Boky tantaram-piainan’ny filoha Ravalomanana – Ilàna fahatoniana sy finoana ny ady amin’ny fahantrana

Helisoa

Nivoaka ny boky mirakitra ny tantaram-piainan’ny filoha Marc Ravalomanana, izay noraisina nandritra ny fikaonandoha: Colloque fanaon’ny faculté de Théologie isan-taona ny 21 febroary 2023 teo. “Ady amin’ny fahantrana sy ny olona maharesy ny fahantrana”, no lohahevitra niompanany tamin’ity taona 2023 ity.

Nandritra io fikaonandoha io aho hoy ny mpitandrina Andriamasinoro Fidimalala, mpampianatra ao amin’ny Faculté de Théologie dia nanapakevitra, fa ho raisiko antsoratra sy feo ny velan-kevitra nataon’ny filoha Marc Ravalomanana, satria nanaitra ahy ny fanambaràna nataony tamin’izany. Amin’ny lafiny iray hoy izy dia nisafidy ny hahantra ny Malagasy amin’izao fotoana izao, satria olona nampahantra azy no nofidiany. Nifanojo ny eritreritray ary tsy tongatonga ho azy ny nandraisako naoty ny velankevitry ny filoha Marc Ravalomanana, satria ny ampitson’io aho dia nantsoiny mikasika ny faniriany raha azo atao ny manao io velankevitra io ho boky, mba ho zaraina amin’ny mpiara-miasa amin’ny fiangonana.

Tantara sy sedra nahazo ny filoha Marc Ravalomanana sy ny fianakaviany, nanomboka tamin’ny fahakelezany sy hatramin’izao fotoana izao no hita amin’ity boky ity. Misongadina amin’izany ny nambarany, fa “ny ady amin’ny fahantrana dia ilàna fahatoniana sy finoana. Rehefa avy nandalina fahalalàna 7 taona tany Suède izy dia nody teto an-tanindrazana. Isan’ny nentiny nampiroborobo ny orin’asa TIKO ny fianarana nataony tamin’izany ary tena niroborobo tokoa. Tonga anefa ny 2009, nodorana sy norobaina ny orinasa, nampalahelo izany hoy izy kanefa tsy dia nahataitra firy ahy satria tsy azo atao am-po tanteraka ny harena fa mamono raha apetraka ao am-po. Mila fitoniana ny fiatrehana ny sedram-piainana rehefa miady amin’ny fahantrana ary efa niainanay izany hoy izy tamin’ny fitsapana sy zava-tsarotra nolalovanay.

Efa miparitaka ity boky misy ny tantaram-piainan’ny filoha Marc Ravalomanana ity, ka ao amin’ny QG Bel’Air Ampandrana no ahitana azy amin’ny vidiny 2000 Ariary .