12 Janoary – Taratasin’ny mpamaky

Fanehoan-kevitra ampitaina amin’ny gazety izao manaraka izao :

𝗛𝗜𝗥𝗘𝗦𝗔𝗞𝗔 𝗞𝗘𝗟𝗬 𝗔𝗛 𝗘𝗧𝗢 𝗙𝗔 𝗦𝗢𝗞𝗔𝗙𝗬 𝗧𝗦𝗔𝗥𝗔 𝗡𝗬 𝗦𝗔𝗜𝗡𝗔 –
𝗧𝘀𝘆 𝗧𝗜𝗠 𝗮𝗵o 𝘀𝗮𝗱𝘆 𝘁𝘀𝘆 𝗜𝗥𝗗
na misy Ravalo eo na tsisy Ravalo hilatsaka eo de Rajoelina tena nofy ratsy ho an’ny malagasy ny fisiany teo.
Sady tsy manana conscience mahita ireo olona tena mijaly fadiranovana, fa mikiry amin’ny lohany sy hevitra diso lalana sy tsy fahaizana no laharam-pahamehana ho an’ny vahoaka malagasy …
Tadidio fa Ravalomanana na ni-monopolisé ny fihariana rehetra aza izy dia no-monopolise-ny mba hahamora ny vidinjavatra…
Henoy tsara ah….
Zany hoe nataony ny collecte vary dia nidina be ny vidimbary.
Nataony ny fividianana ronono faobe dia nidina be ny fromazy sy yaourt a boire, dobera sns…
Nataony koa ny menaka dia zara raha nisy 700 ar ny litatra fa mora tanteraka mihintsy.
Nataony koa ny voankazo, nalainy dia lasa morabe ny jus boisson amin’ny boites sy ny tavoahangy….
𝙈𝙞𝙡𝙖 𝙢𝙞𝙨𝙤𝙠𝙖𝙩𝙧𝙖 𝙣𝙮 𝙛𝙞𝙟𝙚𝙧𝙮. 𝙈𝙗𝙤𝙡𝙖 𝙖𝙫𝙚𝙧𝙞𝙠𝙤 𝙞𝙝𝙖𝙣𝙮 𝙛𝙖 𝙯𝙖 𝙩𝙨𝙮 𝙏𝙄𝙈 :
Raha ni- monopolisé an’ireo fihariana ireo zany Ravalo dia tombontsoa nihoampampana hoan’ny vahoaka no nanaovany azy….
– Fa Rajoelina kosa dia diniho, fa tena tsy hitako mihintsy zay nilaivana azy sy nitondrany teo.
Sady tsy nisy asa lehibe vita (gros oeuvres) na mba rocade sy bypass fotsiny aza !
Fa ireo an’i Rajao no nolokolokoina sy nasiany tip top orange dia lazaina fa hoe nataony.
Nopotehany ireo sakafo Tiko mba niadanan’ny vahoaka teo aloha.
Ny asa vitany dia Epp- sy reparation-ana kianja baolina, zany no hoe fampandrosoana taminy…
Tafidina latsaky ny mahantra indrindra erantany mihitsy ny malagasy.
𝙕𝘼𝙊 𝙇AY 𝙃𝘼𝙍𝘼𝙏𝙎𝙄𝘼𝙉𝘿𝙊𝙃𝘼𝙉’𝙉𝙔 𝙏𝙂𝙑 𝘿𝙄𝘼𝘽𝙊𝙇𝙄𝙎é-𝙉𝘼 (𝙉𝘼𝙍𝘼𝙏𝙎𝙄𝘼𝙉𝘼) 𝙄𝙍𝙀𝙊 𝙕𝘼𝙑𝘼𝙏𝙍𝘼 𝙄𝙍𝙀𝙊 𝘿IA 𝙉𝙄𝙍𝘼𝙄𝙆𝙄𝙏𝙍𝘼 𝘼𝙉𝘼𝙏𝙄𝙉’𝙉𝙔 𝙇𝙊𝙃𝘼𝙉’𝙉𝙔 𝙈𝘼𝙇𝘼𝙂𝘼𝙎𝙔 SASANY 𝙏𝙊𝙆𝙊𝘼.
𝙨𝙤𝙠𝙖𝙛𝙮 𝙣𝙮 𝙨𝙖𝙞𝙣𝙖 : 𝗙𝗔 𝗡𝗬 𝗔𝗜𝗡’𝗡𝗬 𝗠𝗔𝗟𝗔𝗚𝗔𝗦𝗬 𝗠𝗜HI𝗧𝗦𝗬 𝗡𝗢 𝗟𝗔𝗟𝗔𝗢𝗩𝗜𝗡𝗔 𝗔𝗠𝗜N’I𝗭𝗔𝗢

Masina Maysa
Mpamaky gazety Ny Valosoa