Kaominina Ampitatafika – Tokantrano miisa 100, hanombohana ny tetikasa fandraofam-pako

Franck Razakambelo

Anisan’ny Kaominina miisa 4 nandrombaka an’ilay fifaninanana “Micro projet” fandraofana fako, entina hanatsarana ny fanadiovana ny tanàna, ny Kaominina ambanivohitra Ampitatafika Antananarivo Atsimondrano. Tetik’asa iandreketan’ny “Ong Great”, tohanan’ny AFD sy ny vondrona Eropeanina, ka ny fanentanana ny mponina hitandro ny fahadiovana sy handrindra ny fako isan-tokatrano no atao amin’izany.

Nilaza Andriamatoa Rado Ramparaoelina Ben’ny tanànan’Ampitatafika, voafidy tamin’ny lisitry ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM), fa tokantrano miisa 100, no hisantarana ny tetikasa ary mampiasa an’ireo “Tricycle” ny Kaominina hitaterana ny fako. Hisy ihany koa ny fametrahana dabam-pako isan-tokantrano, mba hahafahana manamora ny fanangonana ny fako ary hisy ny fizarana “Equipement protection individuelle” ho an’ny mpiasa, ho fiarovana an’ireto farany amin’ny fanatanterahana ny asa. Nanambara Ramparaoelina Rado, fa amin’ny sarany mirary ny fifanarahan’ny fikambanana, izay misahana ny fandraofana fako ny tokantrano ary ny fiadidian’ny Kaominina Ampitatafika, no miantoka ny fampandehanana ny fitaovana sy ny fikojakojana, ny karaman’ny mpitatitra fako, ny solika, sns…

Nilaza ny Ben’ny tanàna, fa mitentina 40 tapitrisa Ar, no teti-bola entin’ny Kaominina hanodinana ny tetikasa ary miisa 15 ireo mpiasa raikitra miandrafitra ny fanangonana ny fako, miaraka amin’ny mpiasa tsy raikitra miisa 8. Ny fanadiovana ny tanàna no tanjon’ny Kaominina amin’izao fandraisana anjara amin’ny fandraofana ny fako izao.