8 C
Antananarivo
Tue 9 Aug 2022 02:18
Home Marc Ravalomanana

Marc Ravalomanana

LAHATSORATRA FARANY

TOETRANDRO ANDROANY

Antananarivo
few clouds
8 ° C
8 °
8 °
100 %
2.1kmh
20 %
Tue
20 °
Wed
15 °
Thu
18 °
Fri
18 °
Sat
15 °
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Tamin’izany, Rajoelina, zanak’i Rainilaiarivony, no niketrika hamono ny rainy, rehefa tsy nahomby tamin’ny fanalàna azy tamin’ny toerany. ... TohinyFintinina

10 ora lasa

Tamin’izany, Rajoelina, zanak’i Rainilaiarivony, no niketrika hamono ny rainy, rehefa tsy nahomby tamin’ny fanalàna azy tamin’ny toerany.

Fa taiza ‘nareo tamin’ny fotoana ambany dia ambany ny vidin-tsolika teo amin’ny iraisampirenena?

Aza mifanabadobado an! Rehefa tsy mahay mitantana dia tsory re e!

(Sary Tiatanindrazana)
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Fa taiza ‘nareo tamin’ny fotoana ambany dia ambany ny vidin-tsolika teo amin’ny iraisampirenena?

Aza mifanabadobado an! Rehefa tsy mahay mitantana dia tsory re e!

(Sary Tiatanindrazana)

"Roahy fa hariva" ity ry boaikely a!… Lamokany e!

(Sary Tiatanindrazana)
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Roahy fa hariva ity ry boaikely a!… Lamokany e!

(Sary Tiatanindrazana)

IREO MPANOHANA ANDRY BOBOKA

Ity ilay manamboninahitra voky vola ve no henoina,
Sa ‘lay solombava sampona tia miseho na dia tsy antsoina?
Ny an’ireo anie mazava f’efa tsisy andrasana aminy,
Fa dia ny fisolelahana, izay no ahitany maminy!

Izy ireo dia mahatsikaiky sady tena mampihomehy,
Fa tena sangany amin’ny “halako na ny bika na tarehy”!
Ka raha vao “fofona mpanohitra” no injay fa henonkenony,
Dia toa toy ny akoho fantaka no fisehony sy fanenony!

Tonga fofona avy hatrany ry vazimba be kabary,
Raha vao ‘njay voakitikitika ity ilay hoe volomboasary,
Ary io fa miboredika sy mipitipiti-drora.
(Moa mba saininy va re ireo olo-maro manakora!)

Ilay “saika maty an-drano indray” dia toa mirifatra tsy tana,
Ka dia lasa kilalaon’ireo mpanongam-panjakana.
Aminy izay “mihetsiketsika” dia lazainy fa “mpanongana”.
Be galona ny toa azy sa dia tena “sary vongana”?

…Mba hevero izay hatao dia mba amboary koa ny toetra,
F’aza faly hihosinkosina amin’ny maimbo sy voretra.
Ny efa lo dia ‘ndeha ialao, aza andaniana ranomanitra,
Raha mihevitra ny tena ho mahay na koa maranitra!

DADAN’i RIANA (04-08-22)

www.gvalosoa.net/2022/08/06/ireo-mpanohana-andry-boboka/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

IREO MPANOHANA ANDRY BOBOKA

Ity ilay manamboninahitra voky vola ve no henoina,
Sa ‘lay solombava sampona tia miseho na dia tsy antsoina?
Ny an’ireo anie mazava f’efa tsisy andrasana aminy,
Fa dia ny fisolelahana, izay no ahitany maminy!

Izy ireo dia mahatsikaiky sady tena mampihomehy,
Fa tena sangany amin’ny “halako na ny bika na tarehy”!
Ka raha vao “fofona mpanohitra” no injay fa henonkenony,
Dia toa toy ny akoho fantaka no fisehony sy fanenony!

Tonga fofona avy hatrany ry vazimba be kabary,
Raha vao ‘njay voakitikitika ity ilay hoe volomboasary,
Ary io fa miboredika sy mipitipiti-drora.
(Moa mba saininy va re ireo olo-maro manakora!)

Ilay “saika maty an-drano indray” dia toa mirifatra tsy tana,
Ka dia lasa kilalaon’ireo mpanongam-panjakana.
Aminy izay “mihetsiketsika” dia lazainy fa “mpanongana”.
Be galona ny toa azy sa dia tena “sary vongana”?

…Mba hevero izay hatao dia mba amboary koa ny toetra,
F’aza faly hihosinkosina amin’ny maimbo sy voretra.
Ny efa lo dia ‘ndeha ialao, aza andaniana ranomanitra,
Raha mihevitra ny tena ho mahay na koa maranitra!

      DADAN’i RIANA (04-08-22)

http://www.gvalosoa.net/2022/08/06/ireo-mpanohana-andry-boboka/

Comment on Facebook IREO MPANOHANA ANDRY...

Tokony tsy novonjen'ny ponina izy tagny anatirano satria manampy mamono vahoaka, nefa ny olo efa Teo ambavahaona ny fahafatesana dia tokony hotonga saina, ny azy grade be fahatany fa tsy misy ilana azy

Ianao no hiady tompo o fa. Izahahy hangina. Hasehohy Ny herinao

Mpivarotena manarapenitra!

I général gelé ve io e?

Antalaha – Sekoly mbola tsara noravaina hanaovana manara-penitra hono

Stefa

Gaga sy talanjona ary malahelo ny mponina any Antalaha faritra Sava amin’izao fotoana, noho ny hafitsoky ny fitondrana Rajoelina. Trano sekoly miisa 3 mbola tsara azo ampiasaina any an-toerana no noravana fa hoe hanaovana sekoly manara-penitra hono. Ny EPP Ambatomitraka Antalaha io voalaza fa hanaovana sekoly manara-penitra io.

Tao Antalaha rehefa tsy nahita toerana amoron-dalana ny tompon’andraikitra any an-toerana dia narodana ny bâtiment vita tamin’ny andron’ny CRESED, izay mbola azo ampiasaina tsara, satria natao, mba ho hitan’ olona mandeha Sambava amoron-dalana.

Maro no naneho hevitra momba ity raharaha ity, maninona tsy natao amin’ny toeran-kafa. Matahotra ny maro sao ho toy ny Gymnase couvert; terrain manarapenitra, izay nahena ary tsy vita tsara fa norakofana tapis fotsiny. Ny Oniversite izay mbola tsy vita fa efa lokoina orange, babangoana eo, ka izany no ahiahy mipetraka any Antalaha amin’izao fotoana.

www.gvalosoa.net/2022/08/06/antalaha-sekoly-mbola-tsara-noravaina-hanaovana-manara-penitra-hono/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Antalaha – Sekoly mbola tsara noravaina hanaovana manara-penitra hono

Stefa

Gaga sy talanjona ary malahelo ny mponina any Antalaha faritra Sava amin’izao fotoana, noho ny hafitsoky ny fitondrana Rajoelina. Trano sekoly miisa 3 mbola tsara azo ampiasaina any an-toerana no noravana fa hoe hanaovana sekoly manara-penitra hono. Ny EPP Ambatomitraka Antalaha io voalaza fa hanaovana sekoly manara-penitra io.

Tao Antalaha rehefa tsy nahita toerana amoron-dalana ny tompon’andraikitra any an-toerana dia narodana ny bâtiment vita tamin’ny andron’ny CRESED, izay mbola azo ampiasaina tsara, satria natao, mba ho hitan’ olona mandeha Sambava amoron-dalana.

Maro no naneho hevitra momba ity raharaha ity, maninona tsy natao amin’ny toeran-kafa. Matahotra ny maro sao ho toy ny Gymnase couvert; terrain manarapenitra, izay nahena ary tsy vita tsara fa norakofana tapis fotsiny. Ny Oniversite izay mbola tsy vita fa efa lokoina orange, babangoana eo, ka izany no ahiahy mipetraka any Antalaha amin’izao fotoana.

http://www.gvalosoa.net/2022/08/06/antalaha-sekoly-mbola-tsara-noravaina-hanaovana-manara-penitra-hono/

FITAMPOHA 2022 – Tsy tonga any Belo Tsiribihina ny kabeson’ny Ampanjaka Toera

Rajepa

Niantomboka ny alakamisy faha 04 aogositra 2022 teo ny Fitampoha 2022, ka ny fikarakarana ny Zomba; nananganana ny takitaky, izay toerana natao fangatahan-tsodrano hamonoana ny omby mazava loha, no nanombohana ny hetsika ary nitohy tamin’ny tsimandrimandry, izay nahitana hetsika maro toy ny moraingy sy ny antsa Sakalava nitohy mandra-maraina.

Ny marainan’ny zoma no nentina nihazo ny tora-pasika ireo taolam-balon’ny Ampajaka sy ireo fitaovana izay tao anaty Zomba, ka nitohy teny ny fanaovaka hetsika ara-kolontsaina Sakalava. Ny lanonana rehetra dia teo ambany fiahian’ny Ampanjaka Kamamy Magloire, izay Mpanjakan’i Menabe ankehitriny.

Ny Fitampoha dia fomba fanajana sy fomba fahatsiarovana ny Mpanjaka, izay efa nodimandry ary entina ihany koa angataham-pitahina, satria ho an’ny foko Sakalava dia raisin’izy ireo ho toy ny olo-masina ireo Mpanjaka efa niamboho. Natao koa ny Fitampoha, mba hivorian’ny Sakalava manerana ny lafivalon’ny Nosy. Raha ny Fitampoha moa dia efa fomba fanao taloha isan-taona no nanaovana azy, saingy noho ny fanjanahantany satria hitan’ny vazaha fa isaky ny avy manao Fitampoha dia miha-matanjaka ny foko Sakalava, ka nanomboka ny taona 1948 dia lasa isaky ny folo taona ny fanaovana ny Fitampoha, fa nanomboka ny taona 1988 dia natao in-droa isaky ny folo taona, ka indrainday enin-taona indraindray efatra taona, satria tsy azo atao amin’ny taona isa tsy ankasa ny Fitampoha.

Vory maro ny vahoakan’i Belo sur Tsiribihina, izay notronin’ireo solontenam-panajakana ato Menabe, notariahan’ny Prefet an’i Morondava sy ny governoran’ny faritra Menabe, sy ireo solontenan’ny Ampanjaka manerana ny Nosy.

Raha ny zavatra nisy dia nirian’ny vahoakan’ny Sakalava ny hiverenan’ny Kabeson’ny Ampanjaka TOERA tamin’ny Fitampoha ity, saingy indrisy fa tsy tratra izany noho ny antony tsy fantatra. Mazava loatra raha tsiahivina ny tantara dia tamin’ny fotoana nanjakan’ny Mpanjaka Toera tamin’ny vanim-potoana nidiran’ny vazaha nanjanaka an’i Madagasikara dia niditra tao Menabe ireo mpanjanaka ary nanafika tao, ka resy ny fanjakana sakalava ary nasaina nanao Sonia taratasy fifanekena manaiky ny fahareseny sy atao babo ny Mpanjaka Toera, saingy naleony notapahin-doha toy izay nanaiky babo, ka dia notapahin’ireo vazaha ny lohany ary nentiny tany ampitan-dranomasina any amin’izy ireo natao porofo, fa babon’izy ireo ny Sakalavan’i Menabe ary mbola any hatramin’izao, izay nokasaina ho azo ary nampidirina tao amin’ny Zomba tamin’ity Fitampoha ity, saingy mbola misy dingana tsy vitan’ny fanjakana ka tsy nahatratrana izany. Koa ahian’ny maro ny hanaovan’ny fanjakana fitaovana politika ity kabeson’ny Ampanjaka Toera ity, ka hiandrasany amin’ny 2023 vao halaina ity Kabeson’ny Ampanjaka ity. Na izany na tsy izany, tsy fahombiazan’ny ministeran’ny kolontsaina tarihan’ny ministra Lalatiana Andriantongarivo indray, izao mbola tsy fahatongavan’ny kabeson’ny Ampanjaka Toera an-tanindrazana izao.

www.gvalosoa.net/2022/08/06/fitampoha-2022-tsy-tonga-any-belo-tsiribihina-ny-kabesonny-ampanjaka-...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

FITAMPOHA 2022 – Tsy tonga any Belo Tsiribihina ny kabeson’ny Ampanjaka Toera

Rajepa

Niantomboka ny alakamisy faha 04 aogositra 2022 teo ny Fitampoha 2022, ka ny fikarakarana ny Zomba; nananganana ny takitaky, izay toerana natao fangatahan-tsodrano hamonoana ny omby mazava loha, no nanombohana ny hetsika ary nitohy tamin’ny tsimandrimandry, izay nahitana hetsika maro toy ny moraingy sy ny antsa Sakalava nitohy mandra-maraina.

Ny marainan’ny zoma no nentina nihazo ny tora-pasika ireo taolam-balon’ny Ampajaka sy ireo fitaovana izay tao anaty Zomba, ka nitohy teny ny fanaovaka hetsika ara-kolontsaina Sakalava. Ny lanonana rehetra dia teo ambany fiahian’ny Ampanjaka Kamamy Magloire, izay Mpanjakan’i Menabe ankehitriny.

Ny Fitampoha dia fomba fanajana sy fomba fahatsiarovana ny Mpanjaka, izay efa nodimandry ary entina ihany koa angataham-pitahina, satria ho an’ny foko Sakalava dia raisin’izy ireo ho toy ny olo-masina ireo Mpanjaka efa niamboho. Natao koa ny Fitampoha, mba hivorian’ny Sakalava manerana ny lafivalon’ny Nosy. Raha ny Fitampoha moa dia efa fomba fanao taloha isan-taona no nanaovana azy, saingy noho ny fanjanahantany satria hitan’ny vazaha fa isaky ny avy manao Fitampoha dia miha-matanjaka ny foko Sakalava, ka nanomboka ny taona 1948 dia lasa isaky ny folo taona ny fanaovana ny Fitampoha, fa nanomboka ny taona 1988 dia natao in-droa isaky ny folo taona, ka indrainday enin-taona indraindray efatra taona, satria tsy azo atao amin’ny taona isa tsy ankasa ny Fitampoha.

Vory maro ny vahoakan’i Belo sur Tsiribihina, izay notronin’ireo solontenam-panajakana ato Menabe, notariahan’ny Prefet an’i Morondava sy ny governoran’ny faritra Menabe, sy ireo solontenan’ny Ampanjaka manerana ny Nosy.

Raha ny zavatra nisy dia nirian’ny vahoakan’ny Sakalava ny hiverenan’ny Kabeson’ny Ampanjaka TOERA tamin’ny Fitampoha ity, saingy indrisy fa tsy tratra izany noho ny antony tsy fantatra. Mazava loatra raha tsiahivina ny tantara dia tamin’ny fotoana nanjakan’ny Mpanjaka Toera tamin’ny vanim-potoana nidiran’ny vazaha nanjanaka an’i Madagasikara dia niditra tao Menabe ireo mpanjanaka ary nanafika tao, ka resy ny fanjakana sakalava ary nasaina nanao Sonia taratasy fifanekena manaiky ny fahareseny sy atao babo ny Mpanjaka Toera, saingy naleony notapahin-doha toy izay nanaiky babo, ka dia notapahin’ireo vazaha ny lohany ary nentiny tany ampitan-dranomasina any amin’izy ireo natao porofo, fa babon’izy ireo ny Sakalavan’i Menabe ary mbola any hatramin’izao, izay nokasaina ho azo ary nampidirina tao amin’ny Zomba tamin’ity Fitampoha ity, saingy mbola misy dingana tsy vitan’ny fanjakana ka tsy nahatratrana izany. Koa ahian’ny maro ny hanaovan’ny fanjakana fitaovana politika ity kabeson’ny Ampanjaka Toera ity, ka hiandrasany amin’ny 2023 vao halaina ity Kabeson’ny Ampanjaka ity. Na izany na tsy izany, tsy fahombiazan’ny ministeran’ny kolontsaina tarihan’ny ministra Lalatiana Andriantongarivo indray, izao mbola tsy fahatongavan’ny kabeson’ny Ampanjaka Toera an-tanindrazana izao.

http://www.gvalosoa.net/2022/08/06/fitampoha-2022-tsy-tonga-any-belo-tsiribihina-ny-kabesonny-ampanjaka-toera/

Julien Andriamorasata – Hanatsarana fifidianana ny fikaonandoham-pirenena fa tsy fitadiavan-tseza

Isambilo

Naneho ny heviny mahakasika ny raharaham-pirenena amin’izao fotoana ny mpikambana ao amin’ny Birao politikan’ny antoko TIM, sady ao amin’ny rodoben’ny mpanohitra RMDM, Julien Andriamorasata. Nambarany fa hanatsarana ny fitantanana ny resaka fifidianana no hanaovana ny fikaonandoham-pirenena, fa tsy fitadiavan-tseza velively. Diso ny fivoizana fa hatao fitadiavan-tseza no anton’ny hanaovana ny fikaonandoha nasiônaly, hoy ity mpanao politika ity. ”Ny fitantanana tsy mandeha eto amin’ny firenena, ny lalàna mifehy ny fifidianana, mila jerena miaraka izany, raharaham-pirenena no jerena. Mila mahafantatra ny mpitondra hoe inona no dikan’ny fikaonandoham-pirenena raha tsy hainy, fa tsy misy resaka fitadiavan-tseza velively. Ianareo mpitondra aza no tokony hanao an’io, fa aleo hataon’ny mpanohitra rehefa tsy mazoto ianareo, na tsy hihetsika koa aza ny FFKM dia aleo handeha io.”

Momba ity resaka fikaonandoham-pirenena ity, efa nilaza ihany koa ny filohan’ny CFM, Maka Alphonse fa ilaina ny mifampiresaka eto amin’ny firenena, indrindra ny mahakasika resaka fifidianana, satria misy tsy nety amin’io fitantanana ny fifidianana io eto amintsika. Mila mihaino ny mpitondra hoy izy. Ny Dinika Iombonana ny herinandro lasa teo dia nanambara fa amin’ny tapaky ny volana septambra any no tokony hanatanterahana ity dinika nasiônaly ity, ka ho hita eo ny tohiny, satria tsy azo ekena ingtsony izany fifidianana misy hosoka izany eto amintsika, ka mpitondra tsy voafidim-bahoaka no mitondra dia avy eo mampijaly ny vahoaka izay tena tompon’ny fahefana.

www.gvalosoa.net/2022/08/06/julien-andriamorasata-hanatsarana-fifidianana-ny-fikaonandoham-pirene...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Julien Andriamorasata – Hanatsarana fifidianana ny fikaonandoham-pirenena fa tsy fitadiavan-tseza

Isambilo

Naneho ny heviny mahakasika ny raharaham-pirenena amin’izao fotoana ny mpikambana ao amin’ny Birao politikan’ny antoko TIM, sady ao amin’ny rodoben’ny mpanohitra RMDM, Julien Andriamorasata. Nambarany fa hanatsarana ny fitantanana ny resaka fifidianana no hanaovana ny fikaonandoham-pirenena, fa tsy fitadiavan-tseza velively. Diso ny fivoizana fa hatao fitadiavan-tseza no anton’ny hanaovana ny fikaonandoha nasiônaly, hoy ity mpanao politika ity. ”Ny fitantanana tsy mandeha eto amin’ny firenena, ny lalàna mifehy ny fifidianana, mila jerena miaraka izany, raharaham-pirenena no jerena. Mila mahafantatra ny mpitondra hoe inona no dikan’ny fikaonandoham-pirenena raha tsy hainy, fa tsy misy resaka fitadiavan-tseza velively. Ianareo mpitondra aza no tokony hanao an’io, fa aleo hataon’ny mpanohitra rehefa tsy mazoto ianareo, na tsy hihetsika koa aza ny FFKM dia aleo handeha io.”

Momba ity resaka fikaonandoham-pirenena ity, efa nilaza ihany koa ny filohan’ny CFM, Maka Alphonse fa ilaina ny mifampiresaka eto amin’ny firenena, indrindra ny mahakasika resaka fifidianana, satria misy tsy nety amin’io fitantanana ny fifidianana io eto amintsika. Mila mihaino ny mpitondra hoy izy. Ny Dinika Iombonana ny herinandro lasa teo dia nanambara fa amin’ny tapaky ny volana septambra any no tokony hanatanterahana ity dinika nasiônaly ity, ka ho hita eo ny tohiny, satria tsy azo ekena ingtsony izany fifidianana misy hosoka izany eto amintsika, ka mpitondra tsy voafidim-bahoaka no mitondra dia avy eo mampijaly ny vahoaka izay tena tompon’ny fahefana.

http://www.gvalosoa.net/2022/08/06/julien-andriamorasata-hanatsarana-fifidianana-ny-fikaonandoham-pirenena-fa-tsy-fitadiavan-tseza/

Analamahitsy – Nanondrana indray ny depiote Naivo Raholdina

Niaina

Nanondrana indray ny depiote Naivo Raholdina, mahakasika ny raharaha fokontany Analamahitsy, ao amin’ny Boriboritany faha-5 eto Antananarivo Renivohitra. Efa mampiaiky ny maro mihitsy ny hafokana sy ny fanamparam-pahefana ataon’ity solombavambahoaka mpiara-dia amin’ny fitondrana ity.

Mahakasika ny raharaha fokontany Analamahitsy, nanao taratasy fitarainana Andriamatoa RANDRIANANTOANINA Ny Andrianina, sefo fokontany Analamahitsy, noho ny zava-nitranga taminy ny alarobia 2 aogositra 2022 lasa teo. Nambarany fa:

”nampanantsoiny teny amin’ny biraony teny Ambondrona ny tenako tamin’ny 3ora sy sasany hariva. Vao tonga ny tenako dia nalain’ilay “assistante” daholo ny finday rehetra taty amiko. Efa nisy olona vory lanona tao, ary tao ny lefitrako, izay nampiakariny ho sefo fokontany ho eo amin’ny toerako. Ny komitim-pokontany izay notendreny ho lefitry ny sefom-pokontany. Ny mpitam-bola sy mpitan-tsoratra, ny sefo fokontany Nanisana sady filoha lefitry ny 27 fokontany, boriborintany faha-5, niaraka tamin’ireo “assistants paelementaires”. Izaho anefa tamin’io tsy salama. Tonga dia nambaran’Andriamatoa Solombavambahoaka Naivo Raholdina, fa tsy sefo fokontany intsony aho, ary nasehony ny taratasy “abrogation” ny nanendrena ahy. Izaho moa tsy nanisy olana.

Nasainy nody ny lefitro sy ilay komity, fa izaho nasainy niandry, ilay mpitan-tsoratra nasainy nankao ambadika ary naheno ny resaka rehetra. Nangataka fanazavana aho saingy ompa sy fandrahonana avy hatrany no azoko, ary niafara hatramin’ny fikasihan-tanana, avy eo namoaka antsy tao anaty tiroir izy, ka nataony teo amin’ny tendako. Tsy afa-po anefa izy fa nalainy ny basy, ka nambanany teo amin’ny lohako sady niteny izy hoe: “DEPUTE DE MADAGASCAR NY TENAKO, TSY AZO GADRAINA SY TSY AZONAO ATAO N’INON’INONA, NA DIA TIFIRIKO VONOIKO ETO AZA IANAO, DIA MANANA NY IMMUNITÉ-KO SY NY MAHA IZY AHY IZAHO. RAJOELINA IHANY NO ATAHORAKO FA ANKOATR’IZAY, JE M’EN FOUS. Haparitako eto ny atidohanao fa ataovy tsara, izahay koa efa manana dossier maro momba anao, fa afaka gadraiko sy potehiko ny hoavinao raha izay no tadiavinao”. Izaho tsy namaly, naheno sy nanatri-maso ny assistante sy ny mpitantsoratra ary sefo fokontany Nanisana, fa ireo tsy hijoro vavolombelona. Nosavainy ny telephone-ko ary nosavainy daholo ny sary sy video an’ny « vie privée »-ko ary ny documents rehetra any ary lasany any ny findaiko 1. Nomeny baiko daholo, ireo olona teo ireo sy ny TGV ao amin’ny boriborintany faha-5 mba hi-bloquer ahy ao amin’ny Facebook, fa hoe hoesoriny izay tratra mbola miresaka amiko.

Mangataka aho ny hamerenana ny findaiko, ary nataoko, ity taratasy ity mba tsy hisian’ny arakaraka, hoy ity sefo fokontany niharan’ny tsindry hazolenan-dRaholdina ity. Milaza izy fa tsy tompon’andraikitra amin’izay hataony na zavatra havoakany, indrindra amin’ny facebook na ny dossier mivoaka avy ao. Tena mila handraisana fanapahan-kevitra izao zavatra tsy rariny ataon’ny depioten’ny IRD Boriboritany faha-5 izao, aoka tsy hisy ny mizana tsindrin’ila amin’ny fampiharana lalàna, na manana zo tsy azo enjehana azy ny depiote, tokony hojerena izao fitarainana izao, fa mety ho lasa fomba fanaon’ity depiote tsy maty manota, manaotao foana ity.”

www.gvalosoa.net/2022/08/06/analamahitsy-nanondrana-indray-ny-depiote-naivo-raholdina/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Analamahitsy – Nanondrana indray ny depiote Naivo Raholdina

Niaina

Nanondrana indray ny depiote Naivo Raholdina, mahakasika ny raharaha fokontany Analamahitsy, ao amin’ny Boriboritany faha-5 eto Antananarivo Renivohitra. Efa mampiaiky ny maro mihitsy ny hafokana sy ny fanamparam-pahefana ataon’ity solombavambahoaka mpiara-dia amin’ny fitondrana ity.

Mahakasika ny raharaha fokontany Analamahitsy, nanao taratasy fitarainana Andriamatoa RANDRIANANTOANINA Ny Andrianina, sefo fokontany Analamahitsy, noho ny zava-nitranga taminy ny alarobia 2 aogositra 2022 lasa teo. Nambarany fa:

”nampanantsoiny teny amin’ny biraony teny Ambondrona ny tenako tamin’ny 3ora sy sasany hariva. Vao tonga ny tenako dia nalain’ilay “assistante” daholo ny finday rehetra taty amiko. Efa nisy olona vory lanona tao, ary tao ny lefitrako, izay nampiakariny ho sefo fokontany ho eo amin’ny toerako. Ny komitim-pokontany izay notendreny ho lefitry ny sefom-pokontany. Ny mpitam-bola sy mpitan-tsoratra, ny sefo fokontany Nanisana sady filoha lefitry ny 27 fokontany, boriborintany faha-5, niaraka tamin’ireo “assistants paelementaires”. Izaho anefa tamin’io tsy salama. Tonga dia nambaran’Andriamatoa Solombavambahoaka Naivo Raholdina, fa tsy sefo fokontany intsony aho, ary nasehony ny taratasy “abrogation” ny nanendrena ahy. Izaho moa tsy nanisy olana.

Nasainy nody ny lefitro sy ilay komity, fa izaho nasainy niandry, ilay mpitan-tsoratra nasainy nankao ambadika ary naheno ny resaka rehetra. Nangataka fanazavana aho saingy ompa sy fandrahonana avy hatrany no azoko, ary niafara hatramin’ny fikasihan-tanana, avy eo namoaka antsy tao anaty tiroir izy, ka nataony teo amin’ny tendako. Tsy afa-po anefa izy fa nalainy ny basy, ka nambanany teo amin’ny lohako sady niteny izy hoe: “DEPUTE DE MADAGASCAR NY TENAKO, TSY AZO GADRAINA SY TSY AZONAO ATAO N’INON’INONA, NA DIA TIFIRIKO VONOIKO ETO AZA IANAO, DIA MANANA NY IMMUNITÉ-KO SY NY MAHA IZY AHY IZAHO. RAJOELINA IHANY NO ATAHORAKO FA ANKOATR’IZAY, JE M’EN FOUS. Haparitako eto ny atidohanao fa ataovy tsara, izahay koa efa manana dossier maro momba anao, fa afaka gadraiko sy potehiko ny hoavinao raha izay no tadiavinao”. Izaho tsy namaly, naheno sy nanatri-maso ny assistante sy ny mpitantsoratra ary sefo fokontany Nanisana, fa ireo tsy hijoro vavolombelona. Nosavainy ny telephone-ko ary nosavainy daholo ny sary sy video an’ny « vie privée »-ko ary ny documents rehetra any ary lasany any ny findaiko 1. Nomeny baiko daholo, ireo olona teo ireo sy ny TGV ao amin’ny boriborintany faha-5 mba hi-bloquer ahy ao amin’ny Facebook, fa hoe hoesoriny izay tratra mbola miresaka amiko.

Mangataka aho ny hamerenana ny findaiko, ary nataoko, ity taratasy ity mba tsy hisian’ny arakaraka, hoy ity sefo fokontany niharan’ny tsindry hazolenan-dRaholdina ity. Milaza izy fa tsy tompon’andraikitra amin’izay hataony na zavatra havoakany, indrindra amin’ny facebook na ny dossier mivoaka avy ao. Tena mila handraisana fanapahan-kevitra izao zavatra tsy rariny ataon’ny depioten’ny IRD Boriboritany faha-5 izao, aoka tsy hisy ny mizana tsindrin’ila amin’ny fampiharana lalàna, na manana zo tsy azo enjehana azy ny depiote, tokony hojerena izao fitarainana izao, fa mety ho lasa fomba fanaon’ity depiote tsy maty manota, manaotao foana ity.”

http://www.gvalosoa.net/2022/08/06/analamahitsy-nanondrana-indray-ny-depiote-naivo-raholdina/

EDITO 6 Aogositra – Sahirana tanteraka ny vahoaka noho ny tsy fahaiza-mitantan’ny mpitondra

Helisoa

Sahirana tanteraka ny vahoaka Malagasy noho ny tsy fahaiza-mitantana ataon’ny mpitondra tarihan’ny filoha Rajoelina. Tapaka lava tsy misy fiafaràny ny jiro sy rano; nefa tsy misy vahaolana na efa nodradradradraina nandritra ny fampielezan-kevitra aza, fa ahena ny vidin’ny jiro, ampitomboina ny tanjaka omen’ny JIRAMA ny mpanjifa, izay fampanantena poakaty sisa. Miakatra ny vidin’ ny gazoil sy ny lasantsy, ary toerana maro no milahatra raha misy, ny tombin-dasantsy moa dia maro no tsy misy.

Miteraka fikorontanana ho an’ny mpanjfa izany. Efa misy ny mameno bidon ahafahana mivarotra lafo ny gasoil. Tsy misy anefa ny vahaolana, lazaina fa ampy ny solika ampiasaina ary efa ho avy ny nafarana manaraka, nefa tsy arak’izany ny zavamisy. Ny fiakaran’ny vidim-piainana vokatry ny fiakaran’ny solika dia efa tsy tenenina intsony, fa tsy takatry ny fahefa-mividin’ny Malagasy intsony. Ny karama zara raha niakatra tsy mahasehaka ny fandaniana vokatr’izany. Mananontanona ankehitriny ny fidiran’ny mpianatra. Maro ny zaza Malagasy raha ny zavamisy iainan’ny tokantrano Malagasy no tsy hiditra an-tsekoly. Tsy mba misy ny fanampiana entin’ny fanjakàna hanamaivanana ny fahasahiran’ny ray aman-dreny fa dia vola be no aloa eny amin’ny sekolim-panjakàna, izay hianaran’ny ankizy somary sahirana ara-bola tsy mahaloa sarampianarana isambolana. Takona tanteraka ny fiainan’ny Malagasy ankehitriny, ka tsy hita intsony ny lalana hivoahana amin’izany, satria mpitondra tsy mahafantatra ny fahasahiranana mianjady amin’ny Malagasy no misy eto. Tsy mahalala ny tena laharam-pahamehana, fa ny famalifaliana sy ireo zavatra tsy misy fiantraikany mivantana amin’ny filàn’ny mponina.

Ampifangaroana ny fivavahana sy ny fiainam-pirenena nefa izay no nanenjehana mafy ny mpitondra teo aloha. Kitapo entina amin’ny JMJ any Antsirabe no alaina ao amin’ny kitapom-bolam-panjakàna satria ny werawera tsy maintsy mandeha hoy ilay fitenin’ny olona izay. Kitapo vita gasy eto maro tsy tambo isaina, koa nahoana no hanafatra kitapo any ivelany izany hoy ny maro. Tena tsy fahaiza-mitantana tsotra izao. Tsy hoe manenjika fivavahana fa aza ampiasaina amin’ny zavatra hafa ny volambahoaka. Raha vola any ampaosin’ny filoha Rajoelina tsy misy hanakana izany.

www.gvalosoa.net/2022/08/06/edito-6-aogositra-sahirana-tanteraka-ny-vahoaka-noho-ny-tsy-fahaiza-m...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

EDITO 6 Aogositra – Sahirana tanteraka ny vahoaka noho ny tsy fahaiza-mitantan’ny mpitondra

Helisoa

Sahirana tanteraka ny vahoaka Malagasy noho ny tsy fahaiza-mitantana ataon’ny mpitondra tarihan’ny filoha Rajoelina. Tapaka lava tsy misy fiafaràny ny jiro sy rano; nefa tsy misy vahaolana na efa nodradradradraina nandritra ny fampielezan-kevitra aza, fa ahena ny vidin’ny jiro, ampitomboina ny tanjaka omen’ny JIRAMA ny mpanjifa, izay fampanantena poakaty sisa. Miakatra ny vidin’ ny gazoil sy ny lasantsy, ary toerana maro no milahatra raha misy, ny tombin-dasantsy moa dia maro no tsy misy.

Miteraka fikorontanana ho an’ny mpanjfa izany. Efa misy ny mameno bidon ahafahana mivarotra lafo ny gasoil. Tsy misy anefa ny vahaolana, lazaina fa ampy ny solika ampiasaina ary efa ho avy ny nafarana manaraka, nefa tsy arak’izany ny zavamisy. Ny fiakaran’ny vidim-piainana vokatry ny fiakaran’ny solika dia efa tsy tenenina intsony, fa tsy takatry ny fahefa-mividin’ny Malagasy intsony. Ny karama zara raha niakatra tsy mahasehaka ny fandaniana vokatr’izany. Mananontanona ankehitriny ny fidiran’ny mpianatra. Maro ny zaza Malagasy raha ny zavamisy iainan’ny tokantrano Malagasy no tsy hiditra an-tsekoly. Tsy mba misy ny fanampiana entin’ny fanjakàna hanamaivanana ny fahasahiran’ny ray aman-dreny fa dia vola be no aloa eny amin’ny sekolim-panjakàna, izay hianaran’ny ankizy somary sahirana ara-bola tsy mahaloa sarampianarana isambolana. Takona tanteraka ny fiainan’ny Malagasy ankehitriny, ka tsy hita intsony ny lalana hivoahana amin’izany, satria mpitondra tsy mahafantatra ny fahasahiranana mianjady amin’ny Malagasy no misy eto. Tsy mahalala ny tena laharam-pahamehana, fa ny famalifaliana sy ireo zavatra tsy misy fiantraikany mivantana amin’ny filàn’ny mponina.

Ampifangaroana ny fivavahana sy ny fiainam-pirenena nefa izay no nanenjehana mafy ny mpitondra teo aloha. Kitapo entina amin’ny JMJ any Antsirabe no alaina ao amin’ny kitapom-bolam-panjakàna satria ny werawera tsy maintsy mandeha hoy ilay fitenin’ny olona izay. Kitapo vita gasy eto maro tsy tambo isaina, koa nahoana no hanafatra kitapo any ivelany izany hoy ny maro. Tena tsy fahaiza-mitantana tsotra izao. Tsy hoe manenjika fivavahana fa aza ampiasaina amin’ny zavatra hafa ny volambahoaka. Raha vola any ampaosin’ny filoha Rajoelina tsy misy hanakana izany.

http://www.gvalosoa.net/2022/08/06/edito-6-aogositra-sahirana-tanteraka-ny-vahoaka-noho-ny-tsy-fahaiza-mitantanny-mpitondra/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 6 Aogositra 2022.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
www.gvalosoa.net/tahiry/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 6 Aogositra 2022.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
http://www.gvalosoa.net/tahiry/

Comment on Facebook Vidio ny ...

ALEOKO mividy gazety NGAH 😂😂

Mahalasa eritreritra😬 ... TohinyFintinina

3 andro lasa

Mahalasa eritreritra😬

Tonga soa Atoa Filoha! ... TohinyFintinina

3 andro lasa

Tonga soa Atoa Filoha!

Manao ny Malagasy ho vendrana mihitsy ianareo ao an! ... TohinyFintinina

3 andro lasa

Manao ny Malagasy ho vendrana mihitsy ianareo ao an!

Comment on Facebook Niteraka resabe ny ...

Si c'est vrai...c'est réel état de soumission.de sentiment d'infériorité ...il regarde haut mais roule très bas....la Cote d'Ivoire lance actuellement de grands projets pour la pêche et la transformation locale des produits de pêche sur les seulement 5000km de cote pour son économie nationale et pour accroitre la consommation protéique de la population..ici on fait l'accord pour se dire non propriétaire et tendre la main pour avoir les miettes de pain des autres...

Ra mpifindra monina ny lamatra, d inona zany no endrasan sinoa ao mandritra ny roa taona??maninona tsy miandry ny fandalovany lamatra any am tany misy azy any ry zareo fa aty no manambaka!? Sa nareo ao mihitsy no mora ambakaina fa maso mahita vola??

Koa tsy ndao hoe hanandrana ho any South Africa manjono....😒🙄

3 volana @ fotoana maha eto azy dia mifindra dia 3 volana indray @ toerana hifindrany dia toy izany hatrany donc manjono foana zany ny japoney

ka mbola betsaka mitsy n vendrana tsy tonga saina eto,efa minan IEM atr@ sainy

Agnao io mila afindra monina zegny satria tsy mila agnao mpivarotanindrazana ny malagasy!

View more comments

Zava-doza ny ataon’ ny deputé Raholdina. Tsy mendrika amin’io toerany io izy. Mbola ho arovanareo ao @ antenimeram-pirenena ve izao jiolahy miseho masoandro izao? ... TohinyFintinina

4 andro lasa

Zava-doza ny ataon’ ny deputé Raholdina. Tsy mendrika amin’io toerany io izy. Mbola ho arovanareo ao @ antenimeram-pirenena ve izao jiolahy miseho masoandro izao?

Comment on Facebook 1764140243706142_5336233779830086

Ho hita eo izay sahy hanasazy azy 🙄🙄🤔🤔

Loza

AZA MBA VAZIMBA IHANY

Vazimba dia tary tsy mahay mipetraka,
Fa mahafaly azy ny mihetraketraka.
Nefa dia zary efa atao fihomehezana,
Ity ilay “kapohy” tena mpanao letrezana!

Idirany raha vao mba misy “ady tany”,
Satria sangany izy amin’ny zava-toy izany.
Dia io i Vazimba miseho azy ho raitra,
Amin’ity vavabe efa tsy mahataitra!

Idirany hatramin’ny resa-piangonana,
Ka indro teraka ny fifandonana.
Avy eo dia tsy tratra ary indro fa tonga,
Milaza ny handamina i “Tapak’amponga”!

Raha vao mba miresaka na koa mitafa,
Dia hainy ny fanaratsiana ireo hafa.
Fa ny azy ny volomboasary no hany
Derainy fa mendrika indrindra eto an-tany .

…Tsabahiny hatrany ny zava-drehetra.
Mifanahin-dalitra ity ilay voretra.
Vazimba o! mba lanjalanjao izay havoaka,
F’ianao efa tena ikoizam-bahoaka!

IRINA HO TAFITA (03-08-22)

www.gvalosoa.net/2022/08/04/aza-mba-vazimba-ihany/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

AZA MBA VAZIMBA IHANY

Vazimba dia tary tsy mahay mipetraka,
Fa mahafaly azy ny mihetraketraka.
Nefa dia zary efa atao fihomehezana,
Ity ilay “kapohy” tena mpanao letrezana!

Idirany raha vao mba misy “ady tany”,
Satria sangany izy amin’ny zava-toy izany.
Dia io i Vazimba miseho azy ho raitra,
Amin’ity vavabe efa tsy mahataitra!

Idirany hatramin’ny resa-piangonana,
Ka indro teraka ny fifandonana.
Avy eo dia tsy tratra ary indro fa tonga,
Milaza ny handamina i “Tapak’amponga”!

Raha vao mba miresaka na koa mitafa,
Dia hainy ny fanaratsiana ireo hafa.
Fa ny azy ny volomboasary no hany
Derainy fa mendrika indrindra eto an-tany .

…Tsabahiny hatrany ny zava-drehetra.
Mifanahin-dalitra ity ilay voretra.
Vazimba o! mba lanjalanjao izay havoaka,
F’ianao efa tena ikoizam-bahoaka!

      IRINA HO TAFITA (03-08-22)

http://www.gvalosoa.net/2022/08/04/aza-mba-vazimba-ihany/

Comment on Facebook AZA MBA VAZIMBA ...

Tiko kosa à!!!

Kivy a🤭🤭

No comment e

Inona moa ny mahasamy hafa an'i naivo Kely sy tatandraza e! Samy mandrangaranga sabatra , fa ny an'i naivo kely miampy fandrahonana @ basy, Samy tsy milamina

Solom-bavan’iza moa zany io Vazimba io? Taim-bazimba manahoana moa zany ireo mpifidy sy mpanohana an’ity totankely ity? Ary ahoana hoy i madama Vazimba?

Vao v de milahie

Zany ka tonokaio

Iza no miteny aminao fa zany ny vazimba?

View more comments

CMEST – Manao kitohatoha sy manamaivana ny fampianarana ny fitondrana

Nangonin’Isambilo

Mahakasika ny olan’ny fanabeazana eto amintsika, nanao fanambarana ny CMEST, na ny Comite Malagasy d’Ethique pour les Sciences et les Technologies, izay ao anivon’ny Akademia Malagasy. Nasongadin’izy ireo fa manao kitohatoha sy manamaivana ny fampianarana sy ny fanabeazana ny fitondrana amin’izao fotoana :

« Nandritra ny valan’aretina sy ny rivo-doza nifanesy nanjo antsika tanatin’ny roa taona farany teo dia nahavelom- bolo ny firaisankina sy fandraisana andraikitra nisy teo amintsika Malagasy rehetra. Maro tokoa ny namoy aina sy rava ny fananana tamin’izany. Sanatria “tsy hamoha fota-mandry akory izahay”, fa dia mamerina sy manamafy etoana ny fifankaherezana ho antsika rehetra tsy an-kanavaka. Eo am-panarenana ary eo am-pananganana isika ankehitriny. Ny fototra ijoroantsika dia ny fananantsika ny fihavanana, fifandraisana lalim-paka amin’ny fo sy fanahy eo amintsika samy olombelona, ary koa fitiavana ny firenena iombonana, ity Nosy malalantsika ity izay mamatotra antsika mianakavy. Tena mamy ho an’ny Malagasy mantsy ny tanindrazany.

Mahatsapa anefa ny Komitim-Pirenena Malagasy mitandro ny hasina eo amin’ny siansa sy ny hairaha na ny COMITE MALGACHE D’ETHIQUE POUR LES SCIENCES ET LES TECHNOLOGIES (CMEST) fa hikorosy fahana hatrany ny fiarahamonintsika efa gejain’ny fahasahiranana tsy hita lany ankehitriny, raha mbola hamaivanina sy hatao kitohatoha sahala amin’izao ny fanabeazana. Vita izao ny fanadinam-panjakana ary toa mihatsara ny voka-panadinana raha ny isa no jerena, maro koa ireo sekoly manara-penitra voaorina. Na izany aza, “iaraha-mahita toy ny tafika andrefan-tanana”, “tongo-bakivaky sady maharary no mahamenatra” ny olana eo amin’ny ambaratonga samihafa hatrany amin’ny Oniversite. Heverinay fa tena ilaina mihitsy ny fanitsiana sy fanatsarana ny lafim-pampianarana sy fanabeazana eto amintsika mba hamokatra olom-banona, manampahaizana, Malagasy miatrika ny toetr’andro ankehitriny.

Ny tenintsika malagasy dia mampisongadina fa “sombin’ny aina”, “menaky ny aina” ary “solofo sy dimby” ny zanaka. Soatoavina sarobidy, voalohan-karena eo amin’ny fiainana ka tsy azo atao ambanin-javatra mihitsy ny momba azy na hamonoana tena aza. Hatramin’ny fahagolantany, ny riba sy kolontsaintsika dia manaporofo fa nataon’ny Razantsika nifandimby ho isan’ny vaindohan-draharaha eo amin’ny fiarahamonina ny fanabeazana sy fikolokoloana ny taranaka.

Koa manainga ny manampahefana, ny seha-panabeazana isan-karazany eo amin’ny fiarahamonina sy ny Malagasy manam-panahy rehetra izahay mba samy hijoro handray ny andraikiny avy fa ny adidy, hono, tsy an’olon-dratsy, asa vadi-drano ity, tsy vita tsy ifanakonana! Aoka ny taranatsika hovolavolaina mba ho tonga olona sady mahatsangy no ary, manana ny maha izy azy, olom-pirenena marina, mahavelon-tena nefa manaja ny fanahy maha olona. Tsy handroso na oviana na oviana ny Firenentsika raha miondrika ny olona, satria migoragora ny fampianarana. Tsy azo sarahana eo amin’ny fiainana ny fahaizana, ny fahefana ary ny tandro hasina (ethique). Ny fitandroana ny hasina no miaro ny olona amin’ny fahalovan’ny toe-tsaina sy ny fanao maneho fahabotriana samihafa hita amin’izao fotoana izao. Tsy adinoina fa “ny teny manaitra fa ny atao mahatarika”, modely tahafina ny mpanabe rehetra manomboka amin’ny ray aman-dreny, ny mpitondra, ny mpiara-monina, ka entanina isika mba samy “hisikim-ponitra”, hiara-kientana mba hahafahan’ny zanatsika mirehareha ao aoriana anatin’ny Firenena malagasy mandroso amin’ny toekarena sy ny toetsaina.

www.gvalosoa.net/2022/08/04/cmest-manao-kitohatoha-sy-manamaivana-ny-fampianarana-ny-fitondrana/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

CMEST – Manao kitohatoha sy manamaivana ny fampianarana ny fitondrana

Nangonin’Isambilo

Mahakasika ny olan’ny fanabeazana eto amintsika, nanao fanambarana ny CMEST, na ny Comite Malagasy d’Ethique pour les Sciences et les Technologies, izay ao anivon’ny Akademia Malagasy. Nasongadin’izy ireo fa manao kitohatoha sy manamaivana ny fampianarana sy ny fanabeazana ny fitondrana amin’izao fotoana :

« Nandritra ny valan’aretina sy ny rivo-doza nifanesy nanjo antsika tanatin’ny roa taona farany teo dia nahavelom- bolo ny firaisankina sy fandraisana andraikitra nisy teo amintsika Malagasy rehetra. Maro tokoa ny namoy aina sy rava ny fananana tamin’izany. Sanatria “tsy hamoha fota-mandry akory izahay”, fa dia mamerina sy manamafy etoana ny fifankaherezana ho antsika rehetra tsy an-kanavaka. Eo am-panarenana ary eo am-pananganana isika ankehitriny. Ny fototra ijoroantsika dia ny fananantsika ny fihavanana, fifandraisana lalim-paka amin’ny fo sy fanahy eo amintsika samy olombelona, ary koa fitiavana ny firenena iombonana, ity Nosy malalantsika ity izay mamatotra antsika mianakavy. Tena mamy ho an’ny Malagasy mantsy ny tanindrazany.

Mahatsapa anefa ny Komitim-Pirenena Malagasy mitandro ny hasina eo amin’ny siansa sy ny hairaha na ny COMITE MALGACHE D’ETHIQUE POUR LES SCIENCES ET LES TECHNOLOGIES (CMEST) fa hikorosy fahana hatrany ny fiarahamonintsika efa gejain’ny fahasahiranana tsy hita lany ankehitriny, raha mbola hamaivanina sy hatao kitohatoha sahala amin’izao ny fanabeazana. Vita izao ny fanadinam-panjakana ary toa mihatsara ny voka-panadinana raha ny isa no jerena, maro koa ireo sekoly manara-penitra voaorina. Na izany aza, “iaraha-mahita toy ny tafika andrefan-tanana”, “tongo-bakivaky sady maharary no mahamenatra” ny olana eo amin’ny ambaratonga samihafa hatrany amin’ny Oniversite. Heverinay fa tena ilaina mihitsy ny fanitsiana sy fanatsarana ny lafim-pampianarana sy fanabeazana eto amintsika mba hamokatra olom-banona, manampahaizana, Malagasy miatrika ny toetr’andro ankehitriny.

Ny tenintsika malagasy dia mampisongadina fa “sombin’ny aina”, “menaky ny aina” ary “solofo sy dimby” ny zanaka. Soatoavina sarobidy, voalohan-karena eo amin’ny fiainana ka tsy azo atao ambanin-javatra mihitsy ny momba azy na hamonoana tena aza. Hatramin’ny fahagolantany, ny riba sy kolontsaintsika dia manaporofo fa nataon’ny Razantsika nifandimby ho isan’ny vaindohan-draharaha eo amin’ny fiarahamonina ny fanabeazana sy fikolokoloana ny taranaka.

Koa manainga ny manampahefana, ny seha-panabeazana isan-karazany eo amin’ny fiarahamonina sy ny Malagasy manam-panahy rehetra izahay mba samy hijoro handray ny andraikiny avy fa ny adidy, hono, tsy an’olon-dratsy, asa vadi-drano ity, tsy vita tsy ifanakonana! Aoka ny taranatsika hovolavolaina mba ho tonga olona sady mahatsangy no ary, manana ny maha izy azy, olom-pirenena marina, mahavelon-tena nefa manaja ny fanahy maha olona. Tsy handroso na oviana na oviana ny Firenentsika raha miondrika ny olona, satria migoragora ny fampianarana. Tsy azo sarahana eo amin’ny fiainana ny fahaizana, ny fahefana ary ny tandro hasina (ethique). Ny fitandroana ny hasina no miaro ny olona amin’ny fahalovan’ny toe-tsaina sy ny fanao maneho fahabotriana samihafa hita amin’izao fotoana izao. Tsy adinoina fa “ny teny manaitra fa ny atao mahatarika”, modely tahafina ny mpanabe rehetra manomboka amin’ny ray aman-dreny, ny mpitondra, ny mpiara-monina, ka entanina isika mba samy “hisikim-ponitra”, hiara-kientana mba hahafahan’ny zanatsika mirehareha ao aoriana anatin’ny Firenena malagasy mandroso amin’ny toekarena sy ny toetsaina.

http://www.gvalosoa.net/2022/08/04/cmest-manao-kitohatoha-sy-manamaivana-ny-fampianarana-ny-fitondrana/

Fitondrana Rajoelina – Tsy mahatsapa mihitsy ny fijalim-bahoaka

Sôh’son

Rehefa miteny imasom-bahoaka, na amin’ny haino aman-jery ny filohan’ny Repoblika Rajoelina dia miseho hatrany, sy milaza ho mahatsapa ny olam-bahoaka. Dia mody mihatsaravelatsihy eo izy amin’ny filazana fa miara-miaina izany amin’ny vahoaka. Lainga marivo tototra tsotra izao anefa izany, raha miainga amin’ny fanapahan-keviny mikasa hampiditra fiarabe hatao hitateram-bahoaka eto. Io dia mampibaribary fa tsy fantany sy tsy tsapany velively ny fijaliam-bahoaka eo amin’ny fiainana andavanandro amin’ny sehatry ny fitaterana sy ny fifamoivoizana. Tsy fantatr’i Andry Rajoelina, sy ireo mpiara-miasa aminy miketrika izany fitateram-bahoaka vaovao izany ny zava-misy marina eny an-dalana eny.

Tsy fantany sy tsy tsapany, fa ny sarambabem-bahoaka mandeha fiara mpitatitra, reraka rehefa anaty fiara indrindra rehefa hody hariva na mitehin-ko alina ny andro, noho ny fitadiavana sy ny asa fivelomana mafy nandritry ny tontolo andro iadiany amin’ny fahafatesana. Satria ny fitadiavana isan’andro ataony io dia mba hahafahana mivelona androtr’iny sisa, fa ny ampitso mbola tsy fantatra. Reraka araka izany ny ankamaroan’ny sarambabem-bahoaka isan-kariva handeha hody ary be no matory anaty taxibe. Tsy maintsy ahitana izany any anaty taxibe ny ankamaroany, mba tsy ilazana azy hoe izy rehetra, indrindra amin’ireo taxibe manao zotra an’Antananarivo sy ny manodidina. Mila mipetraka araka izany ny mpandeha ary na ilay seza kely afovoany na dia ratsiratsy iny aza dia ihafiany eo. Misy izany ary tsy fantatr’izao mpitondra ankehitriny izao.

Dia nambaran’ny filohan’ny Repoblika, fa amin’ilay fiarabe hafarany ary ho tonga amin’ity taona ity, dia mahazaka mpandeha 50 ka ny 25 mipetraka ary ny 25 ambiny mitsangana. Dia amin’ny fomba ahoana no hitsanganana mpandeha efa reraka handritry ny adin’ny ora roa na telo na mety mihoatra izany aza rehefa tena henjana ny fitohanana amin’ny lalana handeha hody. Iaraha-mahalala tsara ny zava-misy eo amin’izay resaka izay eto an-drenivohitra indrindra aza rehefa amin’ny fahavaratra. Ny haratsian’ny lalana rahateo manampy trotraka ao anatin’izany.

Tsy fantr’i Andry Rajoelina izany, fa ny hanindry fotsiny izay manelingelina azy no mahamaika azy, sy isehoana amin’ny vahoaka izay mora fitahiny lava, fa mitady hevitra hamahana ny olam-bahoaka ny tenany. Ilay vahaolana arosony anefa tsy voadinika lalina sy tsy hita hoe mankaiza akory. Mazava loatra araka izany, fa tsy mahatsapa sy tsy mahalala velively ny iainan’ny sarambabem-bahoaka izany izao fitondrana izao.

www.gvalosoa.net/2022/08/04/fitondrana-rajoelina-tsy-mahatsapa-mihitsy-ny-fijalim-bahoaka/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Fitondrana Rajoelina – Tsy mahatsapa mihitsy ny fijalim-bahoaka

Sôh’son

Rehefa miteny imasom-bahoaka, na amin’ny haino aman-jery ny filohan’ny Repoblika Rajoelina dia miseho hatrany, sy milaza ho mahatsapa ny olam-bahoaka. Dia mody mihatsaravelatsihy eo izy amin’ny filazana fa miara-miaina izany amin’ny vahoaka. Lainga marivo tototra tsotra izao anefa izany, raha miainga amin’ny fanapahan-keviny mikasa hampiditra fiarabe hatao hitateram-bahoaka eto. Io dia mampibaribary fa tsy fantany sy tsy tsapany velively ny fijaliam-bahoaka eo amin’ny fiainana andavanandro amin’ny sehatry ny fitaterana sy ny fifamoivoizana. Tsy fantatr’i Andry Rajoelina, sy ireo mpiara-miasa aminy miketrika izany fitateram-bahoaka vaovao izany ny zava-misy marina eny an-dalana eny.

Tsy fantany sy tsy tsapany, fa ny sarambabem-bahoaka mandeha fiara mpitatitra, reraka rehefa anaty fiara indrindra rehefa hody hariva na mitehin-ko alina ny andro, noho ny fitadiavana sy ny asa fivelomana mafy nandritry ny tontolo andro iadiany amin’ny fahafatesana. Satria ny fitadiavana isan’andro ataony io dia mba hahafahana mivelona androtr’iny sisa, fa ny ampitso mbola tsy fantatra. Reraka araka izany ny ankamaroan’ny sarambabem-bahoaka isan-kariva handeha hody ary be no matory anaty taxibe. Tsy maintsy ahitana izany any anaty taxibe ny ankamaroany, mba tsy ilazana azy hoe izy rehetra, indrindra amin’ireo taxibe manao zotra an’Antananarivo sy ny manodidina. Mila mipetraka araka izany ny mpandeha ary na ilay seza kely afovoany na dia ratsiratsy iny aza dia ihafiany eo. Misy izany ary tsy fantatr’izao mpitondra ankehitriny izao.

Dia nambaran’ny filohan’ny Repoblika, fa amin’ilay fiarabe hafarany ary ho tonga amin’ity taona ity, dia mahazaka mpandeha 50 ka ny 25 mipetraka ary ny 25 ambiny mitsangana. Dia amin’ny fomba ahoana no hitsanganana mpandeha efa reraka handritry ny adin’ny ora roa na telo na mety mihoatra izany aza rehefa tena henjana ny fitohanana amin’ny lalana handeha hody. Iaraha-mahalala tsara ny zava-misy eo amin’izay resaka izay eto an-drenivohitra indrindra aza rehefa amin’ny fahavaratra. Ny haratsian’ny lalana rahateo manampy trotraka ao anatin’izany.

Tsy fantr’i Andry Rajoelina izany, fa ny hanindry fotsiny izay manelingelina azy no mahamaika azy, sy isehoana amin’ny vahoaka izay mora fitahiny lava, fa mitady hevitra hamahana ny olam-bahoaka ny tenany. Ilay vahaolana arosony anefa tsy voadinika lalina sy tsy hita hoe mankaiza akory. Mazava loatra araka izany, fa tsy mahatsapa sy tsy mahalala velively ny iainan’ny sarambabem-bahoaka izany izao fitondrana izao.

http://www.gvalosoa.net/2022/08/04/fitondrana-rajoelina-tsy-mahatsapa-mihitsy-ny-fijalim-bahoaka/

Jeneraly Serge Gellé – Tsy mankasitraka fanonganana nefa miaro mpanongam-panjakana

Stefa

Mahavariana ny mpanaraka politika ihany ny fanambarana nataon’ny sekreteram-panjakana misahana ny zandarimariam-pirenena: SEG, ny jeneraly Serge Gellé, raha nihaona tamin’ny solontena avy amin’ny Firenena Mikambana. Izany tokoa ve ny hoe: “diso misolelaka loatra!”

Hoy ity manamboninahitra jeneraly ity: ”efa samy nampiasa zandary avokoa hatramin’ny andron’i Ratsiraka Didier, ny mpanao politika eto Madagasikara, fa ny tsy azo ekena ary tsy ho ekeko velively ny fikasana hanongam-panjakana. Raha tsy tiana ny mpitondra dia ampiasao ny rafitra demôkratika toy ny Antenimiera, HCC, fa tsy fanakorontanana eny an-dalambe no atao hanongananana ny mpitondra. Aza adino koa fa misy ny tsy te hanongana” hoy izy.

Tsy mankasitraka ny fanonganam-panjakana izany ny SEG, fa miaro kosa ny mpanongam-panjakana. Mpanongam-panjakana i Andry Rajoelina tamin’ny taona 2009, izay no nahazoany fahefana tamin’ny tetezamita. Mbola karazana fanonganam-panjakana ihany koa ny nataony sy ny mpiara-dia aminy tamin’ny taona 2018, tamin’ny fisian’ny “doublon” tamin’ny fifidianana, ary efa namafisin’ny filoha lefitry ny CENI tamin’izany Thierry Rakotonarivo io. Rehefa diso miaro seza loatra ry SEG dia lasa miteniteny foana tsy am-pandinihana koa, toy ilay “Tapak’amponga kely” izay.

www.gvalosoa.net/2022/08/04/jeneraly-serge-gelle-tsy-mankasitraka-fanonganana-nefa-miaro-mpanonga...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Jeneraly Serge Gellé – Tsy mankasitraka fanonganana nefa miaro mpanongam-panjakana

Stefa

Mahavariana ny mpanaraka politika ihany ny fanambarana nataon’ny sekreteram-panjakana misahana ny zandarimariam-pirenena: SEG, ny jeneraly Serge Gellé, raha nihaona tamin’ny solontena avy amin’ny Firenena Mikambana. Izany tokoa ve ny hoe: “diso misolelaka loatra!”

Hoy ity manamboninahitra jeneraly ity: ”efa samy nampiasa zandary avokoa hatramin’ny andron’i Ratsiraka Didier, ny mpanao politika eto Madagasikara, fa ny tsy azo ekena ary tsy ho ekeko velively ny fikasana hanongam-panjakana. Raha tsy tiana ny mpitondra dia ampiasao ny rafitra demôkratika toy ny Antenimiera, HCC, fa tsy fanakorontanana eny an-dalambe no atao hanongananana ny mpitondra. Aza adino koa fa misy ny tsy te hanongana” hoy izy.

Tsy mankasitraka ny fanonganam-panjakana izany ny SEG, fa miaro kosa ny mpanongam-panjakana. Mpanongam-panjakana i Andry Rajoelina tamin’ny taona 2009, izay no nahazoany fahefana tamin’ny tetezamita. Mbola karazana fanonganam-panjakana ihany koa ny nataony sy ny mpiara-dia aminy tamin’ny taona 2018, tamin’ny fisian’ny “doublon” tamin’ny fifidianana, ary efa namafisin’ny filoha lefitry ny CENI tamin’izany Thierry Rakotonarivo io. Rehefa diso miaro seza loatra ry SEG dia lasa miteniteny foana tsy am-pandinihana koa, toy ilay “Tapak’amponga kely” izay.

http://www.gvalosoa.net/2022/08/04/jeneraly-serge-gelle-tsy-mankasitraka-fanonganana-nefa-miaro-mpanongam-panjakana/

Naivo Raholdina – Depiote misimisy kely sy misavoamboana

Ny Valosoa

Tsy misy tsy gaga sy variana ny rehetra tamin’ny fanambarana nataon’ny depiote Naivo Raholdina, tamin’ny fahitalavitra tsy mainkina iray tamin’ity herinandro ity, fa ny Filoha Marc Ravalomanana, Neny Lalao Ravalomanana ary Rina Randriamasinoro, no tompon’antoka tamin’ny korontana tao amin’ny Fiangonana Jesosy Mamonjy ny faran’ny herinandro teo. Izany no tonga amin’ny fitenin-jatovo amin’izao fotoana hoe: ”inona no idiran’ny vitsika amin’ny petrole?” Tena lainga marivo tototra sy tsy mitombina mihitsy no nambaran’ity depiote mpiara-dia amin’ny fitondrana ity. Sary efa tamin’ny taona 2019 naha-ben’ny tanàna an’i Neny Lalao Ravalomanana, nivavaka tetsy Ankorondrano no nasehony ny mpanao gazety hoe porofo, izany no tena hoe: ”depiote misimisy kely sy misavoamboana mihitsy”, ity solombavambahoakan’ny Boriboritany faha-5 ity, raha ny zavatra nambarany io no jerena sy dinihana.

Ankoatra izany, misy ny fandrahonana ireo mpino amin’izao fotoana, izay mitsipaka ny voka-pifidianan’ny filankevi-pitantanan’ny Fiangonana Jesosy Mamonjy hoy ireo mpino. Nambaran’izy ireo fa olona 6 no efa namoahana didy fambisamborana. Tsy ny Filoha teo aloha no niteraka korontana hoy ireo mpino, fa ireo izay nampiditra ny Resaka Politika tao anatin’ny raharaham-piangonana ary tsy afa- miala amin’izany ny Solombavambahoaka Naivo Raholdina, satria izy no isan’ny nanao tsindry nivoahan’ny récépissé nanambara fa nahazo fankatoavana ny voka-pifidianana.

Mbola niteny ihany koa ny tao amin’ny Atitany hoe “Tsy afaka mamoaka ny récépissé izahay hoy izy ireo, satria misy opposition na fanoherana io fifidianana io ary nahafantatra ihany koa izahay fa nisy sursis izay voapetraka tany amin’ny Conseil d’Etat, na ny filankevi-panjakana.

Mahita ny mpino fa decision arbitraire, na fanapahan-kevitra tsy mitombina no navokan’izy ireo nahatonga ny fikorontanana ary ao ambadik’io na inona na inona ho lazaina etoana dia tsy afa-miala mihintsy Andriamatoa depiote, satria izy no nanao tsindry nivoahan’ity récépissé ity.

Ny Huissier an’izy ireo nanomboka ny alatsinainy hatramin’ny alarobia, no nandrasana mba hihaona hanao ny confrontation an’ilay PV miaraka amin’ny Huissier anay fa tsy tonga ry zareo.

Voatery ny Huissier anay nanao an’ilay PV, tsy azonay ny PV avy any amin’ny Huissier raha tsy ny alakamisy hariva, iny andeha hoentinay any aminy “Interieur” iny dia efa namoaka publication ry zareo hoe “azony ny Récépissé”.

Ilay olona izay miteny hoe Mpanao Politika ny ao ambadika, na tsy mahafantatra tantara na minia mandiso ny tantara ka mampiditra politika amin’ny fiangonanay. Inona moa ny tsy intervention nataon’ity depiote ity ary manindry atsy manindry aroa ary sahiny ny milaza hoe “anay ny Fanjakana”.

Tsy azo atao ny manendrikendrika olona raha tsy misy porofo, fa eto ve izay afaka miteny dia miteny, izay manam-pahefana dia afaka miteny izay tiany holazaina?

Any amin’ny Politika no anaovana an’ izany, fa tsy aty amin’ny fivavahana hoy ihany ny fanambarana.

Izahay tsy hanaiky raha tsy miseho ny fahamarinana ary ambaranay ho ren-tany ho ren-danitra fa hijoroanay ny fahamarinana, hoy ihany ny solontenan’ireo mpino.

Nilaza ny Komity mpikarakara ny fifidianana teo anivon’ity fiangonana ity fa “nisy fotoana ity solombavambahoaka ity nilaza fa izy dia Pentekôtista Mitambatra, ny mpino amin’ny fiangonana Jesosy Mamonjy dia manana karatra maha mpino azy.

Izy milaza fa mpivavaka ato ary manana karatra ilay miloko fotsy, ny karatra miloko fotsy dia karatra efa tany aloha, fa tsy amin’izao intsony.

www.gvalosoa.net/2022/08/04/naivo-raholdina-depiote-misimisy-kely-sy-misavoamboana/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Naivo Raholdina – Depiote misimisy kely sy misavoamboana

Ny Valosoa

Tsy misy tsy gaga sy variana ny rehetra tamin’ny fanambarana nataon’ny depiote Naivo Raholdina, tamin’ny fahitalavitra tsy mainkina iray tamin’ity herinandro ity, fa ny Filoha Marc Ravalomanana, Neny Lalao Ravalomanana ary Rina Randriamasinoro, no tompon’antoka tamin’ny korontana tao amin’ny Fiangonana Jesosy Mamonjy ny faran’ny herinandro teo. Izany no tonga amin’ny fitenin-jatovo amin’izao fotoana hoe: ”inona no idiran’ny vitsika amin’ny petrole?” Tena lainga marivo tototra sy tsy mitombina mihitsy no nambaran’ity depiote mpiara-dia amin’ny fitondrana ity. Sary efa tamin’ny taona 2019 naha-ben’ny tanàna an’i Neny Lalao Ravalomanana, nivavaka tetsy Ankorondrano no nasehony ny mpanao gazety hoe porofo, izany no tena hoe: ”depiote misimisy kely sy misavoamboana mihitsy”, ity solombavambahoakan’ny Boriboritany faha-5 ity, raha ny zavatra nambarany io no jerena sy dinihana.

Ankoatra izany, misy ny fandrahonana ireo mpino amin’izao fotoana, izay mitsipaka ny voka-pifidianan’ny filankevi-pitantanan’ny Fiangonana Jesosy Mamonjy hoy ireo mpino. Nambaran’izy ireo fa olona 6 no efa namoahana didy fambisamborana. Tsy ny Filoha teo aloha no niteraka korontana hoy ireo mpino, fa ireo izay nampiditra ny Resaka Politika tao anatin’ny raharaham-piangonana ary tsy afa- miala amin’izany ny Solombavambahoaka Naivo Raholdina, satria izy no isan’ny nanao tsindry nivoahan’ny récépissé nanambara fa nahazo fankatoavana ny voka-pifidianana.

Mbola niteny ihany koa ny tao amin’ny Atitany hoe “Tsy afaka mamoaka ny récépissé izahay hoy izy ireo, satria misy opposition na fanoherana io fifidianana io ary nahafantatra ihany koa izahay fa nisy sursis izay voapetraka tany amin’ny Conseil d’Etat, na ny filankevi-panjakana.

Mahita ny mpino fa decision arbitraire, na fanapahan-kevitra tsy mitombina no navokan’izy ireo nahatonga ny fikorontanana ary ao ambadik’io na inona na inona ho lazaina etoana dia tsy afa-miala mihintsy Andriamatoa depiote, satria izy no nanao tsindry nivoahan’ity récépissé ity.

Ny Huissier an’izy ireo nanomboka ny alatsinainy hatramin’ny alarobia, no nandrasana mba hihaona hanao ny confrontation an’ilay PV miaraka amin’ny Huissier anay fa tsy tonga ry zareo.

Voatery ny Huissier anay nanao an’ilay PV, tsy azonay ny PV avy any amin’ny Huissier raha tsy ny alakamisy hariva, iny andeha hoentinay any aminy “Interieur” iny dia efa namoaka publication ry zareo hoe “azony ny Récépissé”.

Ilay olona izay miteny hoe Mpanao Politika ny ao ambadika, na tsy mahafantatra tantara na minia mandiso ny tantara ka mampiditra politika amin’ny fiangonanay. Inona moa ny tsy intervention nataon’ity depiote ity ary manindry atsy manindry aroa ary sahiny ny milaza hoe “anay ny Fanjakana”.

Tsy azo atao ny manendrikendrika olona raha tsy misy porofo, fa eto ve izay afaka miteny dia miteny, izay manam-pahefana dia afaka miteny izay tiany holazaina?

Any amin’ny Politika no anaovana an’ izany, fa tsy aty amin’ny fivavahana hoy ihany ny fanambarana.

Izahay tsy hanaiky raha tsy miseho ny fahamarinana ary ambaranay ho ren-tany ho ren-danitra fa hijoroanay ny fahamarinana, hoy ihany ny solontenan’ireo mpino.

Nilaza ny Komity mpikarakara ny fifidianana teo anivon’ity fiangonana ity fa “nisy fotoana ity solombavambahoaka ity nilaza fa izy dia Pentekôtista Mitambatra, ny mpino amin’ny fiangonana Jesosy Mamonjy dia manana karatra maha mpino azy.

Izy milaza fa mpivavaka ato ary manana karatra ilay miloko fotsy, ny karatra miloko fotsy dia karatra efa tany aloha, fa tsy amin’izao intsony.

http://www.gvalosoa.net/2022/08/04/naivo-raholdina-depiote-misimisy-kely-sy-misavoamboana/

Fiainam-pirenena – Kenda foana ny mpitondra vao domy ao ranaotra

Andry Tsiavalona

Tsapa amin’ny tranga eo amin’ny sehatra rehetra, fa efa tafiditra ao an-trano ny loza vao mikoropaka mitady iarovan-tena Rajoelina Andry sy ny ao an-dapa. Tsy ny mpitondra irery anefa no iharan’izany fa hatramin’ny vahoaka Malagasy tsy vaky volo izay tena mitondra faisana tokoa. Tsy vao tamin’ity taona ity no niainana izany fa efa nanomboka tamin’ny taona 2020.

Tsy rototra ny mpitondra raha nananontanona ny valanaretina covid-19, ka tsy nanaiky nanidy ny sisintany satria tsy mafy noho “cholera” sy ny “peste” hono. Rehefa nisy tokoa ny tranga dia mbola nilaza indray Rajoelina Andry, fa efa nahita fanafody nentina niady tamin’ny valanaretina (CVO), izay namafisin’ilay mpaminany sandoka avy any Brésil, ka sahy nanamafy ny filohan’ny Repoblika fa hitodika aty Madagasikara daholo hono ny mason’izao tontolo izao. Niha-mafy ny fihazakazahan’ny aretina ka nandeha teny amin’ny orinasa afak’haba iray nanery azy nanjaitra aro vava sy orona.

Tsy vitan’izay fa nandadilady tany amin’ny mpiara-miombonantoka nangata-bola. Na teo aza ny vava tsy ambina na amin’ny 2030 na 2050 na 2060 aza tsy handroso Madagasikara raha mbola ireo mpamatsy vola mahazatra ireo no hianteherana dia ny vahoaka Malagasy no nojeren’ireo mpamatsy vola mahazatra, ka nanome fanampiana efa ho iray miliara ariary izy ireo. Ny vava tokoa no tsy atao be satria ny mamerina azy no sarotra hoy ny fahendrena malagasy.

Na izany na tsy izany dia tsy mbola mazava ny nandanian’izao fitondrana izao ny vola, ka nahatonga ny Banky Iraisam-pirenena nitaky ny fomba nandaniana izany. Tsy mbola fantatra ihany koa izay tohin’ity raharaha ity, satria tsy sahy manambara ampahibemaso ny mpitondra na nanao izay notakiana taminy na tsia. Tsy nahavaha olana ny “vatsy tsinjo”, ny “tosika fameno” sy ny “tsena mora” ary ny fizarana hani-masaka tany Atsimo fa niha-nahantra ny roambisivifolo isan-jaton’ny vahoaka Malagasy. Nisy mihitsy aza tany amin’ny Faritra tany ny fizarana vary tamin’ny boatina madco sy menaka tamin’ny kapisily.

Nidangana izay tsy izy ny vidim-piainana, indrindra fa ny vary izay foto-tsakafon’ny Malagasy. Nikoropaka indray ny tao an-dapa ka nanambara fa hanafatra ny zavatra ilain’ny mponina andavanandro amina sambo roapolo, ka hivarotra vary dimanjato sy arivo ariary ny kilao. Misy tokoa ny vary arivo ariary amidy eny amin’ny Fokontany indraindray, fa tsy mahavaha olana ireny satria ferana ny azon’ny karnem-pokontany iray. Nampiakarina ny karama farany ambany any amin’ny sehatra tsy miankina, nasondrotra dimy, teloambinifolo, dimy ambiroapolo isan-jato ny karaman’ny mpiasam-panjakana nanomboka ny volana Mey lasa teo. Amin’izao fotoana izao dia nisondrotra ny vidin’ny solika, niakatra ny saram-pitaterana, miakatra efa ho zato isan-jato ny vidin’ny legioma eny an-tsena.

Hanafatra “bus moderne” indray hono Rajoelina Andry. Tsy vahaolana amin’ny fisondrotry ny vidimpiainana anefa izany sady tsy hampidina ny saram-pitaterana. Nisy vono olona mahatsiravina tany Ankazobe ny faran’ny herinandro teo ka nikoropaka indray ny mpitondra ary nidina tany an-toerana ny minisitry ny Fiarovam-pirenena. Nisy ny voasambotra fa ny tena atidoha kosa karohina ary homena volabe roapolo tapitrisa ariary izay mampita vaovao momba azy. Efa fantatra ilay olon-dratsy ka nahoana no tsy ampiasaina ny mpiaro ny vahoaka sy ny fananany kanefa na ny minisitra aza efa nilaza fa mety ho valifaty iny fanafihana iny ary na ny mponina sisa tsy namoy ny aina aza efa nitsoaka niala tao amin’ny tanàna.

Tsy mbola maty ao an-tsain’ny Malagasy ny tranga tany Andranotaratra, Faritra Sava, kanefa dia tsy mbola fantatra ny tohin’ny tantara ary asa raha efa niverina amin’ny laoniny ny fiainan’ny mponina any an-toerana satria nisy ireo nosamborina tamin’izany. Miparitaka maneran-tany indray ny “variole du singe” kanefa milaza ny mpitondra fa tsy mbola atahorana izany eto Madagasikara. Toy izany hatrany eto amin’ity Firenena ity, mitokona ny atsy fa tsy mandray karama amam-bolana maro. Mitokona ny eroa fa tsy misitraka ny zony voafaritry ny lalàna, ka tsy ho ela dia ho kendan’ny vomanga nasesiky ny tànana ihany izao fitondrana izao.

www.gvalosoa.net/2022/08/04/fiainam-pirenena-kenda-foana-ny-mpitondra-vao-domy-ao-ranaotra/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Fiainam-pirenena – Kenda foana ny mpitondra vao domy ao ranaotra

Andry Tsiavalona

Tsapa amin’ny tranga eo amin’ny sehatra rehetra, fa efa tafiditra ao an-trano ny loza vao mikoropaka mitady iarovan-tena Rajoelina Andry sy ny ao an-dapa. Tsy ny mpitondra irery anefa no iharan’izany fa hatramin’ny vahoaka Malagasy tsy vaky volo izay tena mitondra faisana tokoa. Tsy vao tamin’ity taona ity no niainana izany fa efa nanomboka tamin’ny taona 2020.

Tsy rototra ny mpitondra raha nananontanona ny valanaretina covid-19, ka tsy nanaiky nanidy ny sisintany satria tsy mafy noho “cholera” sy ny “peste” hono. Rehefa nisy tokoa ny tranga dia mbola nilaza indray Rajoelina Andry, fa efa nahita fanafody nentina niady tamin’ny valanaretina (CVO), izay namafisin’ilay mpaminany sandoka avy any Brésil, ka sahy nanamafy ny filohan’ny Repoblika fa hitodika aty Madagasikara daholo hono ny mason’izao tontolo izao. Niha-mafy ny fihazakazahan’ny aretina ka nandeha teny amin’ny orinasa afak’haba iray nanery azy nanjaitra aro vava sy orona.

Tsy vitan’izay fa nandadilady tany amin’ny mpiara-miombonantoka nangata-bola. Na teo aza ny vava tsy ambina na amin’ny 2030 na 2050 na 2060 aza tsy handroso Madagasikara raha mbola ireo mpamatsy vola mahazatra ireo no hianteherana dia ny vahoaka Malagasy no nojeren’ireo mpamatsy vola mahazatra, ka nanome fanampiana efa ho iray miliara ariary izy ireo. Ny vava tokoa no tsy atao be satria ny mamerina azy no sarotra hoy ny fahendrena malagasy.

Na izany na tsy izany dia tsy mbola mazava ny nandanian’izao fitondrana izao ny vola, ka nahatonga ny Banky Iraisam-pirenena nitaky ny fomba nandaniana izany. Tsy mbola fantatra ihany koa izay tohin’ity raharaha ity, satria tsy sahy manambara ampahibemaso ny mpitondra na nanao izay notakiana taminy na tsia. Tsy nahavaha olana ny “vatsy tsinjo”, ny “tosika fameno” sy ny “tsena mora” ary ny fizarana hani-masaka tany Atsimo fa niha-nahantra ny roambisivifolo isan-jaton’ny vahoaka Malagasy. Nisy mihitsy aza tany amin’ny Faritra tany ny fizarana vary tamin’ny boatina madco sy menaka tamin’ny kapisily.

Nidangana izay tsy izy ny vidim-piainana, indrindra fa ny vary izay foto-tsakafon’ny Malagasy. Nikoropaka indray ny tao an-dapa ka nanambara fa hanafatra ny zavatra ilain’ny mponina andavanandro amina sambo roapolo, ka hivarotra vary dimanjato sy arivo ariary ny kilao. Misy tokoa ny vary arivo ariary amidy eny amin’ny Fokontany indraindray, fa tsy mahavaha olana ireny satria ferana ny azon’ny karnem-pokontany iray. Nampiakarina ny karama farany ambany any amin’ny sehatra tsy miankina, nasondrotra dimy, teloambinifolo, dimy ambiroapolo isan-jato ny karaman’ny mpiasam-panjakana nanomboka ny volana Mey lasa teo. Amin’izao fotoana izao dia nisondrotra ny vidin’ny solika, niakatra ny saram-pitaterana, miakatra efa ho zato isan-jato ny vidin’ny legioma eny an-tsena.

Hanafatra “bus moderne” indray hono Rajoelina Andry. Tsy vahaolana amin’ny fisondrotry ny vidimpiainana anefa izany sady tsy hampidina ny saram-pitaterana. Nisy vono olona mahatsiravina tany Ankazobe ny faran’ny herinandro teo ka nikoropaka indray ny mpitondra ary nidina tany an-toerana ny minisitry ny Fiarovam-pirenena. Nisy ny voasambotra fa ny tena atidoha kosa karohina ary homena volabe roapolo tapitrisa ariary izay mampita vaovao momba azy. Efa fantatra ilay olon-dratsy ka nahoana no tsy ampiasaina ny mpiaro ny vahoaka sy ny fananany kanefa na ny minisitra aza efa nilaza fa mety ho valifaty iny fanafihana iny ary na ny mponina sisa tsy namoy ny aina aza efa nitsoaka niala tao amin’ny tanàna.

Tsy mbola maty ao an-tsain’ny Malagasy ny tranga tany Andranotaratra, Faritra Sava, kanefa dia tsy mbola fantatra ny tohin’ny tantara ary asa raha efa niverina amin’ny laoniny ny fiainan’ny mponina any an-toerana satria nisy ireo nosamborina tamin’izany. Miparitaka maneran-tany indray ny “variole du singe” kanefa milaza ny mpitondra fa tsy mbola atahorana izany eto Madagasikara. Toy izany hatrany eto amin’ity Firenena ity, mitokona ny atsy fa tsy mandray karama amam-bolana maro. Mitokona ny eroa fa tsy misitraka ny zony voafaritry ny lalàna, ka tsy ho ela dia ho kendan’ny vomanga nasesiky ny tànana ihany izao fitondrana izao.

http://www.gvalosoa.net/2022/08/04/fiainam-pirenena-kenda-foana-ny-mpitondra-vao-domy-ao-ranaotra/

EDITO 4 Aogositra – Tandrevaka avokoa ny zava-misy eto Madagasikara

Beharo

Simba ny firenena malagasy, noho ny resaka “Abus de pouvoir “, na fanaparam-pahefana, « medecin apres la mort », na famonoana afo foana no betsaka. Tandrevaka avokoa ny zava-misy eto Madagasikara amin’izao fotoana, hoy ireo vahiny sendra anay avy nahita sy nandre ny zava-nisy teny Itaosy Antananarivo Atsimondrano afak’omaly iny, ary koa ny vava nataon-dRaholdina teny amin’ny Fiangonana Jesosy Mamonjy, ny teny amin’ireo toeram-pivarotana solika, ny habibiana nitranga tany Ankazobe, sns… Ireo vazaha moa dia saika hanao topimaso ny tranga teny Itaosy fa hoe hetsika mafanafana, dia niverin-dalana raha sendra sinoa telo lahy nitodi-doha ihany koa ka nanao hoe: efa tena romotra amin’ny mpitondra vahoaka hoy izy ireo, ka aleo misintaka sao sendra herisetra mahery vaika ka ho sahirana.

Hita sy tsapa arak’izany fa fahafaham-baraka tanteraka no mahazo ny firenentsika noho ny tandrevaka sy ny tsy rariny ataon’ny fitondrana Rajoelina sy ny vonim-boasary miaraka aminy, ka ireto vahiny dia vaky vava nilaza fa tsy zakan’io zandry lahy io intsony ny malagasy hoy ireto sinoa, ary ireo vazaha dia nanampy hoe: “Abus de pouvoir ” tanteraka ny zava-miseho, porofon’izany ny seho tetsy Ankorondrano Fiangonana Jesosy Mamonjy ny alahady teo, ary koa ny fitongilanana atao amin’ireo antokom-politika eto an-toerana. Raha vao mpanohitra dia voarara hanao ny anjarany, nefa rehefa « orange » hoy ireto vazaha dia avela malalaka toy ireny teny amin’ny sehatra maitso Analamahitsy ireny. Maro hoy izy ireo ny seho sy tranga misy eto an-toerana ka raha vao sakoroka, hain-trano sy tanàna, grevy sns… dia ahiliky ny mpitondra amin’ny TIM foana, nefa mazava izao fa ny fanjakana mihitsy no efa tsy avotra intsony raha ny teny nataon’ny GASY LEO, tokony hiala am-panajana ny filoha sy ny Praiministra, tokony tsy hifikitra amin’ny toerany fa efa loza ny zava-misy satria tsy zakany intsony ny fahefana.

Toy ny tsy misy mpitondra intsony eto amin’ny firenena. Ny vahiny dia efa mahatsapa fa very ra-malagasy, ny raharaha Rosiana sy Ukrainiana, covid 19, rivo-doza foana no hanafenana ny kitoatoa nefa dia efa tsapa fa fanomanana ny tsy rariny tian-katao sy ny paika ho enti-miatrika ny fifidianana 2023 sahady no efa mirantiranty raha ireo no aravina hoy ireo vahiny, aoka ho mailo ianareo. Nanipy teny moa teo am-pamaranana izy ireo, fa tokony homena ny Ffkm sy ny fiangonana manana sampana skoto ny andraikitry ny Ceni, ka na ny fanisam-bahoaka mpifidy, na fanaraha-maso atao amin’ny fifidianana izay atao dia izy ireo sy ny ati-tany hatrany no misahana azy, mba hialana amin’ny doublon sy triplon mety hitranga eo indray, satria misy fiangonana daholo ihany ny tanàna sy fokontany izay tazana eny rehetra eny, ary mba tsy ho filoham-pokontany mpanohana Rajoelina sy ny ekipany irery ihany no hanao izany.

www.gvalosoa.net/2022/08/04/edito-4-aogositra-tandrevaka-avokoa-ny-zava-misy-eto-madagasikara/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

EDITO 4 Aogositra – Tandrevaka avokoa ny zava-misy eto Madagasikara

Beharo

Simba ny firenena malagasy, noho ny resaka “Abus de pouvoir “, na fanaparam-pahefana, « medecin apres la mort », na famonoana afo foana no betsaka. Tandrevaka avokoa ny zava-misy eto Madagasikara amin’izao fotoana, hoy ireo vahiny sendra anay avy nahita sy nandre ny zava-nisy teny Itaosy Antananarivo Atsimondrano afak’omaly iny, ary koa ny vava nataon-dRaholdina teny amin’ny Fiangonana Jesosy Mamonjy, ny teny amin’ireo toeram-pivarotana solika, ny habibiana nitranga tany Ankazobe, sns… Ireo vazaha moa dia saika hanao topimaso ny tranga teny Itaosy fa hoe hetsika mafanafana, dia niverin-dalana raha sendra sinoa telo lahy nitodi-doha ihany koa ka nanao hoe: efa tena romotra amin’ny mpitondra vahoaka hoy izy ireo, ka aleo misintaka sao sendra herisetra mahery vaika ka ho sahirana.

Hita sy tsapa arak’izany fa fahafaham-baraka tanteraka no mahazo ny firenentsika noho ny tandrevaka sy ny tsy rariny ataon’ny fitondrana Rajoelina sy ny vonim-boasary miaraka aminy, ka ireto vahiny dia vaky vava nilaza fa tsy zakan’io zandry lahy io intsony ny malagasy hoy ireto sinoa, ary ireo vazaha dia nanampy hoe: “Abus de pouvoir ” tanteraka ny zava-miseho, porofon’izany ny seho tetsy Ankorondrano Fiangonana Jesosy Mamonjy ny alahady teo, ary koa ny fitongilanana atao amin’ireo antokom-politika eto an-toerana. Raha vao mpanohitra dia voarara hanao ny anjarany, nefa rehefa « orange » hoy ireto vazaha dia avela malalaka toy ireny teny amin’ny sehatra maitso Analamahitsy ireny. Maro hoy izy ireo ny seho sy tranga misy eto an-toerana ka raha vao sakoroka, hain-trano sy tanàna, grevy sns… dia ahiliky ny mpitondra amin’ny TIM foana, nefa mazava izao fa ny fanjakana mihitsy no efa tsy avotra intsony raha ny teny nataon’ny GASY LEO, tokony hiala am-panajana ny filoha sy ny Praiministra, tokony tsy hifikitra amin’ny toerany fa efa loza ny zava-misy satria tsy zakany intsony ny fahefana.

Toy ny tsy misy mpitondra intsony eto amin’ny firenena. Ny vahiny dia efa mahatsapa fa very ra-malagasy, ny raharaha Rosiana sy Ukrainiana, covid 19, rivo-doza foana no hanafenana ny kitoatoa nefa dia efa tsapa fa fanomanana ny tsy rariny tian-katao sy ny paika ho enti-miatrika ny fifidianana 2023 sahady no efa mirantiranty raha ireo no aravina hoy ireo vahiny, aoka ho mailo ianareo. Nanipy teny moa teo am-pamaranana izy ireo, fa tokony homena ny Ffkm sy ny fiangonana manana sampana skoto ny andraikitry ny Ceni, ka na ny fanisam-bahoaka mpifidy, na fanaraha-maso atao amin’ny fifidianana izay atao dia izy ireo sy ny ati-tany hatrany no misahana azy, mba hialana amin’ny doublon sy triplon mety hitranga eo indray, satria misy fiangonana daholo ihany ny tanàna sy fokontany izay tazana eny rehetra eny, ary mba tsy ho filoham-pokontany mpanohana Rajoelina sy ny ekipany irery ihany no hanao izany.

http://www.gvalosoa.net/2022/08/04/edito-4-aogositra-tandrevaka-avokoa-ny-zava-misy-eto-madagasikara/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 4 Aogositra 2022.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
www.gvalosoa.net/tahiry/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 4 Aogositra 2022.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
http://www.gvalosoa.net/tahiry/

Manohana ny fikaonandoha nasionaly. ... TohinyFintinina

4 andro lasa

Manohana ny fikaonandoha nasionaly.

Comment on Facebook « Diso ny fivoizana...

Le olona niteny fa tsy ilaina lay fikaonandoha nationaly anie ka vendrana be e izy no mitady seza mafy fa tsy fantany akory ny dikany dia manupulateur no ataony ireny olona ireny le poizina hoan' ny firenena

Tongava saina Ra-Malagasy. ... TohinyFintinina

5 andro lasa

Tongava saina Ra-Malagasy.

Io prezidà arovanao io no tena mpanongam-panjakana henjana! ... TohinyFintinina

6 andro lasa

Io prezidà arovanao io no tena mpanongam-panjakana henjana!

Comment on Facebook SEG : TSY EKENA NY ...

ra miteny zao oe, nankaiza ny gaz oil, de mety ho lazaina ndray oe manongam panjakana ve???

Mba misy tim ve reo force ireo. Curiosité ka

Afaka haninona moa ianao io raha tena hirongatra ny vahoaka tena Léo,ka tsy afaka handray ny baikonao intsony ny miaramilanao,tantra efa nisy izany.Tsy aleo ve manetritena

Raha mbola fanjakana eto atany de tss hanaiky haongana fa misy ra mandriaka vo miala zony tsara ny miteny an'izany fa defa miandry izay hatao sorona indray zany

Ny mpanongana no matahotra miongana satria fatany fa rehefa miongana dia tsy hahazo toerana intsony mintsy dia mailo zareo fa ny vahoaka tsy hifidy azy izany

Mamy b lotra io seza d tsy mety rah esorina , satria ao tsy mahita PPN sy SOLIKA LAFO

Rehefa lo ny lohany dia tsy mahagaga ny sisambatany. Ireo seg nifanesy tao anatin’ity fitondrana Rajoelina ity, na i baomba na Gely dia toa very fanahy mbola velona. Raha tokony ho reharehan’ny vahoaka sy ny firenena izany hoe mpiaro azy izany dia indrisy fa tay ireto lohany raha refesina. Manao azafady amin’ny teny fa izay no sisa azo ilazàna azy.

Dia gaga elah.. Miaro sezan mpitondra n asan zalah reo

Fa rehefa Iza no mandrava, mandoro, mamono Dia ekena n'y fanonganam-panjakana??? Kodiarantsarety n'y fiainana fa tsy misy tsy ho tratry n'y aloka e

Tsy ekena fa nisy nanongana malgré mampiome, mety tonga le fotona anonganana ko , 🤣🤣🤣

Fa taiza i SEG t@ 2009 Ary MBA inona no nataony t@ fanonganampanjakana nisy teto

Oui c vrai .il se trompe d ennemis

Izay be no basy

eny hoa

Odriii Jamba anga enao t@ 2009

Aaaaa aaa, mila valina ny tam 2009 ko. Toute action a une reaction .krkrkrkr .gasy hafahafa rhf iza no manogana dia mety ary rehf iza dia tsy mety ?

View more comments

NY MPITONDRA SY NY FANABEAZANA

Ela ihany no nanaovana fa tsy misy toa an’ireo.
Be ny trosa tsy nefainy ka dia miakatra ny feo.
Tsy vitsy ireo mpandraharaha no efa tofoka sy leo,
Fa tena toa odiany fanina ny antsoantso sy toreo.

Mpampianatra sy mpanabe dia tena ataony tsisy vidiny,
Hany ka dia mihamahantra sady tena faraidiny!
Satria ny hoe “manara-penitra” dia trano tsara raha tazanina,
Nefa ny mpampianatra ao dia zara raha mihinan-kanina!

Efa tsisy kalitao raha ny tontolom-pampianarana,
Tao anaty folo taonan-gidragidra tsy mifarana.
Asa! tsisy mpanabe manoro hevitra mihitsy,
Ka manohy ny hadalany ireo antokon’olom-bitsy!

Azo sainina amin’izany izay ho ampitso sy ny hoavy,
Raha ny seha-pampianarana no efa hita ho manavy,
Ary iretsy mpanabe dia mihamahia sy sahozanina.
Hanao ahoana ireo taranaka ry mpitondra sain-kanina?

Ny “olona” no ‘ndeha jereo vao vatan-trano sy ny fanaka.
Tohano iretsy mpanabe, avia jereo ireo taranaka,
F’aza ilaozana midehaka amin’ilay volomboasary,
Nefa tsisy fampianarana mba mandeha sy lavorary!

…Tena mety tsy mitovy ilay manara-penitsika.
(Samy manana ny fombany hahafahany mandika!)
F’aminay ny mpanabe no ‘ndeha tohano tsy ankijanona,
Raha tiana ny hanorenana firenena tena vanona!

DADAN’i ZINA (31-07-22)

www.gvalosoa.net/2022/08/02/ny-mpitondra-sy-ny-fanabeazana/
... TohinyFintinina

6 andro lasa

NY MPITONDRA SY NY FANABEAZANA

Ela ihany no nanaovana fa tsy misy toa an’ireo.
Be ny trosa tsy nefainy ka dia miakatra ny feo.
Tsy vitsy ireo mpandraharaha no efa tofoka sy leo,
Fa tena toa odiany fanina ny antsoantso sy toreo.

Mpampianatra sy mpanabe dia tena ataony tsisy vidiny,
Hany ka dia mihamahantra sady tena faraidiny!
Satria ny hoe “manara-penitra” dia trano tsara raha tazanina,
Nefa ny mpampianatra ao dia zara raha mihinan-kanina!

Efa tsisy kalitao raha ny tontolom-pampianarana,
Tao anaty folo taonan-gidragidra tsy mifarana.
Asa! tsisy mpanabe manoro hevitra mihitsy,
Ka manohy ny hadalany ireo antokon’olom-bitsy!

Azo sainina amin’izany izay ho ampitso sy ny hoavy,
Raha ny seha-pampianarana no efa hita ho manavy,
Ary iretsy mpanabe dia mihamahia sy sahozanina.
Hanao ahoana ireo taranaka ry mpitondra sain-kanina?

Ny “olona” no ‘ndeha jereo vao vatan-trano sy ny fanaka.
Tohano iretsy mpanabe, avia jereo ireo taranaka,
F’aza ilaozana midehaka amin’ilay volomboasary,
Nefa tsisy fampianarana mba mandeha sy lavorary!

…Tena mety tsy mitovy ilay manara-penitsika.
(Samy manana ny fombany hahafahany mandika!)
F’aminay ny mpanabe no ‘ndeha tohano tsy ankijanona,
Raha tiana ny hanorenana firenena tena vanona!

      DADAN’i ZINA (31-07-22)

http://www.gvalosoa.net/2022/08/02/ny-mpitondra-sy-ny-fanabeazana/

IREO BEBASY MAROBE

Ireo bebasy marobe dia tsy endrika maneho ny hery,
Fa milaza ety ivelany irony ratra sy ny fery,
Ary koa ny tebiteby sy tsy filaminan-tsaina,
Noho ny “tahotra mpanohitra” mila haningotra ny aina!

Ireo bebasy marobe dia fiandohan’ny krizy
Sy ny fomba fitondrana efa mandeha any amin’ny tsy izy!
Tsy ahitana vahaolana ‘reo noana sy fadiranovana,
Fa dia ny mpitondra hatrany no vokisana sy arovana!

Ireo bebasy marobe, ho anao mpitondra firenena,
Dia efa marika mitory ny tsy fahatokisan-tena,
Ka dia hery no heverina hampitony ny ahiahy,
F’izay hatrany no efa fomba sy fiadin-jiolahy!

Ireo bebasy marobe dia toa fitaratra mamitaka,
Fa zava-bitika sy kely dia efa ampy hampipatitaka .
Koa mihevera ry mpitondra, aoka kely tsy ho sodoka.
Maro no efa mihatakataka, manao anao ho toy ny boka!

DADAN’i RIANA (30-07-22)

www.gvalosoa.net/2022/08/02/ireo-bebasy-marobe/
... TohinyFintinina

6 andro lasa

IREO BEBASY MAROBE

Ireo bebasy marobe dia tsy endrika maneho ny hery,
Fa milaza ety ivelany irony ratra sy ny fery,
Ary koa ny tebiteby sy tsy filaminan-tsaina,
Noho ny “tahotra mpanohitra” mila haningotra ny aina!

Ireo bebasy marobe dia fiandohan’ny krizy
Sy ny fomba fitondrana efa mandeha any amin’ny tsy izy!
Tsy ahitana vahaolana ‘reo noana sy fadiranovana,
Fa dia ny mpitondra hatrany no vokisana sy arovana!

Ireo bebasy marobe, ho anao mpitondra firenena,
Dia efa marika mitory ny tsy fahatokisan-tena,
Ka dia hery no heverina hampitony ny ahiahy,
F’izay hatrany no efa fomba sy fiadin-jiolahy!

Ireo bebasy marobe dia toa fitaratra mamitaka,
Fa zava-bitika sy kely dia efa ampy hampipatitaka .
Koa mihevera ry mpitondra, aoka kely tsy ho sodoka.
Maro no efa mihatakataka, manao anao ho toy ny boka!

      DADAN’i RIANA (30-07-22)

http://www.gvalosoa.net/2022/08/02/ireo-bebasy-marobe/

Comment on Facebook IREO BEBASY MAROBE ...

Mankasitraka DADAN I RIANA !

Ny firaisankina no hery. ... TohinyFintinina

7 andro lasa

Ny firaisankina no hery.

Comment on Facebook 1764140243706142_5327487034038094

Tsy maintsy ho simba indray izao io lalana io noho io afo atao eo io.

Association Gasy Miara-Mandroso (AGMM) – Manana sosokevitra momba ny olan’ny Jirama sy ny angôvo

Aly

Manana soson-kevitra momba ny olan’ny Jirama sy ny resaka angôvo Profesora Narison Stephan, avy amin’ny AGMM, na Association Gasy Miara-Mandroso, manam-pahaizana Malagasy any ivelany eo amin’ny sehatry ny angôvo nokleary sy ny sehatry ny angôvo avo, na Physique des Hautes Energies.

Amin’izao tranga misy eran-tany izao dia mila môdely vaovao ny fitantanana ny Energie na ny angôvo anisan’izany ny hialana amin’ny fampiasana ireo Groupe Electrogene (Energie Thermique), izay mambotry ny firenena, satria voatery miankina amin’ny gazoala (Gas Oil) nefa mampatavy ireo mpamokatra. Miteraka pollution na fandotoana koa ny Centrale Thermique ary efa miala amin’io ny firenena rehetra iarovana ny tontolo Iainana. Izany hoe tsy vahaolana maharitra ny hanomezana huile lourde sy Gas-Oil avy ao Tsimiroro sy Bemolanga ho an’ny Centrale Thermique, fa vahaolana vonjimaika fotsiny ihanhy. Azo hanaovana zavatra hafa ireo vokatra ireo (goudron, gas oil ho an’ny fiara,…).

Ho an’i Madagasikara izay be mponina any ambanivohitra dia ny Energie Solaire, na angôvo avy amin’ny masoandro, no vaha olana haingana. Ny angôvo avy amin’ny rivotra, na ny eolienne sarotra kojaina ary tsy mandeha rehefa misy ny cyclone. Ny kit solaire dia depannage fa tsy vaha-olana maharitra, satria mitondra jiro fotsiny solon’ny labozia sy lampe à petrole, fa tsy mahazaka fitaovana iasana. Parc solaire maromaro toy ny ao Ambatolampy no ilaina ary four solaire koa.

Ny eto an-drenivohitra sy ny Orin’asa lehibe dia mila Centrales matanjaka hampihodina azy sy hialana amin’ny delestage. Misy ireo projet Centrales Hydrauliques (Sahofika sy Volobe) efa vita Sonia, nefa mbola mihantona hatramin’izao.

Mila mailo koa amin’ny fiovan’ny toetr’andro, fa raha maina ny renirano dia tsy misy angôvo avy amin’ny Centrales Hydrauliques ary tsy maintsy mijery koa solutions alternatives. Anisan’izany ny Mini-Centrale Nucleaire, izay efa natsaraina (zero pollution, securité, traitement dechets) ary tsiahivina fa manana Uranium i Madagasikara hanaovana an’izany. Tsy lafo noho i Sahofika ny hanaovana azy nefa ny hery azo amin’ny turbine iray dia avo 3 heny ary vita anatin’ny 7 taona ny installation.

Misy koa ny Hydrogene izay tsy mandoto ny tontolo iainana sy ireo Stations marines (maree motrice sy houlomotrice), izay azo hampiasana koa hanalana ny sira amin’ny ranomasina ho rano fisotro (kere any atsimo) ary tsy mila mitarika pipe-line km maromaro. Ao koa ny recyclage dechets (methanisation), ny bio-ethanol ary ny geo-thermie.

Betsaka ny solutions hialana amin’ny fijalian’ny Gasy amin’ny rianaratra ary mifameno daholo ireo solutions saingy mila volonté politique ny fanantontosana azy, fa tsy vitan’ny association iray na maromaro. Tsy vola verivery etsy sy eroa toy ny mitranga amin’izao fotoana izao koa, no hanaovana an’ireo projets ireo, fa hisy tamberiny hita mivaingana ho an’ny vahoaka sy ny firenena raha tsara tantana sy tsy misy kolikoly ny vola hanaovana an’izany.

www.gvalosoa.net/2022/08/02/association-gasy-miara-mandroso-agmm-manana-sosokevitra-momba-ny-olan...
... TohinyFintinina

7 andro lasa

Association Gasy Miara-Mandroso (AGMM) – Manana sosokevitra momba ny olan’ny Jirama sy ny angôvo

Aly

Manana soson-kevitra momba ny olan’ny Jirama sy ny resaka angôvo Profesora Narison Stephan, avy amin’ny AGMM, na Association Gasy Miara-Mandroso, manam-pahaizana Malagasy any ivelany eo amin’ny sehatry ny angôvo nokleary sy ny sehatry ny angôvo avo, na Physique des Hautes Energies.

Amin’izao tranga misy eran-tany izao dia mila môdely vaovao ny fitantanana ny Energie na ny angôvo anisan’izany ny hialana amin’ny fampiasana ireo Groupe Electrogene (Energie Thermique), izay mambotry ny firenena, satria voatery miankina amin’ny gazoala (Gas Oil) nefa mampatavy ireo mpamokatra. Miteraka pollution na fandotoana koa ny Centrale Thermique ary efa miala amin’io ny firenena rehetra iarovana ny tontolo Iainana. Izany hoe tsy vahaolana maharitra ny hanomezana huile lourde sy Gas-Oil avy ao Tsimiroro sy Bemolanga ho an’ny Centrale Thermique, fa vahaolana vonjimaika fotsiny ihanhy. Azo hanaovana zavatra hafa ireo vokatra ireo (goudron, gas oil ho an’ny fiara,…).

Ho an’i Madagasikara izay be mponina any ambanivohitra dia ny Energie Solaire, na angôvo avy amin’ny masoandro, no vaha olana haingana. Ny angôvo avy amin’ny rivotra, na ny eolienne sarotra kojaina ary tsy mandeha rehefa misy ny cyclone. Ny kit solaire dia depannage fa tsy vaha-olana maharitra, satria mitondra jiro fotsiny solon’ny labozia sy lampe à petrole, fa tsy mahazaka fitaovana iasana. Parc solaire maromaro toy ny ao Ambatolampy no ilaina ary four solaire koa.

Ny eto an-drenivohitra sy ny Orin’asa lehibe dia mila Centrales matanjaka hampihodina azy sy hialana amin’ny delestage. Misy ireo projet Centrales Hydrauliques (Sahofika sy Volobe) efa vita Sonia, nefa mbola mihantona hatramin’izao.

Mila mailo koa amin’ny fiovan’ny toetr’andro, fa raha maina ny renirano dia tsy misy angôvo avy amin’ny Centrales Hydrauliques ary tsy maintsy mijery koa solutions alternatives. Anisan’izany ny Mini-Centrale Nucleaire, izay efa natsaraina (zero pollution, securité, traitement dechets) ary tsiahivina fa manana Uranium i Madagasikara hanaovana an’izany. Tsy lafo noho i Sahofika ny hanaovana azy nefa ny hery azo amin’ny turbine iray dia avo 3 heny ary vita anatin’ny 7 taona ny installation.

Misy koa ny Hydrogene izay tsy mandoto ny tontolo iainana sy ireo Stations marines (maree motrice sy houlomotrice), izay azo hampiasana koa hanalana ny sira amin’ny ranomasina ho rano fisotro (kere any atsimo) ary tsy mila mitarika pipe-line km maromaro. Ao koa ny recyclage dechets (methanisation), ny bio-ethanol ary ny geo-thermie.

Betsaka ny solutions hialana amin’ny fijalian’ny Gasy amin’ny rianaratra ary mifameno daholo ireo solutions saingy mila volonté politique ny fanantontosana azy, fa tsy vitan’ny association iray na maromaro. Tsy vola verivery etsy sy eroa toy ny mitranga amin’izao fotoana izao koa, no hanaovana an’ireo projets ireo, fa hisy tamberiny hita mivaingana ho an’ny vahoaka sy ny firenena raha tsara tantana sy tsy misy kolikoly ny vola hanaovana an’izany.

http://www.gvalosoa.net/2022/08/02/association-gasy-miara-mandroso-agmm-manana-sosokevitra-momba-ny-olanny-jirama-sy-ny-angovo/

Comment on Facebook Association Gasy ...

Mankasitraka amin ny fanolorana tolo kevitra o !

Blem ry Kanara no mifehy

Tsy nandray karama 9 volana – Mampalahelo fa anaovana telethon ny mpiasan’ny SECREN

Niaina

Mampalahelo tokoa ireo mpiasan’ny Secren any Antsiranana faritra Diana amin’izao fotoana, tsy nandray karama 9 volana izy ireo, noho izay antony izay, nisy nanomboka omaly ka hatramin’ny alahady ho avy izao ny tsipaipaika na telethon, ho an’ireo mpiasan’ity orinasa ity manoloana ny Lapan’nhy Tanàna any Diego.

Araka ny fanambarana voaray avy any an-toerana: “mila vonjy ny mpiasan’ny Secren, fa tsy nahazo karama efa 9 fanjava izay.Tsy hay koragniny eky ny hamaroan’ny trosa ho an’ny isam-pianakaviana, ny zaza tsy mianatra voaroaka amin’ny ecolage, ny jiro sy rano tsy voaefa, ao ny voaroaka amin’ny trano noho ny tsy fahafahana magnefa fondrontrano na hofantrano, tsy vitsy ny mitambatambatra amin’ny toerana araiky, raha tsorigny mazava dia traboiny ny fianakavian’ny mpiasa maro an’isa ao amin’ny Secren, ka tsy fidiny fa voaterin’ny zava-misy ny nanaovana voin-kava-mahatratra na telethon, nanomboko niany ty devant Hotel de Ville hatramin’ny dimanche 7 Août 2022.”

Nampihetsi-po ny voin-kava-mahatratra nanomboka omaly tany Diego ity, tsy vitsy ny efa nandray anjara ho fanampiana ireto mpiasan’ny Secren ireto, araka ny feo voaray tany an-toerana, tena potehan’ny fitondrana Rajoelina sy ny ekipany ity orinasa ity.

www.gvalosoa.net/2022/08/02/tsy-nandray-karama-9-volana-mampalahelo-fa-anaovana-telethon-ny-mpias...
... TohinyFintinina

7 andro lasa

Tsy nandray karama 9 volana – Mampalahelo fa anaovana telethon ny mpiasan’ny SECREN

Niaina

Mampalahelo tokoa ireo mpiasan’ny Secren any Antsiranana faritra Diana amin’izao fotoana, tsy nandray karama 9 volana izy ireo, noho izay antony izay, nisy nanomboka omaly ka hatramin’ny alahady ho avy izao ny tsipaipaika na telethon, ho an’ireo mpiasan’ity orinasa ity manoloana ny Lapan’nhy Tanàna any Diego.

Araka ny fanambarana voaray avy any an-toerana: “mila vonjy ny mpiasan’ny Secren, fa tsy nahazo karama efa 9 fanjava izay.Tsy hay koragniny eky ny hamaroan’ny trosa ho an’ny isam-pianakaviana, ny zaza tsy mianatra voaroaka amin’ny ecolage, ny jiro sy rano tsy voaefa, ao ny voaroaka amin’ny trano noho ny tsy fahafahana magnefa fondrontrano na hofantrano, tsy vitsy ny mitambatambatra amin’ny toerana araiky, raha tsorigny mazava dia traboiny ny fianakavian’ny mpiasa maro an’isa ao amin’ny Secren, ka tsy fidiny fa voaterin’ny zava-misy ny nanaovana voin-kava-mahatratra na telethon, nanomboko niany ty devant Hotel de Ville hatramin’ny dimanche 7 Août 2022.”

Nampihetsi-po ny voin-kava-mahatratra nanomboka omaly tany Diego ity, tsy vitsy ny efa nandray anjara ho fanampiana ireto mpiasan’ny Secren ireto, araka ny feo voaray tany an-toerana, tena potehan’ny fitondrana Rajoelina sy ny ekipany ity orinasa ity.

http://www.gvalosoa.net/2022/08/02/tsy-nandray-karama-9-volana-mampalahelo-fa-anaovana-telethon-ny-mpiasanny-secren/
Load more