31 Mey – Taratasin’ny mpamaky

Fanehoan-kevitra ampitaina amin’ny gazety Ny Valosoa Vaovao izao manaraka izao momba ny fiverenan’ny Az Radio sy ny MBS ary ny Radio Mada, miaraka mandefa ny fandaharana Miara-Manonja indray.

MANKASITRAKA MIARA-MANONJA MBS&AZ. ISAORANA BEVATA ANDRIAMANITRA RAY TSITOHA MAHAY MILALA RÀHA JIABY . EOA RINA RABE, FANIRY RAZAFY, ERIC RANDRIA, ZOKIBE ANDRIANJATO, ZANDRIBE GUY MAX, ZOKY GÔNA RANDRIA, TONTON MÔTA, ALELOIA SY NY HONORABLES DÉPUTÉS TIM JIABY MADAGASIKARA ARY NY VAHOAKA TOMPONTANY MALAGASY TSIVAKIVOLO. MAITIA I ANDRO E ! FALY AGNAY TENA FALY ! MERCI DADA A ! PRDT MARC RAVALOMANANA. _ HO LAVAVELO MIARA-MANONJA MBS&AZ. RAHA MBOLA MISY NY TSY RARINY BAROA.V SY MAMOAFADY ETO@ FIRENENA. ” NY LALANTSIKA DIA HOTOHIZANA, KA ILÀNA MAFY FIKIRIZANA, RAVALOMANANA NO MPITARIKA , HIFAMPATOKY KA HANOHY NY LALANA A ! – MANKASITRAKA ANAREO 2 MIARAMANONJA ! ANDAO ARY, SAHIA LASA’ ZAO @ZAY NTSIKAGNA. MAITIA N’ ANDRO HÉ ! MISAOTRA NY FIRAISANKINA. MISAOTRA NY FANAHY MASINA MPAMPIOMBONA +AMENA.

Lucile Ramasialisoa
Mpamaky gazety Ny Valosoa Vaovao