana-vaksininny-coronavirus-tonga-maro-ny-vehivavy-tim/

Varotra sy fanjifana – Midangana tsy mety mijotso ny vidin-javatra

Aly

Mikaikaika avokoa ankehitriny ny sarambabem-bahoaka fa midangana tsy mety mijotso ny vidin-javatra samy hafa eto amintsika, indrindra fa ireo zavatra ilain’ny mponina amin’ny fiainany andavanandro.

Ny mofo dipaina : 500Ar ny iray amin’izao fotoana. Ny atody : 700Ar ka hatramin’ny 800 Ar ny iray, tonga amin’ilay hiran’ny mpanakanto Sareraka hoe: “tsy takatry ny kely vola izao ny atody!”. Ny vary : 3 000Ar ny kg, izany hoe manodidina ny 800Ar eo ny iray kapoaka. Ny siramamy : 4 000Ar ny kg. Ny menaka mananika ny 1 alina Ar ny litatra: ny menaka Huilor: 10 000Ar ny litatra. Ny Lafatra: 8 000Ar ny litatra. Ny menaka Spéciale : 8 000Ar/l. Ny menaka madio: 7 000Ar/l. Ny menaka mandry: 6000Ar/l. Ny hen’omby : 13 000Ar ny kg. Ny akoho gasy voavolo : 18000Ar ny kg. Ny saribao: 25000Ar ny gony iray. Zavatra hafa ilain’ny olona ihany koa: simenitra: 29500Ar ny lasaka iray. Vato fanaovan-trano: 600Ar ny iray. Ny biriky : 100Ar ny iray eny ampotony. 120Ar ny iray miaraka amin’ny fitaterana azy.

Tsy voafehin’ny fitondrana mihitsy hatramin’izao io vidin-javatra io, satria ny mahafinaritra ny azy ny laharam-pahamehana, fa tsy ny mahasoa izay tena ilain’ny vahoaka. Kianja manara-penitra tsy hiditra any am-bilanin’ny olona, tsy ny amin’ny faritry ny renivohitra ihany no voakasik’izany, fa indrindra indrindra ny any amin’ny faritra tratra ny kere eto amintsika. Kianja manara-penitra tsy hahafongana ny kere!

www.gvalosoa.net/2021/06/17/varotra-sy-fanjifana-midangana-tsy-mety-mijotso-ny-vidin-javatra/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Varotra sy fanjifana – Midangana tsy mety mijotso ny vidin-javatra

Aly

Mikaikaika avokoa ankehitriny ny sarambabem-bahoaka fa midangana tsy mety mijotso ny vidin-javatra samy hafa eto amintsika, indrindra fa ireo zavatra ilain’ny mponina amin’ny fiainany andavanandro.

Ny mofo dipaina : 500Ar ny iray amin’izao fotoana. Ny atody : 700Ar ka hatramin’ny 800 Ar ny iray, tonga amin’ilay hiran’ny mpanakanto Sareraka hoe: “tsy takatry ny kely vola izao ny atody!”. Ny vary : 3 000Ar ny kg, izany hoe manodidina ny 800Ar eo ny iray kapoaka. Ny siramamy : 4 000Ar ny kg. Ny menaka mananika ny 1 alina Ar ny litatra: ny menaka Huilor: 10 000Ar ny litatra. Ny Lafatra: 8 000Ar ny litatra. Ny menaka Spéciale : 8 000Ar/l. Ny menaka madio: 7 000Ar/l. Ny menaka mandry: 6000Ar/l. Ny hen’omby : 13 000Ar ny kg. Ny akoho gasy voavolo : 18000Ar ny kg. Ny saribao: 25000Ar ny gony iray. Zavatra hafa ilain’ny olona ihany koa: simenitra: 29500Ar ny lasaka iray. Vato fanaovan-trano: 600Ar ny iray. Ny biriky : 100Ar ny iray eny ampotony. 120Ar ny iray miaraka amin’ny fitaterana azy.

Tsy voafehin’ny fitondrana mihitsy hatramin’izao io vidin-javatra io, satria ny mahafinaritra ny azy ny laharam-pahamehana, fa tsy ny mahasoa izay tena ilain’ny vahoaka. Kianja manara-penitra tsy hiditra any am-bilanin’ny olona, tsy ny amin’ny faritry ny renivohitra ihany no voakasik’izany, fa indrindra indrindra ny any amin’ny faritra tratra ny kere eto amintsika. Kianja manara-penitra tsy hahafongana ny kere!

http://www.gvalosoa.net/2021/06/17/varotra-sy-fanjifana-midangana-tsy-mety-mijotso-ny-vidin-javatra/

Comment on Facebook Varotra sy fanjifana...

Eo ampelatanan'ny karana ny PPN

Karama sy vatsim-pianarana tsy voaloa – Mihetsika koa ny any amin’ny Oniversiten’i Fianarantsoa

Isambilo

Miitatra toy ny sima misioka indray amin’izao fotoana ny hetsika eny anivon’ny Anjerimanontolo eto amintsika. Tao aorian’ny tany Toliara afak’omaly, nihetsika ihany koa ny any amin’ny Oniversiten’i Fianarantsoa omaly. Fitokonana mahakasika ny fitakiana ny karaman’ny mpiasa sy mpandraharahan’ny Oniversite tsy voaloa, sy fitokonan’ny mpianatra, noho ny tsy fahazoan’izy ireo ny vatsim-pianarany.

Raha nafampana ny tany amin’ny Oniversiten’i Toliara afak’omaly, fifandonana teo amin’ny Mpianatra sy Mpitandro filaminana, nisy ihany ny fanambarana nataon’ny Ministeran’ny Fampianarana Ambony sy Fikarohana ara-Tsiansa mahakasika ny ezaka ataon’ny Mpitondra Fanjakana amin’ny famahana ny olana. Izany dia tsy sakana ny mbola mampitokona indray ireo Mpianatra ao amin’ny Oniversiten’Andrainjato Fianarantsoa omaly marainan’ny alarobia 16 jona 2021.

Tsara ho marihina fa tsy afaka mamaha izany samirery ny Ministeran’ny Fampianarana Ambony sy Fikarohana ara-Tsiansa, fa miankina indrindra ihany koa amin’ny Ministeran’ny Toekarena sy ny Teti-bola ary ny Fanjakana foibe ny famahana ity olan’ny mpianatra ity araka ny voalaza.

Tsy mahafapo ireo mpianatra sy mpiasa ny fanambarana nataon’ny Ministeran’ny Fampianarana Ambony sy Fikarohana ara-Tsiansa, ka nahatonga izao hetsika izao. Fitondrana tsy mahaloa volan’olona ity fitondrana Rajoelina ity, ary tsy mahalala menatra mihitsy mahakasika an’izany.

www.gvalosoa.net/2021/06/17/karama-sy-vatsim-pianarana-tsy-voaloa-mihetsika-koa-ny-any-aminny-oni...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Karama sy vatsim-pianarana tsy voaloa – Mihetsika koa ny any amin’ny Oniversiten’i Fianarantsoa

Isambilo

Miitatra toy ny sima misioka indray amin’izao fotoana ny hetsika eny anivon’ny Anjerimanontolo eto amintsika. Tao aorian’ny tany Toliara afak’omaly, nihetsika ihany koa ny any amin’ny Oniversiten’i Fianarantsoa omaly. Fitokonana mahakasika ny fitakiana ny karaman’ny mpiasa sy mpandraharahan’ny Oniversite tsy voaloa, sy fitokonan’ny mpianatra, noho ny tsy fahazoan’izy ireo ny vatsim-pianarany.

Raha nafampana ny tany amin’ny Oniversiten’i Toliara afak’omaly, fifandonana teo amin’ny Mpianatra sy Mpitandro filaminana, nisy ihany ny fanambarana nataon’ny Ministeran’ny Fampianarana Ambony sy Fikarohana ara-Tsiansa mahakasika ny ezaka ataon’ny Mpitondra Fanjakana amin’ny famahana ny olana. Izany dia tsy sakana ny mbola mampitokona indray ireo Mpianatra ao amin’ny Oniversiten’Andrainjato Fianarantsoa omaly marainan’ny alarobia 16 jona 2021.

Tsara ho marihina fa tsy afaka mamaha izany samirery ny Ministeran’ny Fampianarana Ambony sy Fikarohana ara-Tsiansa, fa miankina indrindra ihany koa amin’ny Ministeran’ny Toekarena sy ny Teti-bola ary ny Fanjakana foibe ny famahana ity olan’ny mpianatra ity araka ny voalaza.

Tsy mahafapo ireo mpianatra sy mpiasa ny fanambarana nataon’ny Ministeran’ny Fampianarana Ambony sy Fikarohana ara-Tsiansa, ka nahatonga izao hetsika izao. Fitondrana tsy mahaloa volan’olona ity fitondrana Rajoelina ity, ary tsy mahalala menatra mihitsy mahakasika an’izany.

http://www.gvalosoa.net/2021/06/17/karama-sy-vatsim-pianarana-tsy-voaloa-mihetsika-koa-ny-any-aminny-oniversiteni-fianarantsoa/

Fitondrana malagasy – Nosy malagasy – Anjakazakan’ny fitondrana frantsay ny raharaha

Sôh’son

Mahavariana ihany ny nahita sy nandre tamin’ny haino aman-jery, ny fihetsiky fitondrana nanoloana ny fepetra noraisin’ny fitondrana frantsay amin’ny fibodoana ny Nosy Sambatra (Iles Glorieuses). Nambara fa efa misy ny taratasy hatao halefa any amin’ny fitondrana frantsay sy paik’ady miaraka aminy. Niseho ihany koa ireo solombavambahoakany eny Tsimbazaza, fa hanohana ny fitondrana. Ilay fanohanana amin’io tsy hita mazava. Ny fanohanana mazava andrasan’ny vahoaka amin’izany dia fihetsika hita maso sy feno fahasahiana.

Efa hatramin’ny taon-dasa no hita fa arirariran’ny fitondrana frantsay ity raharaha fitakian’ny malagasy ireo nosy manodidina bodoin’ny fitondrana frantsay ireo. Vao tsy nilaza sy tsy nahenoina teny ny amin’izay tohin’ny fivoriana tokony hatao any Frantsa ny mpitondra frantsay dia efa tokony hazava amin’ny mpitondra fanjakana sy ny eo anivon’ny raharaham-bahiny ny ao an-tsainy, sy ny politika malotony. Mahavariana ihany ny tsy niheveran’ny fitondrana Rajoelina izany, na mety takany ihany, fa ilay fahasahiana sy ny dingana ho hatao mihitsy no tsy misy sy tsy antenainy hahomby, no sady mety misy ihany koa ny fatopatotra any ambadimbadika any tsy fanta-bahoaka.

Mody notambatambazany tamin’ny famerenana ny tataron’ny fiandrianan’ny mpanjaka ve, dia niahotrahotra nanao ny fitakiana? Eo rahateo ny fanambatambazana lava izay tampi-maso amin’ny alalan’ny fanampiana ara-bola ataon’ny frantsay dia nangingina raha tsy efa misy indray izao fihetsiny tao amin’ny Nosy Glorieuses izao. Maneho ny hakelin’ny herin’ny fitondrana izany sy tsy fananana vahaolana sy paik’ady mahomby manoloana izao raharaha izao. Lesoka sy tsy fahombiazan’ny fitondrana Rajoelina izany.

Ny ahiana amin’izao raharaha izao, rehefa hitan’ilay fitondrana fa tsy tafavoaka izy, dia mody manao zavatra hafa hanariana dia ny vahoaka malagasy. Iray amin’izany, ohatra, ity fankalazana ny Asaramanitra ity, izay hisehosehoana eny amin’ny kianjan’i Mahamasina na « kianjan’ny Barea », ny andron’ny 26 Jona izao.

www.gvalosoa.net/2021/06/17/fitondrana-malagasy-nosy-malagasy-anjakazakanny-fitondrana-frantsay-n...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Fitondrana malagasy – Nosy malagasy – Anjakazakan’ny fitondrana frantsay ny raharaha

Sôh’son

Mahavariana ihany ny nahita sy nandre tamin’ny haino aman-jery, ny fihetsiky fitondrana nanoloana ny fepetra noraisin’ny fitondrana frantsay amin’ny fibodoana ny Nosy Sambatra (Iles Glorieuses). Nambara fa efa misy ny taratasy hatao halefa any amin’ny fitondrana frantsay sy paik’ady miaraka aminy. Niseho ihany koa ireo solombavambahoakany eny Tsimbazaza, fa hanohana ny fitondrana. Ilay fanohanana amin’io tsy hita mazava. Ny fanohanana mazava andrasan’ny vahoaka amin’izany dia fihetsika hita maso sy feno fahasahiana.

Efa hatramin’ny taon-dasa no hita fa arirariran’ny fitondrana frantsay ity raharaha fitakian’ny malagasy ireo nosy manodidina bodoin’ny fitondrana frantsay ireo. Vao tsy nilaza sy tsy nahenoina teny ny amin’izay tohin’ny fivoriana tokony hatao any Frantsa ny mpitondra frantsay dia efa tokony hazava amin’ny mpitondra fanjakana sy ny eo anivon’ny raharaham-bahiny ny ao an-tsainy, sy ny politika malotony. Mahavariana ihany ny tsy niheveran’ny fitondrana Rajoelina izany, na mety takany ihany, fa ilay fahasahiana sy ny dingana ho hatao mihitsy no tsy misy sy tsy antenainy hahomby, no sady mety misy ihany koa ny fatopatotra any ambadimbadika any tsy fanta-bahoaka.

Mody notambatambazany tamin’ny famerenana ny tataron’ny fiandrianan’ny mpanjaka ve, dia niahotrahotra nanao ny fitakiana? Eo rahateo ny fanambatambazana lava izay tampi-maso amin’ny alalan’ny fanampiana ara-bola ataon’ny frantsay dia nangingina raha tsy efa misy indray izao fihetsiny tao amin’ny Nosy Glorieuses izao. Maneho ny hakelin’ny herin’ny fitondrana izany sy tsy fananana vahaolana sy paik’ady mahomby manoloana izao raharaha izao. Lesoka sy tsy fahombiazan’ny fitondrana Rajoelina izany.

Ny ahiana amin’izao raharaha izao, rehefa hitan’ilay fitondrana fa tsy tafavoaka izy, dia mody manao zavatra hafa hanariana dia ny vahoaka malagasy. Iray amin’izany, ohatra, ity fankalazana ny Asaramanitra ity, izay hisehosehoana eny amin’ny kianjan’i Mahamasina na « kianjan’ny Barea », ny andron’ny 26 Jona izao.

http://www.gvalosoa.net/2021/06/17/fitondrana-malagasy-nosy-malagasy-anjakazakanny-fitondrana-frantsay-ny-raharaha/

Comment on Facebook Fitondrana malagasy ...

raha mbola io bandy io no eo @fitondrana lasan' vahiny ambongadiny ny tanindrazana. Sady ny manampahaizana mangina daholo. Ny foloalindahy tsy misy azo hiateherana fa toa ny amboa asaina mamono olona dia mamono, akoatry ny tsikombany @ dahalo , malaso. Jereo ny fandaroany ny mpianatra rehefa mitaky vatsimpianarana. Asa rongony firy isanandro no lanin'ireo fololindahy mpamono vahoaka ireo??? Ohatran'tsy malagasy ry kely andro

Ka inona no nataon ny fitondrana t@ zany raha nahavita ? pff

Fitondrana Rajoelina – Hafa ny teny lazainy, hafa ny zavatra ataony sy hataony

Andry Tsiavalona

Raha fampiasana teny sy makety dia tompondaka eran-tany izao fitondrana izao, indrindra ny filohan’ny Repoblika Rajoelina. Nandritra ny tetezamita dia nentina nampandry adrisa, ka naverimberin’ny filohan’ny tetezamita ny voambolana “hambompom-pirenena” sy ny “fitiavan-tanindrazana” ary ny “fiandrianam-pirenena”. Amin’izao fotoana izao dia ny “fitiavana no lehibe indrindra”, ny “velirano” sy ny “firaisankina” ary ny “tany tan-dalàna”.

Rehefa dinihana anefa ny tranga sy ny nataon’ny fitondrana dia tsy misy azo itarafana ny zavatra nataony na ataony ireo voambolana ireo. Tamin’ny tetezamita dia azo lazaina fa tsy nisy izany “hambompom-pirenena” izany, satria ny olona iray raha manana izany dia tsy mitambitamby na amin’iza na iza ary tsy mitady izay ahazoana zavatra iray na amin’ny fomba ahoana na ahoana. Iaraha-mahatsiaro fa tsy nisy fiaraha-miasa tamin’ireo mpiaramiombon’antoka, indrindra ara-bola, tamin’ny fitondrana tetezamita. Taratry ny tsy fisin’izany “hambom-pirenena” izany dia ny fanerena ireo orinasa mpitrandraka harena an-kibon’ny tany, Wisco sy Ambatovy, nandoa vola zato tapitrisa ariary isanisany. Teo koa ny famarotana ilay “Air Force One II” tamin’ny vidiny ampahatelon’ny tokony ho izy.

Tsy nisy teo amin’ny mpitondra ny tetezamita izany “fitiavan-tanindrazana” izany, satria raha tsy tia ny mpiray firenena ny olona dia sarotra ny hino fa tia ny tany ipetrahany izay tsy afaka haneho izany aminy. Tsy tia ny mpiray firenena taminy anefa ny mpitondra tamin’ny tetezamita, satria nanao sorona aina maro, tsy teny Ambohitsorohitra ihany fa hatreny Tanjombato ary tsy vitan’izany, fa nampandoro sy nampandroba fananan’olona Malagasy. Rehefa mankahala mpiray Firenena araka izany dia tsy azo lazaina ho tia tanindrazana.

Raha ny resaka “fiandrianam-pirenena” indray dia tsy nanana ny fiandrianany ity Firenena ity nandritra ny tetezamita, satria tsy nisy nanaiky izany fitondrana izany ny firenena maneran-tany ary tsy nisy nanasa tamin’ireo fivoriana iraisam-pirenena ny filohan’ny tetezamita na dia teo aza ny fiaraha-mitantana tamin’ny ankolafy hafa nisy. Nanana teny filamatra “ny fitiavana no lehibe indrindra” tena nampitsiry fanantenana tao am-pon’ny maro io teny io, tsy fanehoana fitiavana ny mpiray firenena anefa no ataon’ny mpitondra ankehitriny, fa fitiavana mitongilana any amin’ireo vahiny ary porofon’izany ireo ady tany etsy sy eroa, kanefa dia ireto farany no arovan’ny mpitondra amin’ny alàlan’ny fandefasana “mpitandro ny filaminana” izay gasy ihany.

Tsy fanehoam-pitiavana ihany koa ny tsy fanomezana zon’ireo mpianatra tsy omena ny vatsim-pianarana sy ny tsy fandoavana ny karaman’ny mpiasa, tsy ny eny amin’ny Oniversite ihany, fa hatrany amin’ireo orinasa miankina amin’ny fanjakana koa. Natao “ny velirano” kanefa rehefa velesinao ny rano dia mitsoaka daholo ny hazan-drano ao, ka tsy hahazo na inona na inona izay mikasa hanjono na hanarato ao.

Tsy mahagaga raha tsy misy asa mivaingana vita tao anatin’ny roa taona sy tapany nandraisan’izao fitondrana izao ny fahefana. Tsikaritra fa isaky ny mikabary ny filohan’ny Repoblika dia toa mitaky “firaisankina” foana. Tsy mazava intsony raha tsy misy izany firaisankina izany eo anivon’izy samy mpitondra, sy samy mpomba dia atao ny fiantsoana. Raha ny tsapa amin’ny fihetsika sy ny fomba anaovana ny antso dia tsy miantefa amin’ny mpanohitra na amin’ireo fiarahamonim-pirenena, na amin’ireo hery velona samihafa misy eto amin’ny Firenena.

Mandrangaranga fa “tany tan-dalàna” i Madagasikara, ka tsy misy olom-pirenena ambonin’ny lalàna izany eto, fa izay mandika lalàna na manao hetsika mifanohitra amin’ny lalàna dia tsy maintsy hampiharina aminy ny lalàna manankery. Iaraha-mahalala sy mahita anefa fa izao fitondrana izao no mpanitsakitsaka lalàna ary tsy mahamenatra azy ireo ny manao toy ny tsy misy na dia ny Lalàmpanorenana aza. Tsy hitady lavitra isika fa porofon’izany dia ny tsy fampiharana ny sata mifehy ny mpanohitra, izay voasoratra mazava tsara tsy azo kosehina ao anaty Lalàmpanorenana. “Kabary zato, teny arivo fa iray ihany no marina”, fa ny an’izao fitondrana izao kosa na marina iray aza tsy misy.

www.gvalosoa.net/2021/06/17/fitondrana-rajoelina-hafa-ny-teny-lazainy-hafa-ny-zavatra-ataony-sy-h...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Fitondrana Rajoelina – Hafa ny teny lazainy, hafa ny zavatra ataony sy hataony

Andry Tsiavalona

Raha fampiasana teny sy makety dia tompondaka eran-tany izao fitondrana izao, indrindra ny filohan’ny Repoblika Rajoelina. Nandritra ny tetezamita dia nentina nampandry adrisa, ka naverimberin’ny filohan’ny tetezamita ny voambolana “hambompom-pirenena” sy ny “fitiavan-tanindrazana” ary ny “fiandrianam-pirenena”. Amin’izao fotoana izao dia ny “fitiavana no lehibe indrindra”, ny “velirano” sy ny “firaisankina” ary ny “tany tan-dalàna”.

Rehefa dinihana anefa ny tranga sy ny nataon’ny fitondrana dia tsy misy azo itarafana ny zavatra nataony na ataony ireo voambolana ireo. Tamin’ny tetezamita dia azo lazaina fa tsy nisy izany “hambompom-pirenena” izany, satria ny olona iray raha manana izany dia tsy mitambitamby na amin’iza na iza ary tsy mitady izay ahazoana zavatra iray na amin’ny fomba ahoana na ahoana. Iaraha-mahatsiaro fa tsy nisy fiaraha-miasa tamin’ireo mpiaramiombon’antoka, indrindra ara-bola, tamin’ny fitondrana tetezamita. Taratry ny tsy fisin’izany “hambom-pirenena” izany dia ny fanerena ireo orinasa mpitrandraka harena an-kibon’ny tany, Wisco sy Ambatovy, nandoa vola zato tapitrisa ariary isanisany. Teo koa ny famarotana ilay “Air Force One II” tamin’ny vidiny ampahatelon’ny tokony ho izy.

Tsy nisy teo amin’ny mpitondra ny tetezamita izany “fitiavan-tanindrazana” izany, satria raha tsy tia ny mpiray firenena ny olona dia sarotra ny hino fa tia ny tany ipetrahany izay tsy afaka haneho izany aminy. Tsy tia ny mpiray firenena taminy anefa ny mpitondra tamin’ny tetezamita, satria nanao sorona aina maro, tsy teny Ambohitsorohitra ihany fa hatreny Tanjombato ary tsy vitan’izany, fa nampandoro sy nampandroba fananan’olona Malagasy. Rehefa mankahala mpiray Firenena araka izany dia tsy azo lazaina ho tia tanindrazana.

Raha ny resaka “fiandrianam-pirenena” indray dia tsy nanana ny fiandrianany ity Firenena ity nandritra ny tetezamita, satria tsy nisy nanaiky izany fitondrana izany ny firenena maneran-tany ary tsy nisy nanasa tamin’ireo fivoriana iraisam-pirenena ny filohan’ny tetezamita na dia teo aza ny fiaraha-mitantana tamin’ny ankolafy hafa nisy. Nanana teny filamatra “ny fitiavana no lehibe indrindra” tena nampitsiry fanantenana tao am-pon’ny maro io teny io, tsy fanehoana fitiavana ny mpiray firenena anefa no ataon’ny mpitondra ankehitriny, fa fitiavana mitongilana any amin’ireo vahiny ary porofon’izany ireo ady tany etsy sy eroa, kanefa dia ireto farany no arovan’ny mpitondra amin’ny alàlan’ny fandefasana “mpitandro ny filaminana” izay gasy ihany.

Tsy fanehoam-pitiavana ihany koa ny tsy fanomezana zon’ireo mpianatra tsy omena ny vatsim-pianarana sy ny tsy fandoavana ny karaman’ny mpiasa, tsy ny eny amin’ny Oniversite ihany, fa hatrany amin’ireo orinasa miankina amin’ny fanjakana koa. Natao “ny velirano” kanefa rehefa velesinao ny rano dia mitsoaka daholo ny hazan-drano ao, ka tsy hahazo na inona na inona izay mikasa hanjono na hanarato ao.

Tsy mahagaga raha tsy misy asa mivaingana vita tao anatin’ny roa taona sy tapany nandraisan’izao fitondrana izao ny fahefana. Tsikaritra fa isaky ny mikabary ny filohan’ny Repoblika dia toa mitaky “firaisankina” foana. Tsy mazava intsony raha tsy misy izany firaisankina izany eo anivon’izy samy mpitondra, sy samy mpomba dia atao ny fiantsoana. Raha ny tsapa amin’ny fihetsika sy ny fomba anaovana ny antso dia tsy miantefa amin’ny mpanohitra na amin’ireo fiarahamonim-pirenena, na amin’ireo hery velona samihafa misy eto amin’ny Firenena.

Mandrangaranga fa “tany tan-dalàna” i Madagasikara, ka tsy misy olom-pirenena ambonin’ny lalàna izany eto, fa izay mandika lalàna na manao hetsika mifanohitra amin’ny lalàna dia tsy maintsy hampiharina aminy ny lalàna manankery. Iaraha-mahalala sy mahita anefa fa izao fitondrana izao no mpanitsakitsaka lalàna ary tsy mahamenatra azy ireo ny manao toy ny tsy misy na dia ny Lalàmpanorenana aza. Tsy hitady lavitra isika fa porofon’izany dia ny tsy fampiharana ny sata mifehy ny mpanohitra, izay voasoratra mazava tsara tsy azo kosehina ao anaty Lalàmpanorenana. “Kabary zato, teny arivo fa iray ihany no marina”, fa ny an’izao fitondrana izao kosa na marina iray aza tsy misy.

http://www.gvalosoa.net/2021/06/17/fitondrana-rajoelina-hafa-ny-teny-lazainy-hafa-ny-zavatra-ataony-sy-hataony/

EDITO 17 Jona – Miankina amin’ny fahamarinana ny fisandratan’ny firenena

Sôh’son

Mila olo-marina ity firenena satria tena mahantra izany izy, izay fositra iray lehibe io mahatonga azy ho amin’izao toerany izao. Ny firenena izay feno 61 taona niverenan’ny fahaleovantena, ao anaty fahantrana lalina ny vahoaka malagasy, gisitra ny firenena amin’ny laharana izay mahantra indrindra maneran-tany, manjaka ny tsy fandriampahalemana amin’ny asan-jiolahy sy dahalo, tsy mihena ny kolikoly, mbola mamaka lalina ny fahalovana.

N’inona n’inona atao eto, tsy misy zavatra hanjary raha mbola tsy mitoetra sy manjaka izay fahamarinana izay. Tsy mahavaha olana ny fotodrafitrasa anaovan’i Andry Rajoelina sy ny fitondrany angoan-tenda sy resabe amin’ny haino aman-jery. Miankina amin’ny toe-tsaina io fivoarana sy fandrosoana io, fa tsy amin’ny zavatra toy izany. Mihevitra mantsy izao fitondrana ankehitriny izao, fa rehefa misy asa mivoitra, dia mandeha ho azy tsy hisy olana ny zava-drehetra. Hadisoana bevava eo amin’ny seha-pitantanana izany. Ny zavatra atao ankinafinafina rehetra eo amin’ny fitantanam-pirenena dia tsy fahamarinana avokoa na inona endriny. Misy fiantraikany eo amin’ny fitantanam-pirenena sy amin’ny vahoaka izany.

Izao fitondrana izao, dia hitam-bahoaka sy fantany fa tsy ahafantarana ny tena marina. Vao niandoha fotsiny tany amin’ny fifidianana filoham-pirenena izany no niainga, ary nitohy tamin’ny fiakarana teo amin’ny fitondrana, sy ny sisa manaraka rehetra taorian’izay mandraka ankehitriny. Tany am-piandohana aza niseho mihitsy ny fanenjehana ireo olom-pirenena mitady ny marina momba ny fifidianana sy ny voka-pifidianana, izay niaraha-nahita tsara ireny teny anoloan’ny lapan’ny tanàna ireny. Midika zavatra be dia be ireny ho an’ny mpandinika sy mpamakafaka lalina ny raharaham-pirenena. Maro ireo tranga samihafa heverina ho raharaha lehibe mifono kimaizimaizina no ilàna fanazavana marina avy amin’ny fitondrana no nampanginina moramora tany ho any.

Nisarika ny sain’ny maro ny fahasahiana lehibe nataon’ilay tovolahy, niasa tao amin’ny ministeran’ny fahasalamana namaky bantsilana ny fomba fiasa nataon’izy ireo tao izay tsy araka ny rariny sy tsy hitsiny raha araka ny fanazavany. Nanamafy izay ihany koa, naneho hevitra tamin’ny tambazotra serasera ny rahalahiny. Finiavana hamoaka ny marina amin’ny zava-misy eny anivon’ny sampan-draharaham-panjakana izany, ary zava-dehibe satria mila mahafantatra ny vahoaka. Irariana ny mbola hisian’ny olona hafa mpiasam-panjakana hanaraka izany nataon’izy ireo izany, satria izany no tena fanavotana sy fanarenam-pirenena raha tiana hisandratra marina ity firenena Malagasy ity.

Ny fanandratana an’i Madagasikara tsy amin’ny fisehosehoana ivelany fotsiny izay misy fiantraikany any amin’ny kitapom-bolan’ny isan-tokantrano sy ny ati-vilanin’ny sarambem-bahoaka, fa mila miainga any anaty fo sy toe-tsaina mandala ny fahamarinana, manàja ny rariny sy hitsiny.

www.gvalosoa.net/2021/06/17/edito-17-jona-miankina-aminny-fahamarinana-ny-fisandratanny-firenena/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

EDITO 17 Jona – Miankina amin’ny fahamarinana ny fisandratan’ny firenena

Sôh’son

Mila olo-marina ity firenena satria tena mahantra izany izy, izay fositra iray lehibe io mahatonga azy ho amin’izao toerany izao. Ny firenena izay feno 61 taona niverenan’ny fahaleovantena, ao anaty fahantrana lalina ny vahoaka malagasy, gisitra ny firenena amin’ny laharana izay mahantra indrindra maneran-tany, manjaka ny tsy fandriampahalemana amin’ny asan-jiolahy sy dahalo, tsy mihena ny kolikoly, mbola mamaka lalina ny fahalovana.

N’inona n’inona atao eto, tsy misy zavatra hanjary raha mbola tsy mitoetra sy manjaka izay fahamarinana izay. Tsy mahavaha olana ny fotodrafitrasa anaovan’i Andry Rajoelina sy ny fitondrany angoan-tenda sy resabe amin’ny haino aman-jery. Miankina amin’ny toe-tsaina io fivoarana sy fandrosoana io, fa tsy amin’ny zavatra toy izany. Mihevitra mantsy izao fitondrana ankehitriny izao, fa rehefa misy asa mivoitra, dia mandeha ho azy tsy hisy olana ny zava-drehetra. Hadisoana bevava eo amin’ny seha-pitantanana izany. Ny zavatra atao ankinafinafina rehetra eo amin’ny fitantanam-pirenena dia tsy fahamarinana avokoa na inona endriny. Misy fiantraikany eo amin’ny fitantanam-pirenena sy amin’ny vahoaka izany.

Izao fitondrana izao, dia hitam-bahoaka sy fantany fa tsy ahafantarana ny tena marina. Vao niandoha fotsiny tany amin’ny fifidianana filoham-pirenena izany no niainga, ary nitohy tamin’ny fiakarana teo amin’ny fitondrana, sy ny sisa manaraka rehetra taorian’izay mandraka ankehitriny. Tany am-piandohana aza niseho mihitsy ny fanenjehana ireo olom-pirenena mitady ny marina momba ny fifidianana sy ny voka-pifidianana, izay niaraha-nahita tsara ireny teny anoloan’ny lapan’ny tanàna ireny. Midika zavatra be dia be ireny ho an’ny mpandinika sy mpamakafaka lalina ny raharaham-pirenena. Maro ireo tranga samihafa heverina ho raharaha lehibe mifono kimaizimaizina no ilàna fanazavana marina avy amin’ny fitondrana no nampanginina moramora tany ho any.

Nisarika ny sain’ny maro ny fahasahiana lehibe nataon’ilay tovolahy, niasa tao amin’ny ministeran’ny fahasalamana namaky bantsilana ny fomba fiasa nataon’izy ireo tao izay tsy araka ny rariny sy tsy hitsiny raha araka ny fanazavany. Nanamafy izay ihany koa, naneho hevitra tamin’ny tambazotra serasera ny rahalahiny. Finiavana hamoaka ny marina amin’ny zava-misy eny anivon’ny sampan-draharaham-panjakana izany, ary zava-dehibe satria mila mahafantatra ny vahoaka. Irariana ny mbola hisian’ny olona hafa mpiasam-panjakana hanaraka izany nataon’izy ireo izany, satria izany no tena fanavotana sy fanarenam-pirenena raha tiana hisandratra marina ity firenena Malagasy ity.

Ny fanandratana an’i Madagasikara tsy amin’ny fisehosehoana ivelany fotsiny izay misy fiantraikany any amin’ny kitapom-bolan’ny isan-tokantrano sy ny ati-vilanin’ny sarambem-bahoaka, fa mila miainga any anaty fo sy toe-tsaina mandala ny fahamarinana, manàja ny rariny sy hitsiny.

http://www.gvalosoa.net/2021/06/17/edito-17-jona-miankina-aminny-fahamarinana-ny-fisandratanny-firenena/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 17 Jona 2021.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
www.gvalosoa.net/tahiry/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 17 Jona 2021.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
http://www.gvalosoa.net/tahiry/

ZARA MIRA NO ATAOVY

Zara mira no ataovy ry filohanay hajaina,
Fa tsy ‘reo vangianao ihany ho hahazo izay ilaina.
Tsy propagandy foana, tsy propagandy hatrany
No iainanay vahoaka k’aza faly ny amin’izany.

Raha rain’ny Malagasy dia fadio ny zara vilana,
ry ialao hatrany hatrany ilay fijery mitongilana.
‘Ndeha tohano ny rehetra, aza asiana fanavahana,
Fa tsy ianao no hanangana eto ny efitry ny fisarahana!

Soa ho anay vahoaka hatrany, izay no tanjona ifikiro.
Amin’ny sehatra rehetra, mijoroa ho tena jiro.
Tsy ho jiro diso toerana, any ambany farafara
Ka dia hanazava irery ireo mitonona ho mapara!

Raha rain’ny Malagasy, tsy an’antoko iray intsony,
Dia meteza ho modely sy fitaratra eny ambony.
Zara mira no ataovy, tsisy tombo tsisy hala,
Dia hiadana, ho finaritra ‘ty tanindrazana malala!

IRINA HO TAFITA (16-06-21)

www.gvalosoa.net/2021/06/17/zara-mira-no-ataovy/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

ZARA MIRA NO ATAOVY

Zara mira no ataovy ry filohanay hajaina,
Fa tsy ‘reo vangianao ihany ho hahazo izay ilaina.
Tsy propagandy foana, tsy propagandy hatrany
No iainanay vahoaka k’aza faly ny amin’izany.

Raha rain’ny Malagasy dia fadio ny zara vilana,
ry ialao hatrany hatrany ilay fijery mitongilana.
‘Ndeha tohano ny rehetra, aza asiana fanavahana,
Fa tsy ianao no hanangana eto ny efitry ny fisarahana!

Soa ho anay vahoaka hatrany, izay no tanjona ifikiro.
Amin’ny sehatra rehetra, mijoroa ho tena jiro.
Tsy ho jiro diso toerana, any ambany farafara
Ka dia hanazava irery ireo mitonona ho mapara!

Raha rain’ny Malagasy, tsy an’antoko iray intsony,
Dia meteza ho modely sy fitaratra eny ambony.
Zara mira no ataovy, tsisy tombo tsisy hala,
Dia hiadana, ho finaritra ‘ty tanindrazana malala!

            IRINA HO TAFITA (16-06-21)

http://www.gvalosoa.net/2021/06/17/zara-mira-no-ataovy/

MPITONDRA DEDAKA NEFA TSY MAHALOA TROSA!

Ahoana ireo vola tsy misy voaloa
Fa ny trosanareo ity toa miakatra foana?
Tsy izao ve no sarin’ny kitoatoa
Mahazatra ny ekipanareo “mamba noana”?

Tsy sehatra iray intsony izao no mitaky
Fa maro ireo efa manao fitokonana.
Asio vahaolana tena malaky,
Sao lasa miafara amin’ny fifandonana!

Avia ka jereo, itondray vahaolana
Ireo mpiasa maro mitaky ny zony,
Fa efa mananika ny dimy volana,
No tsy nandray izay karamany intsony.

Ny mpianatra moa tena mihafy dia mihafy.
(Ny vatsim-pianarany, mazàna tara!)
Ny zanakareo nefa izao any Andafy,
Ny vatsy isan-taonany iray miliara!

Ny mpandraharaha, efa maina dia maina.
(Ireo asa, efa vita, ny vola mihitsoka!)
Sendra mpitondra izay te hoderaina,
Kanefa azo ambara fa tsy misy hafitsoka!

…Tsotra ny teny izay tiana hampitaina,
Ho anareo ry mpitondra tsy mahefa trosa.
Mialà, mipetraha, dia meteza haka saina,
Fa tena efa be ireo no sady miavosa.

Ny akoho tsy naneno roa taona sy tapany,
Angamba efa maimbo, efa ho lanin’ny kary.
K’aleo dia halevina rehefa tsy tsapany,
Sao dia ho poizina tena hankarary!

TSIMIMALO (15-06-21)

www.gvalosoa.net/2021/06/16/mpitondra-dedaka-nefa-tsy-mahaloa-trosa/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

MPITONDRA DEDAKA NEFA TSY MAHALOA TROSA!

Ahoana ireo vola tsy misy voaloa
Fa ny trosanareo ity toa miakatra foana?
Tsy izao ve no sarin’ny kitoatoa
Mahazatra ny ekipanareo “mamba noana”?

Tsy sehatra iray intsony izao no mitaky
Fa maro ireo efa manao fitokonana.
Asio vahaolana tena malaky,
Sao lasa miafara amin’ny fifandonana!

Avia ka jereo, itondray vahaolana
Ireo mpiasa maro mitaky ny zony,
Fa efa mananika ny dimy volana,
No tsy nandray izay karamany intsony.

Ny mpianatra moa tena mihafy dia mihafy.
(Ny vatsim-pianarany, mazàna tara!)
Ny zanakareo nefa izao any Andafy,
Ny vatsy isan-taonany iray miliara!

Ny mpandraharaha, efa maina dia maina.
(Ireo asa, efa vita, ny vola mihitsoka!)
Sendra mpitondra izay te hoderaina,
Kanefa azo ambara fa tsy misy hafitsoka!

…Tsotra ny teny izay tiana hampitaina,
Ho anareo ry mpitondra tsy mahefa trosa.
Mialà, mipetraha, dia meteza haka saina,
Fa tena efa be ireo no sady miavosa.

Ny akoho tsy naneno roa taona sy tapany,
Angamba efa maimbo, efa ho lanin’ny kary.
K’aleo dia halevina rehefa tsy tsapany,
Sao dia ho poizina tena hankarary!

         TSIMIMALO (15-06-21)

http://www.gvalosoa.net/2021/06/16/mpitondra-dedaka-nefa-tsy-mahaloa-trosa/

Comment on Facebook MPITONDRA DEDAKA ...

😂😂😂 dia inona ko

Tsy tafavoaka tsony Io fa Samia mieritreritra

Aloavy le trosan'olona ry mpitondra a

Mahereza maromaro ho an'ny Pejy oh

Mpamitabahoaka zao vaccin tsy fiable tsy manaraka norme international no nampidirina teto madagascar

Jereo akaiky le firenena 2 farany ao aorinan-tsika ndrao tafa-poritsaka

Raha toka manala evitra isika ,ialna amin'ilai fitakiandava tsimeti vita iti arosoi ,anbarao zai métier vahalana ,fa aza mifadrangitra fona ,fa tsimitodra faonbiazana izani ,tsivao zao matsi no nisini fitakinaio efa ela ,ari zai pitodra nifandinbi teto dia nisedra izani daolo,satria isika dia mitsikera fona ari avanana ,nefa tsimadroso na mafana vahaolana akori,de lasa miverinberinafona,ari lani fontona,efataraiki dia mahaitaraiki fona,tsimeti mivavatra ni dia,tahaka ni zanakisraele ,niala tani ejipte 40 tao anefitra ,tsimeti arive ,nefa raha mijeri sarintani isika ,akaiki tsimandani 1volana andalana ,otrizani isika malagasi,61 taona,zai nefa aizaoaiza fandrosoana,oatrani mahaimilentika atrani ,satria olana fona no itantsika ,nba omeo vahaolana amizai isika nba tafa.inona mo tsiananantsika,karazanarena maro itsakitsaitsika ,ari anboni aréna iska ,no mipetraka nefa mahatra iani ,ka de Samia mieritreritra,fa antsika sinomena ntska mianakavi iri nosi misiantsika iti ,ni taolo niezaka nitadi zai Oani taranaka fa isika idrai oatsika iani ka lasa mifanoitra ni fanpadrosona lai izi .saitsaino ianee.

Orin'asa no tokony atao fa tsy fanampiana ary fanampiana aty .sy profiter la pauvreté les autres baika misy anaovana hoe zaho nanao io.bako voa haramasony zavatra nomena .mbohitanao angalarindreo io.

View more comments

Oniversite Fianarantsoa. Mitaky ny vatsim-pianarana ihany koa. ... TohinyFintinina

4 andro lasa

Oniversite Fianarantsoa. Mitaky ny vatsim-pianarana ihany koa.
Load more

VAOVAO MBS TV

Taratasin'ny mpamaky

Podcasts

International

Tsy rariny kosa e!

Mahajanga
few clouds
30 ° C
30 °
30 °
35 %
4.1kmh
20 %
Sun
30 °
Mon
30 °
Tue
29 °
Wed
28 °
Thu
29 °
Toliara
clear sky
27.9 ° C
27.9 °
27.9 °
43 %
4.6kmh
3 %
Sun
26 °
Mon
28 °
Tue
27 °
Wed
26 °
Thu
26 °
Antsiranana
scattered clouds
23.8 ° C
23.8 °
23.8 °
65 %
8.7kmh
41 %
Sun
24 °
Mon
28 °
Tue
27 °
Wed
27 °
Thu
28 °
Antananarivo
scattered clouds
17 ° C
17 °
17 °
72 %
6.7kmh
40 %
Sun
16 °
Mon
13 °
Tue
17 °
Wed
17 °
Thu
20 °
Toamasina
light rain
21.8 ° C
21.8 °
21.8 °
79 %
4.9kmh
51 %
Sun
22 °
Mon
24 °
Tue
24 °
Wed
24 °
Thu
23 °
Fianarantsoa
scattered clouds
11.9 ° C
11.9 °
11.9 °
98 %
3.2kmh
32 %
Sun
13 °
Mon
13 °
Tue
16 °
Wed
17 °
Thu
19 °