23 C
Antananarivo
Tue 27 Oct 2020 11:51

Sehatry ny mpanohitra

Ralaiseheno Guy Maxime – Tsy tokony ho sakanana ny mpanohitra hiresaka...

Helisoa Tsy tanteraka ny fanaovana tatitra tamin’ny vahoaka saika nataon’ny solombavambahoaka Tiako i Madagasikara (TIM) tany Mahajanga ny faran’ny herinandro lasa teo, niaraka tamin’ny vondron’ny...

TIM sy Vondrona Panorama, Mahajanga – Misy tombo sy hala ny...

Helisoa Araka ny fotoana nifanomezana tamin’ny vahoakan’i Mahajanga, faritra Boeny, ho an’ny hetsika PANORAMA sy ny antoko TIM, tsy raikitra hatramin’ny farany ny hetsika tokony...

Rafitra RMDM – Tafajoro ny any Mahabo, Antsohihy ary Amoron’i Mania

Helisoa Efa misandrahaka manerana an’i Madagasikara ny rafitra RMDM, Rodoben’ny Mpanohitra ho an’ny Demokrasia eto Madagasikara, izay tarihan’ny filohany Marc Ravalomanana. Ny faran’ny herinandro teo no...

Gasikarako

Tsangambaton’ny Filoha Zafy Albert – Manentsin-keloka ny fitondrana Rajoelina

Ny Valosoa Tamin’ny fotoana nitantanan’ny Ben’ny Tanàna Lalao Ravalomanana an’Antananarivo, no nampitondrain’ny Kaomina Antananarivo Renivohitra ny anaran’ny Pr Zafy Albert, ny lalana miainga eo antampon’Alarobia,...
video

13 oktobra 2014 – 13 oktobra 2020 – 6 taona katroka...

Helisoa Feno 6 taona katroka androany 13 oktobra 2020 ny daty niverenan’ny filoha Marc Ravalomanana indray teto an-tanindrazana, rehefa avy nanao sesitany ny tenany izy...

Filoha Marc Ravalomanana – Rain’ny « kits scolaires »

Helisoa Nitondra avo ny fanabeazana teto amin’ny firenena ny Filoha Marc Ravalomanana, izy no azo lazaina fa Rain’ny « kits scolaires » teto amin’ny firenena....

Coronavirus - Covid-19

Rajoelina – Voafehy ny COVID-19 – Fa mbola hamokatra ‘gélules CVO”...

#Rajoelina #COVID-19 #CVO Ankehitriny, hoy ny filoha mamimbahoaka Andry Nirina Rajoelina, ny 'artesunate' samirery dia manasitrana amin'ny coronavirus ... mihoatra ny 70% ka hatramin'ny 80%...

Madagascar: l’ombre de la Covid-19 s’allonge

Vatican News Le 20 juillet dernier, l'Organisation mondiale de la santé affirmait être «préoccupée» par l'«accélération» de la pandémie de Covid-19 sur le continent africain....

Ako - Sosialy sy Politika

SOLOMBAVAMBAHOAKA MANARA-PENITRA ?

Eny ho'aho ry solombava, solombava tendan-kanina, Ka miletra dia miletra nefa modimody fanina. Moa hadinonao fa any, marobe ireo olona ory, Malagasy toa anao fa tena tsy olon-kafa akory? Malagasy efa mandady, trotraky ny hanoanana, Tena mila fanampiana sy mba miandry tolotanana, Saingy ianao mba nantenainy, lany andro ny mivory, Nefa...

Toekarena – Mbola hidina -3% ny harin-karena eto Madagasikara hoy ny FMI

Aly Tsy mitsaha-mitontongana ny toekarena eto Madagasikara. Araka ny vinavinan’ny Tahirimbola Iraisam-pirenena, na FMI, hidina hatramin’ny -3% ny fitomboan’ny harin-karena eto Madagasikara, ny marina kokoa hitsojo...

Esplanade Analakely – Mitady hanindry ny fitsaràna i Vazahabe hoy ireo mpivarotra

Helisoa Mbola tantara mitohy ny an’ireo mpandraharaha Malagasy mivarotra eo amin’ny Esplanade Analakely, izay manana taratasy ara-dalàna, sy ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA), tarihin’ny ben’ny...

Depiote Feno Ralambomanana – Manome lanja ny lafiny fanabeazana

Helisoa Noho ny fahatsapan’ny depiote voafidy tao amin’ny Boriboritany faha3 eto Antananarivo Renivohitra, Feno Ralambomanana, avy amin’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM), ny fahasahiranana mianjady...

Echos - social et politique

Coronavirus : quels sont les 16 pays sur la “liste rouge”...

LCI (24 juil. 2020, Cédric Stanghellini) Alors que la circulation du virus montre des signes d'accélération, le Premier ministre Jean Castex a annoncé que les...

Madagascar: l’ombre de la Covid-19 s’allonge

Vatican News Le 20 juillet dernier, l'Organisation mondiale de la santé affirmait être «préoccupée» par l'«accélération» de la pandémie de Covid-19 sur le continent africain....

V, le prezida pompier pyromane

Après avoir mis à l'abri ses progénitures loin de ce désastre qui profile à l'horizon, après cette partie de cache-cache qui lui a fait...

Emprisonnement de la journaliste Arphine Rahelisoa – L’instigatrice venait de la...

On sait maintenant que l’ordre venait de la présidence, quant à la convocation suivi de l'emprisonnement de la journaliste Arphine Rahelisoa. Il s’agit de la...

Fifidianana kaominaly sy monisipaly - 27 Novambra 2019: vaovao, tranga, ady amin'ny halabato

Fikarakarana fifidianana – Miady an-trano koa ny CENI

Helisoa Mihazakazaka ny toe-draharaham-pirenena amin’izao fotoana eto amintsika. Tao aorian’ilay fanambarana nataon’ny filoha lefitry ny CENI Thierry Rakotonarivo ny herinandro lasa teo, momba ny tsy fahatomombanana amin’ny lisi-pifidianana sy ireo karapanondrom-pirenena mitovy laharana nandritra ny fifidianana notanterahana teto amintsika. Izao dia miady an-trano ny ao amin’ity...

Karapanondro mitovy – Tsy avotra ny CENI na mandamin-dresaka aza

Ny Valosoa Mbola nitafa tamin’ny mpanao gazety indray ny CENI, notarihan’ny filohany Hery Rakotomanana omaly, teny Alarobia. Tsy avotra ity rafitra mpikarakara fifidianana ity na...

Anorotsangana-Ambanja – Misy mijoro manohitra ny vokatra fifidianana ben’ny tanàna

Niaina Misy mijoro manohitra ny voka-pidifianana Ben’ny tanàna farany teo amin’izao fotoana, any amin’ny kaominina Anorotsangana, distrikan’Ambanja, faritra Diana. Gaga sy talanjona ny vahoaka tany...

Rina Randriamasinoro – Tsy handroso ny firenena raha mbola manjaka ny tsy fahamarinana

Helisoa Manoloana ny fanambaràna miezinezina nataon'ny CENI tamin’ny nisian’ny karapanondro mitovy laharana miisa 1 tapitrisa mahery, tamin’ny lisi-pifidianana nampiasaina hatramin’izay, sy nikitihana ny lisi-pifidianana dia...

Ny Valosoa Vaovao FB

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Esplanade Analakely – Mitady hanindry ny fitsaràna i Vazahabe hoy ireo mpivarotra

Helisoa

Mbola tantara mitohy ny an’ireo mpandraharaha Malagasy mivarotra eo amin’ny Esplanade Analakely, izay manana taratasy ara-dalàna, sy ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA), tarihin’ny ben’ny Tanàna Naina Andriatsitohaina: Vazahabe.

Nomen’ny CUA taratasy fampandrenesana hiala eo amin’io toerana io ireo mpivarotra volana maromaro lasa izay. Tsy nanaiky mora foana anefa ireto mpivarotra fa nametraka fitoriana teny amin’ny tribonaly. Vokany, naharesy teo amin’ity rantsam-pitsaràna ity ireo mpivarotra. Ankehitriny anefa, tsy nanaiky ny ben’ny Tanàna Naina Andriatsitohaina, ka nampiakatra izany any amin’ny filankevi-panjakàna, ka ny alarobia izao ny fitsaràna mikasika izany.

Manoloana izany indrindra dia nisy ny valandresaka ho an’ny mpanao gazety nataon’ireto mpandraharaha ireto omaly teo amin’ny Esplanade Analakely. Efa naharesy teny amin’ny tribonaly izahay hoy ny mpitondrateny, nefa dia mbola nampiakatra fitsaràna amin’ny ambonimbony kokoa i Naina Andriatsitohaina. Tsy midika ve izany hoy ny fanambarana fa manery ankolaka ny fitsaràna, mba handrava sy hamono ny fitadiavam-bolanay mpandraharaha Malagasy mivelona eto amin’ity toerana ity izany toe-javatra izany, ka omena ny vahiny?

Eto koa izahay hoy izy ireo, miantso ny hery velona rehetra eto amin’ny firenena sy ireo mpandraharaha tratry ny tsindry hazo lena toa anay, mba hiaraka hiady amin’ny tsy rariny misy amin’izao. Marihina fa mpandraharaha mamelona tokantrano maro no tratran’izao antsojay ataon’ny kaominina Antananarivo Renivohitra izao. Misy ny tsena no mbola tsy niasa akory satria mbola tsy vita ny sasany , eo ihany koa ireo mbola mandoa ny volan’ny banky tamin’ny asa fanamboarana natao.

Noho izany, tsy hiala eto amin’ity toerana ity izahay hoy hatrany ny solontenan’izy ireo, fa hanao vy very ny ainay raha toa ka tanterahana ny fandravàna ny tsena fivelomanay. Na izany aza anefa dia mbola matoky ny fahendren’ny fitsaràna hatrany izahay ary miandry izany ampitoniana.

www.facebook.com/1448038518644418/posts/3348087791972805/

www.facebook.com/100007920066152/posts/2811702785770363/

www.gvalosoa.net/2020/10/27/esplanade-analakely-mitady-hanindry-ny-fitsarana-i-vazahabe-hoy-ireo-...
... TohinyFintinina

9 minitra lasa

SOLOMBAVAMBAHOAKA MANARA-PENITRA ?

Eny ho’aho ry solombava, solombava tendan-kanina,
Ka miletra dia miletra nefa modimody fanina.
Moa hadinonao fa any, marobe ireo olona ory,
Malagasy toa anao fa tena tsy olon-kafa akory?

Malagasy efa mandady, trotraky ny hanoanana,
Tena mila fanampiana sy mba miandry tolotanana,
Saingy ianao mba nantenainy, lany andro ny mivory,
Nefa izay mba tapakao, tsy itsinjovana azy akory !

Dia tsy menatra ary ve ianao milaza ho solombava,
Manoloana ireo vahoaka efa mandry fotsy lava?
Moa tsy fandatsanao azy irony sary tato ho ato,
Mampiseho ny “fetin-kanina” izay nataonao teny Ivato?

Miampy fitakiana vola sy karazan-tombontsoa,
Hatramin’ny fiara efatrefatra, miampy retirety koa.
Dia mbola manamarin-tena sy mihiaka sesilany
Fa hoe “tena ara-drariny” izany fitakiana izany?

Eny ho’aho ry solombava nantenaina ho olom-banona,
Nefa hay tsy mety voky fa miletra tsy ankijanonana !
Mbola hitsara ny vahoaka ka miomàna dieny izao,
Fa efa tanany an-diary izay rehetra vitanao !

Eny ho’aho ry solombava mpaka tahaka ny saka,
Ka dia tia mangata-dava, tsy mahatsiaro afa-baraka !
Saino sy diniho ihany na “ny teny” na “ny atao,
Dia aoka mba ho “tena izy” ny “manara-penitrao “ !

DADAN’i ZINA (24-10-20)

www.gvalosoa.net/2020/10/27/solombavambahoaka-manara-penitra/
... TohinyFintinina

12 minitra lasa

Malagasy any La Réunion – Manohy ny fanampiana ireo olona kere any Atsimo

Isambilo

Manohy ny fizarana fanampiana ho an’ireo Havana kere any atsimon’i Madagasikara ireo Malagasy monina atsy amin’ny Nosy La Réunion.

Na alahady aza ny andro ny faran’ny herinandro teo, nizara fanampiana ireo olona sahirana noho ny haintany ireo ny solontenan’ireo Malagasy atsy amin’ny Nosy La Réunion eto an-toerana. Nanome vary, menaka, sakafo isan-karazany, rano tamin’ny bidon izy ireo tamin’izany.

Mbola miangavy antsika MALAGASY namana malala-tanana any ivelany izy ireo mba handray anjara mavitrika amin’ity hetsika www.agirpourmada.org/faire-un-don ity.

Isaorana hoy ny fanambarana ny efa nanome na ireo vao hanao izany koa. Voaporofo ankehitriny fa mahavita asa soa madio sy mangarahara ihany isika Malagasy rehefa hanao. Fa ilaina ny fifanampian’ny rehetra satria mbola lavitra ny ezaka.

www.gvalosoa.net/2020/10/27/malagasy-any-la-reunion-manohy-ny-fanampiana-ireo-olona-kere-any-atsimo/
... TohinyFintinina

14 minitra lasa

Taon-tsekoly 2020-2021 – Tsy milamina, tena lavitry ny manara-penitra

Ny Valosoa

Niditra omaly alatsinainy 26 oktobra ny mpianatry ny sekolim-panjakana , araka ny tetiandro mantsy dia nanomboka ny 26 oktobra ary hifarana ny 28 desambra ny telovolana voalohany. Hita fa peta-toko famonjena isan’ny andro ianarana fotsiny ilay hoe 28 desambra satria mazava fa tsy hisy sekoly hianatra intsony aorian’ny krismasy 25 desambra, sady roa volana latsaka araka izany no lazaina fa telovolana voalohany.

Raha ny omaly aloha tamin’ny sekolim-panjakana maro dia tsy mbola hita taratra akory izay fanombohana izay, fa mbola filaharana sy fandraisana anarana, na antontan-taratasy no hita teny. Ny baiko midina dia hoe raisina ary tsy mandoa sara ireo vao hiditra amin’ny EPP. Voalaza ihany koa, fa handoa kely anefa atsy ho atsy izy ireny. Tokony holazaina mialoha ilay hoe “kely”, mba hiomanan’ny raiamandreny dieny izao satria tsy mitovy velively ny kely amin’ny mpitondra ankehitriny sy ny vahoaka ao aminy. Ny kely amin’ny mpitondra dia Cadillac. Ny kely amin’ny mpitondra dia fiara 4×4. Ny kely amin’ny mpitondra dia ny mampandoa saram-pihibohana manodidina ny 2 tapitrisa ariary. Ka asa izay kely aminy rehefa hitaky vola amin’ny vahoaka izy, fa amin’ny vahoaka sahirana dia tsy tokony hihoatra ny 5 arivo ariary aloha izany atao hoe” kely” izany.

Raha efa nahazatra tany aloha ny famoahana miaraka amin’ny tetiandrom-pianarana ny tetiandrom-panadinana dia tsy izany no misy hatreto. Mbola baraingo ny datim-panadinana 2021 ary na ny hisian’ny fanadinana CEPE aza mbola tsy fantatra mazava. Tena nandinika sy namakafaka ary nanontany ny hevitry ny mpanabe am-perinasa ve ny mpitondra ny amin’ny fikasana hanafoana ny fanadinana CEPE eto Madagasikara, sa dia maka tahaka an-jambany ny ataon’ny firenena mandroso fotsiny? Ekena fa tsy diplaoma natao hitadiavana asa intsony ny CEPE, saingy mari-drefy hitsapana kosa fa hoe mahatratra ny fari-pahaizana famaranana ny ambaratonga voalohany ve ny mpianatra sa tsia? Any ambanivohitra izay tsy misy afa-tsy EPP dia ny fahafahan’ny mpianatra ny fanadinana CEPE no handrefesan’ny raiamandreny, na tokony hanohy fianarana any amin’ny CEG any an-tanàn-dehibe ny zanany na tsia. Raha afaka CEPE ny zaza dia alefan’ny raiamandreny manohy any amin’ny CEG, fa raha tsy afaka kosa dia matetika ajanony amin’ny fianarana, fa alefany hiasa tany, na hamboly sy hiompy. Dia vao mainka hihena hatrany ny tahan’ny mpianatra miditra an-tsekoly raha izao fanapahan-kevitra kitoatoa izao no tanteraka.

Mandeha an-jambany ny fampianarana. Mihena dia mihena ny tahan’ny mpianatra miverina mianatra raha araka ny filazan’ny talen’ny sekoly maro eto an-drenivohitra. Ny cours no feno etsy sy eroa raha ny talohan’ny fanadinana bacc teo no jerena. Ireny sisa no ifanotofan’ny mpianatra kamo mianatra, sy toa manao tsapatsapa vintana amin’ny fiatrehana fanadinam-panjakana. Manampy trotraka ny gaboraraka izay eken’ny fanjakana satria eny amin’ny dokam-barotra amin’ny fahitalavitra dia ahitana toy izao hoe : COURS …… manao ny taranja rehetra ary mampiditra ho candidat d’école. Asa na fomba ahoana no ahafahan’ny mpitantana cours mampiditra ny mpianany ho candidat d’école eken’ny fanjakana, fa raha ny ara-dalàna hatreto dia tokony ho sekoly manana autorisation d’ouverture, na fahazoan-dalana hisokatra ara-dalàna ihany no mahazo mandefa ho candidat d’école. Ny sekoly manana fahazoan-dalana ara-dalàna aza mbola mivoaka sempotra vao mahatafiditra ireo mpianany ho candidat d’école raha aty amin’ny volana janoary vao misoratra matetika ireo mamerina fanadinana bacc. Gaboraraka toy izany no misy eo amin’ny sehatry ny fampianarana ka tsy mahagaga raha mikorosy fahana ny fari-pahaizan’ny mpianatra, sy ny lanjan’ny diplaoma ankehitriny.

Lalovana fotsiny ny dokam-barotra nataon’ny mpampanao COURS malaza eto an-drenivohitra 15 andro talohan’ny bacc teo manao hoe : tongava misoratra fa ATY AMINAY ILAY ZAVATRA. Raha fehezina dia mihambo ho mahita laza adina alohan’ny fotoana ireny cours ireny ary dia izany no isarihany sy imatesan’ny mpianatra ankehitriny. Aiza izay mba fandraisana andraikitry ny fanjakana amin’ireny cours feno eny anelakelan-trano ireny fa matetika dia ny sekoly miorina ara-dalàna ihany no voaenjika sy voasazy? Aiza izay fitsipika sy lamina mazava ary nahoana no tsy avoaka dieny aty am-panombohana ny datim-panadinana, mba hanaovan’ny mpampianatra, sy ny sekoly ny lamina rehetra amin’ny fitsinjarana ny programa? Ary ahoana koa ity tsaho mandeha fa hofoanana amin’ny 2022 ny sokajy na serie A C D amin’ny bacc? tena mila fanofanana sy fiomanana maharitra izany fa tsy vitan’ny fientanam-po sy hala-tahaka mampisavoamboana ny mpitondra fotsiny.

www.gvalosoa.net/2020/10/27/taon-tsekoly-2020-2021-tsy-milamina-tena-lavitry-ny-manara-penitra/
... TohinyFintinina

19 minitra lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 27 Oktobra 2020.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

21 minitra lasa

Le champion Lewis Hamilton. Bravo! ... TohinyFintinina

2 ora lasa

Ambatondrazaka - 23 oktobra 2020 - Filoha mamimbahoaka Rajoelina - Fitokanana manara-penitra Tribune tsy mbola vita

Fomba hafa kely indray ity fitokanana tamin’ny zoma lasa teo ity tao amin’ny Kianja Rasolonjatovo - na koa Parc des Princes, satria ho atao tahaka an’i Paris Ambatondrazaka.

Tribune tsy mbola misy tafo no sady mbola misy ‘échafaudage ‘ no nolokoina maimaika ho vantanin’i Prezidà. Dia miara-mikiaka hoe ‘merci prezidà’. Toa hadino ny loko loranzy!
... TohinyFintinina

16 ora lasa

Comment on Facebook Ambatondrazaka - 23 ...

Hisy fitokanana WC public oficialy ihany koa @herinandro!!

Mbola tsy nisy niteny mihitsy oe nitokana kianja fa nanaramaso ny fanaovana kianja

Kkkkkkkkn

Kkkkkkkk

Mampiomehy😂😂🤣🤣

Mety ho tour Eiffel io izany ko? Kkkkk...kely sisa hono de vita é?

Tena mafy @ ty président ity mihitsy ialahy ry député Fidel fa mila manindry mafy anao mihitsy Raprezy mba tsy ho tian'i olona eto Ambatondrazaka intsony ianao.Fa lasa manaonao fona ve rangahy . Zavatra mbola tsy vita dia nitokanana.Mafy aloha ty Fidel Razanamiera ity fa miaiky azy hatramin'i Raprezy.Alefa fona député @ zay mahazo jiro sy rano manarampenitra koa ny Ambatondrazaka.

Le mpanao fb sady mpanohana mpitondra ato otrany hoe....soa ihany, ai ve fitaka daholo refa lavitry ny ville e

Kkkk,mampalahelo

aza omen tsin reto f sendran olon taitaitr sy miala sakan 'e tsik e

Zvtr ts vita ve rangah de tokanana a!

Aiza le elanelana iray metatra sy fetra 200 isa ô?😃

Werawera tsy maintsy mandeha

Raha mbola tsy vita de efa nitokanana 😂😂😂

Werawera😎

View more comments

Le pape François a défendu mercredi très explicitement le droit des couples gays, "enfants de Dieu", de vivre au sein d'une "union civile", dans un changement radical par rapport à ses prédécesseurs.
[...]
"Les personnes homosexuelles ont le droit d'être en famille. Ce sont des enfants de Dieu, elles ont le droit à une famille", a-t-il ainsi déclaré. "Nous devons créer une loi d’union civile, pour qu'elles soient légalement protégées".
[...]
Cette petite phrase a marqué le pontificat de François, qui a reçu nombre de personnes homosexuelles en audience privée, provoquant l'ire de la branche la plus conservatrice de l'Eglise. Il reste toutefois fermement opposé à leur "mariage", en droite ligne avec le dogme de l'Eglise.

fr.euronews.com/2020/10/22/le-pape-francois-defend-le-droit-a-l-union-civile-pour-les-couples-de-...
... TohinyFintinina

17 ora lasa

Comment on Facebook Le pape François a ...

Fausse information

Aleo mba tsy manimba ilay page eh

Fa oe Pape no tokony miverina manazava ze tiany lazaina fa mahagaga ihany fa lasa manao avocats tsy fidiny daholo reo mpino katô . Plus izy tsy manazava plus misavoritaka ny finoana katolika

Otran déformée be izy izany an. Ity misy version iray dia aoka samy hamaky sy mandalina arakaraka ny fahafahany mandray.

Adinony papa aty dago ny baiboliny de hadinony hoe fahavetavetany eo imason'a/tr zany

View more comments

Ambatondrazaka - Rajoelina - Nihezaka nanindry ny vondrona Panorama sy ny solombavambahoaka

Ny Valosoa Vaovao

Nangonina tao amin’ny fandaharana manokana niarahana tamin’ny solombavambahoaka Hanitra Razafimanantsoa sy Fidèle Razara Pierre niainga avy tao Ambatondrazaka

www.facebook.com/1089951131159908/posts/1818590918295922

Taorian'ny fikasàn'ny vondrona Panorama-RMDM sy ny solombavambahoaka TIM hanao tatitra tamin'ny mponin'i Mahajanga ny asabotsy 17 oktobra, izay tsy tontosa noho ny fanakanana nataon'ny mpitandro filaminana, dia nitodika tany Ambatondrazaka indray izy ireo hanatanteraka izany ny asabotsy 24 oktobra.

Raha vao nahalala izany ny fitondram-panjakana dia nanomana alasafay fisehoana goavana ny zoma omalin'io, ka tao koa ny hevitra 'hanindriana an'i Del kely'. Natao ny fitokanana lalana (800 metatra amina tetikasa 8km), natao fitokanana EPP (izay efa vita efa ela satria nododosana ny orinasa mpanao trano, kinanjo trano efa triatra no hita androany), narantiranty ny 'tribune' tao amin'ny kianja filalaovambaolina (nolokoina tsy vita tafo no misy échafaudage), nomena vatsy tsinjo ny mponin'Ambatondrazaka miisa 2000 - 200 isaky ny fokontany miisa 10, notaterina tamina Sprinter miisa 50, ary nasaina hisy olona iray miaraka amin'ny mpisitraka hitondra ny entana sy hampitombo isa ny olona hanao 'merci prezidà'. Ny fepetra ara-pahasalamana dia mametra ny fivoriana tsy hihoatra ny olona 200, kanefa modely hafa no nasehon'ny filoha mamimbahoaka amin'ny famoriambahoaka olona mihoatra ny 4000.

Araka ny mahazatra amin'ny filoha mamimbahoaka Andry Nirina Rajoelina, dia fidedahana no betsaka. Fa tamin'ity indray nitoraka ity, dia niampy fanambaniana sy fanaovana tsinontsinona ny mponin'Ambatondrazaka no nahatalanjona ny rehetra. Lalana no notokanana kanefa fiaramanidina maro no nipetraka teo amin'ny seranampiaramanidin'Ambatondrazaka, toa tsy mahatoky ny lalampirenena RN44 hindrahindraina fa ho vita, toy ilay tantaran'ny 'Manaingazipo' vita ao anaty ny efa-bolana.

Teo amin'ny fanomezana ny 'vatsy tsinjo' dia vary 'stock tampon' no nozaraina aty amin'ny faritra mpamoka-bary, sompitr'i Madagasikara. Henatra sy fahafahambaraka no asetrin'ny filohan'ny repoblika, mampibaribary fa firenena tena mahantra i Madagasikara.

Ny fanamboarana ny lalampirenena RN44 dia mampiakatra avy hatrany ny faripiainan'ny faritra Aloatra Mangoro, kanefa toa iniana tsy tanterahina. Talohan'ny 2009 dia efa nisy ny vola natokana ho fanamboarana ny RN44 ary orinasa malaisiana no efa nanomboka ny asa. Notapahan'ny filohan'ny tetezamita ny asa ka nampidi-kizo an'i Madagasikara izay nanjary voasazy handoa onitra, satria tsy azo kitihina ny fifanarahana iraisampirenena (na accords internationaux) araka ny lalampanorenana andininy 137 sy 138. Ary torak'izany koa ny miandry an'i Madagasikara mikasika ny lalana Ambilobe-Vohémar.

Taty aoriana dia lany indray tao amin'ny antenimierampirenena (mandat teo aloha) ny tetibola hanamboarana ny RN44 kanefa dia ampiasaina amina zavatra hafa indray ny vola efa voatokana. Misy mahazo tombontsoa anefa amin'ny tsy fahavitàn'ny lalana. Ka inona marina no tena antony tsy hamitàna ny lalampirenena RN44? Fa raha ny zavatra hita maso sy nolalovan'ireo tonga nanao tatitra dia tsy misy lalana vita izany mihitsy na kely.

Raha todihana indray ny andro asabotsy nanaovan'ireo solombavambahoaka tatitra, dia dian-tongotra na 'ligne 11' no natrehan'ny mponina am-pifaliana tsy nisy fanomezana na fitaterana, ary naharitra nihaino am-pilaminana sy am-panajana ireo solombavambahoaka sivy nikabary. Leon'ny lainga sy fampanantenana paokaty ny olona ka mitady feon-dakolosy hafa, izay mifanandrify amin'ny zavatra tena hiainany.

Fifidianana loholona sy fanitsakitsahana ny lalàna

Teren-ko masaka fotsiny ny fifidianana loholona kasaina atao ny 11 desambra ho avy izao. Tsy mety io fifidianana io. Tsy resaka fahatahorana fa raha tiana ho tany tan-dalàna sy manaja ny lalampanorenana dia ny fifidiana tsy mbola vita eo anivon'ny faritra sy ny kaominina no tokony tanterahana.

Mahatonga ny vondrona Panorama (vondrona politika 30) na ny RMDM (Rodoben'ny Mpanohitra ho an'ny Demokrasia eto Madagasikara) mandà ny fifidianana dia ny fomba fiasan'ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana, mampisalasala, maneho hevitra politika. Tsy voahaja ny fepetra ary tsy feno. Aleon'ny aty amin'ny fanoherana tsy mandika lalàna miaraka amin'ireo zatra mandika lalàna ireo. Ny tsy mandray anjara mihitsy no mety mba tsy ho mpiaramombon'antoka amin'ny tsy fetezana.

Fitondrana tsy atokisana sy fotodrafitrasa mikatso

70% amin'ny famatsiambola hanatanterahana tetikasa goavana dia avy any ivelany avokoa. Tsy mety mamaly ny FMI amin'ny firosoana amin'ny famatsiambola ara-dalàna. Dia misintaka koa ny Japoney, izay mitarika fiantonana koa eo amin'ny BAD (Banky afrikana momba ny fampandrosoana - 90% amin'ny petrabola dia avy amin'ny firenena japana).

Izay no mahatonga ny asa fanamboarana ao amin'ny seranantsambon'i Toamasina miantona.

80 % amin'ny tetibolam-panjakana dia avy any ivelany. Nilaza anefa ny filoha Rajoelina fa raha mbola ireo no iankinana dia tsy handroso mihitsy na any amin'ny 2030, na 2050.

Hita ny vokany amin'izao fa mitarazoka daholo ny raharaha rehetra. Eo ihany koa ny tsy fahatokisana ny mpitondra sy ny filaminana ara-politika na 'stabilité politique'. Tsy voaaja ny toerana soritan'ny lalampanorenana ny mpanohitra.

Tandindomin-doza ny asa fanaovan-gazety

Raha tsy mivondrona ny mpanao gazety ary tsy tonga saina amin'ny zavatra misy amin'izao fotoana izao, dia ho tsimponin'ny fanjakana tsirairay. Fa andrasana hisy mpanao gazety firy no miditra ao am-ponja vao hitsangana ny mpanao gazety. Tokony hivory ny mpanao gazety hiady hevitra.

Tsy laharampahamehana ny tantsaha mpamokatra (80%-n'ny mponina malagasy)

Tsy laharampahamehana ho an'ny fitondrana ankehitriny ny fikarakarana ny tantsaha - 80%-n'ny mponina malagasy. Ny azy dia ny mahafinaritra aloha vao ny mahasoa.

Ho an'ny famokarana, mialoha ny mécanisation dia misy fototra roa lehibe izay tsy fantatry ny fanjakana akory ny tokony ataony manoloana izany. Voalohany, ny fandriampahalemana: vaky vala isan'andro eto, mandry tsy lavo loha ny olona. Mila mametraka fandriampahalemana mari-toerana vao afaka mamboly ny tantsaha. Faharoa, mila milamina ny fahatongavan'ny rano eny an-tanimbary vao misy vokatra mandeha.

Aty amin'ny sompitry ny fambolembary, tsy ny fijerevana ny zavatra tena ifotoran'ny fiveloman'ny olona no ahatongavana fa ny mizesta sy ny manindry. Tamin'ny voalohan'ny taona dia nisy rano be namotika fotodrafitrasa (PC15/PC23).Tsy ny tatatra potika mitondra rano, tsy ny resaka fahatongavan'ny rano any an-tanimbary no nisarika ny filoha fa ny hidedaka.
... TohinyFintinina

23 ora lasa

Comment on Facebook 1764140243706142_3438916436228506

Tsy vitany nozaraina vary kay fa de nisy folo sprinter noetina hiteaka fotsiny sa hijery secptacle 😂😂😂😂😂

potika Madagasikara miala rajoelina

Marina avokoa ireo lazainao ireo. Tsy mbola nisy otr'ity mintsy . Rajao aza mbola nisy2 jerena

Tsara aloha raha mba avela haneho hevitra ankalamanjana ny vahoaka ahitanz izay tena ao an,-tsainy manoloana izao fahantrana lalina sy fahaverezan'asa ary ny fandikana lalàna nisy.

N'y ankabeazan'ireo zavatr voalaza etsy ambony ireo dia marina avokoa...

Akory kay

Marar fo be an

Loza. Marina izany.

manomboka ts misy mihaino intson ilay " mamim bahoaka " !!! mitranga ny vokatry ny doublon !!!

May ambondrona 😱

ny asa vita no ifampitsarana o!

Zay🙄

Atao aona e!!? Mafy ref midina popularité zay!

View more comments

Ny fandaharana mivantana @ AZ Radio ... TohinyFintinina

2 andro lasa

Manasa antsika hanaraka ny fandaharana mivantana avy any Ambatondrazaka.

Rohy hanarahana mivantana

youtu.be/YGkyNCbgFK0
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Tsy misy ny fandriam-pahalemana. Mijaly ny vahoaka. ... TohinyFintinina

2 andro lasa

Ireo mpilalaon’ny Barea an’i Madagasikara hiatrika ny Elefantan’i Côté d’Ivoire.

www.gvalosoa.net/wp-content/uploads/2020/10/NY-VALOSOA-24-OCT-1084_page-4.pdf

www.gvalosoa.net/wp-content/uploads/2020/10/NY-VALOSOA-24-OCT-1084_page-5.pdf
... TohinyFintinina

2 andro lasa

LAINGA SY FITAKA MANARA-PENITRA ?

Matahotra mafy ny mpamafy lainga,
Fa tsisy tanteraka izay nolazainy.
Jerena ireo asa, tsy misy mba miainga,
Ka boda tanteraka hatramin’ny sainy.

Ireo zavatra maro nampanantenaina,
Mitoetra ho nofy ririnina hatrany,
Fa hafa dia hafa ny zava-dazaina,
Ny atao kosa dia tsy mitovy amin’izany.

Fampanantenana, mameno sobika.
Ny kely mba vita, tsy misy manjary.
Ny hevitr’izany raha toa ka adika
Dia tsy avotra fa manakofa ny vary.

Ny lalana ity toa tsy misy mpamboatra,
Kanefa efa tapitra ny fahamehana.
Ilay fidedahana ve no be loatra,
Fa ny hany mba hita dia fanapotehana.

Hanorina foana no toa mahamaika,
Kanefa ny vita tsy kojakojaina.
Dia aiza amin’izany fa mahasadaika
Ilay “manara-penitra” nohindrahindraina?

DADAN’i ZINA (22-10-20)

www.gvalosoa.net/2020/10/25/lainga-sy-fitaka-manara-penitra/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

24 Oktobra – Taratasin’ny mpamaky

Na dia nahazo RARINY teny amin’ny fitsarana aza ireo mpivarotra ao amin’ny ESPLANADE ANALAKELY dia tsy manaiky izany ny CUA, fa mitady ny fomba rehetra ha-nesorana azy ireo ao an-toerana hatrany ny kaominina.

Nampiakatra ny raharaha eny amin’ny filakevim-panjakàna: Conseil d’Etat indray ny ben’ny tanàna Vazahabe, Naina Andriatsitohaina , ka handeha ny alarobia izao ny fitsaràna mahakasika izany.

Amiko tsy rariny ny handravana ireo tsena eo amin’ny Esplanade satria nahazo alalana tamin’ny mpitondra teo aloha izany, aiza ny fitohizan’ny raharaham-panjakana?

Tena tsy milamina koa io rangahy Vazahabe io zany a ! mahaiza mifidy Ry Antananarivo amin’ny manaraka, kakerin’ny amboa-kely tianareo nareo zao. Tena efa mitapy io rangahy ben’ny tanàna io! Ny handrava ihany no ao an-do-hany. Ny fako sy ny lalana potika tsy hitany.

Claude Ratovojaona
Lot III-G….. Andrefan’Ambohijanahary.

www.gvalosoa.net/2020/10/24/24-oktobra-taratasinny-mpamaky/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Comment on Facebook 24 Oktobra – ...

Inona intsony moa fa efa izy no nofidian'Antananarivo. Izao mizaka ny vokany. Mety fifanarahana hatrany @ faratampony ara- panjakana io.

Ralaiseheno Guy Maxime – Tsy tokony ho sakanana ny mpanohitra hiresaka amin’ny vahoaka

Helisoa

Tsy tanteraka ny fanaovana tatitra tamin’ny vahoaka saika nataon’ny solombavambahoaka Tiako i Madagasikara (TIM) tany Mahajanga ny faran’ny herinandro lasa teo, niaraka tamin’ny vondron’ny PANORAMA. Tsy neken’ny mpitondra tany an-toerana mihintsy ny hetsika, na nisy aza ny fifampiresahana teo amin’ireto farany sy ny solombavambahoaka ankilany.

Noho izany rehetra izany dia naneho ny heviny ny ben’ny tanàna teo aloha Guy Maxime Ralaiseheno mpikambana ao amin’ny vondrona PANORAMA. Tsy tokony ho sakanana ny mpanohitra hoy izy hanao tatitra amin’ny vahoaka mikasika ny zava-misy eto amin’ny firenena satria efa feno ny fepetra ahafahana manao izany. Ny hamehana ara-pahasalamana efa tsy misy intsony, fa ny fepetra no tokony hajaina hoy izy dia ny famoriana olona tsy mihoatra ny 200, na dia efa manome ohatra ratsy mandika an’izany aza ny filoha Rajoelina ankehitriny, izay mamory vahoaka aman’alina isaky ny mivoaka any amin’ny faritra.

Ho an’ny anio sabotsy hoy ity mpanao politika ity dia any Ambatondrazaka, faritra Alaotra Mangoro indray no hitafa sy hanao izay tatitra amin’ny vahoaka ireo parlemantera TIM, hotronin’ny Vondrona PANORAMA. Zon’ny vahoaka hoy izy ny mahalala ny raharaha politika eto amin’ny firenena, ka tsy afaka hitazam-potsiny manoloana ny tsy rariny, sy ny fanitsakitsahana lalam-panorenena izahay mpanohitra hoy Guy Maxime.

www.gvalosoa.net/2020/10/24/ralaiseheno-guy-maxime-tsy-tokony-ho-sakanana-ny-mpanohitra-hiresaka-...
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Fiainam-pirenena – Depiote maro an’isa tena mpiara-misaosy tokoa

Ny Valosoa

Tsy mbola nisy ohatr’ity hatrizay nanaovana hoy ny fiteny mahazatra, izay no azo ilazana ny zava-nitranga teny amin’ny CCI Ivato, tao amin’ilay toerana ari-fomba natsangan’ny Filoha Ravalomanana, ny Talata lasa teo, taorian’ny kabary fanokafana ny fivoriana ara-potoanan’ny Antenimierampirenena dia niroso tamin’ny fiarahamitsaingoka sy fialana hetaheta, ireo solombavambahoaka, tsy nanatrika izany fihinanambe izany ireo solombavam bahoaka voafidy tamin’ny anaran’ny Antoko Tiako I Madagasikara ,ny ambiny kosa dia niala vonkina nanao voky antenda.

Efa fankalazana mialoha ny heveriny ho fandresena iny fiarahamisakafo iny. Inona moa izay fandresena mampandihy tsy afa-tavony ny olon’ny fitondrana izay? Tsy inona fa ny fahataperan’ny fotoampiasan’ireo loholona nahitana mpikambana avy amin’ny TIM sy HVM, efa mipi-kelika ny olondRajoelina fa ho mpiaramisaosy amin’izay ireo 18 izay ho loholona amin’ny taona hoavy, ny ao antsain’izy ireo dia mandeha ho azy amin’izay ,ny atao rehetra satria tsy hisy intsony ireo mpitsongoloka ny hagaigen’izy ireo.

Ny azo ambara ihany koa dia solombavambahoaka lany henatra ireo nanao hanimbao hita ireo, satria etsy andaniny ny Antenimierandoholona, mpanao lalana ihany koa, andrimpanjakanan’ny repoblika, mbola amperin’asa tanteraka, satria tsy mbola lany fotoampiasana, tsy nomena ny vola hanantontosana ny fivoriana ara-potoana faharoa, sora-bola efa lany tamin’ny lalana lasitra sy nasiampanitsiana io, kanefa dia sahin’Ingahy minisitra miadidy ny fitantanambola ny manambara fa nalefa itsinjovana ireo vahoaka tratrin’ny kere any atsimo hono ny vola tokony ivorian’ny loholona, anterina eto fa hevitra taingina sy famendrofendroana ireo vahoaka tra-pahavoazana ihany izany satria, navily lalana tsy nisy fierana tamin’ny fahefana mpanao lalana ny vola, ankoatr’izay, matoa izao vao mandray fanapahankevitra peta-toko dia satria tsy nisy mihitsy fiheverana ireo vahoaka any atsimo tamin’ireo lalana mifehy ny teti-bola narafitra teo aloha. Ary ny fetinkanina toy ireny tamin’ny talata teo ireny dia fandatsana ireo vahoaka tratrin’ny kere any atsimo, kanefa moa tonga amin’ilay fitenenana hoe : « ny hendry mody voky fa ny adala manesika ihany», dia manesokesoka tokoa anie izany ireto maro an’isa.

Fa nivoaka tao amin’ny antenimierampirenena ihany koa ny resaka fitakiana fiara tsy mataho-dalana sy fisotroandronono, azo inoana fa ho azon’izy ireo izany, satria efa loholona mitovy loko no ho avy eo, nanahirana mantsy raha nomena tamin’ny fotoana nahateo ireo loholona TIM sy HVM ny tombontsoa izay tokony hitovy ho an’ny samy andrimpanjakana mpanao lalana.

Fa misy ny tantara tsy azo kosehina fa miverimberina , tamin’ny taona 2001 dia nanjakan’ny Filoha Ratsiraka ny andrimpanjakana rehetra, hatrany amin’ny kaomina sy ny fokontany, kanefa dia resin’ny Filoha Ravalomanana izy tamin’ny fifidianana madio, ny taona 2007 koa dia teo ampelatanan’ny Filoha Ravalomanana ihany koa ny fahefana rehetra kanefa dia tsy maintsy niala teo amin’ny fitondrana izy rehefa tonga ry mpandroba fahefana, ny Filoha Rajaonarimampianina koa , dia feno olon’ny HVM tany amin’ireo ambaratongampahefana rehetra, kanefa dia tsy lany, koa ankehitriny mihevitra ry Rajoelina fa lasany avokoa ny tanana iray manontolo,dia manantena ny hamahatra ela eo izy mianakavy, hevi-diso ihany izany, satria efa mihazakazaka ny firoboroboan’ny fitaovantserasera amin’izao fotoana izao, ka tsy azo badoina intsony ny vahoaka, ary ny lainga marivo tototra fanaon’ireo mpanao hosoka tamin’ny fifidiananana, dia efa hain’ny vahoaka tsianjery satria horonantsary efa nandeha, ka tsy maintsy hiverina hatrany ny tantara ho an’izay nahazo fahefana mihoampampana, fa ny fisehony no mivoatra araka ny zava-misy.

F’ireo maro an’isa niara nisaosy, ara-bakiteny teny Ivato, raha izao aloha tsy te hiasa saina amin’ izay tohin’ny tantara ho avy eo, fa dia homana ihany, homana hatrany aloha, na mandrezatra ny alahelombahoaka any atsimo aza.

www.gvalosoa.net/2020/10/24/fiainam-pirenena-depiote-maro-anisa-tena-mpiara-misaosy-tokoa/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Johary Ravoajanahary – Nadoboky ny fitondrana eny Antanimora koa

Helisoa

Nadoboky ny fitondrana omaly tolakandro eny Antanimora ihany koa izao ny mpanao gazety, Johary Ravoajanahary, tale jeneralin’ny ORTM (Ofisin’ny Radio sy ny Televiziona Malagasy) teo aloha. Niakatra teny amin’ny Bianco (Birao Mahaleotena misahana ny kolikoly) indray, ny raharaha mahakasika ny fitantanany tao amin’ny ORTM omaly, ary ny PAC ( Pôle Anti-Corruption) no nampiditra azy eny Antanimora izao.

Araka ny vaovao voaray dia nisy ny tsindry avy amin’ny fahefana mpanatanteraka nahatonga izao famonjana ity mpanao gazety ity izao. Nampidirina am-ponja vonjimaika eny Antanimora tokoa ny tale jeneralin’ny ORTM teo aloha, Johary Ravoajanahary, rehefa avy narahi-mason’ny fitsaràna tao anatin’ny andro vitsivitsy. Ny vesatra anenjehana azy araka ny feo miely tamin’ny tambazotran-tserasera dia hoe resaka fanodinkodinam-bola tao amin’ny ORTM, tamin’ny fifidianana filohampirenena. Voalaza fa vola tao amin’ny ORTM aloha no naroso nikarakarana izany ady hevitra mivantana tao amin’ny haino aman-jerim-panjakana izany, satria mbola tsy vonona ny vola tany amin’ny CENI. Rehefa nivoaka ny vola tany amin’ny CENI dia naverina ny an’ny ORTM.

Dia ho toy izany foana ve no ahazo ity asa fanaovan-gazety ity satria dia mpanao gazety maromaro ihany izay nigadra tamin’ity fitondràna Rajoelina ity izay, indrindra tamin’ny andron’ny minisitry ny serasera Lalatiana Rakotondrazafy Andriantogarivo!

www.gvalosoa.net/2020/10/24/johary-ravoajanahary-nadoboky-ny-fitondrana-eny-antanimora-koa/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Fitondrana Rajoelina – Mangoron-karena eo ambonin’ny fahoriam-bahoaka

Andry Tsiavalona

Nifarana nanomboka tamin’ny alatsinainy 19 oktobra 2020 ny hamehana ara-pahasalamana rehefa nihàtra nandritra ny fito volana. Efa roa na telo volana teo no noheverina fa tokony efa nifarana izany. Mazava ho azy anefa fa mbola niandry izay mety ho fanoherana ny fifidianana loholona ny mpitondra. Rehefa namoaka didy tsy azo hivalozana ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana vao nanafoana ny hamehana ny fitondrana. Noheverin’ny mpitondra mantsy fa tsy afaka manao na inona na inona ny mpanohitra ity fifidianana ity raha mbola ao anatin’ny hamehana. Afaka nanao izay tiany natao koa ny mpitondra nandritra izay fotoana lavabe izay. Satria mpanara-dalàna ny vondron’ny mpanohitra dia hanaiky lembenana na dia fantatra fa mifanohitra amin’ny Lalàmpanorenana aza ny firosoana amin’ny fifidianana noho ireo antony efa iaraha-mahalala.

Tonga eo amin’ny fotoana aorian’ny hamehana izany ny Firenena amin’izao fotoana izao, ka handrasana izay lamina sy laharampamehana haroson’ny fitondrana hanarenana ny fitotongan’ny lafim-piainana eo amin’ny sehatra rehetra. Raha ny zava-misy sy iainan’ny vahoaka Malagasy dia tsy ny any Atsimon’ny Nosy ihany no mandala fahasahiranana ara-tsakafo, ka tsy azo hodian-tsy hita ireo very asa tsy fidiny sy ireo mpivarotra izay atao haza-lambo sy roahina amin’ny toerana nanovan’izy ireo izany asa fivelomany izany. Ny maha-maika ny fitondran-dRajoelina Andry dia ny fananganana fotodrafitrasa izay tsy mahavaha ny olana ara-tsosialy mahavaivay amin’izao fotoana izao. Tsy fanipazana sakafo mahavonjy ao anatin’ny fotoana fohy no hanafaka ny fahasahiranan’ny Malagasy. Ny fampiroboroboana haingana sy betsaka ny fambolena (culture intensive) no vahaolana.

Iaraha-mahatadidy fa tamin’ny Repoblika III-3, nitantanan-dRavalomanana Marc ny firenena no nisy fifaninanana tamin’ny famokaram-bary ka nanomezana loka ho an’ireo namokatra amam-polo taonina isaky ny hektara. Tamin’izany fotoana izany iany koa no namadihana ireo tany mena teny Iavoloha ho tanimbary izay nomena ny anarana hoe “vitrine de Madagascar”. Tsy nisy kere izany mihitsy nandritra ny fito taona nitondran’ny filoha teo aloha Ravalomanana Marc. Nolazaina fa nanao ampihimamba teo amin’ny sehatra famokarana izy tamin’izany fotoana izany satria anisan’ny nanao fanangonam-bokatra ihany koa ny orinasa Tiko kanefa dia nividy ny vokatry ny mpamboly tamin’ny vidiny ara-dalàna tsara.

Porofon’izany dia nitaraina indray ny mpamboly rehefa niverina nanao ny asany indray ireo mpanangom-bokatra izay nanambaka ireo tantsaha satria izy ireo no mametraka ny vidim-bokatra araka izay tiany. Tsy ny teo amin’ny resaka fambolem-bary ihany no nosahanin’ny orinasa Tiko fa teo koa ny resaka rano fanalana hetaheta niparitaka manerana ny Nosy ny vokatra ary nifaninana tamin’ny orinasa Star ka heverina fa anisan’ny antony iray nitarika ny fanonganam-panjakana izany.

Rehefa tena didihana izao toe-draharaha misy amin’izao fotoana izao momba ny antsojay atao amin’ny Filoha teo aloha Ravalomanana Marc dia noho ilay fisainana efa raiki-tapisaka ao amin’ny gasy dia ny fihalonana ka rehefa misy mpiray tanindrazana niezaka sy tafavoaka eo amin’ny fiainana dia sintonina hidina. Ny tena manahirana eto amin’ity Firenena ity dia ny mpitondra izay natao ho modely halain-tahaka indray no mampiseho toetra sy fanao mifanohitra amin’ny famporisihana hamokatra sy hampiroborobo ny famokarana. Tokony ho ao an-tsaina mandrakariva anefa fa ny harena ahorina amin’ny fanambakana sy fametsifetsena ny mpiarabelona dia zava-poana ary tsy hitondra soa ho an’ny taranaka mifandimby.

www.gvalosoa.net/2020/10/24/fitondrana-rajoelina-mangoron-karena-eo-amboninny-fahoriam-bahoaka/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Comment on Facebook Fitondrana Rajoelina...

Eto Madagasikara: mpifahavalo NY mpanohitra sy NY mpitondra.

Samia misaina ny ho avin ity gasikara ity ary samy ho tsaraina daholo amin izay vitanao eto

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 24 Oktobra 2020.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Tongava maro! ... TohinyFintinina

3 andro lasa

Rajoelina – Voafehy ny COVID-19 – Fa mbola hamokatra ‘gélules CVO” atao inona?

#Rajoelina #COVID-19 #CVO

Ankehitriny, hoy ny filoha mamimbahoaka Andry Nirina Rajoelina, ny ‘artesunate’ samirery dia manasitrana amin’ny coronavirus … mihoatra ny 70% ka hatramin’ny 80% amin’ireo tratran’ny valanaretina COVID-19.

Saingy hatreto aloha araka ny nambaran’i Abel Ranaivoson, filohan’ny sindikàn’ny mpitsabo eto Madagasikara, dia mbola tsy nisy vokatra ara-siantifika nivoaka ofisialy.

Etsy ankilany, lazaina fa ny orinasa Pharmalagasy vao notokanan’ny filoha dia mamokatra ‘gélule’ 32.000 isa isan’andro ary efa manana tahiry hatramina 275 tapitrisa. Atao inona daholo? Izay angaha no laharampahamehana? Sady angaha tsy efa resy ny valanaretina? Ny COVID-Organics noderaderaina rahateo hoe mahasitrana COVID-19 efa tsy misy mila an’izany ny firenena any ivelany.

Araky ny tarehimarika nanomboka ny volana marsa 2020, dia 16.493 no isan’ny fitambaran’ny tranga COVID-19 ary 232 no namoy ny ainy, raha 25 tapitrisa no isan’ny mponina eto Madagasikara. Maro no efa tsy mahatoky ny antontanisa avoakan’ny Centre de Commandement Operationnel (CCO) eny Ivato.

Eo amin’ny fitiliana ny soritraretina dia sahabo eo amin’ny 300 (0.013/mponina 1000 hatramin’ny 13/10/2020) eo no vita ao anaty iray andro raha atambatra ny PCR (90%) sy Genexpert (10%). Raha atao ny fampitahana, any Frantsa ohatra dia mahatratra 185.000 (19/10/2020) ny fitiliana vita ao anaty iray andro. 85.407 (16/10) ny fitambaranan’ny fitiliana vita teo Madagasikara efa ho fito volana izay.

Raha ankinina amin’ireo zavamisy ireo ny famakafakana dia olona vendrana na manao fanahy iniana ratsy no sahy hilaza fa voafehy ny aretina.

Nangonin’ny Valosoa Vaovao

Le Monde
Andry Rajoelina: “Aujourd’hui, on a pu constater que l’artesunate seul guérit le coronavirus … à plus de 70 à 80% des malades atteints du COVID-19”
www.lemonde.fr/afrique/video/2020/10/08/madagascar-le-president-rajoelina-lance-la-gelule-contre-...

youtu.be/LPkd4GT-YkU

Tatitra (avy amin’ny CCO) fitambaran’ny fitiliana valanaretina coronavirus nanomboka ny volana marsa 2020: 11/10/2020 83.458, 13/10/2020 84328 (+870), 16/10/2020 85407 (+1079)

Fitiliana vita isan’andro isaky ny firenena manerantany
docs.google.com/spreadsheets/d/1iDrNZRAGQqdm_1mOoO1xqQ5r8EMdj9deAZAo-gVFayU/edit?usp=sharing
ourworldindata.org/coronavirus-testing
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Comment on Facebook 1764140243706142_3431289906991159

2 commentaires fotsiny v, 1 partage sy 26 like. Hita fa tsy sahy miteny sasany

Ny olona marefo sy manana aretina mitaiza ange no olana mila vahana fa ny matanjaka sitra tsy miody.Niaraha nahalala iny hoe voafehy fa ny ambulance tena mitatitra be tsy voatery ho izy ve.

Firaisankina no hery ry vahoaka. ... TohinyFintinina

4 andro lasa

"Miakatra ny feon'ny tany ... Mandray andraikitra ny komitim-pokonolona."

"Akatonao ny orinasa malagasy androany,... amin'ny fomba ofisialinao io no mikatona, fa tsy mikatona io amin'ny tantsaha."

Léon Razafiarison, filohan'ny Vondrona Mpiarabelona Miaradia Miady ho an'ny Tanindrazana - V3MT Vakinankaratra
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Load more

VAOVAO MBS TV

Taratasin'ny mpamaky

Podcasts

International

Tsy rariny kosa e!

Mahajanga
few clouds
31 ° C
31 °
31 °
48 %
6.2kmh
20 %
Tue
30 °
Wed
30 °
Thu
33 °
Fri
33 °
Sat
33 °
Toliara
clear sky
28.3 ° C
28.3 °
28.3 °
44 %
5kmh
0 %
Tue
28 °
Wed
32 °
Thu
34 °
Fri
33 °
Sat
30 °
Antsiranana
few clouds
31 ° C
31 °
31 °
40 %
4.1kmh
20 %
Tue
31 °
Wed
31 °
Thu
30 °
Fri
29 °
Sat
29 °
Antananarivo
few clouds
23 ° C
23 °
23 °
56 %
1kmh
20 %
Tue
30 °
Wed
26 °
Thu
24 °
Fri
20 °
Sat
21 °
Toamasina
few clouds
29 ° C
29 °
29 °
51 %
4.1kmh
20 %
Tue
28 °
Wed
27 °
Thu
25 °
Fri
25 °
Sat
25 °
Fianarantsoa
clear sky
29.9 ° C
29.9 °
29.9 °
30 %
0.4kmh
7 %
Tue
30 °
Wed
25 °
Thu
20 °
Fri
16 °
Sat
20 °