21 C
Antananarivo
Mon 21 Sep 2020 13:36

LAHATSORATRA FARANY

TOETRANDRO ANDROANY

Antananarivo
broken clouds
21 ° C
21 °
21 °
52 %
5.1kmh
75 %
Mon
24 °
Tue
29 °
Wed
23 °
Thu
24 °
Fri
23 °
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

C.F.M Analamanga – Ny rafi-piarahamonina Kianja no antoky ny famokarana amin’ny fampihavanana

Franck Razakambelo

Ny « Kianja » dia rafi-piarahamonina iray ahafahan’ny vahoaka mifampitondra sy mifampifehy, izay mifameno amin’ny rafi-pandaminana Loharano sy ny rafi-pitondram-panjakana eny anivon’ny Fokontany. Io no loha-hevitra nifampidinihan’ny mpikambana eo anivon’ny Komitin’ny fampihavanam-pirenena faritra Analamanga, izay tarihin’Andriamatoa Ramamimampionona Gerard, niaraka tamin’ny Ben’ny tanàna sy ny vahoaka tao amin’ny Kaominina Arivonimamo ny fiandohan’ity herinandro ity. Nilaza ny filoha lefitry ny Cfm, fa ny fampiharana ny rafitra« Kianja » dia mampivoatra ny toekarena, ny sosialy, ny fandriampahalemana ary ny fiainan’ny fiarahamonina amin’ny alalan’ny fisian’ny Politika madio, izay mifototra amin’ny fitantanana mangarahara amin’ny lafiny rehetra ary tarihin’ny mpitondra mahay no sady mipetraka ho Ray amandreny tsy manavakavaka olona.

Nanohy fanazavana Andriamatoa Ramamimampionona Gerard, fa ny « Kianja », toerana iray ivorian’ny Fokonolona isaky ny vohitra na tanàna, na Fokontany ary ny rafitra « Kianja » dia rafi-panabeazana, izay mametraka ny olona tsirairay amin’ny andraikiny mifanandrify azy ary mifanaraka amin’ny tombontsoany, ohatra: ny fisian’ny Olon-dehibe mpitarika no sady to-teny iray, ny tompon’andraikitry ny tanora, ny fisian’ny olona misahana ny zaza sy ny sisa…

Ny faharoa, nilaza ity tompon’andraikitra ao amin’ny Cfm ity, fa ny rafitra «Kianja » dia fitaovana iray entina miasa mba hahafahan’ny fiarahamonina mamokatra sy manatanteraka tetik’asa eny ifotony. Ary ny fahatelo dia fitaovana iray hahafahana mametraka fandriampahalemana ny « Kianja », amin’ny alalan’ny fisian’ny fanarahamaso ny olona mivezivezy eny anivon’ny fiarahamonina, fifanakalozam-baovao sy fifampitan-kafatra. Nilaza izy, fa misoroka amin’ny fisian’ny adi-tany sy ny disadisam-piarahamonina ary manafaingana ny raharaham-pokontany ny rafitra « Kianja ». Efa nahitam-bokatra tsara tao amin’ny Kaominina Andriambilany distrikan’ i Arivonimamo ny fampiharana ny rafi-piarahamonina « Kianja » ary haparitaka any amin’ireo Kaominina mandrafitra ny faritra Analamanga izany raha misy ny finiavana ho an’ny Mpitantana.

Namarana ny fanehoan-keviny ny filoha Lefitry Cfm, fa tsy voatery hiainga avy any ambony foana ny fanorenana ny firenena, noho izany azo atao no manatanteraka izany fanorenana izany amin’ny alalan’ny fametrahana famokarana anaty fihavanana miainga avy any amin’ny vondrom-bahoaka ifotony. Tsiahivina fa efa nisy ny fihaonana niarahan’ny Cfm Alamanga niaraka tamin’ireo Ben’ny tanàna ao amin’ny faritra Analamanga ny volana Janoary 2020 lasa teo, izay nandinihina ny lohahevitra hoe: « Ny soa toavina entina mitantana eo amin’ny mpitondra sy ny vahoaka », mba hahafahana manabe, mifampifehy, mifanentana ary miady amin’ny kolikoly.

www.gvalosoa.net/2020/09/19/c-f-m-analamanga-ny-rafi-piarahamonina-kianja-no-antoky-ny-famokarana...
... TohinyFintinina

2 andro lasa

C.F.M Analamanga – Ny rafi-piarahamonina Kianja no antoky ny famokarana amin’ny fampihavanana

Franck Razakambelo

Ny « Kianja » dia rafi-piarahamonina iray ahafahan’ny vahoaka mifampitondra sy mifampifehy, izay mifameno amin’ny rafi-pandaminana Loharano sy ny rafi-pitondram-panjakana eny anivon’ny Fokontany. Io no loha-hevitra nifampidinihan’ny mpikambana eo anivon’ny Komitin’ny fampihavanam-pirenena faritra Analamanga, izay tarihin’Andriamatoa Ramamimampionona Gerard, niaraka tamin’ny Ben’ny tanàna sy ny vahoaka tao amin’ny Kaominina Arivonimamo ny fiandohan’ity herinandro ity. Nilaza ny filoha lefitry ny Cfm, fa ny fampiharana ny rafitra« Kianja » dia mampivoatra ny toekarena, ny sosialy, ny fandriampahalemana ary ny fiainan’ny fiarahamonina amin’ny alalan’ny fisian’ny Politika madio, izay mifototra amin’ny fitantanana mangarahara amin’ny lafiny rehetra ary tarihin’ny mpitondra mahay no sady mipetraka ho Ray amandreny tsy manavakavaka olona.

Nanohy fanazavana Andriamatoa Ramamimampionona Gerard, fa ny « Kianja », toerana iray ivorian’ny Fokonolona isaky ny vohitra na tanàna, na Fokontany ary ny rafitra « Kianja » dia rafi-panabeazana, izay mametraka ny olona tsirairay amin’ny andraikiny mifanandrify azy ary mifanaraka amin’ny tombontsoany, ohatra: ny fisian’ny Olon-dehibe mpitarika no sady to-teny iray, ny tompon’andraikitry ny tanora, ny fisian’ny olona misahana ny zaza sy ny sisa…

Ny faharoa, nilaza ity tompon’andraikitra ao amin’ny Cfm ity, fa ny rafitra «Kianja » dia fitaovana iray entina miasa mba hahafahan’ny fiarahamonina mamokatra sy manatanteraka tetik’asa eny ifotony. Ary ny fahatelo dia fitaovana iray hahafahana mametraka fandriampahalemana ny « Kianja », amin’ny alalan’ny fisian’ny fanarahamaso ny olona mivezivezy eny anivon’ny fiarahamonina, fifanakalozam-baovao sy fifampitan-kafatra. Nilaza izy, fa misoroka amin’ny fisian’ny adi-tany sy ny disadisam-piarahamonina ary manafaingana ny raharaham-pokontany ny rafitra « Kianja ». Efa nahitam-bokatra tsara tao amin’ny Kaominina Andriambilany distrikan’ i Arivonimamo ny fampiharana ny rafi-piarahamonina « Kianja » ary haparitaka any amin’ireo Kaominina mandrafitra ny faritra Analamanga izany raha misy ny finiavana ho an’ny Mpitantana.

Namarana ny fanehoan-keviny ny filoha Lefitry Cfm, fa tsy voatery hiainga avy any ambony foana ny fanorenana ny firenena, noho izany azo atao no manatanteraka izany fanorenana izany amin’ny alalan’ny fametrahana famokarana anaty fihavanana miainga avy any amin’ny vondrom-bahoaka ifotony. Tsiahivina fa efa nisy ny fihaonana niarahan’ny Cfm Alamanga niaraka tamin’ireo Ben’ny tanàna ao amin’ny faritra Analamanga ny volana Janoary 2020 lasa teo, izay nandinihina ny lohahevitra hoe: « Ny soa toavina entina mitantana eo amin’ny mpitondra sy ny vahoaka », mba hahafahana manabe, mifampifehy, mifanentana ary miady amin’ny kolikoly.

http://www.gvalosoa.net/2020/09/19/c-f-m-analamanga-ny-rafi-piarahamonina-kianja-no-antoky-ny-famokarana-aminny-fampihavanana/

Fitsarana “Lavo”, Lalampanorenana “Momba” – Antenaina ny fijoroan’ireo avara-pianarana

Ny Valosoa

Ny firenena repoblikana rehetra dia ahitana ireto fahefana telo ireto avokoa dia ny fahefana mpanantanteraka, sy ny fahefana mpanao lalàna ary ny fahefana mpitsara ( pouvoir judiciaire), mikasika ity fahatelo no tiana asian-dresaka .

Nisy hatramin’ny Repoblika voalohany ny fahefana mpitsara: ”Filankevitra Ambony momba ny Andrimpanjakana “ no niantsoana azy, fa nanomboka tamin’ny Repoblika faharoa, ka hatramin’izao dia “Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana” indray no nampiasaina. Any amin’ireo firenena afrikana maro dia “ cour constitutionelle “ no fiantso ny fahefana mpitsara, fa ny antsika nanomboka tamin’ny fitondran-dRatsiraka dia nomena sehatra ny voambolana toy ny hoe “suprême na faratampony” sy ny “haute na avo” ary ny “supérieur na ambony”.
Fa raha mandinika ny nataon’ny “fitsarana avo na Hcc ” dia nisy ireo tsy nandeha araka ny tokony ho izy, ka nahatonga ny fiantsoana azy hoe : “ Fitsarana Lavo” Lavo satria tsy nijoro tamin’ny fahamarinana sy nanome rariny ny tsy ara-dalàna, toy ny tamin’ny taona 2002, nobataina tany Mantasoa ny “Hcc” dia tany no navoaka ny voka-pifidianana filohampirenena. Ny taona 2009, dia nankatoavin’ny “Hcc”, ny fanomezana ny fahefana ny filoha amin’izao fotoana izao, izay mpanongam-panjakana, taorian’ny nanoratan’Ingahy Ratsirahonana ireo andinin-dalàna peta-toko, ary ny amin’izao fotoana izao dia io tsy takona afenina io ny fankatoavana ny fifidianana, ny ampahany amin-dry 18.

Tsy ny “Hcc” ihany, fa ny ambaratongam-pitsarana samihafa eto amin’ny firenena mihitsy no tsy mandeha amin’ny tokony ho izy, niaraha-naheno ny fanambarana nentin’ny Filohan’ny Antenimierandoholona momba ny tsindry mandeha ao amin’ny “Pac”, ny mikasika ireo raharaha sadasada tao anatin’ny hamehana dia tsisy resaka any amin’ny fitsarana hatramin’izao, ny momba ny “bonbons sucettes”,” colisée de la honte”, “ecran plat” sns… Voaporofo fa matoa tsy mijoro koa ireo ambaratongam-pitsarana, amin’ny raharaha mahamenatra toy ireny dia “ Fitsarana Lavo” ihany koa izany , isika eto amin’ny gazety dia tsy sasatra mampatsiahy ilay soratra mivandravandra eny amin’ny lapan’ny fitsarana manao hoe: ”ity lapa ity dia natao fikarohana ny fahamarinana sy fialofan’ny malemy ary ho andrimpirenena” , soratra lalovan’ireo , izay mandalo ao amin’ny lapan’ny fitsarana ireo, saingy matoa tsy ampiharina dia manjaka ny fahalavoana.

Fa tsy izay ihany, f’ilay lalampanorenana mihitsy ankehitriny no ”momba”. F’inona no atao hoe “momba” ? tsotra ny valiny ,” momba“ no ilazana ireo mpivady tsy niteraka, raha ny finoana malagasy dia vokatry ny fanambadiana tsy tsara tso-drano tamin-dray amandreny, na tsy nahazo ny fankatoavan’ny fiangonana no niteraka ny fahamombana, ka ny lalampanorenan’ny repoblika fahaefatra dia toy izany, noterena ho lany fa tsy nahazo ny fankatoavan’ny vahoaka, izay ray amandreny to-teny, sy ny tso-dranon’ny fiangonana, izay tsy manome rariny ny fanonganam-panjakana, satria iza no tsy mahatadidy ny herisetra nihàtra tamin’ny ray amandrenim-piangonana ny 17 Martsa 2009, niakaran-dRajoelina teo amin’ny fitondrana! Koa raha “lavo” ny fitsarana sy “momba “ ilay lalampanorenana dia maro ireo olompirenena efa nandray ny andraikiny, toy ny Antenimierandoholona , ireo antoko politika marobe, ireo vondron’olona samihafa ary ireo firaisa-monina sivily.

Fa andrasana indrindra ireo avara-pianarana vato nasondotry ny tany eto amin’ny firenena, lohalaharana amin’izany ireo “ Grand corps de l’état”, anisan’izany ny “ Sendikan’ny Admnistratera sivily”, fantatra amin’ny hoe “Synad”, zary toa nangina tsy nandrenesam-peo tamin’ny fiampangana an’Andriamatoa Rakotonarivo Thierry “ ho nivadika ny fianianana nataony, kanefa dia hitam-poko hitam-pirenena, fa Rakotonarivo irery no sahy namoaka ampahibemaso ny tsy ara-dalàna tamin’ny fifidianana nisesy teto amintsika. Ny “Seces” ivondronan’ireo mpampianatra sy mpikaroka eny amin’ny ambaratonga ambony, raha ny tantarampirenena dia nijoro hatrany ny “ Seces” tamin’ny 1972, 1991, 2002, fa taty aoriana toa any amin’ny adivarotra eo amin’ny ora fanampiny sy famenony no andrenesana azy ireo matetika , misy ihany ny fanambarana sy fampitandremana indraindray kanefa mbola mila miroso lalindalina ireto manampahaizantsika ireto.

Tongo-bakivaky sady maharary no mahamenatra ny zava-misy eto amin’ny firenena, tsy ny fifidianana ireo ampahany amin-dry 18 ihany, na ny fiasan’ny fitsarana amin’ny ambaratonga samihafa nahatonga ny fanamarihana hoe;” Fitsarana lavo” sy “ Lalampanorena momba” ihany, fa ankoatr’ireo ny fitantanana ny firenena amin’ny ankapobeny mihitsy no tsy mandeha amin’ny tokony ho izy, ka ilana ny fandraisan’andraikitry ny rehetra izany ary andrandraina indrindra amin’izany ireo avara-pianarana, satria manantena ny valimbabena avy amin’izy ireo ny vahoaka malagasy nipoirany.
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Fitsarana “Lavo”, Lalampanorenana “Momba” – Antenaina ny fijoroan’ireo avara-pianarana

Ny Valosoa

Ny firenena repoblikana rehetra dia ahitana ireto fahefana telo ireto avokoa dia ny fahefana mpanantanteraka, sy ny fahefana mpanao lalàna ary ny fahefana mpitsara ( pouvoir judiciaire), mikasika ity fahatelo no tiana asian-dresaka .

Nisy hatramin’ny Repoblika voalohany ny fahefana mpitsara: ”Filankevitra Ambony momba ny Andrimpanjakana “ no niantsoana azy, fa nanomboka tamin’ny Repoblika faharoa, ka hatramin’izao dia “Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana” indray no nampiasaina. Any amin’ireo firenena afrikana maro dia “ cour constitutionelle “ no fiantso ny fahefana mpitsara, fa ny antsika nanomboka tamin’ny fitondran-dRatsiraka dia nomena sehatra ny voambolana toy ny hoe “suprême na faratampony” sy ny “haute na avo” ary ny “supérieur na ambony”.
Fa raha mandinika ny nataon’ny “fitsarana avo na Hcc ” dia nisy ireo tsy nandeha araka ny tokony ho izy, ka nahatonga ny fiantsoana azy hoe : “ Fitsarana Lavo” Lavo satria tsy nijoro tamin’ny fahamarinana sy nanome rariny ny tsy ara-dalàna, toy ny tamin’ny taona 2002, nobataina tany Mantasoa ny “Hcc” dia tany no navoaka ny voka-pifidianana filohampirenena. Ny taona 2009, dia nankatoavin’ny “Hcc”, ny fanomezana ny fahefana ny filoha amin’izao fotoana izao, izay mpanongam-panjakana, taorian’ny nanoratan’Ingahy Ratsirahonana ireo andinin-dalàna peta-toko, ary ny amin’izao fotoana izao dia io tsy takona afenina io ny fankatoavana ny fifidianana, ny ampahany amin-dry 18.

Tsy ny “Hcc” ihany, fa ny ambaratongam-pitsarana samihafa eto amin’ny firenena mihitsy no tsy mandeha amin’ny tokony ho izy, niaraha-naheno ny fanambarana nentin’ny Filohan’ny Antenimierandoholona momba ny tsindry mandeha ao amin’ny “Pac”, ny mikasika ireo raharaha sadasada tao anatin’ny hamehana dia tsisy resaka any amin’ny fitsarana hatramin’izao, ny momba ny “bonbons sucettes”,” colisée de la honte”, “ecran plat” sns… Voaporofo fa matoa tsy mijoro koa ireo ambaratongam-pitsarana, amin’ny raharaha mahamenatra toy ireny dia “ Fitsarana Lavo” ihany koa izany , isika eto amin’ny gazety dia tsy sasatra mampatsiahy ilay soratra mivandravandra eny amin’ny lapan’ny fitsarana manao hoe: ”ity lapa ity dia natao fikarohana ny fahamarinana sy fialofan’ny malemy ary ho andrimpirenena” , soratra lalovan’ireo , izay mandalo ao amin’ny lapan’ny fitsarana ireo, saingy matoa tsy ampiharina dia manjaka ny fahalavoana.

Fa tsy izay ihany, f’ilay lalampanorenana mihitsy ankehitriny no ”momba”. F’inona no atao hoe “momba” ? tsotra ny valiny ,” momba“ no ilazana ireo mpivady tsy niteraka, raha ny finoana malagasy dia vokatry ny fanambadiana tsy tsara tso-drano tamin-dray amandreny, na tsy nahazo ny fankatoavan’ny fiangonana no niteraka ny fahamombana, ka ny lalampanorenan’ny repoblika fahaefatra dia toy izany, noterena ho lany fa tsy nahazo ny fankatoavan’ny vahoaka, izay ray amandreny to-teny, sy ny tso-dranon’ny fiangonana, izay tsy manome rariny ny fanonganam-panjakana, satria iza no tsy mahatadidy ny herisetra nihàtra tamin’ny ray amandrenim-piangonana ny 17 Martsa 2009, niakaran-dRajoelina teo amin’ny fitondrana! Koa raha “lavo” ny fitsarana sy “momba “ ilay lalampanorenana dia maro ireo olompirenena efa nandray ny andraikiny, toy ny Antenimierandoholona , ireo antoko politika marobe, ireo vondron’olona samihafa ary ireo firaisa-monina sivily.

Fa andrasana indrindra ireo avara-pianarana vato nasondotry ny tany eto amin’ny firenena, lohalaharana amin’izany ireo “ Grand corps de l’état”, anisan’izany ny “ Sendikan’ny Admnistratera sivily”, fantatra amin’ny hoe “Synad”, zary toa nangina tsy nandrenesam-peo tamin’ny fiampangana an’Andriamatoa Rakotonarivo Thierry “ ho nivadika ny fianianana nataony, kanefa dia hitam-poko hitam-pirenena, fa Rakotonarivo irery no sahy namoaka ampahibemaso ny tsy ara-dalàna tamin’ny fifidianana nisesy teto amintsika. Ny “Seces” ivondronan’ireo mpampianatra sy mpikaroka eny amin’ny ambaratonga ambony, raha ny tantarampirenena dia nijoro hatrany ny “ Seces” tamin’ny 1972, 1991, 2002, fa taty aoriana toa any amin’ny adivarotra eo amin’ny ora fanampiny sy famenony no andrenesana azy ireo matetika , misy ihany ny fanambarana sy fampitandremana indraindray kanefa mbola mila miroso lalindalina ireto manampahaizantsika ireto.

Tongo-bakivaky sady maharary no mahamenatra ny zava-misy eto amin’ny firenena, tsy ny fifidianana ireo ampahany amin-dry 18 ihany, na ny fiasan’ny fitsarana amin’ny ambaratonga samihafa nahatonga ny fanamarihana hoe;” Fitsarana lavo” sy “ Lalampanorena momba” ihany, fa ankoatr’ireo ny fitantanana ny firenena amin’ny ankapobeny mihitsy no tsy mandeha amin’ny tokony ho izy, ka ilana ny fandraisan’andraikitry ny rehetra izany ary andrandraina indrindra amin’izany ireo avara-pianarana, satria manantena ny valimbabena avy amin’izy ireo ny vahoaka malagasy nipoirany.

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 19 Septambra 2020.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 19 Septambra 2020.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net

Mafy sy manana ny maha-izy azy ny Filoha ravalomanana

Hardywan Christo lhatyen rnhc : tena miaiky aho fa mafy sy olona tena manana ny maha-izy azy Ravalo! Tena atahoran’ny mpitondra mafy mihitsy!

Misera Fotsn : tena marina zany … izy no adversaire atahoran’ny fitondrana mafy mintsy amin’ny fifidianana ho avy eo, na rahoviana na rahoviana hanatanterahana izany fifidianana filohampirenena izany indray.

Joely Herinirina Razafimbelo : IZANY NO MAMPITABATABA RY TSISY SAINA SY MPIADY AN-TSENA ARY KAMO BE TENDA SY RY MPANDRAVA ATO. NODORANA NY FANANANY, NAKATONA NY ORINSANY, FA MBOLA EO IHANY IZY? VAO MAINKA MAHAZO HERY AZA.

François Jacques : ka lay atahorana mintsy no samy manana ny fandikany azy avy no olana.

Ralison Safidy Samson : fa ny mahagaga ana mafy lery nef niongana ihany, mafy lery nefa tsy mahavita manongana aloha hatreto!

Martin Jean : mafy tokoa izy satria, na eo aza ireo antsojay samy hafa mahazo azy dia mijoro hatrany? Tsy mihemotra, never give up hoy ihany koa ilay teny filamatra ho azy sy ny antoko TIM tarihany ary ny RMDM.

Solo Andriampeno : izao ngaha i se vao mahatsapa izany? Ny maro efa t@ 11taona lasa izay no nahatsapa fa mafy sy manana ny maha-izy azy ny filoha Marc Ravalomanana. Na nosakanana nomena Notam aza tamin’ny fotoan’androny izy dia tafiditra teto amin’ny fireneny ihany tamin’ny taona 2014, ireo orinasany nodorana sy efa lasa lavenona tamin’ny taona 2009 noho ny fanonganam-panajakana notarihan’i Andry Rajoelina dia azo lazaina fa voahariny ankehitriny dia anaovana antsojay indray izy ankehitriny.

Armand Rakotoarimanana : izy ihany no filoha manana ny maha-izy azy hampandroso an’i Madagasikara, ny mpitondra amin’izao dia manaotao foana, mpandainga, tsy manana vina fa midona amin’ny rindrina fa taitra sy mivily lalana hatrany.

Ilaina Rakotondralambo : olombelona samy olombelona ve dia hifankatahotra, fa ny ahy izao ny tompo ihany no hatahorako.

Rolando Simon: ireo miaramila nanongana azy tamin’izany aza manenina ankehitriny, satria hafa mihitsy ny fampandrosoana nentiny nandritra ny fotoana nitondrany. Ny amin’izao fotoana dia tena hita fa fitondran-jiolahy, fitondrana mafia tsy mijery izay hampandrosoana ny firenena sy ny vahoaka izany.

Pascal Navalona: noezahana nopotehina sy nozarazaraina ny antoko hatramin’ny taona 2009 ka hatramin’izao nefa mbola mijoro hatrany ary mafy orinasa, miitatra ho RMDM aza izany ankehitriny.

Alain Pierre Razafindratsimba : tsy nahafaty azy h@ izay, tsy haharesy azy mandrakizay. Izay no ilazana fa tena mafy izy.

Lucki Luciano Roger Raharison : mlay lery e!nisakafo tsara ny vahoaka , securitér ao tsara . maivana ny asandahalo tamin’ny nitondrany. Ny ankizy nianatra, nahazo kits scolaires,… andondrainy rm : ny kolikoly ts nisy, tamin’ny andron’ny filoha Ravalomanana no namoronana ny Bianco sy ny PAC, sy ny samifin,… ny ankabeazany zaza malagasy nianatra avokoa.

Pierrot Andriamasivelo : ATAHORAN’NY FILOHAN4NY MANGIDY FOVER IZY, DIA ATAO AVOKOA ANKEHITRINY NY ANTSOJY AMINY!

Jenny Rakotozafy : grand hoa grand foana, fa reraka foana ry Rajoelina sy ny forongony mamingana azy. Toa hita ho tsy mampiraika azy akory ankehitriny ny fingampingana ataon’ny fitondrana azy.

Modeste Ranarisoa : tsy Ravalo no mafy fa ny adva no malemy, malemy izao fitondrana Rajoelina izao satria fitondrana manaotao foana, tsy mahafantatra ny tena fahoriam-bahoaka sady manavakavaka, ireo olona efa nahazo ihany no nahazo ny tosika sosialim-bahoaka.

Eleontine Rahary : tsisy atahorana io fa ny vahoaka ze mahatolototra azy ihany no tiany.

Razafinome Clément: zavatra natomboka tamin’ny andron-dRavalo ny ankabeazan’ny notohizan-dRajao dia avy eo japian’i Andry Rajoelina amin’izao fotoana!

Jean Frederic Totomanana : alefa dada a, manantena anao hatrany izahay, na amin’ny 2023 na tsy ho el any fifidianana dia vonona hanohana anao hatrany izahay.
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Mafy sy manana ny maha-izy azy ny Filoha ravalomanana
 
Hardywan Christo lhatyen rnhc : tena miaiky aho fa mafy sy olona tena manana ny maha-izy azy Ravalo! Tena atahoran’ny mpitondra mafy mihitsy!

Misera Fotsn : tena marina zany … izy no adversaire atahoran’ny fitondrana mafy mintsy amin’ny fifidianana ho avy eo, na rahoviana na rahoviana hanatanterahana izany fifidianana filohampirenena izany indray.

Joely Herinirina Razafimbelo : IZANY NO MAMPITABATABA RY TSISY SAINA SY MPIADY AN-TSENA ARY KAMO BE TENDA SY RY MPANDRAVA ATO. NODORANA NY FANANANY, NAKATONA NY ORINSANY, FA MBOLA EO IHANY IZY? VAO MAINKA MAHAZO HERY AZA.

François Jacques : ka lay atahorana mintsy no samy manana ny fandikany azy avy no olana.

Ralison Safidy Samson : fa ny mahagaga ana mafy lery nef niongana ihany, mafy lery nefa tsy mahavita manongana aloha hatreto!

Martin Jean : mafy tokoa izy satria, na eo aza ireo antsojay samy hafa mahazo azy dia mijoro hatrany? Tsy mihemotra, never give up hoy ihany koa ilay teny filamatra ho azy sy ny antoko TIM tarihany ary ny RMDM.

Solo Andriampeno : izao ngaha i se vao mahatsapa izany? Ny maro efa t@ 11taona lasa izay no nahatsapa fa mafy sy manana ny maha-izy azy ny filoha Marc Ravalomanana. Na nosakanana nomena Notam aza tamin’ny fotoan’androny izy dia tafiditra teto amin’ny fireneny ihany tamin’ny taona 2014, ireo orinasany nodorana sy efa lasa lavenona tamin’ny taona 2009 noho ny fanonganam-panajakana notarihan’i Andry Rajoelina dia azo lazaina fa voahariny ankehitriny dia anaovana antsojay indray izy ankehitriny.

Armand Rakotoarimanana : izy ihany no filoha manana ny maha-izy azy hampandroso an’i Madagasikara, ny mpitondra amin’izao dia manaotao foana, mpandainga, tsy manana vina fa midona amin’ny rindrina fa taitra sy mivily lalana hatrany.

Ilaina Rakotondralambo : olombelona samy olombelona ve dia hifankatahotra, fa ny ahy izao ny tompo ihany no hatahorako.

Rolando Simon: ireo miaramila nanongana azy tamin’izany aza manenina ankehitriny, satria hafa mihitsy ny fampandrosoana nentiny nandritra ny fotoana nitondrany. Ny amin’izao fotoana dia tena hita fa fitondran-jiolahy, fitondrana mafia tsy mijery izay hampandrosoana ny firenena sy ny vahoaka izany.

Pascal Navalona: noezahana nopotehina sy nozarazaraina ny antoko hatramin’ny taona 2009 ka hatramin’izao nefa mbola mijoro hatrany ary mafy orinasa, miitatra ho RMDM aza izany ankehitriny.

Alain Pierre Razafindratsimba : tsy nahafaty azy h@ izay, tsy haharesy azy mandrakizay. Izay no ilazana fa tena mafy izy.

Lucki Luciano Roger Raharison : mlay lery e!nisakafo tsara ny vahoaka , securitér ao tsara . maivana ny asandahalo tamin’ny nitondrany. Ny ankizy nianatra, nahazo kits scolaires,… andondrainy rm : ny kolikoly ts nisy, tamin’ny andron’ny filoha Ravalomanana no namoronana ny Bianco sy ny PAC, sy ny samifin,… ny ankabeazany zaza malagasy nianatra avokoa.

Pierrot Andriamasivelo : ATAHORAN’NY FILOHAN4NY MANGIDY FOVER IZY, DIA ATAO AVOKOA ANKEHITRINY NY ANTSOJY AMINY!

Jenny Rakotozafy : grand hoa grand foana, fa reraka foana ry Rajoelina sy ny forongony mamingana azy. Toa hita ho tsy mampiraika azy akory ankehitriny ny fingampingana ataon’ny fitondrana azy.

Modeste Ranarisoa : tsy Ravalo no mafy fa ny adva no malemy, malemy izao fitondrana Rajoelina izao satria fitondrana manaotao foana, tsy mahafantatra ny tena fahoriam-bahoaka sady manavakavaka, ireo olona efa nahazo ihany no nahazo ny tosika sosialim-bahoaka.

Eleontine Rahary : tsisy atahorana io fa ny vahoaka ze mahatolototra azy ihany no tiany.

Razafinome Clément: zavatra natomboka tamin’ny andron-dRavalo ny ankabeazan’ny notohizan-dRajao dia avy eo japian’i Andry Rajoelina amin’izao fotoana!

Jean Frederic Totomanana : alefa dada a, manantena anao hatrany izahay, na amin’ny 2023 na tsy ho el any fifidianana dia vonona hanohana anao hatrany izahay.

Comment on Facebook Mafy sy manana ny ...

Fitondrana bola atao référence hatramizao 👋

mila manaramas tsara @ 2023 fa tokny ts ihana2 otran ile teo mila manaramas daholo lany dada an

Je confirme

Zany mitsy !tohananay hatr@ farany izy ka !

Na ho betsaka ny vola hiditra ao anaty kitapon’i Vazaha Be na betsaka no higadra rehefa tsy mahaloa sazy!...

Toa handeha zany tsenan’ny kifafa zany an!
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Na ho betsaka ny vola hiditra ao anaty kitapon’i Vazaha Be na betsaka no higadra rehefa tsy mahaloa sazy!...

Toa handeha zany tsenan’ny kifafa zany an!

Comment on Facebook Na ho betsaka ny ...

Tsy hainao zany fiainam-bahoaka zany ry Vazaha Be a, ny anao miaraka @ mpanefoefo migalabona nanomboka fahazazana. Tsy natao ho ben’ny tanàna zany ianao ka hitsinjo ny mponina.

kopatanana ho an'ilay mpivarotra amoron-dalana nifidy an'ny Mésé fa leo ny tsy firarain'ny Lalao eee. vokarakara tsara nareo zao 😅😅

koa tsy maintsy hanefa ny vola lany tamin ny propagande ko! de atao daolo nynfomba rehetra hitsetsefana ny madinika

Hafa kely indray izy izany an.??

Fa ... ny fitiavana (ny volanareo 🤫) no lehibe indrindra! ... TohinyFintinina

3 andro lasa

Comment on Facebook 1764140243706142_3328604683926349

Zay tsy hanome d haninona ????

Mafy mintsy ty ka ,de aona zany ......grave

Mifalia ry tantsaha miasa @ lavanila fa ho avy ny filoha hiaino ny fitarainanareo.

Merci prezidà!
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Mifalia ry tantsaha miasa @ lavanila fa ho avy ny filoha hiaino ny fitarainanareo.

Merci prezidà!

NY MPITONDRA NY TANÀNA

Maika ery ireo mpitondra ny hanasazy sy haka vola.
Tena tsisy afa-tsy izay no tetikadin-dry lesola!
Toa tsy mihevitra mihitsy ny mba hoe hanitsy aloha,
Fa dia ny hanasazy hatrany, izay no masaka ao an-doha!

Ny fampianarana vahoaka, fijoroana ho modely,
Dia tsy anaty tondrozotran’izy ireny velively.
Toa ny mifanohitra aza no asehony eny an-kianja:
Izay raràn’ny lalàna, miampy teny tsy voalanja!

Ireo mpitondra izay nodimbiasany no hazainy sy tebahiny,
Saingy ny azy toa tsy hitany iretsy mariboninahiny!
Zaoridira mivangongo, tsisy fiainana mirindra.
(Eran-tany dia ny eto no isan’ny maloto indrindra!)

Toa tsy miomana ny handray izay tokony ho andraikiny izy,
Fa ireo vahoaka tsotra, miaina anatin’ny kirizy,
Tsy mba manana tahiry, tsy mahita izay hohaniny,
Ireo indray no hakany vola sady mbola ilàny vaniny!

Izay mba endri-pampianarana ny fitiavan-tanindrazana,
Asa re raha mba ananany, fa hatreto dia tsy tazana!
Fampandoavana lamandy, resa-bola no hany fiainany.
Izay no manavanana azy sy ireo mpanolotsainany!

Izany ve no ho modely sy fitaratra hojerena,
Nefa izay rehetra ataony, mampisento, mahonena?
Inona no hijoroana nefa tena tsisy hafitsoka?
Sao hitondra anay vahoaka ho any an-davaka mangitsoka!

DADAN’i ZINA (14-09-20)

www.gvalosoa.net/2020/09/18/ny-mpitondra-ny-tanana/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

NY MPITONDRA NY TANÀNA

Maika ery ireo mpitondra ny hanasazy sy haka vola.
Tena tsisy afa-tsy izay no tetikadin-dry lesola!
Toa tsy mihevitra mihitsy ny mba hoe hanitsy aloha,
Fa dia ny hanasazy hatrany, izay no masaka ao an-doha!

Ny fampianarana vahoaka, fijoroana ho modely,
Dia tsy anaty tondrozotran’izy ireny velively.
Toa ny mifanohitra aza no asehony eny an-kianja:
Izay raràn’ny lalàna, miampy teny tsy voalanja!

Ireo mpitondra izay nodimbiasany no hazainy sy tebahiny,
Saingy ny azy toa tsy hitany iretsy mariboninahiny!
Zaoridira mivangongo, tsisy fiainana mirindra.
(Eran-tany dia ny eto no isan’ny maloto indrindra!)

Toa tsy miomana ny handray izay tokony ho andraikiny izy,
Fa ireo vahoaka tsotra, miaina anatin’ny kirizy,
Tsy mba manana tahiry, tsy mahita izay hohaniny,
Ireo indray no hakany vola sady mbola ilàny vaniny!

Izay mba endri-pampianarana ny fitiavan-tanindrazana,
Asa re raha mba ananany, fa hatreto dia tsy tazana!
Fampandoavana lamandy, resa-bola no hany fiainany.
Izay no manavanana azy sy ireo mpanolotsainany!

Izany ve no ho modely sy fitaratra hojerena,
Nefa izay rehetra ataony, mampisento, mahonena?
Inona no hijoroana nefa tena tsisy hafitsoka?
Sao hitondra anay vahoaka ho any an-davaka mangitsoka!

      DADAN’i ZINA (14-09-20)

http://www.gvalosoa.net/2020/09/18/ny-mpitondra-ny-tanana/

Comment on Facebook NY MPITONDRA NY ...

Tsy ao le resak aliaka mivovo! Merci prezida

Fa ao ve fanangonam bola ho anao e hameana arampHasalamana anie zao vazabe e sao adinonao fa gasikara anie eto e fa tsy paris e

De aona raha tsisy vola handokona trano?

Fa NY sazy no lehibe indrindra (.....13:13)

Ny fiompiana akoho amam-borona mihoatry ny 10 dia hakana "autorisation" any amin' Ben' ny tanana. kkkkkkkkk

mivikan'ny tazom-bola radadabe izany an!

Tsy azoko,tsy mandoko trano mandoha lamandy,mandoko trano mandoha hetra

Ny sazy no lehibe indrindra sao efa mandoa vola ko ny miteraka tss vady s le miteraka @sisiny na ko oe manabady ts vita soratra de zay ts manana vola atao aona zany

marina tokoa f ny sazy no lehibe indrindra

View more comments

Rina Randriamasinoro – Demokrasia miaro ny mpitondra no misy eto

Stefa

Ny talata 15 Septambra teo dia natokan’ny Firenena Mikambana (ONU) ho andro iraisam-pirenena ho an’ny Demokrasia. Niompana tamin’izany indrindra ny voalazan’i Rina Randriamasinoro, sekretera jeneralin’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM). Ny olona tena mahay mitantana dia manana fahafahana mihaino ny rehetra hoy izy.

Amin’ny maha firenena repoblikanina sy demokratrika antsika koa dia tsy voatery hisy ny fitovian-kevitra, ka mila mahay mandanjalanja an’izany ny mpitantana firenena raha tena te-hampandroso. Demokrasia miaro ny mpitondra no misy eto Madagasikara amin’izao fotoana izao hoy Rina, ny dikany dia efa miha-miditra, na efa ao anatin’ny didy jadona mihitsy ny mpitondra eto Madagasikara amin’izao fotoana izao hoy ity mpanao politika tanora ity.

www.gvalosoa.net/2020/09/17/rina-randriamasinoro-demokrasia-miaro-ny-mpitondra-no-misy-eto/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Rina Randriamasinoro – Demokrasia miaro ny mpitondra no misy eto

Stefa

Ny talata 15 Septambra teo dia natokan’ny Firenena Mikambana (ONU) ho andro iraisam-pirenena ho an’ny Demokrasia. Niompana tamin’izany indrindra ny voalazan’i Rina Randriamasinoro, sekretera jeneralin’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM). Ny olona tena mahay mitantana dia manana fahafahana mihaino ny rehetra hoy izy.

Amin’ny maha firenena repoblikanina sy demokratrika antsika koa dia tsy voatery hisy ny fitovian-kevitra, ka mila mahay mandanjalanja an’izany ny mpitantana firenena raha tena te-hampandroso. Demokrasia miaro ny mpitondra no misy eto Madagasikara amin’izao fotoana izao hoy Rina, ny dikany dia efa miha-miditra, na efa ao anatin’ny didy jadona mihitsy ny mpitondra eto Madagasikara amin’izao fotoana izao hoy ity mpanao politika tanora ity.

http://www.gvalosoa.net/2020/09/17/rina-randriamasinoro-demokrasia-miaro-ny-mpitondra-no-misy-eto/

Fifidianana senatera tsy manara-dalàna – Nametraka fitoriana eny amin’ny HCC ireo Loholona

Helisoa

Manoloana ny tsy fanarahana ny Lalampanorenana, mikasika ny didim-panjakana laharana 2020 -1110, nivaoka tamin’ny 09 septambra 2020 mikasika ny fiantsoana ny mpifidy vaventy amin’ny 11 desambra 2020, hifidy ireo Loholon’i Madagasikara, izay noraisin’ny fitondram-panjakana dia tonga nanatitra taratasy fitoriana tetsy amin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana (HCC° ny teo anivon’ny Antenimierandoholona, izay notarihin’Andriamatoa RAKOTOVAZAHA Olivier, Filohan’ny vaomiera misahana ny lalàna, ny asam-panjakana, ny asa sy lalàna sosialy, omaly Alarobia faha-16 septambra 2020.

Ny antony hoy ny Loholon’i Madagasikara RAKOTOVAZAHA Olivier dia noho ny tsy fanarahan-dalàna, sy ny tsy fanajana izay voasoratra ao anatin’ny lalàna fehizoro mifehy ny Antenimierandoholona, ao amin’ny adininy faha 80, mitaky ny fisian’ny mpifidy vaventy avy amin’ny faritany , faritra ary avy amin’ny kaominina miaraka amin’ireo mpikambana ao amin’ny filankevitra mifandray amin’ireo mpifidy vaventy ireo, sy ny voalazan’ny andininy faha 127 amin’io lalàna fehizoro io ihany, mikasika ny fifidianana tamin’ny 2015.

Ny tanjona amin’izao fitoriana izao hoy izy dia ny hanafoanana an’io didim-panjakana noraisina io, sy ny fanarahana ny lalàna velona mikasika ny fifidianana .

(Sary ANTENIMIERA: Ireo senateran’i Madagasikara nanatitra fitoriana teny amin’ny HCC)

www.gvalosoa.net/2020/09/17/fifidianana-senatera-tsy-manara-dalana-nametraka-fitoriana-eny-aminny...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Fifidianana senatera tsy manara-dalàna – Nametraka fitoriana eny amin’ny HCC ireo Loholona

Helisoa

Manoloana ny tsy fanarahana ny Lalampanorenana, mikasika ny didim-panjakana laharana 2020 -1110, nivaoka tamin’ny 09 septambra 2020 mikasika ny fiantsoana ny mpifidy vaventy amin’ny 11 desambra 2020, hifidy ireo Loholon’i Madagasikara, izay noraisin’ny fitondram-panjakana dia tonga nanatitra taratasy fitoriana tetsy amin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana (HCC° ny teo anivon’ny Antenimierandoholona, izay notarihin’Andriamatoa RAKOTOVAZAHA Olivier, Filohan’ny vaomiera misahana ny lalàna, ny asam-panjakana, ny asa sy lalàna sosialy, omaly Alarobia faha-16 septambra 2020.

Ny antony hoy ny Loholon’i Madagasikara RAKOTOVAZAHA Olivier dia noho ny tsy fanarahan-dalàna, sy ny tsy fanajana izay voasoratra ao anatin’ny lalàna fehizoro mifehy ny Antenimierandoholona, ao amin’ny adininy faha 80, mitaky ny fisian’ny mpifidy vaventy avy amin’ny faritany , faritra ary avy amin’ny kaominina miaraka amin’ireo mpikambana ao amin’ny filankevitra mifandray amin’ireo mpifidy vaventy ireo, sy ny voalazan’ny andininy faha 127 amin’io lalàna fehizoro io ihany, mikasika ny fifidianana tamin’ny 2015.

Ny tanjona amin’izao fitoriana izao hoy izy dia ny hanafoanana an’io didim-panjakana noraisina io, sy ny fanarahana ny lalàna velona mikasika ny fifidianana .

(Sary ANTENIMIERA: Ireo senateran’i Madagasikara nanatitra fitoriana teny amin’ny HCC)

http://www.gvalosoa.net/2020/09/17/fifidianana-senatera-tsy-manara-dalana-nametraka-fitoriana-eny-aminny-hcc-ireo-loholona/

Tsy mbola misy tanteraka – Difotra ao anaty nofinofy ny vinan’ny fitondrana Rajoelina

Andry Tsiavalona

Taorian’ny namoahan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana (HCC), ny maha ara-dalàna ilay lalàna nolanian’ny Antenimierampirenena taorian’ny famakiana azy fanintelony dia mizotra amin’ny fanatanterahana ny fifidianana Loholona ny fitondrana amin’izao fotoana izao. Eo anoloan’izany anefa dia maro dia maro ny fanakianana ataon’ny ankolafin-kery misy: filohana Andrim-panjakana, politisiana, fiarahamonim-pirenena, olon-tsotra, momba ny tsy fanarahan-dalàna ataon’ny andrim-panjakana isan-tokony, primatiora, Antenimierampirenena.

Ny manahirana ny saina dia afaka dimy volana no tapitra ny fotoam-piasan’ny Antenimierandoholona, izany hoe roa volana mahery kely aorian’ny fifidianana. Tsy izay anefa ny tena olana fa ny fahajamban’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana manoloana ny fanitsahana ny Lalàmpanorenana momba ireo mpifidy lehibe (grands électeurs), izay tsara ampahatsiahivina, fa ny ben’ny tanàna sy ny mpanolotsainan’ny tanàna, ny filohan’ny faritra sy ny mpanolotsainam-paritra, ny filohan’ny faritany sy ny mpanolotsainan’ny faritany. Ny zava-misy anefa dia mbola misy kaominina amam-polony maro no tsy nahavita ny fifidianana ben’ny tanàna, ny lehiben’ny faritra dia governora izay olom-boatendry, kanefa araka ny Lalàmpanorenana iainana amin’izao Repoblika IV izao dia olom-boafidy izany. Torak’izany koa ny filohan’ny Faritra. Ny isan’ny Loholona izay nahena ho 18 raha 63 araka ny Lalàmpanorenana tsy resahina intsony satria mbola fanitsakitsahana ny lalàna ihany koa kanefa dia izao fitondrana izao no namolavola azy fony izy ireo teo amin’ny tetezamita. Tena nalain-tahaka tokoa ka rehefa tena tonga eo amin’ny fitondrana dia nahatsapa fa namandri-tena ihany satria nihevitra ny tsy ho eo amin’ny toerana tamin’izany. Iaraha-mahita koa izany eo amin’ny nanomezana toerana ho an’ny filohan’ny mpanohitra ao amin’ny Antenimiera, ka tsy hanatanterahana izany na dia efa fantatra aza ny filohan’ny mpanohitra. Mahatsapa izao fitondrana izao fa mpifanandrina manana ny herizika amin’izany fanoherana izany Ravalomanana Marc, ka itadiavana izao hevi-dratsy rehetra izao entina handemena azy kanefa ho vato do-miverina ihany izany, ka hifototra any amin’izay nitoraka.

Anisan’ny nanaitra ihany koa amin’izao fotoana izao ny tsy fanajan’ny rafitra mpananteraka ny fisaraham-pahefana eo aminy sy ny fahefana mpitsara, ka andefasan’ny manampahefana avy ao amin’ny fiadidiana ny repoblika manome baiko mpitsara hampiditra am-ponja vonjimaika olona araka ny taratasy eo am-pelatanan’ny Filohan’ny Antenimierandoholona. Tsy ireo manampahefana eo anivon’ny fitondrana foibe ihany no tsy mahalala na mody tsy mahalala ny arofenitra, ka mifamadika ny fahafantarana: iza no afaka manome baiko an’iza, hany ka ireo olom-boatendry indray no manindry ny olom-boafidy. Ny olom-boafidy koa tsy mahay mametraka ny tenany eo amin’ny toerana misy azy sady tsy mahay na noho ny fisolelahana be loatra dia tsy mahafantatra intsony ny andraikiny eo amin’ny fitantanana ny Firenena, ka tsy vitsy ohatra ny solombavambahoaka mangataka fotodrafitrasa na fanamboarana izatsy na izaroa amin’ny mpikambana ao amin’ny governemanta, na ny filohan’ny Repoblika, na misaotra azy ireo kanefa manara-maso ny asan’ny mpananteraka no andraikiny voalohany. Araka izany dia anisan’ny andraikiny tsy azo ivalozana ny mitaky ny antony tsy nahavitan’ny departemanta izatsy na izaroa ny tetikasa voafaritra ao amin’ny programa ankapoben’ny governemanta (PGE).

Tsapa tokoa efa ho roa taona aty aorian’ny nandraisan’izao mpitondra izao ny fahefana fa difotra tao anaty nofinofy fotsiny ny ankamaroan’izy ireo, ka rehefa tonga teo amin’ny fitondrana vao mahatsapa fa tsy kilalaon-jaza izany fitantanana ny Firenena izany, ka mivaona sy mibirioka any amin’ny tsy tokony halehany ny atao rehetra. Aleo hapetraka eto ambonin’ny tany ihany ny tongotra ary hibanjina ny zava-misy marina mialohan’ny fanapahankevitra.

www.gvalosoa.net/2020/09/17/tsy-mbola-misy-tanteraka-difotra-ao-anaty-nofinofy-ny-vinanny-fitondr...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Tsy mbola misy tanteraka – Difotra ao anaty nofinofy ny vinan’ny fitondrana Rajoelina

Andry Tsiavalona

Taorian’ny namoahan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana (HCC), ny maha ara-dalàna ilay lalàna nolanian’ny Antenimierampirenena taorian’ny famakiana azy fanintelony dia mizotra amin’ny fanatanterahana ny fifidianana Loholona ny fitondrana amin’izao fotoana izao. Eo anoloan’izany anefa dia maro dia maro ny fanakianana ataon’ny ankolafin-kery misy: filohana Andrim-panjakana, politisiana, fiarahamonim-pirenena, olon-tsotra, momba ny tsy fanarahan-dalàna ataon’ny andrim-panjakana isan-tokony, primatiora, Antenimierampirenena.

Ny manahirana ny saina dia afaka dimy volana no tapitra ny fotoam-piasan’ny Antenimierandoholona, izany hoe roa volana mahery kely aorian’ny fifidianana. Tsy izay anefa ny tena olana fa ny fahajamban’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana manoloana ny fanitsahana ny Lalàmpanorenana momba ireo mpifidy lehibe (grands électeurs), izay tsara ampahatsiahivina, fa ny ben’ny tanàna sy ny mpanolotsainan’ny tanàna, ny filohan’ny faritra sy ny mpanolotsainam-paritra, ny filohan’ny faritany sy ny mpanolotsainan’ny faritany. Ny zava-misy anefa dia mbola misy kaominina amam-polony maro no tsy nahavita ny fifidianana ben’ny tanàna, ny lehiben’ny faritra dia governora izay olom-boatendry, kanefa araka ny Lalàmpanorenana iainana amin’izao Repoblika IV izao dia olom-boafidy izany. Torak’izany koa ny filohan’ny Faritra. Ny isan’ny Loholona izay nahena ho 18 raha 63 araka ny Lalàmpanorenana tsy resahina intsony satria mbola fanitsakitsahana ny lalàna ihany koa kanefa dia izao fitondrana izao no namolavola azy fony izy ireo teo amin’ny tetezamita. Tena nalain-tahaka tokoa ka rehefa tena tonga eo amin’ny fitondrana dia nahatsapa fa namandri-tena ihany satria nihevitra ny tsy ho eo amin’ny toerana tamin’izany. Iaraha-mahita koa izany eo amin’ny nanomezana toerana ho an’ny filohan’ny mpanohitra ao amin’ny Antenimiera, ka tsy hanatanterahana izany na dia efa fantatra aza ny filohan’ny mpanohitra. Mahatsapa izao fitondrana izao fa mpifanandrina manana ny herizika amin’izany fanoherana izany Ravalomanana Marc, ka itadiavana izao hevi-dratsy rehetra izao entina handemena azy kanefa ho vato do-miverina ihany izany, ka hifototra any amin’izay nitoraka.

Anisan’ny nanaitra ihany koa amin’izao fotoana izao ny tsy fanajan’ny rafitra mpananteraka ny fisaraham-pahefana eo aminy sy ny fahefana mpitsara, ka andefasan’ny manampahefana avy ao amin’ny fiadidiana ny repoblika manome baiko mpitsara hampiditra am-ponja vonjimaika olona araka ny taratasy eo am-pelatanan’ny Filohan’ny Antenimierandoholona. Tsy ireo manampahefana eo anivon’ny fitondrana foibe ihany no tsy mahalala na mody tsy mahalala ny arofenitra, ka mifamadika ny fahafantarana: iza no afaka manome baiko an’iza, hany ka ireo olom-boatendry indray no manindry ny olom-boafidy. Ny olom-boafidy koa tsy mahay mametraka ny tenany eo amin’ny toerana misy azy sady tsy mahay na noho ny fisolelahana be loatra dia tsy mahafantatra intsony ny andraikiny eo amin’ny fitantanana ny Firenena, ka tsy vitsy ohatra ny solombavambahoaka mangataka fotodrafitrasa na fanamboarana izatsy na izaroa amin’ny mpikambana ao amin’ny governemanta, na ny filohan’ny Repoblika, na misaotra azy ireo kanefa manara-maso ny asan’ny mpananteraka no andraikiny voalohany. Araka izany dia anisan’ny andraikiny tsy azo ivalozana ny mitaky ny antony tsy nahavitan’ny departemanta izatsy na izaroa ny tetikasa voafaritra ao amin’ny programa ankapoben’ny governemanta (PGE).

Tsapa tokoa efa ho roa taona aty aorian’ny nandraisan’izao mpitondra izao ny fahefana fa difotra tao anaty nofinofy fotsiny ny ankamaroan’izy ireo, ka rehefa tonga teo amin’ny fitondrana vao mahatsapa fa tsy kilalaon-jaza izany fitantanana ny Firenena izany, ka mivaona sy mibirioka any amin’ny tsy tokony halehany ny atao rehetra. Aleo hapetraka eto ambonin’ny tany ihany ny tongotra ary hibanjina ny zava-misy marina mialohan’ny fanapahankevitra.

http://www.gvalosoa.net/2020/09/17/tsy-mbola-misy-tanteraka-difotra-ao-anaty-nofinofy-ny-vinanny-fitondrana-rajoelina/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 17 Septambra 2020.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 17 Septambra 2020.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net

Lemak’i Betsimitatatra – Nanampy ireo tantsaha nanetsa ny depiote Todisoa A.

Isambilo

Ny depiote avy amin’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM) ao amin’ny Boriboritany faha-6 eto Antananarivo Renivohitra dia miara-mihosina sy manampy ny tantsaha hatrany ao amin’ny fari-piadidiana nahavoafidy azy. Sady mirotsaka an-tsehatra no mamaha ny olan’ny tantsaha ity olom-boafidy ity, tsy mijanona fotsiny eny amin’ny Lapa izy, fa midina ifotony manampy ara-pitaovana sy ara-bola ireo tantsaha eny Ambohimanarina sy ny manodidina. Mandray anjara mavitrika amin’ny asa fitarihana ny rano manondraka ny tanimbary koa izy. Vary sy rano ny depiote Todisoa sy ny tantsaha, ka an-tanàna tsy mifanary, an-tsaha tsy mifandao.

Fotoana fanetsena amin’izao fotoana eny amin’ny lemak’i Betsimitatatra iray manontolo, koa mitsodrano ny rehetra ny solombavambahoaka Todisoa, hamboly hahavokatra, ho lavitry ny loza ny fambolena ary hotahin’ny Tompo ny asa rehetra.

(Sary FB Andriamampandry Todisoa – Depiote Todisoa, miara-miasa amin’ireo tantsaha ao amin’ny Boriboritany faha-6 Antananarivo)

www.gvalosoa.net/2020/09/15/lemaki-betsimitatatra-nanampy-ireo-tantsaha-nanetsa-ny-depiote-todiso...
... TohinyFintinina

6 andro lasa

Tsy feno ny mpifidy – Fifidianana tsy ara-dalàna ny fifidianana Loholona hoy ny RMDM

Rajo

Nahitsy ny RMDM (Rodoben’ny Mpanohitra ho an’ny Demokrasia eto Madagasikara), nandritry ny fihaonana notanterahin’izy ireo ny faran’ny herinandro lasa teo, fa tsy manaja lalàna io fifidianana tadiavin’ny fitondram-panjakana ho tantehina amin’ny 11 desambra ho avy izao io, ka tokony hatsahatra mihitsy . Fangatahan’izy ireo ny fandravana ny mpikambana eo anivon’ny Ceni aloha, satria avy taminy avokoa ny fifidianana feno hosoka sy hala-bato teto Madagasikara, tao anatin’izay fifidianana nifandimby teto izay.

Hentitra ny pasitera Edouard Tsarahame, fa fifidianana terena miharo ankolaka pôlitika io, ka tokony hajanona avy hatrany. Mbola nanamafy izany koa ny solombavambahoaka voafidy tao atsimondrano, Alain Ratsimbazafy, fa tokony ny fifidinana ben’ny tanàna tamin’ireo kaominina tsy mbola manana izany aloha no tokony hatao vao miroso amin’izany fifidianana loholona izany. Very zo mantsy hoy izy ny malagasy mpifidy vaventy tokony hifidy raha izao no ataon’ny fanjakana.

Na ny teo anivon’ny Ceni tamin’ny alàlan’ny mpitondra teniny, Fano Rakotondrazaka aza dia nilaza fa tsy voahaja ny lalàna amin’io fifidianana loholona io satria tokony ny fifidianana ben’ny tanàna amin’ireo kaominina tsy mbola manana aloha no hatao vao miroso amin’ny fifidianana loholona.

Tsy mbola fantatra mantsy hatreto ny daty hanatanterahana izany fifidianana ben’ny tanàna izany. Hatreto anefa dia tsy mihemotra amin’ny teniny ny fitondram-panjakana, fa ho tanterahina amin’ny 11 desambra ihany ny fifidianana loholona na dia tsy manara–dalàna aza.

www.gvalosoa.net/2020/09/15/tsy-feno-ny-mpifidy-fifidianana-tsy-ara-dalana-ny-fifidianana-loholon...
... TohinyFintinina

6 andro lasa

Tsy feno ny mpifidy – Fifidianana tsy ara-dalàna ny fifidianana Loholona hoy ny RMDM

Rajo

Nahitsy ny RMDM (Rodoben’ny Mpanohitra ho an’ny Demokrasia eto Madagasikara), nandritry ny fihaonana notanterahin’izy ireo ny faran’ny herinandro lasa teo, fa tsy manaja lalàna io fifidianana tadiavin’ny fitondram-panjakana ho tantehina amin’ny 11 desambra ho avy izao io, ka tokony hatsahatra mihitsy . Fangatahan’izy ireo ny fandravana ny mpikambana eo anivon’ny Ceni aloha, satria avy taminy avokoa ny fifidianana feno hosoka sy hala-bato teto Madagasikara, tao anatin’izay fifidianana nifandimby teto izay.

Hentitra ny pasitera Edouard Tsarahame, fa fifidianana terena miharo ankolaka pôlitika io, ka tokony hajanona avy hatrany. Mbola nanamafy izany koa ny solombavambahoaka voafidy tao atsimondrano, Alain Ratsimbazafy, fa tokony ny fifidinana ben’ny tanàna tamin’ireo kaominina tsy mbola manana izany aloha no tokony hatao vao miroso amin’izany fifidianana loholona izany. Very zo mantsy hoy izy ny malagasy mpifidy vaventy tokony hifidy raha izao no ataon’ny fanjakana.

Na ny teo anivon’ny Ceni tamin’ny alàlan’ny mpitondra teniny, Fano Rakotondrazaka aza dia nilaza fa tsy voahaja ny lalàna amin’io fifidianana loholona io satria tokony ny fifidianana ben’ny tanàna amin’ireo kaominina tsy mbola manana aloha no hatao vao miroso amin’ny fifidianana loholona.

Tsy mbola fantatra mantsy hatreto ny daty hanatanterahana izany fifidianana ben’ny tanàna izany. Hatreto anefa dia tsy mihemotra amin’ny teniny ny fitondram-panjakana, fa ho tanterahina amin’ny 11 desambra ihany ny fifidianana loholona na dia tsy manara–dalàna aza.

http://www.gvalosoa.net/2020/09/15/tsy-feno-ny-mpifidy-fifidianana-tsy-ara-dalana-ny-fifidianana-loholona-hoy-ny-rmdm/

Antananarivo Renivohitra – Tsy afak’i Vazahabe ny fako, tsy vita ny lalana simba

Helisoa

Tao anatin’ny andro maromaro izao dia miparitaka eto Antananarivo Renivohitra ny fako be mivangongo, hita fa tsy afak’i Vazahabe sy ny ekipany ny fako, nefa efa samy mpiara-dia amin’ny fitondrana avokoa ankehitriny na ny kaominina (CUA), na ny Samva. Mbola tsy tonga akory ny volana fiakaran’ireo voankazo isan-karazany dia efa tsy voaraokan’ny ben’ny Tanàna Naina Andriatsitohaina sahady ny fako, mainka fa rehefa avy ny orana tsy asa fotsiny?

Raha ny tokony ho izy, tsy tokony hisy olana intsony ny fanesorana ny fako eto Antananarivo Renivohitra, satria efa mitovy tadin-dokanga sy mitovy loko ny SAMVA sy ny CUA araka ny voalaza teo. Tamin’ny fitondràn’ny ben’ny Tanàna teo aloha Lalao Ravalomanana dia ny mifanohitra amin’izany no niseho, fa amin’ny maha-mpitondra ny Tanàna azy dia tsy maintsy nitady vahaolana izy nanadiovana ny Tanàna na tsy nahazo ireo fanampiana tokony ho azon’ny kaominina Antananarivo renivohitra avy amin’ny fitondràna foibe aza.

Ankehitriny, gaga ny rehetra fa toa mbola miaina ao anaty loto ny tanànan’Antananarivo, na efa nampilendalendaina kamiao sy dabam-pako aza tamin’ny fampielen-kevitra ny mpitondra ankehitriny. Sa tetika hakana ny fon’ny olona tamin’ny propagandy fotsiny ireny tamin’ilay fampanantenana hoe: ‘tsy maintsy madio ny tanànantsika’ ? tsy izay anefa no miseho fa ny mifanohitra amin’izany no miseho amin’izao fitondràn’ny ben’ny Tanàna Naina Andriatsitohaina izao, toy lasa toy izao ilay filamatra hoe: “ny tanànantsika lasa maloto”.

Ny lalana samba feno lavadavaka hatramin’izao tsy vita, nolavahana izy ireny efa ho iray volana izao, nefa tsy vita fa mijanona eo fotsiny ary mampijaly ny mpitondra fiarakodia, miteraka fitohanana lavareny. Ny toeram-pivarotana Zay Maika etsy Analakely, simba efa volana maromaro, mbola tsy azo ampiasaina hatramin’izao. Tena tsy Zay Maika intsony ity fitondran’i Vazahabe an’Antananarivo ity fa Zay Mitarazoka.

www.gvalosoa.net/2020/09/15/antananarivo-renivohitra-tsy-afaki-vazahabe-ny-fako-tsy-vita-ny-lalan...
... TohinyFintinina

6 andro lasa

Antananarivo Renivohitra – Tsy afak’i Vazahabe ny fako, tsy vita ny lalana simba

Helisoa

Tao anatin’ny andro maromaro izao dia miparitaka eto Antananarivo Renivohitra ny fako be mivangongo, hita fa tsy afak’i Vazahabe sy ny ekipany ny fako, nefa efa samy mpiara-dia amin’ny fitondrana avokoa ankehitriny na ny kaominina (CUA), na ny Samva. Mbola tsy tonga akory ny volana fiakaran’ireo voankazo isan-karazany dia efa tsy voaraokan’ny ben’ny Tanàna Naina Andriatsitohaina sahady ny fako, mainka fa rehefa avy ny orana tsy asa fotsiny?

Raha ny tokony ho izy, tsy tokony hisy olana intsony ny fanesorana ny fako eto Antananarivo Renivohitra, satria efa mitovy tadin-dokanga sy mitovy loko ny SAMVA sy ny CUA araka ny voalaza teo. Tamin’ny fitondràn’ny ben’ny Tanàna teo aloha Lalao Ravalomanana dia ny mifanohitra amin’izany no niseho, fa amin’ny maha-mpitondra ny Tanàna azy dia tsy maintsy nitady vahaolana izy nanadiovana ny Tanàna na tsy nahazo ireo fanampiana tokony ho azon’ny kaominina Antananarivo renivohitra avy amin’ny fitondràna foibe aza.

Ankehitriny, gaga ny rehetra fa toa mbola miaina ao anaty loto ny tanànan’Antananarivo, na efa nampilendalendaina kamiao sy dabam-pako aza tamin’ny fampielen-kevitra ny mpitondra ankehitriny. Sa tetika hakana ny fon’ny olona tamin’ny propagandy fotsiny ireny tamin’ilay fampanantenana hoe: ‘tsy maintsy madio ny tanànantsika’ ? tsy izay anefa no miseho fa ny mifanohitra amin’izany no miseho amin’izao fitondràn’ny ben’ny Tanàna Naina Andriatsitohaina izao, toy lasa toy izao ilay filamatra hoe: “ny tanànantsika lasa maloto”.

Ny lalana samba feno lavadavaka hatramin’izao tsy vita, nolavahana izy ireny efa ho iray volana izao, nefa tsy vita fa mijanona eo fotsiny ary mampijaly ny mpitondra fiarakodia, miteraka fitohanana lavareny. Ny toeram-pivarotana Zay Maika etsy Analakely, simba efa volana maromaro, mbola tsy azo ampiasaina hatramin’izao. Tena tsy Zay Maika intsony ity fitondran’i Vazahabe an’Antananarivo ity fa Zay Mitarazoka.

http://www.gvalosoa.net/2020/09/15/antananarivo-renivohitra-tsy-afaki-vazahabe-ny-fako-tsy-vita-ny-lalana-simba/

Comment on Facebook Antananarivo ...

Isika vahoaka kosa tokony tompon andraikitra voalohany

mangin nareo f ts raofin am kamiao intson reo f ef nanafatr train mande mafy be hakan anreo. ef an am sambo zay

Mi6 fako aaaannnn Otrina ny hetra m2 fako???

varina mandrava fananan'oln ku

Ilay tompon ' ny trano fotsy2 io izao no mijaly be voalohany satria mihaina am fofompako andro aman ' alina . Mba tsy rariny kosa izao a !

Ka ny mandrava ny e fa vita ny hainy angamba

Miandry ny vola avy any amin i R8! Kkkkk

Werawera fotsiny hoe za be Tanana

Mbola sahirana @ Alika mivovoa @ alina izy hono ..

Aiza ilay fanenjehana an'i bebe lalao t@ zany andro zany.Vava tsy atao be hono ...... Moramora anie ny miteny sy mandainga fa sarotra tanterahina.Ny fiainana hoa tsy azakazaka alika ka vitan'i tsanga lela . Akory izao ? aiza daholo ny tomobilina marobe naderadera sy naratiraty ireny tsy atao andraofana fako fa atao décoration fotsiny .Aiza ny mpiasan'i fako , efa ampelatananareo daholo ny fahefana.Fa mbola lombolombon'i siminda ny berehoka ry TGV , fa miheritrereta. Ary aza laozana manenjika aloka isan'andro no atao fa tsy minjery , ny zavatra mahasoa ny vahoaka .

View more comments

Fitondrana Rajoelina – Mifanipaka tanteraka amin’ny filan’ny mponina ny ataony

Andry Tsiavalona

Maro amin’ny Malagasy no tsy mbola mahay ny famaritana na dikan’ny voambolana « politique » izay nagasiana ho “politika”. Ny tena dikany anefa dia “hay raha” eo amin’ny fitantanana tanàna na firenena. Mitaky fahaizana lalina sy traikefa matotra eo amin’ny sehatra maro araka izany ny fisalorana ny anarana “politisiana” satria raha mirotsaka amin’ny fitantanana tanàna dia tsy maintsy manana fahalalana ny olana rehetra tsy maintsy hatrehina ary manana vahaolana mifanandrify amin’izany. Mitombo arivo, alina heny izany raha mikasa hitantana firenena.

Niantso “atidoha” (cerveaux) ny filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry, hiaraka aminy hanavotra ity Firenena ity avy ao amin’ny lavaka mangitsokitsoka izay nadiany nivarinan’ny sehatra rehetra hatramin’ny taona 2009. Ny atidoha iray anefa tsy manana “hay raha” maro be fa roa aman-telo ihany. Azo nisaina amin’ny rantsan-tànana anefa no voatendry ho ao amin’ny rafitra mpanatanteraka ankoatr’izay tsy fantatra fa mety miasa mangina any ambadika any.

Raha anaovana jery todika kely ny iraika ambiroapolo volana nitantanan’ny laharana 13 ny Firenena dia tsapa sy voaporofo fa niainga tamin’ny zavatra hita mirentirenty sy mahavarina tany ivelany no nandrafetana ny “Finiavana hanandratra an’i Madagasikara”: IEM, fa tsy nitsiry avy amin’ny traikefa nananan’ny filohan’ny Repoblika nandritra ny nitantanany ny Firenena tamin’ny tetezamita. Araka izany dia tsy nisy fivoarana sy fiovàna ho amin’ny tsaratsara kokoa ny fiainam-pirenena eo amin’ny sehatra rehetra. Tsy misy zavatra maty paika sy voasaina tsara izay tenenina rehetra, ka lasa poakaty sady misavoana no tsy misy fototra iorenenany. Manampy trotraka izany ny fisaviliana ny lamasinina efa niainga tamin’ny fotoana nitondran’ny teo aloha. Na izany aza dia tsy haingam-pandeha araka ny nanantenana sy nampanantenana azy ilay lamasinina satria tsy mihodina akory ny maotera, asa na tsy misy solika na tsy ampy ny angôvo. Herintaona ngarangidina lany andro tamin’ny tetikasa nidofotra tamin’ny rindrina, na mba nanangana fotodrafitrasa izay niteraka savorovoro na ara-tsosialy na ara-kolontsaina. Nitsidika ny taona 2020 izay nantenaina fa hahazoana naoty roapolo amin’ny roapolo (20/20) kanjo ny loza efa mby an-koditra tsy nahitana vahaolana dia tonga indray ny hatambo, Covid-19, izay namaivanina satria efa vonona tamin’ny fiatrehana izany, hono, ny fitondrana sady tsy atahorana noho ny valanaretina efa nandalo teto, toy ny pesta ohatra. Ny nahavariana anefa dia nambara ny “hamehana ara-pahasalamana” ‘état d’urgence sanitaire), izay midika ho tsy misy mahazo mihetsika raha tsy manaraka ny toromarika omen’ny fitondrana.

Tsapa tokoa tato anatin’ny dimy volana fa manao izay tiany atao ny mpitondra, misy ny tsy fanajana ny zon’olombelona, ka samborina sy gadraina izay olona heverina fa mitady hisongona na hampangaina fa manozongozona ny fahefam-panjakana. Kitihana daholo izay lalàna hitan’ny mpitondra fa mety ho sakana ho azy tsy afaka hirosoana amin’ny fampivangongoana ny fahefana ho eo am-pelatanany, mba tsy hisian’ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Tsy misy governora ao amin’ny Lalàmpanorenana ary fidiana ny lehiben’ny Faritra fa tsy tendrena, itsahina ny lalàna fototra kanefa izao fitondrana izao ihany no nandrafitra ny Lalàmpanorenana ankehitriny. Voarakitra ao ihany koa fa 63 ny Loholona kanefa tsy henatra tsy tahotra fa hahena ho 18 izany satria mpomba ny fitondrana teo aloha ny maro an’isa ao ankehitriny, ka heverin-dry lokon-doranjy fa sakana ho azy eo amin’ny fampandaniana lalàna izany, ka te-ho maro an’isa toy ny tamin’ny filankevitra ambonin’ny tetezamita indray ireto tafaverina eo amin’ny fitantanana ny firenena ireto.

Mila rantovina fa tsy haihay foana tokoa ny fitantanana ny Firenena ary traikefa tamin’ny sehatra hafa no nalaina hany ka tsy mifanojo sy mifanipaka tanteraka amin’ny tena filàn’ny mponina tsy vakivolo sy ny sehatra rehetra misy ny tetikasa noketrehin’ny “atidoha” nantsoina.

www.gvalosoa.net/2020/09/15/fitondrana-rajoelina-mifanipaka-tanteraka-aminny-filanny-mponina-ny-a...
... TohinyFintinina

6 andro lasa

Fitondrana Rajoelina – Mifanipaka tanteraka amin’ny filan’ny mponina ny ataony

Andry Tsiavalona

Maro amin’ny Malagasy no tsy mbola mahay ny famaritana na dikan’ny voambolana « politique » izay nagasiana ho “politika”. Ny tena dikany anefa dia “hay raha” eo amin’ny fitantanana tanàna na firenena. Mitaky fahaizana lalina sy traikefa matotra eo amin’ny sehatra maro araka izany ny fisalorana ny anarana “politisiana” satria raha mirotsaka amin’ny fitantanana tanàna dia tsy maintsy manana fahalalana ny olana rehetra tsy maintsy hatrehina ary manana vahaolana mifanandrify amin’izany. Mitombo arivo, alina heny izany raha mikasa hitantana firenena.

Niantso “atidoha” (cerveaux) ny filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry, hiaraka aminy hanavotra ity Firenena ity avy ao amin’ny lavaka mangitsokitsoka izay nadiany nivarinan’ny sehatra rehetra hatramin’ny taona 2009. Ny atidoha iray anefa tsy manana “hay raha” maro be fa roa aman-telo ihany. Azo nisaina amin’ny rantsan-tànana anefa no voatendry ho ao amin’ny rafitra mpanatanteraka ankoatr’izay tsy fantatra fa mety miasa mangina any ambadika any.

Raha anaovana jery todika kely ny iraika ambiroapolo volana nitantanan’ny laharana 13 ny Firenena dia tsapa sy voaporofo fa niainga tamin’ny zavatra hita mirentirenty sy mahavarina tany ivelany no nandrafetana ny “Finiavana hanandratra an’i Madagasikara”: IEM, fa tsy nitsiry avy amin’ny traikefa nananan’ny filohan’ny Repoblika nandritra ny nitantanany ny Firenena tamin’ny tetezamita. Araka izany dia tsy nisy fivoarana sy fiovàna ho amin’ny tsaratsara kokoa ny fiainam-pirenena eo amin’ny sehatra rehetra. Tsy misy zavatra maty paika sy voasaina tsara izay tenenina rehetra, ka lasa poakaty sady misavoana no tsy misy fototra iorenenany. Manampy trotraka izany ny fisaviliana ny lamasinina efa niainga tamin’ny fotoana nitondran’ny teo aloha. Na izany aza dia tsy haingam-pandeha araka ny nanantenana sy nampanantenana azy ilay lamasinina satria tsy mihodina akory ny maotera, asa na tsy misy solika na tsy ampy ny angôvo. Herintaona ngarangidina lany andro tamin’ny tetikasa nidofotra tamin’ny rindrina, na mba nanangana fotodrafitrasa izay niteraka savorovoro na ara-tsosialy na ara-kolontsaina. Nitsidika ny taona 2020 izay nantenaina fa hahazoana naoty roapolo amin’ny roapolo (20/20) kanjo ny loza efa mby an-koditra tsy nahitana vahaolana dia tonga indray ny hatambo, Covid-19, izay namaivanina satria efa vonona tamin’ny fiatrehana izany, hono, ny fitondrana sady tsy atahorana noho ny valanaretina efa nandalo teto, toy ny pesta ohatra. Ny nahavariana anefa dia nambara ny “hamehana ara-pahasalamana” ‘état d’urgence sanitaire), izay midika ho tsy misy mahazo mihetsika raha tsy manaraka ny toromarika omen’ny fitondrana.

Tsapa tokoa tato anatin’ny dimy volana fa manao izay tiany atao ny mpitondra, misy ny tsy fanajana ny zon’olombelona, ka samborina sy gadraina izay olona heverina fa mitady hisongona na hampangaina fa manozongozona ny fahefam-panjakana. Kitihana daholo izay lalàna hitan’ny mpitondra fa mety ho sakana ho azy tsy afaka hirosoana amin’ny fampivangongoana ny fahefana ho eo am-pelatanany, mba tsy hisian’ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Tsy misy governora ao amin’ny Lalàmpanorenana ary fidiana ny lehiben’ny Faritra fa tsy tendrena, itsahina ny lalàna fototra kanefa izao fitondrana izao ihany no nandrafitra ny Lalàmpanorenana ankehitriny. Voarakitra ao ihany koa fa 63 ny Loholona kanefa tsy henatra tsy tahotra fa hahena ho 18 izany satria mpomba ny fitondrana teo aloha ny maro an’isa ao ankehitriny, ka heverin-dry lokon-doranjy fa sakana ho azy eo amin’ny fampandaniana lalàna izany, ka te-ho maro an’isa toy ny tamin’ny filankevitra ambonin’ny tetezamita indray ireto tafaverina eo amin’ny fitantanana ny firenena ireto.

Mila rantovina fa tsy haihay foana tokoa ny fitantanana ny Firenena ary traikefa tamin’ny sehatra hafa no nalaina hany ka tsy mifanojo sy mifanipaka tanteraka amin’ny tena filàn’ny mponina tsy vakivolo sy ny sehatra rehetra misy ny tetikasa noketrehin’ny “atidoha” nantsoina.

http://www.gvalosoa.net/2020/09/15/fitondrana-rajoelina-mifanipaka-tanteraka-aminny-filanny-mponina-ny-ataony/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 15 Septambra 2020.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

6 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 15 Septambra 2020.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net

RMDM – Ramamonjisoa Regis – Mety hiafarana amin’ny fidinana an-dalambe ny raharaham-pirenena

Franck Razakambelo

Manahy ny fisian’ny korontana ara-tsosialy eto amin’ny firenena Andriamatoa Ramamonjisoa Regis, Filoha Lefitry ny vondron’antoko RMDM faritra Mahajanga, manoloana ny fivoaran’ny raharaham-pirenena.

Manoloana ny kabarin’ny Filoham-pirenena farany teo, nilaza ity farany, fa tsy misy fepetra hentitra apetraky ny fitondrana manoloana ny fisokafan’ny lalam-pirenena rehetra nanomboka tamin’ny 11 Septambra, kanefa miakatra ny tahan’ny Coronavirus any amin’ireo faritra sasantsasany, izay voakasiky ny fisokafana. Nanohy fanazavana ity mpanao Politika ity, fa nosokafan’ny Filoham-pirenena ireo toerana fanaovana fampisehoana rehetra kanefa ferana ho 100 fotsiny ny olona mivavaka ao amin’ny Fiangonana ary ny mpampalahelo hoy ity mpanao politika ity dia tsy mahazo manao fandraisana ny mpino, kanefa ireo toeram-pisotroana izay misy vera ifandimbiasana aza dia malalaka tsara. Nanohy nanazava izy, fa tsy misitraka ny fanampiana avy amin’ny fitondram-panjakana ny ankabeazan’ny mponina any amin’ny faritra kanefa ireto farany dia voakasiky ny fiantraikan’ny fihibohana koa no sady nampandany ny filoham-pirenena nandritra ny fifidianana Filoham-pirenena farany teo.

Manahy ny fisian’ny fidinana an-dalambe Andriamatoa Ramamonjiosa Regis, satria betsaka ny trangana fandikan-dalàna, ao anatin’izany ny fanomezan’ny Fitsarana avo momba ny Lalam-panorenana (HCC) vahana ny Mpitondra Fanjakana, izay mandika ny Lalam-panorenana. Voaresaka ao anatin’zany fandikana lalàna izany hoy ity mpanao Politika ity, ny fankatoavan’ny Fitsarana avo momban’ny Lalam-panorenana ny fanatanterahana ny fifidianana Loholon’ i Madagasikara kanefa dia fanapahan-kevitra nolaniana tamin’ny fomba tsy ara-dalàna nandritra ny fivoriana tsy ara-potoana nataon’ny Parlementera roa tonta, izay tsy misy fankatoavan’ny mpikambana ao amin’ny kaomisionina itambarana(Commision mixte Paritaire).

Nanohy fanazavana ny Filoha lefitry ny RMDM, fa iharan’ny sazy avy hatrany raha misy olon-tsotra mandika ny lalàna kanefa tsy azo saziana mihitsy ireto lehiben’ny Andriampanjakana izay manitsakitsaka ny Lalam-panorenana ireto.

Ankoatra izany, nilaza Andriamatoa Ramamonjisoa Regis, fa mirotoroto hanatanteraka fifidianana ny fitondram-panajakana kanefa latsaka an-katerena ny firenena ary mbola tsy voavahan’ireto farany ny olana ara-pahasalamana sy toe-karena ary sosialim-bahoaka.

Namarana ny fanehoan-keviny ity mpanao Politika ity, fa betsaka ireo Orin’asa tsy mandoa hetra sy tsy manara-dalàna eto Madagasikara ary raha ny tsy fandoavana hetra no anasaziana Orin’asa dia betsaka ny Malagasy mitsahatra amin’ny asany, noho izany tokony hisy fitsinjovana ny mpiasa Malagasy ataon’ny fitondram-panjakana amin’izao fihibohana izao, satria mamelona vady aman-janaka avokoa ireo mpiasan’ny Orin’asa ireo.

www.gvalosoa.net/2020/09/14/rmdm-ramamonjisoa-regis-mety-hiafarana-aminny-fidinana-an-dalambe-ny-...
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

RMDM – Ramamonjisoa Regis – Mety hiafarana amin’ny fidinana an-dalambe ny raharaham-pirenena

Franck Razakambelo

Manahy ny fisian’ny korontana ara-tsosialy eto amin’ny firenena Andriamatoa Ramamonjisoa Regis, Filoha Lefitry ny vondron’antoko RMDM faritra Mahajanga, manoloana ny fivoaran’ny raharaham-pirenena.

Manoloana ny kabarin’ny Filoham-pirenena farany teo, nilaza ity farany, fa tsy misy fepetra hentitra apetraky ny fitondrana manoloana ny fisokafan’ny lalam-pirenena rehetra nanomboka tamin’ny 11 Septambra, kanefa miakatra ny tahan’ny Coronavirus any amin’ireo faritra sasantsasany, izay voakasiky ny fisokafana. Nanohy fanazavana ity mpanao Politika ity, fa nosokafan’ny Filoham-pirenena ireo toerana fanaovana fampisehoana rehetra kanefa ferana ho 100 fotsiny ny olona mivavaka ao amin’ny Fiangonana ary ny mpampalahelo hoy ity mpanao politika ity dia tsy mahazo manao fandraisana ny mpino, kanefa ireo toeram-pisotroana izay misy vera ifandimbiasana aza dia malalaka tsara. Nanohy nanazava izy, fa tsy misitraka ny fanampiana avy amin’ny fitondram-panjakana ny ankabeazan’ny mponina any amin’ny faritra kanefa ireto farany dia voakasiky ny fiantraikan’ny fihibohana koa no sady nampandany ny filoham-pirenena nandritra ny fifidianana Filoham-pirenena farany teo.

Manahy ny fisian’ny fidinana an-dalambe Andriamatoa Ramamonjiosa Regis, satria betsaka ny trangana fandikan-dalàna, ao anatin’izany ny fanomezan’ny Fitsarana avo momba ny Lalam-panorenana (HCC) vahana ny Mpitondra Fanjakana, izay mandika ny Lalam-panorenana. Voaresaka ao anatin’zany fandikana lalàna izany hoy ity mpanao Politika ity, ny fankatoavan’ny Fitsarana avo momban’ny Lalam-panorenana ny fanatanterahana ny fifidianana Loholon’ i Madagasikara kanefa dia fanapahan-kevitra nolaniana tamin’ny fomba tsy ara-dalàna nandritra ny fivoriana tsy ara-potoana nataon’ny Parlementera roa tonta, izay tsy misy fankatoavan’ny mpikambana ao amin’ny kaomisionina itambarana(Commision mixte Paritaire).

Nanohy fanazavana ny Filoha lefitry ny RMDM, fa iharan’ny sazy avy hatrany raha misy olon-tsotra mandika ny lalàna kanefa tsy azo saziana mihitsy ireto lehiben’ny Andriampanjakana izay manitsakitsaka ny Lalam-panorenana ireto.

Ankoatra izany, nilaza Andriamatoa Ramamonjisoa Regis, fa mirotoroto hanatanteraka fifidianana ny fitondram-panajakana kanefa latsaka an-katerena ny firenena ary mbola tsy voavahan’ireto farany ny olana ara-pahasalamana sy toe-karena ary sosialim-bahoaka.

Namarana ny fanehoan-keviny ity mpanao Politika ity, fa betsaka ireo Orin’asa tsy mandoa hetra sy tsy manara-dalàna eto Madagasikara ary raha ny tsy fandoavana hetra no anasaziana Orin’asa dia betsaka ny Malagasy mitsahatra amin’ny asany, noho izany tokony hisy fitsinjovana ny mpiasa Malagasy ataon’ny fitondram-panjakana amin’izao fihibohana izao, satria mamelona vady aman-janaka avokoa ireo mpiasan’ny Orin’asa ireo.

http://www.gvalosoa.net/2020/09/14/rmdm-ramamonjisoa-regis-mety-hiafarana-aminny-fidinana-an-dalambe-ny-raharaham-pirenena/

Comment on Facebook RMDM – ...

RMDM Zan Tss kil aty majunga tompoko ooooh rerak hanakoratagna nareo f olo EF Tonga jery @ fitiavanareo seza

RMDM??? Tokn maro mpanaradia anareo fa io R8 filoha nareo io no tena ts poinsa indrindra aty @ faritra de mivangingo ao a Tana ao @ zay 😂😂😂 Côtier vendrana miaraka @ R8 zany eee

Otrany mapalaelo kely zany enao . ☹️

aza matahotra ry 13 a . vo ampitahorina ftsn nareo d miorohoro kkk

iza no miteny fa RMDM tsisy olona azy avelao kony Zay idina adalabe de hoitanareo eo amenoanay eo Manolohany HÔTEL DE VILLE eo anareo mahita azy

Inona ma ts idinana andalambe f ampitaorina lava zao fona n vahoaka

Midina andalambe raha sahy sy mino fa ahazo qu'il e

iem vandy avao tsisy apoaka

manahy sahady amin'ny korontana ho ataonareo ve?

POSSIBLE !

Ry Mi Dororo Mianakavy alefao hontazanina fa ze mitsingidina fanina é

mitovy amin'ny isan'ny olona mamonjy fampisehoana ny olona afaka mivavaka fa mba manaraha vaovao fa tsy faly hanakiana fotsiny e, dia fitiavan-tseza ve no mibaiko anlisany ka na fotoana efa sarotra izao mbola hidina an-dalambe ihany??? Tongava saina fa mahamenatra e

Alefa Alefa maro no efa tofoka sy leo kanefa tokony hotapoka izany fa tsy ampiomanina toy izao

Efa tsy zaka intsony ny vidimpiainana !!!

View more comments

RMDM – Gaby VAMI – Tokony ho feno aloha ireo mpifidy vaventy vao hatao ny fifidianana senatera

Helisoa

Maneho ny heviny mikasika ny raharaham-pirenena ny mpikambana ao amin’ny RMDM, Gaby Vakiniadiana, na Gaby VAMI, na Vahoaka Miray ihany koa. Misy ny milaza indray eny amin’ny tambazotran-tserasera sosialy hoy izy, fa vaky roa ny RMDM. Tsy asiana resaka be io hoy Gaby, fa efa enim-bolana lasa izay no nisy nisintaka tao anatin’ny vondron’ny mpanohitra RMDM, fa tsy mampioava inona izany teo amin’ny lafiny fitantanana ny fanoherana eto Madagasikara, izay ny filoha Marc Ravalomanana no filohany. Fomba fiady handemena ny saina izany hoy izy, ka tsy atao mahagaga. Mpanohitra fanjakàna izao no tokony hisy raha ny tena lojika, fa tsy mpanohitra ny mpanohitra.

Fa mikasika ny fikasàn’ny fitondràna TGV hanao fifidianana senatera dia nanambara i Gaby Vakiniadiana, fa tsy manaiky fifidianana hatao ao anatin’ny tsy ara-dalàna izy ireo. Tokony ho feno aloha ireo mpifidy vaventy tokony hiatrika io fifidianana io. Mbola maro ny kaominina tsy manana ben’ny Tanàna sy mpanolotsaina. Ny lehiben’ny faritra olona tendrena fa tsy voafidy, nefa ireo tokony hifidy daholo. Tsy kajy politika toy izany no hitondràna ny firenena sy hamonoana vahoaka hoy ity mpanao politika ity. Sa kosa tetika tsy hisian’ny mpanohitra ao amin’ny Antenierandoholona no antony hanaovana amboletra ny fifidianana amin’izay, izay lalàna rehetra handalo dia handeha ho azy avokoa.

www.gvalosoa.net/2020/09/14/rmdm-gaby-vami-tokony-ho-feno-aloha-ireo-mpifidy-vaventy-vao-hatao-ny...
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

RMDM – Gaby VAMI – Tokony ho feno aloha ireo mpifidy vaventy vao hatao ny fifidianana senatera

Helisoa

Maneho ny heviny mikasika ny raharaham-pirenena ny mpikambana ao amin’ny RMDM, Gaby Vakiniadiana, na Gaby VAMI, na Vahoaka Miray ihany koa. Misy ny milaza indray eny amin’ny tambazotran-tserasera sosialy hoy izy, fa vaky roa ny RMDM. Tsy asiana resaka be io hoy Gaby, fa efa enim-bolana lasa izay no nisy nisintaka tao anatin’ny vondron’ny mpanohitra RMDM, fa tsy mampioava inona izany teo amin’ny lafiny fitantanana ny fanoherana eto Madagasikara, izay ny filoha Marc Ravalomanana no filohany. Fomba fiady handemena ny saina izany hoy izy, ka tsy atao mahagaga. Mpanohitra fanjakàna izao no tokony hisy raha ny tena lojika, fa tsy mpanohitra ny mpanohitra.

Fa mikasika ny fikasàn’ny fitondràna TGV hanao fifidianana senatera dia nanambara i Gaby Vakiniadiana, fa tsy manaiky fifidianana hatao ao anatin’ny tsy ara-dalàna izy ireo. Tokony ho feno aloha ireo mpifidy vaventy tokony hiatrika io fifidianana io. Mbola maro ny kaominina tsy manana ben’ny Tanàna sy mpanolotsaina. Ny lehiben’ny faritra olona tendrena fa tsy voafidy, nefa ireo tokony hifidy daholo. Tsy kajy politika toy izany no hitondràna ny firenena sy hamonoana vahoaka hoy ity mpanao politika ity. Sa kosa tetika tsy hisian’ny mpanohitra ao amin’ny Antenierandoholona no antony hanaovana amboletra ny fifidianana amin’izay, izay lalàna rehetra handalo dia handeha ho azy avokoa.

http://www.gvalosoa.net/2020/09/14/rmdm-gaby-vami-tokony-ho-feno-aloha-ireo-mpifidy-vaventy-vao-hatao-ny-fifidianana-senatera/

Fitondrana Rajoelina – Manosihosy ny zo aman-kasin’ny fokonolona hoy ny KMSI

Isambilo

Nitsangana tao anatin’ny vanimpotoanan’ny hamehana ara-pahasalamana ny « Komity Miaro ny Soa Iombonana » (KMSI), noho ny fitarainan’ny fokonolona momba ny tsy fanarahana ny rafitra misy eny anivon’ny kaominina sy ny fokontany. Mahatsapa ny komity fa mandeha ila ny zava-misy amin’izao fotoana izao, ka tsara ifampiresahana. Noho izany dia tonga nitondra ny fitarainan’ny vahoaka eny anivon’ny fokontany tao anivon’ny Antenimierandoholona izany komity izany tamin’ity herinandro ity.

Solontena avy amin’ireo boriboritany misy eto Antananarivo Renivohitra izy ireo, tonga nitondra ny hetahetan’ny vahoaka amin’ireo Loholon’i Madagasikara amin’ny maha solontena ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ity farany. Ny tanjon’ny komity dia ny mba hisian’ny tena fampandrosoana eny anivon’ny fokontany, ka amin’ny alalan’ny fampandraisana andraikitra ny fokonolona no ahafahana manatanteraka izany.

Nambaran’izy ireo, fa mihamafy ny fanilikilihana na mivantana na ankolaka mihàtra amin’ny vahoaka ankehitriny, ka mety hihafara amin’ny korontana sy ny ady an-trano izany raha mbola mitohy. Misy ny fanosihosena ny zo aman-kasin’ny fokonolona, potika ny fihavanana malagasy. Ny fokonolona no mahafantatra tsara ny zava-misy eny amin’ny fokontany tsirairay avy, ka ny fampandrosoana izany fokontany izany no tokony himasoan’ny mpitondra Fanjakana. Ny fananana hevitra tokana dia tsy mampisy ny fanjakana tan-dalàna sy tsara tantana.

Manolona izany dia mangataka izy ireo ny:
– hamerenana ny hasin’ny fokonolona amin’ny alalan’ny fanaovana fifidianana mivantana ny Filohan’ny fokontany. Ny fokontany, hoy hatrany izy ireo, no kitro ifaharan’ny fandriampahalemana sy ny sosialim-bahoaka, ary ny fokonolona no fototra iorenan’ny fanjakana tan-dalàna;
– Hamerenana ny hasin’ny fanaovana politika;
– Hisian’ny fitsinjarana isam-paritra ho fanajana ny fisaraham-pahefana.

Ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO teo ampandraisana fitenenana dia nilaza fa ilaina ny fifampihainoana, fiadian-kevitra sy ny fifampierana na tsy mitovy hevitra aza ary tokony hatao ao anatin’ny ara-dalàna izany. Adidin’ny mpanao politika hoy izy ny mijoro ary manankina ny tsy fanarahan-dalàna eto amin’ny firenena satria tsy misy ambonin’ny lalàna izany isika na dia iray aza.

Ny Filohan’ny vaomieran’ny lalàna, asam-panjakana ary ny lalàna sosialy, ny Loholon’i Madagasikara RAKOTOVAZAHA Olivier dia nanome toky, fa ny Antenimierandoholona dia hijery ny fomba handrafetana ireo hetaheta ireo ho lalàna ary vonona ny hifanampy sy hiara-hiasa amin’izany komity izany.

Teo ampamaranana ny fihaonana dia nambaran’ireo mpikambana ao amin’ny KMSI, fa hitarina hatrany amin’ny faritra ny fananganana ity Komity ity ary hatsangana ihany koa ny fivondronamben’ny Mpanolo-tsaina kaominaly manerana an’i Madagasikara, hiara-hiasa ho famerenana ny tany tan-dalàna sy ny demokrasia, ary ny fanjakana tsara tantana.

(Sary: Ireo avy amin’ny KMSI, tetsy amin’ny Lapa Maitso Anosikely)

www.gvalosoa.net/2020/09/14/fitondrana-rajoelina-manosihosy-ny-zo-aman-kasinny-fokonolona-hoy-ny-...
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

Fitondrana Rajoelina – Manosihosy ny zo aman-kasin’ny fokonolona hoy ny KMSI

Isambilo

Nitsangana tao anatin’ny vanimpotoanan’ny hamehana ara-pahasalamana ny « Komity Miaro ny Soa Iombonana » (KMSI), noho ny fitarainan’ny fokonolona momba ny tsy fanarahana ny rafitra misy eny anivon’ny kaominina sy ny fokontany. Mahatsapa ny komity fa mandeha ila ny zava-misy amin’izao fotoana izao, ka tsara ifampiresahana. Noho izany dia tonga nitondra ny fitarainan’ny vahoaka eny anivon’ny fokontany tao anivon’ny Antenimierandoholona izany komity izany tamin’ity herinandro ity.

Solontena avy amin’ireo boriboritany misy eto Antananarivo Renivohitra izy ireo, tonga nitondra ny hetahetan’ny vahoaka amin’ireo Loholon’i Madagasikara amin’ny maha solontena ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ity farany. Ny tanjon’ny komity dia ny mba hisian’ny tena fampandrosoana eny anivon’ny fokontany, ka amin’ny alalan’ny fampandraisana andraikitra ny fokonolona no ahafahana manatanteraka izany.

Nambaran’izy ireo, fa mihamafy ny fanilikilihana na mivantana na ankolaka mihàtra amin’ny vahoaka ankehitriny, ka mety hihafara amin’ny korontana sy ny ady an-trano izany raha mbola mitohy. Misy ny fanosihosena ny zo aman-kasin’ny fokonolona, potika ny fihavanana malagasy. Ny fokonolona no mahafantatra tsara ny zava-misy eny amin’ny fokontany tsirairay avy, ka ny fampandrosoana izany fokontany izany no tokony himasoan’ny mpitondra Fanjakana. Ny fananana hevitra tokana dia tsy mampisy ny fanjakana tan-dalàna sy tsara tantana.

Manolona izany dia mangataka izy ireo ny:
– hamerenana ny hasin’ny fokonolona amin’ny alalan’ny fanaovana fifidianana mivantana ny Filohan’ny fokontany. Ny fokontany, hoy hatrany izy ireo, no kitro ifaharan’ny fandriampahalemana sy ny sosialim-bahoaka, ary ny fokonolona no fototra iorenan’ny fanjakana tan-dalàna;
– Hamerenana ny hasin’ny fanaovana politika;
– Hisian’ny fitsinjarana isam-paritra ho fanajana ny fisaraham-pahefana.

Ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO teo ampandraisana fitenenana dia nilaza fa ilaina ny fifampihainoana, fiadian-kevitra sy ny fifampierana na tsy mitovy hevitra aza ary tokony hatao ao anatin’ny ara-dalàna izany. Adidin’ny mpanao politika hoy izy ny mijoro ary manankina ny tsy fanarahan-dalàna eto amin’ny firenena satria tsy misy ambonin’ny lalàna izany isika na dia iray aza.

Ny Filohan’ny vaomieran’ny lalàna, asam-panjakana ary ny lalàna sosialy, ny Loholon’i Madagasikara RAKOTOVAZAHA Olivier dia nanome toky, fa ny Antenimierandoholona dia hijery ny fomba handrafetana ireo hetaheta ireo ho lalàna ary vonona ny hifanampy sy hiara-hiasa amin’izany komity izany.

Teo ampamaranana ny fihaonana dia nambaran’ireo mpikambana ao amin’ny KMSI, fa hitarina hatrany amin’ny faritra ny fananganana ity Komity ity ary hatsangana ihany koa ny fivondronamben’ny Mpanolo-tsaina kaominaly manerana an’i Madagasikara, hiara-hiasa ho famerenana ny tany tan-dalàna sy ny demokrasia, ary ny fanjakana tsara tantana.

(Sary: Ireo avy amin’ny KMSI, tetsy amin’ny Lapa Maitso Anosikely)

http://www.gvalosoa.net/2020/09/14/fitondrana-rajoelina-manosihosy-ny-zo-aman-kasinny-fokonolona-hoy-ny-kmsi/

CSB II Ambohitrimanjaka – Hahazo trano vaovao fandraisana mpiteraka avy amin’ny Soleil Marmailles La Réunion

Aly

Hahazo trano vaovao fandraisana mpiteraka sy ireo mpanaraka azy ny toeram-pitsaboana CSB II eny amin’ny kaominina Ambohitrimanjaka, distrikan’Ambohidratrimo, faritra Analamanga. Napetraka tamin’ny fomba ofisialy afak’omaly ny vato fototry ny fanamboarana izany trano izany, izay mirefy 11 m x 3 m, hisy efitra 3 sy lakozia iray. Vola mitentina hatrany amin’ny 16 tapitrisa Ar mahery no hanatanterahana izao foto-drafitrasa ara-pahasalamana izao, fiaraha-miasan’ny kaominina Ambohitrimanjaka, sy ny fikambanana Soleil Marmailles atsy amin’ny Nosy La Réunion, tarihan’ny dokotera Sylvie sy Tiana Razafintsalama, izay zanak’Ambohitrimanjaka ihany koa.

Efa nisy trano fandraisana mpiteraka sy ny mpanaraka azy ihany teo aloha tao amin’ity toeram-pitsaboana ity, saika efa antitra ny foto-drafitrasa dia izao noravana izao ary hananganana vaovao. Kendrena ho vita ato anatin’ny 2 volana ny asa. Ny faharatsian’ny foto-drafitrasa teo aloha dia anisan’ny maha-vitsy ny mpiteraka ao amin’ity CSB II ity, ny hahazoana izao trano vaovao izao dia hampitombo ireo mpiteraka, hoy ny ben’ny tanàna Randriamanalintsoa Ihajason. Rehefa vita ny trano dia mbola hamatsy fitaovana izany ny fikambanana Soleil Marmailles La Réunion hoy ny solontenany eto Madagasikara, Zo Rarivoson.

(Sary) Fametrahana vato fototra teny amin’ny CSB II Ambohitrimanjaka ny alakamisy teo.

www.gvalosoa.net/2020/09/13/csb-ii-ambohitrimanjaka-hahazo-trano-vaovao-fandraisana-mpiteraka-avy...
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

INONA ÀRY NO IDIRANY ?

Maro ny olona sorena fa toa tsisy tsy idirany
Na ny seha-pampianarana na ny seha-pivavahana.
Lalan-kevitra efa diso, izay no mbola ifikirany,
Tena tapitra tsabahany mba hoentiny hidedahana.

Fandaminana fiangonana, (sady tsy azy no tsy hainy)
Dia toa ahitany teny izay mitory fitsabahana.
Moa ve misy ny tsy tiany, misy ve ny ankahalainy,
Sa manelingelina azy ireo mpitondra fivavahana?

Ireo mpitantana orinasa, hatramin’ny olon’ny fiangonana
Dia mandray ny fitsabahana ho toy ny tsy fifanajana.
“Inona àry no idirany”, hoy ny teny izay niombonana,
Samy hafa ny “tsy miankina” sy ny “an’ny fanjakana”.

Koa dia mahalasa saina raha hitohy ity fitsabahana.
Mbetika izy no “marary”, mbetika no “dokotera”.
Mety hatraiza re no fetran’ito atao hoe “fidedahana”,
Fa ny lalitra no tia mitsabatsabaka tsy miera!

DADAN’I ZINA (11-09-20)

www.gvalosoa.net/2020/09/12/inona-ary-no-idirany/
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

INONA ÀRY NO IDIRANY ?

Maro ny olona sorena fa toa tsisy tsy idirany
Na ny seha-pampianarana na ny seha-pivavahana.
Lalan-kevitra efa diso, izay no mbola ifikirany,
Tena tapitra tsabahany mba hoentiny hidedahana.

Fandaminana fiangonana, (sady tsy azy no tsy hainy)
Dia toa ahitany teny izay mitory fitsabahana.
Moa ve misy ny tsy tiany, misy ve ny ankahalainy,
Sa manelingelina azy ireo mpitondra fivavahana?

Ireo mpitantana orinasa, hatramin’ny olon’ny fiangonana
Dia mandray ny fitsabahana ho toy ny tsy fifanajana.
“Inona àry no idirany”, hoy ny teny izay niombonana,
Samy hafa ny “tsy miankina” sy ny “an’ny fanjakana”.

Koa dia mahalasa saina raha hitohy ity fitsabahana.
Mbetika izy no “marary”, mbetika no “dokotera”.
Mety hatraiza re no fetran’ito atao hoe “fidedahana”,
Fa ny lalitra no tia mitsabatsabaka tsy miera!

     DADAN’I ZINA (11-09-20)

http://www.gvalosoa.net/2020/09/12/inona-ary-no-idirany/

Transparency International – Kolikoly amin’ny fanaovana pasipaoro biômetrika eto Madagasikara

Ny Valosoa

Nisy ny fanehoan-kevitra manoloana ny tranga kolikoly ahiana, amin’ny fanomezana tsenambarom-panjakana eo amin’ny fanaovana pasipaoro biometrika malagasy ho an’ny orinasa SEMLEX. Ny 9 septambra teo, ny OCCRP : Organized Crime and Corruption Reporting Project, izay vondrona iraisam-pirenena manambatra mpanao gazety mpanatsikafona ary mpiara-miasa amin’ny Transparency International ao anatin’ny hetsika “Global Anti-Corruption Consortium” (GACC) dia namoaka lahatsoratra amin’ny teny anglisy mitondra ny lohateny hoe “Belgian Passport-Maker Paid Bribes to Win Madagascar Contract”(1), adika malalaka amin’ny hoe : “Orinasa belza mpanambotra pasipaoro, nanao kolikoly goavana ahazoana tsena eto Madagasikara”.

Amin’ny antsipiriany sy amin’ny fomba tena feno tanteraka no anehoan’ity lahatsoratra ity ny fomba nahazoan’ilay orinasa belza antsoina hoe SEMLEX ny fifanarahana ahazoana manamboatra ny pasipaoro biometrika ho an’ny Fanjakana Malagasy. Navaozina tamin’ny taona 2013 ity fifanarahana, ka niampy folo taona indray.

Raha ny ambaran’ity lahatsoratra ity hatrany, vola mitentina hatrany amin’ny 120 000€ – na 540 tapitrisa ariary – no heverina fa nomen’ny orinasa SEMLEX, ho an’ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Filaminam-bahoaka (2), tompon-toerana tamin’ny 2006, sady isan’ireo mpanao sonia an’ilay fifanarahana . Marihana fa tamin’ny alalan’ny fivoahan’ny fifampieresahana anatiny tao amin’ny SEMLEX no nahazoana izany raki-baovao izany.
Raha arak’io lahatsoratra io ihany, nanatona mpisehatra politika hafa ihany koa ny orinasa SEMLEX, isan’izany ny Ministry ny Raharahambahiny (3) tompon-toerana tamin’ny 2010 sy 2011, mba hahazoana fifanarahana manao asam-panjakana sy tombontsoa hafa ho takalon’ny fanohanana azy ara-politika.

Ireo tranga mitsikafona ireo dia manosika ny tompon’andraikitra handray ny andraikiny:
• Amin’ny Fahefana mahefa, indrindra ny BIANCO sy ny SAMIFIN, mba hanatanteraka fanadihadihana momba ny fahamarinan’ireo tranga mitsikafona voalaza ireo ;
• Amin’ny Fahefana Avo momba ny Lalampanorenana, mba hitsara araka ny fahefana omen’ny Lalampanorenana azy, sy ao anatin’ny tsy fitongilanana sy fahendrena tanteraka ireo tranga kolikoly mahatafiditra mpisehatra politika ireo;
• Amin’ny Ministeran’ny Filaminam-bahoaka, mba hanazava ny antony anomezana ilay fahafahana mamokatra pasipaoro biometrika ho an’ny orinasa SEMLEX, sy ny fepetram-panavaozana izany tamin’ny 2013. Marihana fa zon’ny olompirenena ny mahita ny votoatin’izany fifanarahana izany, ka tokony havoaka tsy misy hatak’andro.

Manolo-kevitra izy ireo ny mba hiverenan’ny manam-pahefana isan-tokony, na ny mpanatanteraka na ny mpanao lalàna, jerena ny antony mampitombina ny fiantsoana orinasa ivelany hanantanteraka asa fototra tokony ho ataon’ny Fanjakana, toy ny famokarana pasipaoro ho an’ny olompirenena Malagasy.

Tokony ho tanterahana araka izay haingana indrindra ihany koa, ny fitsirihana tsy mitanila momba ny fepetra fanaovana fifanarahana rehetra mahakasika ny antontan-taratasin’ olompirenena.

Ary farany, manoloana ny fiampiangana misesisesy mahatafiditra mpitondra ambony amin’ny raharaha kolikoly dia heverina ihany koa fa ilaina ny fanamafisana ny fanarahamaso sy ny fijerena akaiky ireo raharaha momba ny tsenambaro-panjakana.

Noho izany, hoy ny lahatsoratra, laharampahamehana ny fanamafisana ireo rafitra rehetra mpanara-maso ny volam-panjakana sy ny rafitra misehatra amin’ny ady amin’ny kolikoly, na amin’ny lafiny loharanonkarena izany na eo amin’ny fanatanterahan’andraikitra. Na oviana na oviana, ny fananana andrim-panjakana matanjaka sy mahaleotena miady amin’ny kolikoly no antoka hahafahana miady amin’ity fahalovana eto amin’ny firenena ity. Isan’ny manana andraikitra goavana indrindra amin’izany ny Fitsarana momba ny Ady amin’ny kolikoly (PAC), ka tokony ho tandrovana sy tohanana ary hamafisina izany.

Mifanohitra amin’izany koa, ny eritreritra rehetra mety hanaisotra ny fahaleovantenan’ny Fitsarana momba ny Ady amin’ny Kolikoly sy ny rafi-panjakana rehetra misehatra amin’ny ady amin’ny kolikoly dia loza mitatao ho an’ireo vondrona mahefa miady amin’ny kolikoly, rehefa hiatrika raharaha maloto toy ny lazain’ilay lahatsoratry ny OCCRP ity, indrindra fa misy mpitondra ambony tafiditra amin’ny raharaha toy izao.

(1) “Belgian Passport-Maker Paid Bribes to Win Madagascar Contract”, by Edward Maintikely and OCCRP, 9 September 2020

www.occrp.org/en/biometric-bribery-semlex/belgian-passport-maker-paid-bribes-to-win-madagascar-co...

(2) Lucien Victor Razakanirina

(3) Hyppolite Rarison Ramaroson

www.gvalosoa.net/2020/09/12/transparency-international-kolikoly-aminny-fanaovana-pasipaoro-biomet...
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

Transparency International – Kolikoly amin’ny fanaovana pasipaoro biômetrika eto Madagasikara

Ny Valosoa

Nisy ny fanehoan-kevitra manoloana ny tranga kolikoly ahiana, amin’ny fanomezana tsenambarom-panjakana eo amin’ny fanaovana pasipaoro biometrika malagasy ho an’ny orinasa SEMLEX. Ny 9 septambra teo, ny OCCRP : Organized Crime and Corruption Reporting Project, izay vondrona iraisam-pirenena manambatra mpanao gazety mpanatsikafona ary mpiara-miasa amin’ny Transparency International ao anatin’ny hetsika “Global Anti-Corruption Consortium” (GACC) dia namoaka lahatsoratra amin’ny teny anglisy mitondra ny lohateny hoe “Belgian Passport-Maker Paid Bribes to Win Madagascar Contract”(1), adika malalaka amin’ny hoe : “Orinasa belza mpanambotra pasipaoro, nanao kolikoly goavana ahazoana tsena eto Madagasikara”.

Amin’ny antsipiriany sy amin’ny fomba tena feno tanteraka no anehoan’ity lahatsoratra ity ny fomba nahazoan’ilay orinasa belza antsoina hoe SEMLEX ny fifanarahana ahazoana manamboatra ny pasipaoro biometrika ho an’ny Fanjakana Malagasy. Navaozina tamin’ny taona 2013 ity fifanarahana, ka niampy folo taona indray.

Raha ny ambaran’ity lahatsoratra ity hatrany, vola mitentina hatrany amin’ny 120 000€ – na 540 tapitrisa ariary – no heverina fa nomen’ny orinasa SEMLEX, ho an’ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Filaminam-bahoaka (2), tompon-toerana tamin’ny 2006, sady isan’ireo mpanao sonia an’ilay fifanarahana . Marihana fa tamin’ny alalan’ny fivoahan’ny fifampieresahana anatiny tao amin’ny SEMLEX no nahazoana izany raki-baovao izany.
Raha arak’io lahatsoratra io ihany, nanatona mpisehatra politika hafa ihany koa ny orinasa SEMLEX, isan’izany ny Ministry ny Raharahambahiny (3) tompon-toerana tamin’ny 2010 sy 2011, mba hahazoana fifanarahana manao asam-panjakana sy tombontsoa hafa ho takalon’ny fanohanana azy ara-politika.

Ireo tranga mitsikafona ireo dia manosika ny tompon’andraikitra handray ny andraikiny:
• Amin’ny Fahefana mahefa, indrindra ny BIANCO sy ny SAMIFIN, mba hanatanteraka fanadihadihana momba ny fahamarinan’ireo tranga mitsikafona voalaza ireo ;
• Amin’ny Fahefana Avo momba ny Lalampanorenana, mba hitsara araka ny fahefana omen’ny Lalampanorenana azy, sy ao anatin’ny tsy fitongilanana sy fahendrena tanteraka ireo tranga kolikoly mahatafiditra mpisehatra politika ireo;
• Amin’ny Ministeran’ny Filaminam-bahoaka, mba hanazava ny antony anomezana ilay fahafahana mamokatra pasipaoro biometrika ho an’ny orinasa SEMLEX, sy ny fepetram-panavaozana izany tamin’ny 2013. Marihana fa zon’ny olompirenena ny mahita ny votoatin’izany fifanarahana izany, ka tokony havoaka tsy misy hatak’andro.

Manolo-kevitra izy ireo ny mba hiverenan’ny manam-pahefana isan-tokony, na ny mpanatanteraka na ny mpanao lalàna, jerena ny antony mampitombina ny fiantsoana orinasa ivelany hanantanteraka asa fototra tokony ho ataon’ny Fanjakana, toy ny famokarana pasipaoro ho an’ny olompirenena Malagasy.

Tokony ho tanterahana araka izay haingana indrindra ihany koa, ny fitsirihana tsy mitanila momba ny fepetra fanaovana fifanarahana rehetra mahakasika ny antontan-taratasin’ olompirenena.

Ary farany, manoloana ny fiampiangana misesisesy mahatafiditra mpitondra ambony amin’ny raharaha kolikoly dia heverina ihany koa fa ilaina ny fanamafisana ny fanarahamaso sy ny fijerena akaiky ireo raharaha momba ny tsenambaro-panjakana.

Noho izany, hoy ny lahatsoratra, laharampahamehana ny fanamafisana ireo rafitra rehetra mpanara-maso ny volam-panjakana sy ny rafitra misehatra amin’ny ady amin’ny kolikoly, na amin’ny lafiny loharanonkarena izany na eo amin’ny fanatanterahan’andraikitra. Na oviana na oviana, ny fananana andrim-panjakana matanjaka sy mahaleotena miady amin’ny kolikoly no antoka hahafahana miady amin’ity fahalovana eto amin’ny firenena ity. Isan’ny manana andraikitra goavana indrindra amin’izany ny Fitsarana momba ny Ady amin’ny kolikoly (PAC), ka tokony ho tandrovana sy tohanana ary hamafisina izany.

Mifanohitra amin’izany koa, ny eritreritra rehetra mety hanaisotra ny fahaleovantenan’ny Fitsarana momba ny Ady amin’ny Kolikoly sy ny rafi-panjakana rehetra misehatra amin’ny ady amin’ny kolikoly dia loza mitatao ho an’ireo vondrona mahefa miady amin’ny kolikoly, rehefa hiatrika raharaha maloto toy ny lazain’ilay lahatsoratry ny OCCRP ity, indrindra fa misy mpitondra ambony tafiditra amin’ny raharaha toy izao.

(1) “Belgian Passport-Maker Paid Bribes to Win Madagascar Contract”, by Edward Maintikely and OCCRP, 9 September 2020

https://www.occrp.org/en/biometric-bribery-semlex/belgian-passport-maker-paid-bribes-to-win-madagascar-contract

(2) Lucien Victor Razakanirina

(3) Hyppolite Rarison Ramaroson

http://www.gvalosoa.net/2020/09/12/transparency-international-kolikoly-aminny-fanaovana-pasipaoro-biometrika-eto-madagasikara/Image attachment

Fanaraha-maso ireo sekoly tsy miankina – Ny lafiny fanabeazana no tokony ho voalohany

Radafy

Mandringa ny lafiny fanabeazana eto amin’ny firenena ary lasa an-tsirambina mihitsy aza. Efa zara raha misy rahateo ny fanabeazana olom-pirenena vanona na “civisme” any an-tsekoly maro amin’ny ankapobeny. Hany ka mikorosy ny fanajàna ny soatoavina eny anivom-piarahamonina, ary niha-mafy izany tato anatin’ny folo taona farany. Voka-dratsy, mazava loatra, no fiantraikany sy fisehon’izany.

Tompon’andraikitra iray lehibe amin’izany seho-piarahamonina izany ny sekoly. Teboka roa lehibe farafahakeliny ny antom-pisian’ny sekoly, dia ny fampianarana sy ny fanabeazana. Maro an’isa eto amin’ny firenena ireo sekoly tsy miankina raha miohatra amin’ny sekolim-panjakana. Tsy vitan’ny fanjakana rahateo ny manokatra sekoly tomombana sy mahasahana ny fampianarana eto amin’ny firenena. Nanomboka ny taona 90 no tena niroboroboany ary naniry toy ny anana ny fijoroany tamin’ny toerana maro samihafa. Izay rehetra nanana fahafahana nanorina dia nanao avokoa na dia tsy manana finiavana na antso ( vocation) amin’izany aza ny tenany, fa niantehitra fotsiny amin’ireo mpampianatra raisiny hampianatra ao aminy. Tsy atao hahagaga raha ahitana mpampianatra tsy mijanona miasa maharitra na miovaova hatrany ao amin’ireny sekoly ireny. Hita ho tsy voahaja intsony aza ny fepetra amin’ny elanelan’ny halavirana misy azy ireo na amin’ny trano na fivarotana samihafa. Mbola olana iray lehibe tsy voavahan’ny eny anivon’ny minisitera misahana ny fampianarana io.

Ny ankamaroan’ireo sekoly tsy miankina mijoro, indrindra taty aoriana, dia manome lanja ny vola, izay vao fampianarana. Ohatra amin’izany, tsy misy sekoly tsy miankina handray mpianatra amin’izao fotsiny na dia tsy mandoa saram-pisoratan’anarana sy tsy hahaloa saram-pianarana. Amin’izao fotoana izao, dia iaraha-mahita tsara ny fihetsik’izy ireo amin’ny tsy fanomezana ny bulletin ny mpianatra raha tsy voaloa avokoa ny saram-pianarana. Indraindray aza izany tonga mihitsy hatrany amin’ny tsy fanomezana ny taratasy fiantsoana na “convocation” ho an’ireo mpianatra hiatrika fanadinam-panjakana. Tsy hita taratra mihitsy ao anatin’izany ny maha-mpanabe azy ireo, ary misy aza tena lasa lavitra mihitsy amin’ny fihetsika na teny tsy maotina. Efa noresahana teto momba izany ny amin’ireo sekoly tsy miankina eny amin’iny vohitr’Itaosy na Cité Itaosy iny, izay mampitaraina ireo ray aman-dreny maro.

Mirazotra amin’izany, tsy izy rehetra, fa maro amin’ireo sekoly tsy miankina no tsy mifototra afa-tsy amin’ny fampianarana, fa hamaivanina ny lafiny fanabeazana. Lasa fitadiavam-bola sy harena fotsiny aza izany ho an’ny sasany. Miharihary ny fomba fihetsika sy ny fitondran-tenan’ny mpianatra amin’ireny sekoly ireny rehefa eny ivelan’ny sekoly na amin’ny fiaraha-monina misy azy. Nilaza hanao fidinana hanao fisafoana eny amin’ireo sekoly tsy miankina ny tompon’andraiki-panjakana, ka hanara-maso ny lafiny fitandroana sy fanajàna ireo fepetra ny ara-pahasalamana ao anatin’izao hamehana izao, ho fitsinjovana ny mpianatra. Tsy tokony izay ihany anefa no jerena fa mila hadihadiana lalina izy ireo eo amin’ny seha-panabeazana. Amin’izay no handraisana fepetra na tokony mbola hisokatra ilay sekoly na tsia, na fepetra hafa hentitra sy mahomby hoentina hanitsiana azy. Tsy tokony hielina indray mandeha monja koa dia tsy hisy intsony aman-taonany maro izany fanadihadiana izany, fa hatao matetika. Ny hoavin’ny firenena mihitsy mantsy no ataon’izy ireo an-tsirambina sy kitoatoa amin’izany fihetsika manamaivana ny lafiny fanabeazana izany. Ary izao iaraha-mahita izao ny vokany.

Raha te-hanana tanora vanona sy firenena vanona any aoriana, dia mila omen-danja ambony sy toerana mendrika azy io sehatra io.

www.gvalosoa.net/2020/09/12/fanaraha-maso-ireo-sekoly-tsy-miankina-ny-lafiny-fanabeazana-no-tokon...
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

Fanaraha-maso ireo sekoly tsy miankina – Ny lafiny fanabeazana no tokony ho voalohany

Radafy

Mandringa ny lafiny fanabeazana eto amin’ny firenena ary lasa an-tsirambina mihitsy aza. Efa zara raha misy rahateo ny fanabeazana olom-pirenena vanona na “civisme” any an-tsekoly maro amin’ny ankapobeny. Hany ka mikorosy ny fanajàna ny soatoavina eny anivom-piarahamonina, ary niha-mafy izany tato anatin’ny folo taona farany. Voka-dratsy, mazava loatra, no fiantraikany sy fisehon’izany.

Tompon’andraikitra iray lehibe amin’izany seho-piarahamonina izany ny sekoly. Teboka roa lehibe farafahakeliny ny antom-pisian’ny sekoly, dia ny fampianarana sy ny fanabeazana. Maro an’isa eto amin’ny firenena ireo sekoly tsy miankina raha miohatra amin’ny sekolim-panjakana. Tsy vitan’ny fanjakana rahateo ny manokatra sekoly tomombana sy mahasahana ny fampianarana eto amin’ny firenena. Nanomboka ny taona 90 no tena niroboroboany ary naniry toy ny anana ny fijoroany tamin’ny toerana maro samihafa. Izay rehetra nanana fahafahana nanorina dia nanao avokoa na dia tsy manana finiavana na antso ( vocation) amin’izany aza ny tenany, fa niantehitra fotsiny amin’ireo mpampianatra raisiny hampianatra ao aminy. Tsy atao hahagaga raha ahitana mpampianatra tsy mijanona miasa maharitra na miovaova hatrany ao amin’ireny sekoly ireny. Hita ho tsy voahaja intsony aza ny fepetra amin’ny elanelan’ny halavirana misy azy ireo na amin’ny trano na fivarotana samihafa. Mbola olana iray lehibe tsy voavahan’ny eny anivon’ny minisitera misahana ny fampianarana io.

Ny ankamaroan’ireo sekoly tsy miankina mijoro, indrindra taty aoriana, dia manome lanja ny vola, izay vao fampianarana. Ohatra amin’izany, tsy misy sekoly tsy miankina handray mpianatra amin’izao fotsiny na dia tsy mandoa saram-pisoratan’anarana sy tsy hahaloa saram-pianarana. Amin’izao fotoana izao, dia iaraha-mahita tsara ny fihetsik’izy ireo amin’ny tsy fanomezana ny bulletin ny mpianatra raha tsy voaloa avokoa ny saram-pianarana. Indraindray aza izany tonga mihitsy hatrany amin’ny tsy fanomezana ny taratasy fiantsoana na “convocation” ho an’ireo mpianatra hiatrika fanadinam-panjakana. Tsy hita taratra mihitsy ao anatin’izany ny maha-mpanabe azy ireo, ary misy aza tena lasa lavitra mihitsy amin’ny fihetsika na teny tsy maotina. Efa noresahana teto momba izany ny amin’ireo sekoly tsy miankina eny amin’iny vohitr’Itaosy na Cité Itaosy iny, izay mampitaraina ireo ray aman-dreny maro.

Mirazotra amin’izany, tsy izy rehetra, fa maro amin’ireo sekoly tsy miankina no tsy mifototra afa-tsy amin’ny fampianarana, fa hamaivanina ny lafiny fanabeazana. Lasa fitadiavam-bola sy harena fotsiny aza izany ho an’ny sasany. Miharihary ny fomba fihetsika sy ny fitondran-tenan’ny mpianatra amin’ireny sekoly ireny rehefa eny ivelan’ny sekoly na amin’ny fiaraha-monina misy azy. Nilaza hanao fidinana hanao fisafoana eny amin’ireo sekoly tsy miankina ny tompon’andraiki-panjakana, ka hanara-maso ny lafiny fitandroana sy fanajàna ireo fepetra ny ara-pahasalamana ao anatin’izao hamehana izao, ho fitsinjovana ny mpianatra. Tsy tokony izay ihany anefa no jerena fa mila hadihadiana lalina izy ireo eo amin’ny seha-panabeazana. Amin’izay no handraisana fepetra na tokony mbola hisokatra ilay sekoly na tsia, na fepetra hafa hentitra sy mahomby hoentina hanitsiana azy. Tsy tokony hielina indray mandeha monja koa dia tsy hisy intsony aman-taonany maro izany fanadihadiana izany, fa hatao matetika. Ny hoavin’ny firenena mihitsy mantsy no ataon’izy ireo an-tsirambina sy kitoatoa amin’izany fihetsika manamaivana ny lafiny fanabeazana izany. Ary izao iaraha-mahita izao ny vokany.

Raha te-hanana tanora vanona sy firenena vanona any aoriana, dia mila omen-danja ambony sy toerana mendrika azy io sehatra io.

http://www.gvalosoa.net/2020/09/12/fanaraha-maso-ireo-sekoly-tsy-miankina-ny-lafiny-fanabeazana-no-tokony-ho-voalohany/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 12 Septambra 2020.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 12 Septambra 2020.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net

Aleo zaraina mba ho fantatry ny rehetra izany hoe depioten’i Madagasikara mitondra ny lokon’ny filoha. Mirehareha fa misy mpiaro.⚠️📌Manaja mesié député

🔴Efa nentiko am-bavaka ihany ity publication ity mba tsy ho hitan'ireo fianakaviana, satria mety hanohitohina ny fihavananay.
🔴Saingy tsy manohitohina ny fiandrianam-pirenena.
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

Aleo zaraina mba ho fantatry ny rehetra izany hoe depioten’i Madagasikara mitondra ny lokon’ny filoha. Mirehareha fa misy mpiaro.

Comment on Facebook ⚠️📌Manaja ...

mampme ty izy ratsy otrany tarehany iany ko ny fanahiny

Zao mihitsy ilay antoko misy azy e! Tsy mahagaga

Hisy farany zao an!

Devoly

Ambany saina be le gasta , arakara_tarehy volonjavatra.

Zany n mpisolo Vava vahoaka

Olona misaina @vody toy ny sokina io

fa mba depute aiza io

Mpisolovavan'ny mpiteniteny foana angamba IZY e

Zany ka député mamimbahoka😂😂😂😂😂 satry rehefa izy no manao de mety fona ko

View more comments

Load more