20 C
Antananarivo
Fri 30 Jul 2021 17:02

LAHATSORATRA FARANY

TOETRANDRO ANDROANY

Antananarivo
scattered clouds
20 ° C
20 °
20 °
56 %
6.2kmh
40 %
Fri
18 °
Sat
20 °
Sun
18 °
Mon
23 °
Tue
22 °
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Tsy laharam-pahamenan’ny fitondrana ny fampianarana. ... TohinyFintinina

6 ora lasa

Tsy laharam-pahamenan’ny fitondrana ny fampianarana.

Comment on Facebook MIARA-MANONJA - ...

Tsy misy fahazotoana ihaino tsony tompoko ra tsy misy fanazavana avy aminaoreo Miara manonja 2 samy hafa ireo.

NY ANDRANANDRAN’I SOLA SY BOAIKELY

Andranandrana daholo ny an’i Sola sy Boaikely.
Tsisy zavatra manjary, tsisy zavatra “mamely”.
I Sola moa tsy mahagaga f’efa zatra “koposoroka”,
I Boaikely kosa indray dia ‘lay “sain-jaza mba maroroka”!

Nofinofy, revin-gadra no mihelina ao an-tsainy,
Dia indreny ry zareo manao ny zavatra tsy hainy!
Ka tsy mahagaga ny asany raha mamotaka daholo,
Toy ny fanirian-dry Sola ny ho mbola lava volo!

Izay manintonintona azy fony tany andafy tany,
No tereny haverina eto ka dia tsy mahomby hatrany.
Tsisy zavatra mirindra raha ny atao sy ny tenenina.
(Tavi-mofogasy ve dia mety hanaova-madalenina?)

Amin’izao “ny fitohanana”, henjana sy mahamay,
Saingy mbola tsy any ho any ny aloky ny “tramway”!
Ity ilay zotra hoe “kilasy” no nanaovana hoerahoera,
Hany ka mimenomenona ny ankamaroan’ireo saofera!

…Andranandrana daholo ny an’i Sola sy Boaikely.
Mba mpitondra saingy indrisy, tsy dia mendrika ho modely!
Be dia be no tena tofoka, tena boboka sy leo,
Ka sioka tokana no andrasana hanilihana an’ireo!

DADAN’i RIANA (28-07-21)

www.gvalosoa.net/2021/07/30/ny-andranandrani-sola-sy-boaikely/
... TohinyFintinina

16 ora lasa

NY ANDRANANDRAN’I SOLA SY BOAIKELY

Andranandrana daholo ny an’i Sola sy Boaikely.
Tsisy zavatra manjary, tsisy zavatra “mamely”.
I Sola moa tsy mahagaga f’efa zatra “koposoroka”,
I Boaikely kosa indray dia ‘lay “sain-jaza mba maroroka”!

Nofinofy, revin-gadra no mihelina ao an-tsainy,
Dia indreny ry zareo manao ny zavatra tsy hainy!
Ka tsy mahagaga ny asany raha mamotaka daholo,
Toy ny fanirian-dry Sola ny ho mbola lava volo!

Izay manintonintona azy fony tany andafy tany,
No tereny haverina eto ka dia tsy mahomby hatrany.
Tsisy zavatra mirindra raha ny atao sy ny tenenina.
(Tavi-mofogasy ve dia mety hanaova-madalenina?)

Amin’izao “ny fitohanana”, henjana sy mahamay,
Saingy mbola tsy any ho any ny aloky ny “tramway”!
Ity ilay zotra hoe “kilasy” no nanaovana hoerahoera,
Hany ka mimenomenona ny ankamaroan’ireo saofera!

…Andranandrana daholo ny an’i Sola sy Boaikely.
Mba mpitondra saingy indrisy, tsy dia mendrika ho modely!
Be dia be no tena tofoka, tena boboka sy leo,
Ka sioka tokana no andrasana hanilihana an’ireo!

      DADAN’i RIANA (28-07-21)

http://www.gvalosoa.net/2021/07/30/ny-andranandrani-sola-sy-boaikely/

Sendikan’ny Paramedy – Hanao kongresy nasionaly any Morondava

Stefa

Hanao kongresy nasionaly any Morondava faritra Menabe ato ho ato ny sendikan’ny Paramedy eto Madagasikara, izay ivondronan’ny mpitsabo mpanampy sy mpampivelona manerana an’i Madagasikara. Izany kongresy nasionaly izany dia efa fanaon’izy ireo araka ny nambaran’ny tompon’andraikitra, fa tsy noho ny raharaham-pirenena amin’izao fotoana akory no hanaovan’izy ireo izany.

Ho fanomana izany araka ny nambaran’ny filohan’ny sendikan’ny Paramedy Ralibera, hisy ny filankevi-pirenena hataon’izy ireo eto an-drenivohitra ny 5 sy ny 6 aogositra ho avy izao, handraisan’ireo mpitarika reziônaly sy ireo mpitarika any amin’ny distrika anjara, ka ireo tsy afaka hiakatra dia afka hiatrika izany amin’ny visioconférence. Ny kongresy nasionalin’ny Sendikan’ny Paramedy kosa dia hatao ny 23 hatramin’ny 27 aogositra any amin’ny renivohitry ny faritra Menabe.

Anisan’ny ho resahana amin’izany ireo zavatra manahirana ireo Paramedy eto amintsika, ny taona lasa teo ohatra, niasa maina izy ireo tamin’ny ady tamin’ny valanaretina coronavirus, satria mbola tsy voaray hatramin’izao ny tambin-karamany tamin’izany, efa ho an-tapitrisany Ariary vitsivitsy isan’olona anefa izany tambin-karaman’izy ireo tsy nefain’ny fitondrana Rajoelina izany hatramin’izao.

www.gvalosoa.net/2021/07/29/sendikanny-paramedy-hanao-kongresy-nasionaly-any-morondava/
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Sendikan’ny Paramedy – Hanao kongresy nasionaly any Morondava

Stefa

Hanao kongresy nasionaly any Morondava faritra Menabe ato ho ato ny sendikan’ny Paramedy eto Madagasikara, izay ivondronan’ny mpitsabo mpanampy sy mpampivelona manerana an’i Madagasikara. Izany kongresy nasionaly izany dia efa fanaon’izy ireo araka ny nambaran’ny tompon’andraikitra, fa tsy noho ny raharaham-pirenena amin’izao fotoana akory no hanaovan’izy ireo izany.

Ho fanomana izany araka ny nambaran’ny filohan’ny sendikan’ny Paramedy Ralibera, hisy ny filankevi-pirenena hataon’izy ireo eto an-drenivohitra ny 5 sy ny 6 aogositra ho avy izao, handraisan’ireo mpitarika reziônaly sy ireo mpitarika any amin’ny distrika anjara, ka ireo tsy afaka hiakatra dia afka hiatrika izany amin’ny visioconférence. Ny kongresy nasionalin’ny Sendikan’ny Paramedy kosa dia hatao ny 23 hatramin’ny 27 aogositra any amin’ny renivohitry ny faritra Menabe.

Anisan’ny ho resahana amin’izany ireo zavatra manahirana ireo Paramedy eto amintsika, ny taona lasa teo ohatra, niasa maina izy ireo tamin’ny ady tamin’ny valanaretina coronavirus, satria mbola tsy voaray hatramin’izao ny tambin-karamany tamin’izany, efa ho an-tapitrisany Ariary vitsivitsy isan’olona anefa izany tambin-karaman’izy ireo tsy nefain’ny fitondrana Rajoelina izany hatramin’izao.

http://www.gvalosoa.net/2021/07/29/sendikanny-paramedy-hanao-kongresy-nasionaly-any-morondava/

Tompon’andraikitry ny ONE – Manampatra fahefana amin’ny fandroahana mpiasa

Manoloana ny fandroahana mpiasa tsy mazava nataon’ny tale jeneralin’ny ONE (Office National pour l’Environnement), nanao fanambarana manakiana izany ny solontenan’ity ofisy ity:

“Manoloana ny fanapahan-kevitr’Andriamatoa Tale Jeneraly sy ireo mpiara-miasa aminy akaiky handroaka mpiasa anankiray nohon’ny antony tsy mazava sy tsy ara-dalàna eto anivon’ny ONE, sy manoloana ireo ahiahin’ny mpiara-miasa amin’ny mety hiitaran’izany amin’ny mpiasa hafa, dia sarotra aminay solontenan’ny mpiasa anisan’ny tompon’antoka amin’ny fiarovana ny tombontsoan’ny mpiasa sy ny orinasa ary ny firindran’ny fiaraha-monina eto anivon’ny orinasa (Articles 1.01 et 1.02 du RGP), no hitazam-potsiny na dia efa maromaro ihany ireo antony tokony ho nitenenanay fa, nisy fotoana, nisafidy nanatona mangingina an’Andriamatoa Tale Jeneraly aloha izahay amin’ny famahana trangana tsy rariny misy eto anivon’ny orinasa tamin’ny lafin-javatra sasantsasany. Tsy nampahafantarina ny maro moa izany nohon’ny antony maro samihafa na dia tsy afapo ary izahay solontenan’ny mpiasa tamin’izany, fa misy fotoanany ny zava-drehetra.

Tonga kosa angamba inty ny fotoana hitenenana.

Marihinay etoana, ho fampahatsiahivana aloha, fa amin’ny maha orinasam-panjakana ny ONE, dia misy lalàna mifehy azy toy ny orinasa rehetra ihany, dia ny RGP izany, izay ny « Direction générale » sy ny mpiasa amin’ny alalan’ny Solontenany (délégués du personnel) no niara-nandrafitra azy (Article 1.01 du RGP).
Ny tanjon’ny RGP raha ampahatsiahivina dia ny hampirindra ny fiaraha-monina sy ny asa mba hampisy vokatra tsara ho an’ny ONE (Article 1.02).
Izay tsy voasoratra ao amin’io RGP io dia ny code du travail no mameno azy (Article 1.05 du RGP).

Arak’izany, ny ONE dia tsy fananan’olon-tokana na antokon’olona, fa misy rafitra sy lalàna mifehy tahaka ny orinasam-panjakana rehetra.

Toy izany koa, ny Tale Jeneraly, araka ny fantatsika dia notendren’ny fanjakana sy karamainy hitantana ny ONE (Article 13 du décret 2008-600). Isika mpiara-miasa kosa nokaramain’ny fanjakana, tompon’ny orinasa, araka ny fahaiza-manaontsika tsirairay avy ireo, mba hanao ny asa araka ny « missions » nankinina tamin’ny ONE (Article 4.01 du RGP).

Raha iverenantsika amin’izay io fanapaha-kevitra fandroahana mpiasa tsy misy antony mazava noraisin’Andriamatoa Tale Jeneraly miaraka amin’ireo mpiara-miasa aminy akaiky io, dia hitanay fa misy endrika tsy fanarahan-dalàna ny fomba nandraisana ilay fanapahan-kevitra sy ny fomba nilazana ilay izy tamin’ilay voakasika (victime) satria:

1) Raha ny voalaza ao amin’ny article 2.04 ny RGP dia manana zo amin’izany tokoa ny Tale Jeneraly, fa saingy misy antony mitombina sy mazava tsara ary maharesy lahatra, na ny mahakasika ny lafiny fandroahana (licenciement) izany na ny lafiny famindrana (mutation na promotion) mpiasa ho amina toerana anankiray.
Raha ny mahakasika ny fomba fandroahana mpiasa manokana dia, raha jerena ireo « natures des fautes » voalaza mazava ao amin’ny article 13.01 sy 13.02 ny RGP dia tsy nisy na dia iray tamin’ireo no nataon’io olona voakasika (victime) io.

2) Manaraka izany, amin’ny maha membres ny « comité d’entreprise » anay solontenan’ny mpiasa araka ny lalàna 2003-044 du 28 juillet 2004 – code du travail article 159 à 163 dia zo-nay feno ny nampahafantarina ny andinindininy nanosika anareo handroaka mpiasa iray ka nanontany ny hevitray alohan’ny nakana ny fanapahakevitra mahakasika izany. Mbola manamafy izany moa ny article 158 an’io lalàna 2003-044 voalaza etsy ambony io ihany. Indrisy moa fa tsy nisy mihintsy izany fakan-kevitra izany.

3) Ankoatr’ireo tsy fanarahan-dalàna voalaza etsy ambony ireo dia tsy misy akory ny « notification écrite » araka ny takian’ny lalàna 2003-044 du 28 juillet 2004 ao amin’ny article 21 fa dia nolazain’Andriamatoa Tale Jeneraly ambava ilay olona horoahina ny andro alakamisy 09/07/2021 hariva, ka dia nasaina hanao « passation » avy hatrany nanomboka ny herinandro nanaraka an’iny. Na ilay olona eritreretin’Andriamatoa Tale Jeneraly handray ilay toerana ary mbola tsy nanana taratasy ihany koa tamin’io fotoana io araka ny voafaritra ao amin’ny article 4.06 ny RGP, fa izy no hisolo toerana ka mila afindra any aminy ny fitantanana.
Porofon’izany tsy fananany « lettre de notification » manendry azy hisolo toerana izany, ny tsy nahafahany nampiseho izany tamin’ilay olona « victime » raha tonga tsy nantsoina nikasa hanomboka hanao « passation » tao amin’ny biraon’ilay « victime » izy ny alarobia 14/07/2021 tolakandro.
Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe, toy izany ve no endrim-pitantanana vaovao tiana hapetraka eto anivon’ny ONE?
Raha atao kisarisary tokoa mantsy izany zavamisy izany, dia toy ny hoe, misy mpiasa iray tonga ao amina birao anankiray eto amin’ny ONE miteny amin’ilay tompon-toerana hoe afindrao amiko ny fitantanana eto amin’ity toerana misy anao ity, dia mivoaka ny ONE ianao avy eo, nefa izy amin’io sady tsy manana taratasy mazava sy ara-dalàna akory fa avy miresaka any amin’izay iresahany any izy dia mihevitra fa afaka manao izay tiany ?

4) Eto izahay solontenan’ny mpiasa dia mahatsapa fa sao dia ho lasa endrika « harcèlement moral » ho an’ilay olona voakasika (victime) izany zavamisy rehetra izany raha jerena ny lalàna 2003-044 du 28 juillet 2004 ao amin’ny article 5.
Eto ihany koa izahay, dia manamafy ny mahazava dehibe ny fitsinjovana ny mahaolona eto anivon’ny toeram-piasana.
Tsy sanatria akory ka ho fitaintainana sy ahiahy no ampiainana ny mpiasa ankehitriny, satria dia izany no fitarainana tonga aty aminay manoloana io fanapahan-kevitra noraisin’Andriamatoa Tale Jeneraly sy ny mpiara-miasa aminy akaiky io.
Noho ireo voalaza rehetra ireo, dia mahatsapa izahay amin’ny tokon’ny hisian’ny fifanajana amin’ny fifampitondrana eto anivon’ny toeram-piasana, mba hampirindra tsara ny fiaraha-monina (article 1.01 à 1.03 ny RGP), sy hampisy vokatra tsara ho reharehan’ny orinasa.
Eto izahay, ho famaranana, sy manoloana ireo antony rehetra voatanisa etsy ambony ireo, dia manao antso amin’ny Tale Jeneraly sy ireo rehetra mandray anjara, na mivantana na ankolaka, mba hanajanona ny fanantanterahana ilay fikasana tsy marim-pototra sy tsy manara-dalàna eritreretinareo ho atao.

Izahay solontenan’ny mpiasa dia tsy afaka ny hiray tsikombakomba amin’izany velively na oviana na oviana, ho tombontsoan’ny orinasa sy ny mpiasa eto anivon’ny ONE, fa horaisinay ho toy ny mpiray tsikombakomba amin’ny fanomezana vahana ny tsy fanarahan-dalàna eto anivon’ny orinasa daholo ireo rehetra mbola minia mikimpy hanao izay fomba rehetra hahatanteraka izany tsy fanarahan-dalàna izany, na inona endriny na inona antony na ankolaka na mivantana”.

www.gvalosoa.net/2021/07/29/tomponandraikitry-ny-one-manampatra-fahefana-aminny-fandroahana-mpiasa/
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Tompon’andraikitry ny ONE – Manampatra fahefana amin’ny fandroahana mpiasa

Manoloana ny fandroahana mpiasa tsy mazava nataon’ny tale jeneralin’ny ONE (Office National pour l’Environnement), nanao fanambarana manakiana izany ny solontenan’ity ofisy ity:

“Manoloana ny fanapahan-kevitr’Andriamatoa Tale Jeneraly sy ireo mpiara-miasa aminy akaiky handroaka mpiasa anankiray nohon’ny antony tsy mazava sy tsy ara-dalàna eto anivon’ny ONE, sy manoloana ireo ahiahin’ny mpiara-miasa amin’ny mety hiitaran’izany amin’ny mpiasa hafa, dia sarotra aminay solontenan’ny mpiasa anisan’ny tompon’antoka amin’ny fiarovana ny tombontsoan’ny mpiasa sy ny orinasa ary ny firindran’ny fiaraha-monina eto anivon’ny orinasa (Articles 1.01 et 1.02 du RGP), no hitazam-potsiny na dia efa maromaro ihany ireo antony tokony ho nitenenanay fa, nisy fotoana, nisafidy nanatona mangingina an’Andriamatoa Tale Jeneraly aloha izahay amin’ny famahana trangana tsy rariny misy eto anivon’ny orinasa tamin’ny lafin-javatra sasantsasany. Tsy nampahafantarina ny maro moa izany nohon’ny antony maro samihafa na dia tsy afapo ary izahay solontenan’ny mpiasa tamin’izany, fa misy fotoanany ny zava-drehetra.

Tonga kosa angamba inty ny fotoana hitenenana.

Marihinay etoana, ho fampahatsiahivana aloha, fa amin’ny maha orinasam-panjakana ny ONE, dia misy lalàna mifehy azy toy ny orinasa rehetra ihany, dia ny RGP izany, izay ny « Direction générale » sy ny mpiasa amin’ny alalan’ny Solontenany (délégués du personnel) no niara-nandrafitra azy (Article 1.01 du RGP).
Ny tanjon’ny RGP raha ampahatsiahivina dia ny hampirindra ny fiaraha-monina sy ny asa mba hampisy vokatra tsara ho an’ny ONE (Article 1.02).
Izay tsy voasoratra ao amin’io RGP io dia ny code du travail no mameno azy (Article 1.05 du RGP).

Arak’izany, ny ONE dia tsy fananan’olon-tokana na antokon’olona, fa misy rafitra sy lalàna mifehy tahaka ny orinasam-panjakana rehetra.

Toy izany koa, ny Tale Jeneraly, araka ny fantatsika dia notendren’ny fanjakana sy karamainy hitantana ny ONE (Article 13 du décret 2008-600). Isika mpiara-miasa kosa nokaramain’ny fanjakana, tompon’ny orinasa, araka ny fahaiza-manaontsika tsirairay avy ireo, mba hanao ny asa araka ny « missions » nankinina tamin’ny ONE (Article 4.01 du RGP).

Raha iverenantsika amin’izay io fanapaha-kevitra fandroahana mpiasa tsy misy antony mazava noraisin’Andriamatoa Tale Jeneraly miaraka amin’ireo mpiara-miasa aminy akaiky io, dia hitanay fa misy endrika tsy fanarahan-dalàna ny fomba nandraisana ilay fanapahan-kevitra sy ny fomba nilazana ilay izy tamin’ilay voakasika (victime) satria:

1) Raha ny voalaza ao amin’ny article 2.04 ny RGP dia manana zo amin’izany tokoa ny Tale Jeneraly, fa saingy misy antony mitombina sy mazava tsara ary maharesy lahatra, na ny mahakasika ny lafiny fandroahana (licenciement) izany na ny lafiny famindrana (mutation na promotion) mpiasa ho amina toerana anankiray.
Raha ny mahakasika ny fomba fandroahana mpiasa manokana dia, raha jerena ireo « natures des fautes » voalaza mazava ao amin’ny article 13.01 sy 13.02 ny RGP dia tsy nisy na dia iray tamin’ireo no nataon’io olona voakasika (victime) io.

2) Manaraka izany, amin’ny maha membres ny « comité d’entreprise » anay solontenan’ny mpiasa araka ny lalàna 2003-044 du 28 juillet 2004 – code du travail article 159 à 163 dia zo-nay feno ny nampahafantarina ny andinindininy nanosika anareo handroaka mpiasa iray ka nanontany ny hevitray alohan’ny nakana ny fanapahakevitra mahakasika izany. Mbola manamafy izany moa ny article 158 an’io lalàna 2003-044 voalaza etsy ambony io ihany. Indrisy moa fa tsy nisy mihintsy izany fakan-kevitra izany.

3) Ankoatr’ireo tsy fanarahan-dalàna voalaza etsy ambony ireo dia tsy misy akory ny « notification écrite » araka ny takian’ny lalàna 2003-044 du 28 juillet 2004 ao amin’ny article 21 fa dia nolazain’Andriamatoa Tale Jeneraly ambava ilay olona horoahina ny andro alakamisy 09/07/2021 hariva, ka dia nasaina hanao « passation » avy hatrany nanomboka ny herinandro nanaraka an’iny. Na ilay olona eritreretin’Andriamatoa Tale Jeneraly handray ilay toerana ary mbola tsy nanana taratasy ihany koa tamin’io fotoana io araka ny voafaritra ao amin’ny article 4.06 ny RGP, fa izy no hisolo toerana ka mila afindra any aminy ny fitantanana.
Porofon’izany tsy fananany « lettre de notification » manendry azy hisolo toerana izany, ny tsy nahafahany nampiseho izany tamin’ilay olona « victime » raha tonga tsy nantsoina nikasa hanomboka hanao « passation » tao amin’ny biraon’ilay « victime » izy ny alarobia 14/07/2021 tolakandro.
Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe, toy izany ve no endrim-pitantanana vaovao tiana hapetraka eto anivon’ny ONE?
Raha atao kisarisary tokoa mantsy izany zavamisy izany, dia toy ny hoe, misy mpiasa iray tonga ao amina birao anankiray eto amin’ny ONE miteny amin’ilay tompon-toerana hoe afindrao amiko ny fitantanana eto amin’ity toerana misy anao ity, dia mivoaka ny ONE ianao avy eo, nefa izy amin’io sady tsy manana taratasy mazava sy ara-dalàna akory fa avy miresaka any amin’izay iresahany any izy dia mihevitra fa afaka manao izay tiany ?

4) Eto izahay solontenan’ny mpiasa dia mahatsapa fa sao dia ho lasa endrika « harcèlement moral » ho an’ilay olona voakasika (victime) izany zavamisy rehetra izany raha jerena ny lalàna 2003-044 du 28 juillet 2004 ao amin’ny article 5.
Eto ihany koa izahay, dia manamafy ny mahazava dehibe ny fitsinjovana ny mahaolona eto anivon’ny toeram-piasana.
Tsy sanatria akory ka ho fitaintainana sy ahiahy no ampiainana ny mpiasa ankehitriny, satria dia izany no fitarainana tonga aty aminay manoloana io fanapahan-kevitra noraisin’Andriamatoa Tale Jeneraly sy ny mpiara-miasa aminy akaiky io.
Noho ireo voalaza rehetra ireo, dia mahatsapa izahay amin’ny tokon’ny hisian’ny fifanajana amin’ny fifampitondrana eto anivon’ny toeram-piasana, mba hampirindra tsara ny fiaraha-monina (article 1.01 à 1.03 ny RGP), sy hampisy vokatra tsara ho reharehan’ny orinasa.
Eto izahay, ho famaranana, sy manoloana ireo antony rehetra voatanisa etsy ambony ireo, dia manao antso amin’ny Tale Jeneraly sy ireo rehetra mandray anjara, na mivantana na ankolaka, mba hanajanona ny fanantanterahana ilay fikasana tsy marim-pototra sy tsy manara-dalàna eritreretinareo ho atao.

Izahay solontenan’ny mpiasa dia tsy afaka ny hiray tsikombakomba amin’izany velively na oviana na oviana, ho tombontsoan’ny orinasa sy ny mpiasa eto anivon’ny ONE, fa horaisinay ho toy ny mpiray tsikombakomba amin’ny fanomezana vahana ny tsy fanarahan-dalàna eto anivon’ny orinasa daholo ireo rehetra mbola minia mikimpy hanao izay fomba rehetra hahatanteraka izany tsy fanarahan-dalàna izany, na inona endriny na inona antony na ankolaka na mivantana”.

http://www.gvalosoa.net/2021/07/29/tomponandraikitry-ny-one-manampatra-fahefana-aminny-fandroahana-mpiasa/

Comment on Facebook Tompon’andraikitry...

Ny tsy an'asa ary ho ampidirina ko no oe hanal ndray!!!!

Tsy sahaza le toerana ny diplaoma sy traikefa ngamb matoa voadaka. Tsy zakan ny ankamaroan ny gasy zay teniko zay . tsy resahako ny mentalité miditra amin 9 sy mirava amin 4

INSTAT – Atao ambanin-javatra ireo mpiasa « de droit privé »

Niaina

Mitaraina amin’izao fotoana ireo mpiasa antsoina hoe « de droit privé » ao amin’ny INSTAT, na ny Ivontoeram-pirenena momba ny Statistika, fa ataon’ny mpitondra ambanin-javatra izy ireo, na samy mitovy ihany aza ny fari-pahaizan’izy ireo sy ireo mpiasam-panjakana dia latsaka ambany ireto mpiasa antsoina hoe « de droit privé » ireto.

Mitalaho ny mba hijerena haingana ny mikasika azy ireo manokana izy ireo. Nisy ny taratasy fangatahana fampidirana ireo mpiasa tranainy, izay efa amam-polo taona niasana farafahakeliny ho mpiasam-panjakana raikitra. Nolazain’ny mpitantana ao anivon’ny INSTAT sy ny minisitera mpiahy misahana ny toekarena sy ny tetibola, fa efa eny anivon’ny fiadidiana ny Praiminisitra ny fanapahana mikasika izany. Taitra sy sanganehana anefa ireo mpiasa voakasika ireo raha nahare tamin’ny filazam-baovao, fa efa mandeha avokoa ny eny amin’ny ministera hafa. Mitaraina ireo mpiasa ireo fa dia tsy mba nisitraka ny volan’ny CNaPS izy ireo hatramin’ny taona 1996. Tsy mba mahazo izany fikarakaràna ny fandaniana ara-pahasalamana sy ny ara-tsosialy izany ihany koa, noho io sata arak’asa mikasika azy ireo io.

Mandray anjara mavitrika amin’ny fampandehanana ny INSTAT anefa ireto mpiasa ireto amin’ny fikirakirana momba ny antontanin’isa, izay ilain’ny firenena tokoa amin’ny sehatra rehetra mihitsy. Tsy maintsy mila statistika avokoa ny departemanta rehetra eto amin’ny firenena hanaovany sy hanatanterahany ny politikany.

www.gvalosoa.net/2021/07/29/instat-atao-ambanin-javatra-ireo-mpiasa-de-droit-prive/
... TohinyFintinina

1 andro lasa

INSTAT – Atao ambanin-javatra ireo mpiasa « de droit privé »

Niaina

Mitaraina amin’izao fotoana ireo mpiasa antsoina hoe « de droit privé » ao amin’ny INSTAT, na ny Ivontoeram-pirenena momba ny Statistika, fa ataon’ny mpitondra ambanin-javatra izy ireo, na samy mitovy ihany aza ny fari-pahaizan’izy ireo sy ireo mpiasam-panjakana dia latsaka ambany ireto mpiasa antsoina hoe « de droit privé » ireto.

Mitalaho ny mba hijerena haingana ny mikasika azy ireo manokana izy ireo. Nisy ny taratasy fangatahana fampidirana ireo mpiasa tranainy, izay efa amam-polo taona niasana farafahakeliny ho mpiasam-panjakana raikitra. Nolazain’ny mpitantana ao anivon’ny INSTAT sy ny minisitera mpiahy misahana ny toekarena sy ny tetibola, fa efa eny anivon’ny fiadidiana ny Praiminisitra ny fanapahana mikasika izany. Taitra sy sanganehana anefa ireo mpiasa voakasika ireo raha nahare tamin’ny filazam-baovao, fa efa mandeha avokoa ny eny amin’ny ministera hafa. Mitaraina ireo mpiasa ireo fa dia tsy mba nisitraka ny volan’ny CNaPS izy ireo hatramin’ny taona 1996. Tsy mba mahazo izany fikarakaràna ny fandaniana ara-pahasalamana sy ny ara-tsosialy izany ihany koa, noho io sata arak’asa mikasika azy ireo io.

Mandray anjara mavitrika amin’ny fampandehanana ny INSTAT anefa ireto mpiasa ireto amin’ny fikirakirana momba ny antontanin’isa, izay ilain’ny firenena tokoa amin’ny sehatra rehetra mihitsy. Tsy maintsy mila statistika avokoa ny departemanta rehetra eto amin’ny firenena hanaovany sy hanatanterahany ny politikany.

http://www.gvalosoa.net/2021/07/29/instat-atao-ambanin-javatra-ireo-mpiasa-de-droit-prive/

Fifamoivoizana Antanimena sy ny manodidina – Miseho ny kitoatoa sy tsy fahaizan’i Vazahabe sy ny ekipany

Niaina

Nanomboka nampiharina omaly ny zotram-pifamoivoizana vaovao teny Antanimena, Ankorondrano sy ny manodidina. Tsy nahomby izany fandaminana vaovao izany raha ny hita teny an-toerana, satria dia nitohana dia nitohana tanteraka ny fifamoivoizana, nanampy trotraka koa ny maha-andro alarobia ny omaly, tsenan’Andravoahangy.

Araka ny taraina sy ny fimenomenonan’ireo nampiasa izany lalana izany, tena manaonao foana, manao kitoatoa sy tsy mahay mihitsy ny ekipan’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA), tarihan’ny ben’ny tanàna Vazahabe, Naina Andriantsitohaina, hoy izy ireo. Nitohana tanteraka ny fifamoivoizana teny amin’ny faritra Ankadifotsy, Antanimena, Behoririka, Ankorondrano, Ankazomanga. Nipaka hatrany amin’ny Kolejy Rasalama ihany koa izany fitohanana goavana izany.

Raha ny hetahetan’ireo mpampiasa lalana teny an-toerana, tokony haverina amin’ny teo aloha ihany ny fandaminana ny fifamoivoizana amin’ireo faritra ireo, hoy izy ireo.

www.gvalosoa.net/2021/07/29/fifamoivoizana-antanimena-sy-ny-manodidina-miseho-ny-kitoatoa-sy-tsy-...
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Fifamoivoizana Antanimena sy ny manodidina – Miseho ny kitoatoa sy tsy fahaizan’i Vazahabe sy ny ekipany

Niaina

Nanomboka nampiharina omaly ny zotram-pifamoivoizana vaovao teny Antanimena, Ankorondrano sy ny manodidina. Tsy nahomby izany fandaminana vaovao izany raha ny hita teny an-toerana, satria dia nitohana dia nitohana tanteraka ny fifamoivoizana, nanampy trotraka koa ny maha-andro alarobia ny omaly, tsenan’Andravoahangy.

Araka ny taraina sy ny fimenomenonan’ireo nampiasa izany lalana izany, tena manaonao foana, manao kitoatoa sy tsy mahay mihitsy ny ekipan’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA), tarihan’ny ben’ny tanàna Vazahabe, Naina Andriantsitohaina, hoy izy ireo. Nitohana tanteraka ny fifamoivoizana teny amin’ny faritra Ankadifotsy, Antanimena, Behoririka, Ankorondrano, Ankazomanga. Nipaka hatrany amin’ny Kolejy Rasalama ihany koa izany fitohanana goavana izany.

Raha ny hetahetan’ireo mpampiasa lalana teny an-toerana, tokony haverina amin’ny teo aloha ihany ny fandaminana ny fifamoivoizana amin’ireo faritra ireo, hoy izy ireo.

http://www.gvalosoa.net/2021/07/29/fifamoivoizana-antanimena-sy-ny-manodidina-miseho-ny-kitoatoa-sy-tsy-fahaizani-vazahabe-sy-ny-ekipany/

Vehivavy TIM Analamanga – Haneho ny tanjany, hanao fivoriambe ny sabotsy izao

Helisoa

Tsy mitazana fotsiny ny loza manjo ny firenena ankehitriny ny vehivavy Tiako i Madagasikara (TIM), izay rantsana lehibe ao anatin’ny antoko Tiako i Madagasikara, fa vonona ary ho sahy hanabe voho ny antoko.

Manoloana izany dia nisy ny fidinana ifotony teny amin’ny boriborintany 6 teto Antananarivo renivohitra nanombohana ny asa nataon’ny birao mitantana vonjimaika ny vehivavy TIM Analamanga. Tsapa tao anatin’izany, fa mavitrika ireo vehivavy TIM solontena isampokotany mandrafitra ny boriboritany miisa 6, tonga namonjy ny fivoriana, satria na dia tao anatin’ny fotoana fohy aza no nanomanana izany dia tonga maro be izy ireo. Hisy ny ezaka ho an’ireo fokontany mbola tsy nahatonga solontena araka ny fanambarana, ka ao anatin’ny fotoana fohy no hanaovana izany.

Manaraka izay, ny sabotsy izao dia hisy ny fihaonambe hanasana ny vehivavy TIM rehetra eto amin’ny faritra Analamanga etsy Bel’Air Ampandrana, fotoana koa io hanehoan’ny Vehivavy TIM Analamanga ny tanjany. Ao anatin’izany no hanomezan’ireo birao politika nasionaly toromarika ho an’ny vehivavy TIM hampandrosoana ny antoko. Anio alakamisy amin’ny 2 ora tolakandro kosa ny fivoriana hanomanana ny fihaonambe ny sabotsy izao araka ny fanamarihana nataon’ny mpikarakara.

Vonona handray andraikitra amin’ny raharahampirenena ankehitriny ny Vehivavy TIM, fa tsy hijery fotsiny ny firenena miha-mikororosy fahana hatrany. Ny tanjona amin’izany dia ny hametrahana ny filoha Marc Ravalomanana hitantana ny firenena indray.

www.gvalosoa.net/2021/07/29/vehivavy-tim-analamanga-haneho-ny-tanjany-hanao-fivoriambe-ny-sabotsy...
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Vehivavy TIM Analamanga – Haneho ny tanjany, hanao fivoriambe ny sabotsy izao

Helisoa

Tsy mitazana fotsiny ny loza manjo ny firenena ankehitriny ny vehivavy Tiako i Madagasikara (TIM), izay rantsana lehibe ao anatin’ny antoko Tiako i Madagasikara, fa vonona ary ho sahy hanabe voho ny antoko.

Manoloana izany dia nisy ny fidinana ifotony teny amin’ny boriborintany 6 teto Antananarivo renivohitra nanombohana ny asa nataon’ny birao mitantana vonjimaika ny vehivavy TIM Analamanga. Tsapa tao anatin’izany, fa mavitrika ireo vehivavy TIM solontena isampokotany mandrafitra ny boriboritany miisa 6, tonga namonjy ny fivoriana, satria na dia tao anatin’ny fotoana fohy aza no nanomanana izany dia tonga maro be izy ireo. Hisy ny ezaka ho an’ireo fokontany mbola tsy nahatonga solontena araka ny fanambarana, ka ao anatin’ny fotoana fohy no hanaovana izany.

Manaraka izay, ny sabotsy izao dia hisy ny fihaonambe hanasana ny vehivavy TIM rehetra eto amin’ny faritra Analamanga etsy Bel’Air Ampandrana, fotoana koa io hanehoan’ny Vehivavy TIM Analamanga ny tanjany. Ao anatin’izany no hanomezan’ireo birao politika nasionaly toromarika ho an’ny vehivavy TIM hampandrosoana ny antoko. Anio alakamisy amin’ny 2 ora tolakandro kosa ny fivoriana hanomanana ny fihaonambe ny sabotsy izao araka ny fanamarihana nataon’ny mpikarakara.

Vonona handray andraikitra amin’ny raharahampirenena ankehitriny ny Vehivavy TIM, fa tsy hijery fotsiny ny firenena miha-mikororosy fahana hatrany. Ny tanjona amin’izany dia ny hametrahana ny filoha Marc Ravalomanana hitantana ny firenena indray.

http://www.gvalosoa.net/2021/07/29/vehivavy-tim-analamanga-haneho-ny-tanjany-hanao-fivoriambe-ny-sabotsy-izao/

Rina Randriamasinoro -Tsy manana olana amin’ny olom-boafidiny ny TIM

Isambilo

Vahiny no sady tompontrano no voaasa afak’omaly tao amin’ny fandaharana Miara-manonja, dia ny sekretera jeneralin’ny antoko TIM, Rina Randriamasinoro, tonga nizara ny vaovao rehetra mikasika ny antoko TIM sy ny zavamisy ankehitriny.

Tsy mivaky

Momba ny antoko TIM no voalohantenin’i Rina Randriamasinoro dia mikasika ny tsaho miely sy tonga hatrany anaty gazety milaza ny fivakisan’ny antoko. Iray tsy mivaky ny antoko TIM, hoy izy. Ny hazo avo halan-drivotra, ka miezaka manely tsaho ireo mpanakorontana handemena ny antoko TIM. Rehefa tsy nahita ireo solombavambahoaka Fidèle Razara Pierre sy Me Hanitra Razafimanantsoa tao anaty fandaharana ireo tsy mahazaka ny fandaharana dia nanely feo fa misy fivakisana. Ny tenin’i Rina Randriamasinoro dia tsotra: tsy manana olana ny antoko TIM amin’ireo olomboafidy ao aminy ary anjaran’ireo solombavambahoaka tsirairay avy no mifandimby mitafa amin’ny vahoaka.

Redynamisation na famelomamaso

Fanombohana ny atrikasa famelomamaso ho an’ny faritra Analamanga natao tao Alasora ny zoma faha-13 jolay hoy izy. Ireo olona tonga nivory avy amin’ny distrika dia ho eny amin’ny fokontany hanao fanisana sy hanavao ny rafitra eny ifotony. Hitarina any amin’ny faritra rehetra izany asa izany. Ny tanjona dia ny fampiroboroboana sy fanairana ary famerenana ny mpikambana handray anjara feno ao anatin’ny antoko sy hiatrika ny raharampirenena.

Fikaonandoha nasionaly 23 sy 24 jolay

Ny tena antony tsy maintsy nanaovana fikaonandoha nasionaly dia ny fahatsapàna ny zavamisy eto amin’ny firenena, manoloana ny roa taona sy tapany nitondran’ireo mpitondra ity firenena ity. Fahantrana lalina mihàtra aman’aina no hita. 75% ny Malagasy no miaina ambanin’ny tahan’ny fahantrana araka ny tarehimarika navoakan’ny Banky Iraisampirenena. Ny antony manaraka dia natao ikatsahana vahaolana miaraka amin’ny olompirenena rehetra tsy ankanavaka: ny RMDM, ny antoko politika, vondron’olontsotra, sendika, solontenana masoivoho vahiny, fiarahamonim-pirenena, mpitondra fivavahana,… Ny tsoa-kevitra vokatry ny fikaonandoha dia nalefa any amin’ireo mpiara-mombon’antoka na ‘partenaires techniques financiers’ (PTF), ahitàna teboka fitakiana miisa 16. Mbola haterina any amin’ny fitondram-panjakana koa. Raha bangoina tokana ny fototry ny olana dia ratsy tantana ny firenena, hoy ihany ny sekretera jeneralin’ny TIM, ka hanana ny fahaiza-manao ve ny fitondram-panjakana hanavotra ity firenena ity, na dia hita izao fa eo am-pelantanany daholo ny fahefana rehetra ? Namarana ny teniny i Rina Randriamasinoro nanafatra, fa betsaka ny asa miandry ny mpanohitra, tsy ho avela ho latsaka an-kady sy ho rendrika ny firenena, ka hijery izay fomba rehetra hanavotana azy ny fanoherana, ao anatin’izany ny antoko Tiako i Madgasikara (TIM), hoy izy.

www.gvalosoa.net/2021/07/29/rina-randriamasinoro-tsy-manana-olana-aminny-olom-boafidiny-ny-tim/
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Rina Randriamasinoro -Tsy manana olana amin’ny olom-boafidiny ny TIM

Isambilo

Vahiny no sady tompontrano no voaasa afak’omaly tao amin’ny fandaharana Miara-manonja, dia ny sekretera jeneralin’ny antoko TIM, Rina Randriamasinoro, tonga nizara ny vaovao rehetra mikasika ny antoko TIM sy ny zavamisy ankehitriny.

Tsy mivaky

Momba ny antoko TIM no voalohantenin’i Rina Randriamasinoro dia mikasika ny tsaho miely sy tonga hatrany anaty gazety milaza ny fivakisan’ny antoko. Iray tsy mivaky ny antoko TIM, hoy izy. Ny hazo avo halan-drivotra, ka miezaka manely tsaho ireo mpanakorontana handemena ny antoko TIM. Rehefa tsy nahita ireo solombavambahoaka Fidèle Razara Pierre sy Me Hanitra Razafimanantsoa tao anaty fandaharana ireo tsy mahazaka ny fandaharana dia nanely feo fa misy fivakisana. Ny tenin’i Rina Randriamasinoro dia tsotra: tsy manana olana ny antoko TIM amin’ireo olomboafidy ao aminy ary anjaran’ireo solombavambahoaka tsirairay avy no mifandimby mitafa amin’ny vahoaka.

Redynamisation na famelomamaso

Fanombohana ny atrikasa famelomamaso ho an’ny faritra Analamanga natao tao Alasora ny zoma faha-13 jolay hoy izy. Ireo olona tonga nivory avy amin’ny distrika dia ho eny amin’ny fokontany hanao fanisana sy hanavao ny rafitra eny ifotony. Hitarina any amin’ny faritra rehetra izany asa izany. Ny tanjona dia ny fampiroboroboana sy fanairana ary famerenana ny mpikambana handray anjara feno ao anatin’ny antoko sy hiatrika ny raharampirenena.

Fikaonandoha nasionaly 23 sy 24 jolay

Ny tena antony tsy maintsy nanaovana fikaonandoha nasionaly dia ny fahatsapàna ny zavamisy eto amin’ny firenena, manoloana ny roa taona sy tapany nitondran’ireo mpitondra ity firenena ity. Fahantrana lalina mihàtra aman’aina no hita. 75% ny Malagasy no miaina ambanin’ny tahan’ny fahantrana araka ny tarehimarika navoakan’ny Banky Iraisampirenena. Ny antony manaraka dia natao ikatsahana vahaolana miaraka amin’ny olompirenena rehetra tsy ankanavaka: ny RMDM, ny antoko politika, vondron’olontsotra, sendika, solontenana masoivoho vahiny, fiarahamonim-pirenena, mpitondra fivavahana,… Ny tsoa-kevitra vokatry ny fikaonandoha dia nalefa any amin’ireo mpiara-mombon’antoka na ‘partenaires techniques financiers’ (PTF), ahitàna teboka fitakiana miisa 16. Mbola haterina any amin’ny fitondram-panjakana koa. Raha bangoina tokana ny fototry ny olana dia ratsy tantana ny firenena, hoy ihany ny sekretera jeneralin’ny TIM, ka hanana ny fahaiza-manao ve ny fitondram-panjakana hanavotra ity firenena ity, na dia hita izao fa eo am-pelantanany daholo ny fahefana rehetra ? Namarana ny teniny i Rina Randriamasinoro nanafatra, fa betsaka ny asa miandry ny mpanohitra, tsy ho avela ho latsaka an-kady sy ho rendrika ny firenena, ka hijery izay fomba rehetra hanavotana azy ny fanoherana, ao anatin’izany ny antoko Tiako i Madgasikara (TIM), hoy izy.

http://www.gvalosoa.net/2021/07/29/rina-randriamasinoro-tsy-manana-olana-aminny-olom-boafidiny-ny-tim/

Comment on Facebook Rina Randriamasinoro...

Hafahafa iany kosa ilay "Miara-manonja" roa, sady mandé @fotoana mitovy, sady ilay iray efa nanova fanamina. Lasa misy 1 sy 2 zao nareo. Aza d fahanan-dalitra ré izahay na bado aza eh!!!

Sangodim-panina tsy voafehy eo amin’ny sehatra rehetra no iainan’ny Malagasy

Andry Tsiavalona

Kihon-dàlana iray tena manahirana ny Malagasy tokoa no andalovany amin’izao fotoana izao. Efa tsy takatry ny saina eritreretina intsony ny zava-manahirana iasan’ny saina, satria efa iainana isan’andro vaky izao ny fahantrana sy ny fidangan’ny vidim-piainana. Efa mampihorin-koditra sady tsy maintsy hitandremana sy hanaovana fiarovan-tena fatratra mba tsy ho tratry ny valanaretina covid-19 ny tsirairay. Ny fiainana ara-politika ho an’ny sarababem-bahoaka dia efa tsy eritreretina intsony, diso fanantenana tanteraka ny ankamaroany satria izay nanomezan’ny filohan’ny Repoblika toky nandritra ny fampielezan-kevitra dia tsy nisy nisitrahana na kely aza. Mitokana mitaky ny zony tsy nefain’ny mpitondra ny mpandraharaha sy ny mpianatra eny amin’ny Anjerimanontolo, torak’izany koa ny mpitsabo sy mpitsabo mpanampy nanao vy very ny ainy tamin’ny fitsaboana ireo mpiray Tanindrazana tratry ny valanaretina covid-19. Raha ny eto an-drenivohitra manokana dia mitaky ny fialan’ny ben’ny tanàna ny mpivarotra amoron-dàlana izay esorina amin’ny toerana nivarotany. Ny ady tany etsy sy eroa dia tena mampiasa saina ireo tratry ny tsindry hazo lena sy fanaparam-pahefana. Ny tsy fahatokisana ny fitsarana dia efa tsy resahina intsony satria ny tsy manam-bola sy tsy manana olom-pantatra any amin’ny fitondrana dia tsy maintsy iharan’ny sazy, ka miditra am-ponja na dia heloka tsy natao aza. Ireo tsy mitovy hevitra na tsy manohana ny fitondrana dia tratry ny fampitahorana na filam-baniny na samborina mihitsy.

Sangodim-panina tsy voafehy eo amin’ny sehatra rehetra no iainan’ny Malagasy ary tsy hita intsony izay hasiana ny tongotra, mivezivezy ny fanahy ka tsy mbola misy tara-pahazavana tazana aloha eny amin’ny vodilanitra. Mbola lavitra ny roa taona sy tapany, ka tsy fantatra rahoviana no hamaranana izao toe-javatra izao. Tsy toy izany kosa no fahitan’ny mpitondra sy ny mpomba sasany azy fa mandroso ny Firenena, manga ny lanitra, fa be ny mpamendrofendro sy manakantsakana ny ezaka. Tsy takona hafenina anefa fa misy ao an-dapa sy mpiaradia hatramin’izay, no manakiana sy mampiseho ny tsy fandehanan’ny fiainam-pirenena amin’ny làlana tokony hizorany ary dia manakiana mafy ireo minia mikimpy manoloana ny hantsana mangotanatana ivarinan’ny mpiray Tanindrazana.

Ao anatin’izany safotofoto izany no miasa mafy, mihoatra ny tamin’ny tetezamita, ny sampam-pitsikolovana ka voalaza fa rakatra ny antokon’olona nikasa nifofo ny ain’ny sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena aloha dia ny ain’ny filohan’ny Repoblika indray izao. Ka misy tandapa sy olona ambony, zandary sy jeneraly ary ilay mpanakanto anisan’ny niara-dia tamin’ny filohan’ny Repoblika ihany koa voasaringotra amin’izany raharaha izany. Sarimihetsika tena izy mampangitakitaka izay tsy izy no hanaovana horonan-tsary kanefa sarom-pantarina iza no handresy ary iza no ho tavela rehefa hifarana ny tantara.

Ny tena mahalasa saina dia taorian’ny famoahan’ny mpanohitra ny fehin-kevitry ny fikaonandoham-pirenena nokarakarainy vao nipoitra izao fifanoherana sy fifampiampangana ary fifanenjehana izao eo anivon’ny “maro an’isa” mitantana ny Firenena. Arak’izany dia tsy hahomby velively ny hevitra hanaitra ny “fihetsehampon’ny Malagasy” manoloana ny fanaparitahana ny fifofoana ny ain’ny filohan’ny Repoblika, satria ao anivon’ny fitondrana ao ihany izany no sady misy mpamosavy malemy sy mpanipy hoditr’akondro ary mpamingana. Tsy azo lavina tokoa, fa ny zava-nisy niainan’ny Malagasy nandritra ny enimpolo taona dia tsy nahitàna ny tranga nifandimby nandritra ny roa taona sy tapany, nampitodika ny mason’izao tontolo izao aty amin’ity Firenena manan-karena fa mahantra vahoaka ity.

www.gvalosoa.net/2021/07/29/sangodim-panina-tsy-voafehy-eo-aminny-sehatra-rehetra-no-iainanny-mal...
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Sangodim-panina tsy voafehy eo amin’ny sehatra rehetra no iainan’ny Malagasy

Andry Tsiavalona

Kihon-dàlana iray tena manahirana ny Malagasy tokoa no andalovany amin’izao fotoana izao. Efa tsy takatry ny saina eritreretina intsony ny zava-manahirana iasan’ny saina, satria efa iainana isan’andro vaky izao ny fahantrana sy ny fidangan’ny vidim-piainana. Efa mampihorin-koditra sady tsy maintsy hitandremana sy hanaovana fiarovan-tena fatratra mba tsy ho tratry ny valanaretina covid-19 ny tsirairay. Ny fiainana ara-politika ho an’ny sarababem-bahoaka dia efa tsy eritreretina intsony, diso fanantenana tanteraka ny ankamaroany satria izay nanomezan’ny filohan’ny Repoblika toky nandritra ny fampielezan-kevitra dia tsy nisy nisitrahana na kely aza. Mitokana mitaky ny zony tsy nefain’ny mpitondra ny mpandraharaha sy ny mpianatra eny amin’ny Anjerimanontolo, torak’izany koa ny mpitsabo sy mpitsabo mpanampy nanao vy very ny ainy tamin’ny fitsaboana ireo mpiray Tanindrazana tratry ny valanaretina covid-19. Raha ny eto an-drenivohitra manokana dia mitaky ny fialan’ny ben’ny tanàna ny mpivarotra amoron-dàlana izay esorina amin’ny toerana nivarotany. Ny ady tany etsy sy eroa dia tena mampiasa saina ireo tratry ny tsindry hazo lena sy fanaparam-pahefana. Ny tsy fahatokisana ny fitsarana dia efa tsy resahina intsony satria ny tsy manam-bola sy tsy manana olom-pantatra any amin’ny fitondrana dia tsy maintsy iharan’ny sazy, ka miditra am-ponja na dia heloka tsy natao aza. Ireo tsy mitovy hevitra na tsy manohana ny fitondrana dia tratry ny fampitahorana na filam-baniny na samborina mihitsy.

Sangodim-panina tsy voafehy eo amin’ny sehatra rehetra no iainan’ny Malagasy ary tsy hita intsony izay hasiana ny tongotra, mivezivezy ny fanahy ka tsy mbola misy tara-pahazavana tazana aloha eny amin’ny vodilanitra. Mbola lavitra ny roa taona sy tapany, ka tsy fantatra rahoviana no hamaranana izao toe-javatra izao. Tsy toy izany kosa no fahitan’ny mpitondra sy ny mpomba sasany azy fa mandroso ny Firenena, manga ny lanitra, fa be ny mpamendrofendro sy manakantsakana ny ezaka. Tsy takona hafenina anefa fa misy ao an-dapa sy mpiaradia hatramin’izay, no manakiana sy mampiseho ny tsy fandehanan’ny fiainam-pirenena amin’ny làlana tokony hizorany ary dia manakiana mafy ireo minia mikimpy manoloana ny hantsana mangotanatana ivarinan’ny mpiray Tanindrazana.

Ao anatin’izany safotofoto izany no miasa mafy, mihoatra ny tamin’ny tetezamita, ny sampam-pitsikolovana ka voalaza fa rakatra ny antokon’olona nikasa nifofo ny ain’ny sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena aloha dia ny ain’ny filohan’ny Repoblika indray izao. Ka misy tandapa sy olona ambony, zandary sy jeneraly ary ilay mpanakanto anisan’ny niara-dia tamin’ny filohan’ny Repoblika ihany koa voasaringotra amin’izany raharaha izany. Sarimihetsika tena izy mampangitakitaka izay tsy izy no hanaovana horonan-tsary kanefa sarom-pantarina iza no handresy ary iza no ho tavela rehefa hifarana ny tantara.

Ny tena mahalasa saina dia taorian’ny famoahan’ny mpanohitra ny fehin-kevitry ny fikaonandoham-pirenena nokarakarainy vao nipoitra izao fifanoherana sy fifampiampangana ary fifanenjehana izao eo anivon’ny “maro an’isa” mitantana ny Firenena. Arak’izany dia tsy hahomby velively ny hevitra hanaitra ny “fihetsehampon’ny Malagasy” manoloana ny fanaparitahana ny fifofoana ny ain’ny filohan’ny Repoblika, satria ao anivon’ny fitondrana ao ihany izany no sady misy mpamosavy malemy sy mpanipy hoditr’akondro ary mpamingana. Tsy azo lavina tokoa, fa ny zava-nisy niainan’ny Malagasy nandritra ny enimpolo taona dia tsy nahitàna ny tranga nifandimby nandritra ny roa taona sy tapany, nampitodika ny mason’izao tontolo izao aty amin’ity Firenena manan-karena fa mahantra vahoaka ity.

http://www.gvalosoa.net/2021/07/29/sangodim-panina-tsy-voafehy-eo-aminny-sehatra-rehetra-no-iainanny-malagasy/

EDITO 29 jolay – Misamboaravoara ny toe-draharaha politika – Manana ny heviny ny sarambabem-bahoaka

Sôh’son

Misamboaravoara ny toe-draharaha politika ny fahitana azy amin’izao fotoana izao. Mety hanana ny fijeriny samihafa ireo mpanao politika ao anatin’izany, na ny eo amin’ny fitondrana na ireo mpanohitra. Mazava loatra fa tsy hitovy ny fijerin’izy ireo manoloana izany. Raha mitovy dia mety tsy ho tsara ho an’ny firenena izany, satria ny mpanohitra natao ho aroriaka amin’ny mety ho fivilian-dalan’ny mpitondra amin’ny fitantanam-pirenena. Ho fiarovana ny vahoaka sy ny firenena izany, mba tsy ho potsitra ao anaty lalana tsy azony anoharana na fiainana tsy sitrany sy tsy mendrika ho azy. Tsy mahasoa ny firenena ny fandehanana ao anaty lalan-tokana tsy ananan-tsafidy. Niseho izany tranga izany tany amin’ny Repoblika faharoa nanomboka ny taona 1975. Dia niaraha-nahita ny zava-nanjo ny vahoaka vao dimy taona monja teo taty aoriana.

Ny tsikaritra ao anatin’izao resabe maro samihafa ara-politika toa mampivena ny firenena izao, dia toy ny mpitazana fotsiny na mpitan-damba ny vahoaka. Mihaino fotsiny no ataony dia hatreo. Ary misy diso hevitra ny mpanao politika na ny tomponandraikitra sasany amin’ny filazana fampitoniana ny vahoaka. Ny vahoaka dia tena tony mandrakariva, ary zary tsy miraika amin’ny zava-misy sy mitranga eto amin’ny firenena hatramin’izay nanombohany ho zatra miatrika izao valanaretina coronavirus izao sy ny fiainany andavanandro ao anatin’izany.

Manaporofo izay, tsy misy olona mihitsy mba miresaka ity tantara be momba ny filohan’ny Repoblika Rajoelina ity any anaty fiara fitateram-bahoaka any, na any anivon’ny fiaraha-monina andavanandro. Miseho miresaka etsy sy eroa, amin’ny haino vaky jery ny tomponandraiki-panjakana, mampita vaovao, fa toa tsy mampihetsi-bolomaso ny sarambabem-bahoaka. Mampieritreritra lalina izany fihetsiky ny vahoaka izany ary mampanahy fatratra ho an’ny mpandinika ny fiainam-pirenena. Antony iray mety nahatonga izany, dia noho ny nataon’ny olom-boafidy na olom-boatendry ihany amin’ny filazana fa tsy mila maneho hevitra an-dalambe ny vahoaka, fa efa eo ny solombavambahoakany. Avy amin’ny mpitondra ihany raha izay no nahatonga izany.

Raha ny vahoaka anefa no tsy miraika amin’ny zava-mitranga eo amin’ny firenena dia ratsy izany ho amin’ny hoaviny. Tsy tokony ho mandrimandry manana aretina amin’izany zava-misy izany izay mahatsiaro ho tompon’andraikitra rehetra eto amin’ity firenena ity, satria mety baomba hipoaka io atsy ho atsy, na ato ho ato.

www.gvalosoa.net/2021/07/29/edito-29-jolay-misamboaravoara-ny-toe-draharaha-politika-manana-ny-he...
... TohinyFintinina

1 andro lasa

EDITO 29 jolay – Misamboaravoara ny toe-draharaha politika – Manana ny heviny ny sarambabem-bahoaka

Sôh’son

Misamboaravoara ny toe-draharaha politika ny fahitana azy amin’izao fotoana izao. Mety hanana ny fijeriny samihafa ireo mpanao politika ao anatin’izany, na ny eo amin’ny fitondrana na ireo mpanohitra. Mazava loatra fa tsy hitovy ny fijerin’izy ireo manoloana izany. Raha mitovy dia mety tsy ho tsara ho an’ny firenena izany, satria ny mpanohitra natao ho aroriaka amin’ny mety ho fivilian-dalan’ny mpitondra amin’ny fitantanam-pirenena. Ho fiarovana ny vahoaka sy ny firenena izany, mba tsy ho potsitra ao anaty lalana tsy azony anoharana na fiainana tsy sitrany sy tsy mendrika ho azy. Tsy mahasoa ny firenena ny fandehanana ao anaty lalan-tokana tsy ananan-tsafidy. Niseho izany tranga izany tany amin’ny Repoblika faharoa nanomboka ny taona 1975. Dia niaraha-nahita ny zava-nanjo ny vahoaka vao dimy taona monja teo taty aoriana.

Ny tsikaritra ao anatin’izao resabe maro samihafa ara-politika toa mampivena ny firenena izao, dia toy ny mpitazana fotsiny na mpitan-damba ny vahoaka. Mihaino fotsiny no ataony dia hatreo. Ary misy diso hevitra ny mpanao politika na ny tomponandraikitra sasany amin’ny filazana fampitoniana ny vahoaka. Ny vahoaka dia tena tony mandrakariva, ary zary tsy miraika amin’ny zava-misy sy mitranga eto amin’ny firenena hatramin’izay nanombohany ho zatra miatrika izao valanaretina coronavirus izao sy ny fiainany andavanandro ao anatin’izany.

Manaporofo izay, tsy misy olona mihitsy mba miresaka ity tantara be momba ny filohan’ny Repoblika Rajoelina ity any anaty fiara fitateram-bahoaka any, na any anivon’ny fiaraha-monina andavanandro. Miseho miresaka etsy sy eroa, amin’ny haino vaky jery ny tomponandraiki-panjakana, mampita vaovao, fa toa tsy mampihetsi-bolomaso ny sarambabem-bahoaka. Mampieritreritra lalina izany fihetsiky ny vahoaka izany ary mampanahy fatratra ho an’ny mpandinika ny fiainam-pirenena. Antony iray mety nahatonga izany, dia noho ny nataon’ny olom-boafidy na olom-boatendry ihany amin’ny filazana fa tsy mila maneho hevitra an-dalambe ny vahoaka, fa efa eo ny solombavambahoakany. Avy amin’ny mpitondra ihany raha izay no nahatonga izany.

Raha ny vahoaka anefa no tsy miraika amin’ny zava-mitranga eo amin’ny firenena dia ratsy izany ho amin’ny hoaviny. Tsy tokony ho mandrimandry manana aretina amin’izany zava-misy izany izay mahatsiaro ho tompon’andraikitra rehetra eto amin’ity firenena ity, satria mety baomba hipoaka io atsy ho atsy, na ato ho ato.

http://www.gvalosoa.net/2021/07/29/edito-29-jolay-misamboaravoara-ny-toe-draharaha-politika-manana-ny-heviny-ny-sarambabem-bahoaka/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 29 Jolay 2021.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
www.gvalosoa.net/tahiry/
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 29 Jolay 2021.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
http://www.gvalosoa.net/tahiry/

Comment on Facebook Vidio ny ...

Na izany aza aloha misy raha tsy milamina ty miara-manonja mizara roa ty e.

Ary toa mahay an’izany ‘présomption d’innocence’ ihany kay ‘reto loza ‘reto?

Mpitolona a, mpitolona!!!…. Mpangalatra sy mpanohana mpangalatra no tena marina.
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Ary toa mahay an’izany ‘présomption d’innocence’ ihany kay ‘reto loza ‘reto?

Mpitolona a, mpitolona!!!…. Mpangalatra sy mpanohana mpangalatra no tena marina.

Comment on Facebook Ary toa mahay ...

Aleo hifampinan'ny t..... ao

tezitra v paul bert ??😂😂😂😂

Fikambanana jiolahy ka tsy maintsy miafara @ ohatra izao e!

Za aza gaga sady tsy nisy teny ratsy mintsy pp😂😂😂😂

Mifamonoa misy Maty ao ianareo mianakavy e

Ataovy ihany koa io vert armée io e

View more comments

LOZA! LOZA!

Ity vao loza, tena loza.
Mifanaikitra ny foza.
Sanatria tsy hoe angano
Fa dia tena miady an-trano!

Tsy hay afenina intsony:
Disadisa sy lonjony,
Indrindra indrindra ny ady seza
Ifanaovan’ireo ngeza!

Hatramin’ny fifofoana ny aina
No efa indro nodradraina,
Ka ny maso eran-tany
Any amin’ny foza irery ihany!

Fofom-poza no midoaka.
Tena kivy ny vahoaka!
Manamaimbo ny vilany,
Mila akifika any ho any!

…Efa antomotra ny farany,
Mombamomba ny tantarany.
Fanjakana miady an-trano,
Ho rava ho azy fa tazano!

DADAN’i ZINA (27-07-21)

www.gvalosoa.net/2021/07/27/loza-loza/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

LOZA! LOZA!

Ity vao loza, tena loza.
Mifanaikitra ny foza.
Sanatria tsy hoe angano
Fa dia tena miady an-trano!

Tsy hay afenina intsony:
Disadisa sy lonjony,
Indrindra indrindra ny ady seza
Ifanaovan’ireo ngeza!

Hatramin’ny fifofoana ny aina
No efa indro nodradraina,
Ka ny maso eran-tany
Any amin’ny foza irery ihany!

Fofom-poza no midoaka.
Tena kivy ny vahoaka!
Manamaimbo ny vilany,
Mila akifika any ho any!

…Efa antomotra ny farany,
Mombamomba ny tantarany.
Fanjakana miady an-trano,
Ho rava ho azy fa tazano!

      DADAN’i ZINA (27-07-21)

http://www.gvalosoa.net/2021/07/27/loza-loza/

Comment on Facebook LOZA! LOZA! Ity vao...

Sur mts eee kkkkj

Tsianjeriny very fihinanana,ny afera ratsinareo no traingo eto,ar aza maika dadan'i zina fa hivoaka ts ho ela ny tena bolokim-bazaha e!

Aza maika nareo fa baolina io ka miodina be ka mbol mitady toerana iorenany fa aza mihevitr ka ts ho voasambotra @ io ny lohandohan' mpanohitra sy ny TIM fa cinéma fotsn fanamboran reo akama ireo

Kkkk, mahay raha koa dadan'i Zina ity😂

Kakern'ny amboa kely tiany

Niry Andrianarisoa 🤣🤣🤣

Izany ve ho loza

View more comments

Tsiroanomandidy-Maintirano – Mijaly ihany koa amin’ny faharatsian’ny lalana RN1 bis

Aly

Velon-taraina ihany koa amin’izao fotoana ireo mpampiasa ny lalampirenena RN1 bis, mampitohy an’i Tsiroanomandidy sy Maintirano iny. Ratsy dia ratsy tokoa izany lalana izany amin’izao fotoana, ka sahirana ireo mpampiasa izany lalana mampitohy ny faritr’i Bongolava sy ny faritra Melaky izany. Araka ny vaovao voaray avy any an-toerana: 120000 Ar ka hatramin’ny 140000 Ar, miampy fanosehana fiara ny saran-dalana min’izany lalampirenena izany.

Mpitatitra iray no naneho ny alahelony: “tsy mampino ary mampalahelo ny zavatra iainan’ny Malagasy sasany toy ny aty Bongolava sy Melaky, lalana 407 km mampitohy an’i Tsiroamandidy sy Maintirano no andoavana saran-dalana hatramin’ny 140000 Ar io. 4 na 5 andro be zao vao tonga raha tokony ho vita iray andro izany. Ratsy ary tena ratsy ny lalana. Tsy vitan’ny hoe efa lafo ny saran-dalana, fa mbola tsy maintsy manosika. Mijaly ny vahoak’i Melaky, tsy mbola nisy mpitondra ka nahatsiaro iny faritra iny. Mampalahelo fa amin’ny faritra 22 dia ny faritra Melaky no anisan’ny tratra aoriana raha resaka fivoarana.

Ny faritra Melaky anefa no anisan’ny havokavok’i Madagasikara, ao amin’io faritra io no misy ny fitrandrana solitany sy menaka mavesatra: Bemolanga sy Tsimiroro. Tompony mangataka atiny raha ny aty amin’ny faritra aty no resahina. Amboary ny RN1 bis fa mijaly ny vahoaka, ampitovio ilay fivoarana fa aza asiana zanak’Ikalahafa”, hoy ny tarainan’ny any an-toerana.

Tamin’ny taona 2008 fony fitondran’ny filoha Marc Ravalomanana, no efa niheverana ny anamboarana iny lalana Tsiroanomandidy- Maintirano iny, tsy tanteraka anefa izany noho ny fanonganam-panjakana nataon’i Andry Rajoelina sy ny forongony tamin’ny taona 2009.

www.gvalosoa.net/2021/07/27/tsiroanomandidy-maintirano-mijaly-ihany-koa-aminny-faharatsianny-lala...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Tsiroanomandidy-Maintirano – Mijaly ihany koa amin’ny faharatsian’ny lalana RN1 bis

Aly

Velon-taraina ihany koa amin’izao fotoana ireo mpampiasa ny lalampirenena RN1 bis, mampitohy an’i Tsiroanomandidy sy Maintirano iny. Ratsy dia ratsy tokoa izany lalana izany amin’izao fotoana, ka sahirana ireo mpampiasa izany lalana mampitohy ny faritr’i Bongolava sy ny faritra Melaky izany. Araka ny vaovao voaray avy any an-toerana: 120000 Ar ka hatramin’ny 140000 Ar, miampy fanosehana fiara ny saran-dalana min’izany lalampirenena izany.

Mpitatitra iray no naneho ny alahelony: “tsy mampino ary mampalahelo ny zavatra iainan’ny Malagasy sasany toy ny aty Bongolava sy Melaky, lalana 407 km mampitohy an’i Tsiroamandidy sy Maintirano no andoavana saran-dalana hatramin’ny 140000 Ar io. 4 na 5 andro be zao vao tonga raha tokony ho vita iray andro izany. Ratsy ary tena ratsy ny lalana. Tsy vitan’ny hoe efa lafo ny saran-dalana, fa mbola tsy maintsy manosika. Mijaly ny vahoak’i Melaky, tsy mbola nisy mpitondra ka nahatsiaro iny faritra iny. Mampalahelo fa amin’ny faritra 22 dia ny faritra Melaky no anisan’ny tratra aoriana raha resaka fivoarana.

Ny faritra Melaky anefa no anisan’ny havokavok’i Madagasikara, ao amin’io faritra io no misy ny fitrandrana solitany sy menaka mavesatra: Bemolanga sy Tsimiroro. Tompony mangataka atiny raha ny aty amin’ny faritra aty no resahina. Amboary ny RN1 bis fa mijaly ny vahoaka, ampitovio ilay fivoarana fa aza asiana zanak’Ikalahafa”, hoy ny tarainan’ny any an-toerana.

Tamin’ny taona 2008 fony fitondran’ny filoha Marc Ravalomanana, no efa niheverana ny anamboarana iny lalana Tsiroanomandidy- Maintirano iny, tsy tanteraka anefa izany noho ny fanonganam-panjakana nataon’i Andry Rajoelina sy ny forongony tamin’ny taona 2009.

http://www.gvalosoa.net/2021/07/27/tsiroanomandidy-maintirano-mijaly-ihany-koa-aminny-faharatsianny-lalana-rn1-bis/

Mividy menaka amin’ny sotro fihinanana – Tena latsaka ambany ny fari-piainan’ny vahoaka

Radafy

Miha-milentika hatrany ny fiainam-bahoaka ary miha- kizo fara ny Malagasy. Manomboka miseho eo amin’ny fiainana andavanandron’ny sarambabem-bahoaka amin’izao fotoana izao ny fividianana menaka amin’ny sotro fihinanana. Amin’izay indray, araka ny fantatra, io menaka vidiana amin’ny sotro io, menaka efa avy nanendasana toy ny saosisy na henankisoa na hafa. Izany hoe avy eny amin’ireo mpahandro sakafo amoron-dalana eny no ividianana azy.

Mponina miaina eto an-drenivohitra izany mividy menaka avy nanendasana izany noho ny fahantrany. Tsy voavidy intsony ny menaka tsy mbola nampiasaina amidy eny amin’ny mpivarotra enta-mandinika noho ny fidangan’ny vidiny tsy nitsahatra tato ho ato. Mahavita izay tsy mbola nataon’ny teo alohany tokoa ity fitondrana ity. Fidangan’ny vidin-javatra fanjifa andavanandro, anisan’ny tompon-daka amin’ny fahitana izany izao fe-potoana iasany izao. Miaka-bidy tsy mbola nisy hatramin’izay no hita sy iainan’ny vahoaka. Mba noheverina fa hoe hitsahatra eo amin’ny fampiasana kapoaka kely amin’ny voatabia amin’ny boaty ihany ny famarana ampiasain’ny mpivarotra sy voavidin’ny mpanjifa. Izao anefa ity tonga ampiasaina hatramin’ny sotro. Dia inona indray koa ny mbola hiseho amin’ny manaraka izay tsy azo hevitreverina akory?

Ity fampiasana menaka avy nampisaina ity koa anefa dia iaraha-mahalala fa tsy mahasoa ny fahasalamana, indrindra avy teny amin’ireo mpanendy laoka. Tsy misy tsy mahafantatra izany, fa sendra tsy azo anoharana intsony ilay vahoaka. Ny hanao izay ahavelona isan’andro fotsiny sisa ny azy no ao an-tsainy. Mahantra tanteraka izy. Ekena tsy mbola mahazo laka tanteraka io tranga amin’ny fividianana menaka avy nampisaina io, fa hiitatra hitombo miandalana toa ireo hafa io vokatry ny fahantrana tsy mitsaha-mangeja isan’andro ny sarambabem-bahoaka io. Mpandainga sy mpamita-bahoaka ilay mpanao politika sy ny namany mbola sahy nilaza, fa efa miha-hita soritra ny ezaka fanavotana ity firenena ity.

www.gvalosoa.net/2021/07/27/mividy-menaka-aminny-sotro-fihinanana-tena-latsaka-ambany-ny-fari-pia...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Mividy menaka amin’ny sotro fihinanana – Tena latsaka ambany ny fari-piainan’ny vahoaka

Radafy

Miha-milentika hatrany ny fiainam-bahoaka ary miha- kizo fara ny Malagasy. Manomboka miseho eo amin’ny fiainana andavanandron’ny sarambabem-bahoaka amin’izao fotoana izao ny fividianana menaka amin’ny sotro fihinanana. Amin’izay indray, araka ny fantatra, io menaka vidiana amin’ny sotro io, menaka efa avy nanendasana toy ny saosisy na henankisoa na hafa. Izany hoe avy eny amin’ireo mpahandro sakafo amoron-dalana eny no ividianana azy.

Mponina miaina eto an-drenivohitra izany mividy menaka avy nanendasana izany noho ny fahantrany. Tsy voavidy intsony ny menaka tsy mbola nampiasaina amidy eny amin’ny mpivarotra enta-mandinika noho ny fidangan’ny vidiny tsy nitsahatra tato ho ato. Mahavita izay tsy mbola nataon’ny teo alohany tokoa ity fitondrana ity. Fidangan’ny vidin-javatra fanjifa andavanandro, anisan’ny tompon-daka amin’ny fahitana izany izao fe-potoana iasany izao. Miaka-bidy tsy mbola nisy hatramin’izay no hita sy iainan’ny vahoaka. Mba noheverina fa hoe hitsahatra eo amin’ny fampiasana kapoaka kely amin’ny voatabia amin’ny boaty ihany ny famarana ampiasain’ny mpivarotra sy voavidin’ny mpanjifa. Izao anefa ity tonga ampiasaina hatramin’ny sotro. Dia inona indray koa ny mbola hiseho amin’ny manaraka izay tsy azo hevitreverina akory?

Ity fampiasana menaka avy nampisaina ity koa anefa dia iaraha-mahalala fa tsy mahasoa ny fahasalamana, indrindra avy teny amin’ireo mpanendy laoka. Tsy misy tsy mahafantatra izany, fa sendra tsy azo anoharana intsony ilay vahoaka. Ny hanao izay ahavelona isan’andro fotsiny sisa ny azy no ao an-tsainy. Mahantra tanteraka izy. Ekena tsy mbola mahazo laka tanteraka io tranga amin’ny fividianana menaka avy nampisaina io, fa hiitatra hitombo miandalana toa ireo hafa io vokatry ny fahantrana tsy mitsaha-mangeja isan’andro ny sarambabem-bahoaka io. Mpandainga sy mpamita-bahoaka ilay mpanao politika sy ny namany mbola sahy nilaza, fa efa miha-hita soritra ny ezaka fanavotana ity firenena ity.

http://www.gvalosoa.net/2021/07/27/mividy-menaka-aminny-sotro-fihinanana-tena-latsaka-ambany-ny-fari-piainanny-vahoaka/

Comment on Facebook Mividy menaka ...

Tena manirikiry eh. Ny vola miditra tsy mihetsika, mihena mihitsy aza nefa ny vidim-piainana ty midangana amzay tsy eran'ny aina. Ny fanampina amin'io mirarakopana. Famonoana ankolaka 😡😡😡😡

Solution ?

Mbola Sotro ary io fa @ herinandro ambony @ Capsules.

Mahonena !!! Fa ts fantatr'ilay fanjakana!

Tena loza mihintsy eee ! Aty aminay 2000 ar mahazo vary . Menaka . Sira vaingany .pétrole. trondro maina kely . Tapaka jumbo . Voa-café kely . Sigara iray .. toa izany no hitako rehefa avy miasa hariva ny olona mba miantsena . Iza ao anatina fanjakana io no sahy sy mahavita izany fa omeko 2000 ar dia asaina manao izany . Fanjakana nahamenatra ny firenena hatrizay .

Tena looooza, mampalahelo !

Indrisy tokoa .....

Tsy mahagaga satria Tsy vao omaly ny faripianan i vahoaka no lasa ambany fa hatrizay. Ny toetaina te ho millionaire haingana , fetsy . Tia manaratsy namana ,kamo sy mifidy miasa. Tia manambaka namana, tsitia mahita fivoarana. Be manimanina .sns.... no mampahatra isika malagasy. Satraia lany andro itsikera namana fotsiny ny atao sasany.

Tsy miomehy loza aho...D ohatrinona NY sotro?

efa nanjo anay fahiny zany h@ vary @kapoka ny saribao misy ny vidy ny vovoka saribao! afatsiny mpitsipona légumes eny antsena , soa rano fa gratuits ny manasa lamba @ mpompe no mando10fmg,diloilo coco nafatra t@ sotro , FITONDRANY DEBA ll zany zao!

200 ariary tsy mahazo menaka madio fa 500farany ambany antanandehibe asa foana ny any ambala...

13 fo e

de combien ny 1 c. à soupe???

Mbola vao n'y menaka aza izany no vidina @ sotro koo! Mbola aiza zany rehefa n'y vary !loza marina!!!!!!

tena marina😢😢😢

View more comments

Fikaonan-doha nasionaly – Rendrika ny firenena ka tsy ekena intsony, hoy ny mpanohitra

Isambilo

Rendrika ny firenena ka tsy ekena intsony izany, hoy ny mpanohitra, nanao fikaonan-doha nasionaly teny amin’ny Ri La Tsio Bypass, nandritra ny 2 andro ny faran’ny herinandro teo.

Misy andininy 16 ny fehinkevitra nivoaka tamin’izany, avy amin’ireo mpivory izay avy amin’ny lafy valon’i madagasikara. Nisongadina tamin’izany fa tokony hametra-pialana ny filoha Rajoelina, ravàna ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana, na HCC, ka ireo mpitsara no hifampifidy izay handrafitra ny HCC vaovao.

Hirosoana ny fidirana amin’ny Repoblika faha-5, izany hoe rafetina ny Lalampanorenana vaovao fa ialàna ny Lalampanorenan’ny Repoblika faha-4, izay tsy voahaja sy itsakitsahan’ny fitondrana amin’izao fotoana.

Fehin-kevitra (rohy)
www.gvalosoa.net/2021/07/27/fikaonan-doha-nasionaly-mikasika-ny-raharaham-pirenena-23-sy-24-jolay...

Décisions (lien)
www.gvalosoa.net/2021/07/27/concertation-nationale-23-et-24-juillet-2021-resolutions/

www.gvalosoa.net/2021/07/27/fikaonan-doha-nasionaly-rendrika-ny-firenena-ka-tsy-ekena-intsony-hoy...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Fikaonan-doha nasionaly – Rendrika ny firenena ka tsy ekena intsony, hoy ny mpanohitra

Isambilo

Rendrika ny firenena ka tsy ekena intsony izany, hoy ny mpanohitra, nanao fikaonan-doha nasionaly teny amin’ny Ri La Tsio Bypass, nandritra ny 2 andro ny faran’ny herinandro teo.

Misy andininy 16 ny fehinkevitra nivoaka tamin’izany, avy amin’ireo mpivory izay avy amin’ny lafy valon’i madagasikara. Nisongadina tamin’izany fa tokony hametra-pialana ny filoha Rajoelina, ravàna ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana, na HCC, ka ireo mpitsara no hifampifidy izay handrafitra ny HCC vaovao.

Hirosoana ny fidirana amin’ny Repoblika faha-5, izany hoe rafetina ny Lalampanorenana vaovao fa ialàna ny Lalampanorenan’ny Repoblika faha-4, izay tsy voahaja sy itsakitsahan’ny fitondrana amin’izao fotoana.

Fehin-kevitra (rohy)
http://www.gvalosoa.net/2021/07/27/fikaonan-doha-nasionaly-mikasika-ny-raharaham-pirenena-23-sy-24-jolay-2021-fehin-kevitra/

Décisions (lien)
http://www.gvalosoa.net/2021/07/27/concertation-nationale-23-et-24-juillet-2021-resolutions/

http://www.gvalosoa.net/2021/07/27/fikaonan-doha-nasionaly-rendrika-ny-firenena-ka-tsy-ekena-intsony-hoy-ny-mpanohitra/

FILMA EFA NANDEHA

Horonantsary efa nandeha no tiana haverina indray,
Fa mitotongana tanteraka ny “tomban’ny mpitondranay”.
Indreo foronina ny angano sy ny lainga mifanolo,
Ho fanodinana ny sain’ny Malagasy manontolo!

Rehefa toa tsy dia nahomby ny an-dry baomba sy ny tariny,
Dia navoaka indray aloha ny tohin’ny horonantsariny.
Nosoloina an’i boaikely ny mpandray anjara fototra
Amin’ity kilaingalainga hita ho marivo tototra!

Dia nantsoina ireo akama, nisy fivoriana maika.
Asa aloha izay tena ventiny, mety ho fanovana paika,
Na koa mety ho fanerena iretsy sasany amin’ny tary,
Mba hisinda kely aloha fa tena matroka ny sary!

Manodidina an’izany, misy ny olona enjehina,
Sy efa tratry ny antsojay satria tadiavina hopotehina,
Ary asa izay ho tohiny fa dia miandry ny rehetra,
Inona no hiafaran’ity ilay filma voretra?

Tena tsy hay izay mbola hiseho fa be ny sary namboamboarina,
Saingy azo an-tsaina ihany ny amin’ny tiana hotratrarina.
Raha ny tanjona dia tsotra: ny hamerenana indray
Ireo ravadravaka natentina tamin’ny mpitondranay.

…Horonantsary “tefy maika” no namboarina haingankaingana
F’efa tena tsisy intsony vahaolana mivaingana.
Ireny sisa no aparitaka hanodinana ny sain’
Ireo vahoaka an-tapitrisa noana sady mitaraina!

TSIMIMALO (26-07-21)

www.gvalosoa.net/2021/07/26/filma-efa-nandeha/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

FILMA EFA NANDEHA

Horonantsary efa nandeha no tiana haverina indray,
Fa mitotongana tanteraka ny “tomban’ny mpitondranay”.
Indreo foronina ny angano sy ny lainga mifanolo,
Ho fanodinana ny sain’ny Malagasy manontolo!

Rehefa toa tsy dia nahomby ny an-dry baomba sy ny tariny,
Dia navoaka indray aloha ny tohin’ny horonantsariny.
Nosoloina an’i boaikely ny mpandray anjara fototra
Amin’ity kilaingalainga hita ho marivo tototra!

Dia nantsoina ireo akama, nisy fivoriana maika.
Asa aloha izay tena ventiny, mety ho fanovana paika,
Na koa mety ho fanerena iretsy sasany amin’ny tary,
Mba hisinda kely aloha fa tena matroka ny sary!

Manodidina an’izany, misy ny olona enjehina,
Sy efa tratry ny antsojay satria tadiavina hopotehina,
Ary asa izay ho tohiny fa dia miandry ny rehetra,
Inona no hiafaran’ity ilay filma voretra?

Tena tsy hay izay mbola hiseho fa be ny sary namboamboarina,
Saingy azo an-tsaina ihany ny amin’ny tiana hotratrarina.
Raha ny tanjona dia tsotra: ny hamerenana indray
Ireo ravadravaka natentina tamin’ny mpitondranay.

…Horonantsary “tefy maika” no namboarina haingankaingana
F’efa tena tsisy intsony vahaolana mivaingana.
Ireny sisa no aparitaka hanodinana ny sain’
Ireo vahoaka an-tapitrisa noana sady mitaraina!

      TSIMIMALO (26-07-21)

http://www.gvalosoa.net/2021/07/26/filma-efa-nandeha/

Comment on Facebook FILMA EFA NANDEHA ...

Ha ha ha … olon’ny maizina tsy maintsy mamorona zavatra maizina foana. Ho avy koa ny hoe manisy fanafody na misy manao vaudou. blog-vaudou.com/sorcellerie-et-patte-de-poulet-2/

Be ny fandikan-dalàna nataon’izao fitondrana Rajoelina izao

Andry Tsiavalona

Roa taona sy tapany miampy herinandro izao no nitondran’ny Isika Rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina (IRMAR na IRD) ny Firenena. Nampanantena fampivoarana sy fampandrosoana ny Malagasy tao anatin’ny “velirano” izao fitondrana izao. Marobe koa ny fandikan-dalàna hitam-poko, hitam-pirenena nataon’izao fitondrana izao ary tsy teo anivon’ny fahefana mpanatanteraka ihany no nitrangan’izany, fa hatreny anivon’ny andrim-panjakana mpanao lalàna sy fahefana mpitsara ihany koa. Tsapa tamin’ny zava-nisy koa, fa rehefa nisy tranga niteraka fahafahambaraka ho an’ny mpitondra dia mitsiry ao an-tsainy hatrany ny hetsika entina manodina ny saim-bahoaka tsy hifantoka sy hanadino ny teo aloha. Tsy azo lavina ihany koa fa mora manadino ny gasy, ka rehefa hatobaka eo alohany ny tampi-maso kely dia tsy miverina ao an-tsainy intsony izay natao taminy teo aloha. Tsiahivina ireo tranga lehibe entina manaporofo izany.

Tamin’ny fifanatrehan-dRajoelina Andry sy Ravalomanana Marc tao amin’ny fahitalavitra sy onjampeom-pirenena, nialohan’ny latsabato fihodinana faha-roan’ny fifidianana filoham-pirenena dia nilaza ampahibemaso Rajoelina Andry, fa manaiky ny haha-filohan’ny mpanohitra an-dRavalomanana Marc. Arak’izany dia nanamafy izay voasoratra ao anaty Lalàmpanorenana ihany no nataony. Nifanohitra tamin’izany anefa ny tolo-dalàna nataon’ny depiote IRD iray, izay tsara ho marihana fa mpahay lalàna, nilaza fa eo anivon’ny Antenimierampirenena ary tsy maintsy depiote ny filohan’ny mpanohitra. Tsara ny mahafantatra fa tao amina distrika iray amin’ireo sivy ambinifolo ambizato (119) misy manerana ny Nosy no nahalany ny depiote iray na lazaina aza fa depioten’i Madagasikara aza no iantsoana azy. Namoahan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana ity didy tsy azo ivalozana izany lalàna nolanian’ny Antenimiera roa tonta izany. Tsara ho fantatra ihany koa fa ny andraikitry ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana dia ny fanambarana fotsiny ihany na mifanaraka amin’ny voalazan’ny Lalàmpanorenana ny raiketin’ilay lalàna vaovao na tsia.

Voaporofo araka izany, fa tsy manatanteraka ny andraikiny amim-pahaleovantena sy tsy araka ny feon’ny fieritreretany tanteraka ny mpanolotsaina ambony ao amin’ity andrim-panjakana ity. Nentina namiliviliana ny saim-bahoaka ny ady an-tserasera nilazana fa matiantoka ny mpanohitra raha tsy mandray io toeran’ny lehiben’ny mpanohitra ao amin’ny Antenimierampirenena io, satria tombontsoa be dia be no ho azony amin’izany. Angamba, mety hisy tsy hahatohitra ny mena miraviravy ihany kanefa ny tena misoratena ho tena mpanohitra dia tsy voasarik’izany. Ny tranga iray azo lazaina fa tena nanafintohina ny Malagasy dia ny raharaha momba ny volamena 73,5 kilao tratra tatsy Afrika Atsimo. Nosamborina sy naiditra am-ponja ireo olona izay azo inoana fa mpiasa namita iraka fotsiny ihany kanefa ny tompon’ny fiaramanidina sy ny tale jeneralin’ny ACM (izay nolazaina fa any am-ponja), azo antoka fa mahafantatra ny tompon’ny volamena sy ny atidohan’ity ketrika ity dia miriaria any. Nentina nanodinkodinana ny saim-bahoaka ihany koa ny fidiran’ny valanaretina covid-19, onja faharoa, ka niverenana tamin’ny hamehana ara-pahasalamana indray. Raiki-tahotra sy nihorohoro tokoa ny vahoaka, ka tsy izay volamena navoaka antsokosoko no manahirana ny sainy fa ny loza mitatao eo an-dohany sy ny fidangan’ny vidim-piainana, satria heveriny fa tsy misy hiditra any am-paosiny sy hanafa-pahasahiranana azy na hiverina na tsia izany volamena izany.

Tato anatin’ny volana vitsivitsy dia maro ny tranga mafana manohintohina sy manozongozona ny fahatokisan’ny vahoaka izao fitondrana izao, mahita volana alohan’ny biby indray izy ireo. Ny zava-misy dia fitokonana etsy sy eroa noho ny tsy fahaloavan’ny mpitondra ny vatsim-pianarana ho an’ny mpianatra sy ny mpandraharaha eny amin’ny ambaratonga ambony etsy andaniny ary ny tsy fanefana ny karaman’ireo mpitsabo mpanampy nanao sorona ny ainy tamin’ny fitsaboana ireo mararin’ny valanaretina. Manampy trotraka izany ny fiitaran’ny fanoherana ny mpitondra izay mahazo hery manerana ny Nosy ary efa mahazo laka any amin’ireo teratany Malagasy any ivelany ihany koa dia nivoaka aloha ny vaovao fa nisy fikasana namono ny sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarmariam-pirenena. Tsy mbola voaporofo na marina na tsia ity raharaha ity dia niely indray ny vaovao, fa nisy ny fikasana namono ny filohan’ny Repoblika. Araka ny efa fantatra ihany dia efa nisy ny voasambotra ka nampidirina am-ponja ka, anisan’izany ireo manamboninahitra ambony tao amin’ny tafika frantsay roalahy. Lazaina koa fa misy olona ambony voasaringotra amin’ity raharaha ity.

Ny faniriana dia tsy ho hadinoin’ny Malagasy ireo olana ara-piainana mianjady aminy isan’andro na dia eo aza izany vaovao tsy eken’ny foto-pisainany izany. Ny fanadihadiana ataon’ny manampahefana no hanamarina izany koa samy miandry ny rehetra.

www.gvalosoa.net/2021/07/27/be-ny-fandikan-dalana-nataonizao-fitondrana-rajoelina-izao/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Be ny fandikan-dalàna nataon’izao fitondrana Rajoelina izao

Andry Tsiavalona

Roa taona sy tapany miampy herinandro izao no nitondran’ny Isika Rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina (IRMAR na IRD) ny Firenena. Nampanantena fampivoarana sy fampandrosoana ny Malagasy tao anatin’ny “velirano” izao fitondrana izao. Marobe koa ny fandikan-dalàna hitam-poko, hitam-pirenena nataon’izao fitondrana izao ary tsy teo anivon’ny fahefana mpanatanteraka ihany no nitrangan’izany, fa hatreny anivon’ny andrim-panjakana mpanao lalàna sy fahefana mpitsara ihany koa. Tsapa tamin’ny zava-nisy koa, fa rehefa nisy tranga niteraka fahafahambaraka ho an’ny mpitondra dia mitsiry ao an-tsainy hatrany ny hetsika entina manodina ny saim-bahoaka tsy hifantoka sy hanadino ny teo aloha. Tsy azo lavina ihany koa fa mora manadino ny gasy, ka rehefa hatobaka eo alohany ny tampi-maso kely dia tsy miverina ao an-tsainy intsony izay natao taminy teo aloha. Tsiahivina ireo tranga lehibe entina manaporofo izany.

Tamin’ny fifanatrehan-dRajoelina Andry sy Ravalomanana Marc tao amin’ny fahitalavitra sy onjampeom-pirenena, nialohan’ny latsabato fihodinana faha-roan’ny fifidianana filoham-pirenena dia nilaza ampahibemaso Rajoelina Andry, fa manaiky ny haha-filohan’ny mpanohitra an-dRavalomanana Marc. Arak’izany dia nanamafy izay voasoratra ao anaty Lalàmpanorenana ihany no nataony. Nifanohitra tamin’izany anefa ny tolo-dalàna nataon’ny depiote IRD iray, izay tsara ho marihana fa mpahay lalàna, nilaza fa eo anivon’ny Antenimierampirenena ary tsy maintsy depiote ny filohan’ny mpanohitra. Tsara ny mahafantatra fa tao amina distrika iray amin’ireo sivy ambinifolo ambizato (119) misy manerana ny Nosy no nahalany ny depiote iray na lazaina aza fa depioten’i Madagasikara aza no iantsoana azy. Namoahan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana ity didy tsy azo ivalozana izany lalàna nolanian’ny Antenimiera roa tonta izany. Tsara ho fantatra ihany koa fa ny andraikitry ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana dia ny fanambarana fotsiny ihany na mifanaraka amin’ny voalazan’ny Lalàmpanorenana ny raiketin’ilay lalàna vaovao na tsia.

Voaporofo araka izany, fa tsy manatanteraka ny andraikiny amim-pahaleovantena sy tsy araka ny feon’ny fieritreretany tanteraka ny mpanolotsaina ambony ao amin’ity andrim-panjakana ity. Nentina namiliviliana ny saim-bahoaka ny ady an-tserasera nilazana fa matiantoka ny mpanohitra raha tsy mandray io toeran’ny lehiben’ny mpanohitra ao amin’ny Antenimierampirenena io, satria tombontsoa be dia be no ho azony amin’izany. Angamba, mety hisy tsy hahatohitra ny mena miraviravy ihany kanefa ny tena misoratena ho tena mpanohitra dia tsy voasarik’izany. Ny tranga iray azo lazaina fa tena nanafintohina ny Malagasy dia ny raharaha momba ny volamena 73,5 kilao tratra tatsy Afrika Atsimo. Nosamborina sy naiditra am-ponja ireo olona izay azo inoana fa mpiasa namita iraka fotsiny ihany kanefa ny tompon’ny fiaramanidina sy ny tale jeneralin’ny ACM (izay nolazaina fa any am-ponja), azo antoka fa mahafantatra ny tompon’ny volamena sy ny atidohan’ity ketrika ity dia miriaria any. Nentina nanodinkodinana ny saim-bahoaka ihany koa ny fidiran’ny valanaretina covid-19, onja faharoa, ka niverenana tamin’ny hamehana ara-pahasalamana indray. Raiki-tahotra sy nihorohoro tokoa ny vahoaka, ka tsy izay volamena navoaka antsokosoko no manahirana ny sainy fa ny loza mitatao eo an-dohany sy ny fidangan’ny vidim-piainana, satria heveriny fa tsy misy hiditra any am-paosiny sy hanafa-pahasahiranana azy na hiverina na tsia izany volamena izany.

Tato anatin’ny volana vitsivitsy dia maro ny tranga mafana manohintohina sy manozongozona ny fahatokisan’ny vahoaka izao fitondrana izao, mahita volana alohan’ny biby indray izy ireo. Ny zava-misy dia fitokonana etsy sy eroa noho ny tsy fahaloavan’ny mpitondra ny vatsim-pianarana ho an’ny mpianatra sy ny mpandraharaha eny amin’ny ambaratonga ambony etsy andaniny ary ny tsy fanefana ny karaman’ireo mpitsabo mpanampy nanao sorona ny ainy tamin’ny fitsaboana ireo mararin’ny valanaretina. Manampy trotraka izany ny fiitaran’ny fanoherana ny mpitondra izay mahazo hery manerana ny Nosy ary efa mahazo laka any amin’ireo teratany Malagasy any ivelany ihany koa dia nivoaka aloha ny vaovao fa nisy fikasana namono ny sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarmariam-pirenena. Tsy mbola voaporofo na marina na tsia ity raharaha ity dia niely indray ny vaovao, fa nisy ny fikasana namono ny filohan’ny Repoblika. Araka ny efa fantatra ihany dia efa nisy ny voasambotra ka nampidirina am-ponja ka, anisan’izany ireo manamboninahitra ambony tao amin’ny tafika frantsay roalahy. Lazaina koa fa misy olona ambony voasaringotra amin’ity raharaha ity.

Ny faniriana dia tsy ho hadinoin’ny Malagasy ireo olana ara-piainana mianjady aminy isan’andro na dia eo aza izany vaovao tsy eken’ny foto-pisainany izany. Ny fanadihadiana ataon’ny manampahefana no hanamarina izany koa samy miandry ny rehetra.

http://www.gvalosoa.net/2021/07/27/be-ny-fandikan-dalana-nataonizao-fitondrana-rajoelina-izao/

EDITO 27 jolay – Fifofoana ny ain’ny filoha – Vahao aloha ny olam-bahoaka mamono azy isan’andro

Sôh’son

Amin’ny fomba ahoana no iaraha-mientana sy mifanome tanana raha misy tomponandraikitra amin’ny fitondrana, antoko politika sy mpanao politika, fikambanana manao tany avo avaratra sy manao tombo sy hala na vain-drahalahy tsy mba maharary amin’ny fitondrana ny vahoaka sy momba azy manontolo? Ireo anefa no mpiantsoantso lava ny vahoaka amin’ny fiaraha-mientana amin-javatra maro samihafa isak’izay mihetsika, na manao asa mba isehosehoana. Tsy tonga saina ve fa ny fihetsika ataony ihany no manohitra ny zavatra ataony sy tiany ahatongavana ka tsy tafavoaka? Avy eo ny hafa indray no hanilihana ny tsy fahombiazana.

Mahavariana ny fidehaky ny mpitandro filaminana tamin’ny filazany tamin’ny mpanao gazety, fa izy irery no nahavita ny asa tamin’ny fahasaronana ny raharaha fikasana ny amin’ny hoe fifofoana ain’ny filohan’ny Repoblika. Toy ny hoe tonga ara-potoana ny zavatra ataony. Kanefa fantatry ny maro ary olan’ny olom-pirenena mafy mihitsy, fa rehefa misy fanafihana ataona andian-jiolahy amin’ny trano fonenana iray, dia efa lasa adiny iray na roa na mihoatra izany aza fa tonga izy ireo ary efa lasa ela sy lavitra ireo jiolahy amin’izany. Ny tena olan’ny vahoaka amin’ny mpitandro filaminana ao anatin’izany matetika ny re dia ny hoe: olana momba ny solika andehanana amin’ilay toerana. Andrenesana izany tranga izany amin’ireo toerana nitrangana fanafihana. Ka rehefa amin’ny tranga toy inona no mailaka sy tonga ara-potoana izy ireo ary amin’ny inona no mandiso fanantenana ny vahoaka? Mihevitra ve araka izany ny mpitandro filaminana, fa mahavita an-tsakany sy an-davany ny asany? Rehefa tsy mahavita dia tsy tokony hirehareha, fa hiezaka mafy ho amin’ny famonjena ny vahoaka amin’ny loza manjo azy. Mahakivy ny olom-pirenena ireny tranga ireny ary mahatonga azy hihevitra ho toy ny tsy misy mpiahy.

Raha ambara sy voizina mafy ny amin’io raharaha momba ny filohan’ny Repoblika io, dia mahavariana sy mampieritreritra ihany. Ny vahoaka anie isan’andro vaky, andro aman’alina no tandindonin’ny fanafihan-jioalahy ao amin’ny trano fonenany, ka zary mandry andriran’antsy mandritry ny androm-piainany. Raha mivoaka ny trano indray dia tsy milamin-tsaina amin’ny fanendahana sy ny sinto-mahery, sns… Koa iza no tena tandindonin-doza isan’andro mandritry ny fotoana maharitra eto amin’ity firenena ity? Ireo mpisehoseho notanisaina tery aloha anefa tsy andrenesam-peo sy miady ho an’ny vahoaka amin’izany manjo azy izany.

Koa raha misy olom-pirenena atao antsirambina toy izany ny fiainany, sarotra ny hino fa hiray fo amin’ireo mpiantsoantso fiaraha-mientana lava sy miseho ho manana andraikitra eto amin’ny firenena ireo izy. Vahao aloha ny olana mampijaly sy mikasa hamono azy iainany isan’andro vaky izao.

www.gvalosoa.net/2021/07/27/edito-27-jolay-fifofoana-ny-ainny-filoha-vahao-aloha-ny-olam-bahoaka-...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

EDITO 27 jolay – Fifofoana ny ain’ny filoha – Vahao aloha ny olam-bahoaka mamono azy isan’andro

Sôh’son

Amin’ny fomba ahoana no iaraha-mientana sy mifanome tanana raha misy tomponandraikitra amin’ny fitondrana, antoko politika sy mpanao politika, fikambanana manao tany avo avaratra sy manao tombo sy hala na vain-drahalahy tsy mba maharary amin’ny fitondrana ny vahoaka sy momba azy manontolo? Ireo anefa no mpiantsoantso lava ny vahoaka amin’ny fiaraha-mientana amin-javatra maro samihafa isak’izay mihetsika, na manao asa mba isehosehoana. Tsy tonga saina ve fa ny fihetsika ataony ihany no manohitra ny zavatra ataony sy tiany ahatongavana ka tsy tafavoaka? Avy eo ny hafa indray no hanilihana ny tsy fahombiazana.

Mahavariana ny fidehaky ny mpitandro filaminana tamin’ny filazany tamin’ny mpanao gazety, fa izy irery no nahavita ny asa tamin’ny fahasaronana ny raharaha fikasana ny amin’ny hoe fifofoana ain’ny filohan’ny Repoblika. Toy ny hoe tonga ara-potoana ny zavatra ataony. Kanefa fantatry ny maro ary olan’ny olom-pirenena mafy mihitsy, fa rehefa misy fanafihana ataona andian-jiolahy amin’ny trano fonenana iray, dia efa lasa adiny iray na roa na mihoatra izany aza fa tonga izy ireo ary efa lasa ela sy lavitra ireo jiolahy amin’izany. Ny tena olan’ny vahoaka amin’ny mpitandro filaminana ao anatin’izany matetika ny re dia ny hoe: olana momba ny solika andehanana amin’ilay toerana. Andrenesana izany tranga izany amin’ireo toerana nitrangana fanafihana. Ka rehefa amin’ny tranga toy inona no mailaka sy tonga ara-potoana izy ireo ary amin’ny inona no mandiso fanantenana ny vahoaka? Mihevitra ve araka izany ny mpitandro filaminana, fa mahavita an-tsakany sy an-davany ny asany? Rehefa tsy mahavita dia tsy tokony hirehareha, fa hiezaka mafy ho amin’ny famonjena ny vahoaka amin’ny loza manjo azy. Mahakivy ny olom-pirenena ireny tranga ireny ary mahatonga azy hihevitra ho toy ny tsy misy mpiahy.

Raha ambara sy voizina mafy ny amin’io raharaha momba ny filohan’ny Repoblika io, dia mahavariana sy mampieritreritra ihany. Ny vahoaka anie isan’andro vaky, andro aman’alina no tandindonin’ny fanafihan-jioalahy ao amin’ny trano fonenany, ka zary mandry andriran’antsy mandritry ny androm-piainany. Raha mivoaka ny trano indray dia tsy milamin-tsaina amin’ny fanendahana sy ny sinto-mahery, sns… Koa iza no tena tandindonin-doza isan’andro mandritry ny fotoana maharitra eto amin’ity firenena ity? Ireo mpisehoseho notanisaina tery aloha anefa tsy andrenesam-peo sy miady ho an’ny vahoaka amin’izany manjo azy izany.

Koa raha misy olom-pirenena atao antsirambina toy izany ny fiainany, sarotra ny hino fa hiray fo amin’ireo mpiantsoantso fiaraha-mientana lava sy miseho ho manana andraikitra eto amin’ny firenena ireo izy. Vahao aloha ny olana mampijaly sy mikasa hamono azy iainany isan’andro vaky izao.

http://www.gvalosoa.net/2021/07/27/edito-27-jolay-fifofoana-ny-ainny-filoha-vahao-aloha-ny-olam-bahoaka-mamono-azy-isanandro/

Comment on Facebook EDITO 27 jolay – ...

Tena mitombina Ary azo raisina

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 27 Jolay 2021.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
www.gvalosoa.net/tahiry/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 27 Jolay 2021.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
http://www.gvalosoa.net/tahiry/

Inona marina no nifanarahanao tamin’ny frantsay momban’io « Iles Éparses » io prezidà? Tsy anao irery io fa an’ny Malagasy. ... TohinyFintinina

4 andro lasa

Inona marina no nifanarahanao tamin’ny frantsay momban’io « Iles Éparses » io prezidà? Tsy anao irery io fa an’ny Malagasy.

Aty amin’ny prezidà ny mason’izao tontolo izao!

www.gvalosoa.net/0bc323aa-7c0c-4e25-a93f-7694e0048787/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Aty amin’ny prezidà ny mason’izao tontolo izao!

http://www.gvalosoa.net/0bc323aa-7c0c-4e25-a93f-7694e0048787/

Ny vahoaka koa mendrika arovana. ... TohinyFintinina

4 andro lasa

Ny vahoaka koa mendrika arovana.

Comment on Facebook 1764140243706142_4189426017844207

Mampihomehy Dahalo ary tsy resin'ireto koa paik'ady hono, ireo ve tsy hiafina raha misy manafika indrindra ry Beantitra mianankavy

Aona ny tam 2009 no to tsy natao otrizao koa ee hita sy vakina oe mpiray complice daholo nareo ty ndray cinema ary ra mba ny dahalo sy mpanendaka kidnappeur no atao otrizao de fona ny vahoka mahantra no mila arovana

dahalo iray aza manahirana an'ireo no mitandroka azy koa oe wawawa, tsss

Ary taiza ianareo t@ 2009? Sa tsy safidim-bahoaka t@ izany?

Antananarivo Renivohitra – Tsy mbola misokatra ihany ny Zaimaika, miadam-pandeha Vazahabe

Ny Valosoa

Efa ho herintaona sy tapany izao no naha ben’ny tanàna an’Ingahy Vazahabe, satria ny volana Janoary 2020 izy no nandray ny fitantanana ny Tanànan’Antananarivo Renivohitra, ny volana Febroary 2020 no simban’ny andro ratsy ny Tsenan’i ” Zaimaika”, hatramin’izao anefa dia tsy mbola vita ny fanarenana io tsena io, izay iveloman’ny fianakaviana maro, fa dia lasa mpivarotra amorondalana ireo niasa sy nitady vola tao amin’io tsena io.

Vao nitranga ny fahasimbana dia nanambara ny mpitantana ny tanàna fa amboarina ny simba sady asiana fanavaozana ho tsaratsara kokoa ilay tsena, izay mandalo eny an-toerana anefa dia samy mahita fa tsy nisy ny fananganana trano rihana maromaro, ka mety ampahazo rariny ireo tompon’andraikitra, fa dia fanitarana tsy tokony hahataraiky ny fanorenana no natao.

Ny mahatsikaiky amin-dry Vazahabe koa dia ilay tsena eny Behoririka no nihazakazahana, kanefa dia nolazaina fa fananganana tsy ara-dalàna teo aloha ary ny Talen’ny Kabinetran’ny Matp mihitsy no tonga teny an-toerana nitondra ireny fitaovam-pandravana ireny, izao anefa dia mety hono ilay trano ka ny Cua no nanafaingana ny fanamboarana ilay fotodrafitrasa, f’ilay“Zaimaika “ tsy vita hatramin’izao. Ny tena marina dia tsy miasa saina amin’ny fiveloman’ny olona Ingahy Mera Vazahabe, ny nandrodana tsena maro teny Soarano sy Analakely no nahamendy azy, ka izay narodan’ny orana sy ny rivotra angamba dia vao mainka mety aminy, tsy ilaina fanamboarana maika.

Raha izao hafainganampandehan’Ingahy Mera Vazahabe izao no refesina dia tokony hovaina ny anaran’ilay tsena, tsy atao hoe “Zaimaika“ intsony fa antsoina hoe “Zay Miadampandeha“.

www.gvalosoa.net/2021/07/24/antananarivo-renivohitra-tsy-mbola-misokatra-ihany-ny-zaimaika-miadam...
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Antananarivo Renivohitra – Tsy mbola misokatra ihany ny Zaimaika, miadam-pandeha Vazahabe

Ny Valosoa

Efa ho herintaona sy tapany izao no naha ben’ny tanàna an’Ingahy Vazahabe, satria ny volana Janoary 2020 izy no nandray ny fitantanana ny Tanànan’Antananarivo Renivohitra, ny volana Febroary 2020 no simban’ny andro ratsy ny Tsenan’i ” Zaimaika”, hatramin’izao anefa dia tsy mbola vita ny fanarenana io tsena io, izay iveloman’ny fianakaviana maro, fa dia lasa mpivarotra amorondalana ireo niasa sy nitady vola tao amin’io tsena io.

Vao nitranga ny fahasimbana dia nanambara ny mpitantana ny tanàna fa amboarina ny simba sady asiana fanavaozana ho tsaratsara kokoa ilay tsena, izay mandalo eny an-toerana anefa dia samy mahita fa tsy nisy ny fananganana trano rihana maromaro, ka mety ampahazo rariny ireo tompon’andraikitra, fa dia fanitarana tsy tokony hahataraiky ny fanorenana no natao.

Ny mahatsikaiky amin-dry Vazahabe koa dia ilay tsena eny Behoririka no nihazakazahana, kanefa dia nolazaina fa fananganana tsy ara-dalàna teo aloha ary ny Talen’ny Kabinetran’ny Matp mihitsy no tonga teny an-toerana nitondra ireny fitaovam-pandravana ireny, izao anefa dia mety hono ilay trano ka ny Cua no nanafaingana ny fanamboarana ilay fotodrafitrasa, f’ilay“Zaimaika “ tsy vita hatramin’izao. Ny tena marina dia tsy miasa saina amin’ny fiveloman’ny olona Ingahy Mera Vazahabe, ny nandrodana tsena maro teny Soarano sy Analakely no nahamendy azy, ka izay narodan’ny orana sy ny rivotra angamba dia vao mainka mety aminy, tsy ilaina fanamboarana maika.

Raha izao hafainganampandehan’Ingahy Mera Vazahabe izao no refesina dia tokony hovaina ny anaran’ilay tsena, tsy atao hoe “Zaimaika“ intsony fa antsoina hoe “Zay Miadampandeha“.

http://www.gvalosoa.net/2021/07/24/antananarivo-renivohitra-tsy-mbola-misokatra-ihany-ny-zaimaika-miadam-pandeha-vazahabe/

Comment on Facebook Antananarivo ...

Mbola mifantina tsara izay omena ny toerana. Mampieritreritra ! Mety tsy ho tafaverina ao intsony ireo teo taloha ka asa ho rohahina aiza indray?

efa simba nefa dia rakitry ny ela .indrisy mantsy

De tsy maika zany kooo

Faha-90 taonan’ny RNM – Mafana ny toe-draharaha, tsy hita ny ministra Lalatiana

Niaina

Nitohy omaly tetsy Anosy ny fankalazana ny faha-90 taonan’ny RNM, na ny Radio Madagasikara. Tsy hita teny an-toerana ny ministra Lalatiana Rakotondrazafy Andriantongarivo, araka ny nambaran’ny mpanentana teny an-toerana nandritra ny fotoana omaly, voaantson’ny filoha Rajoelina ny tenany noho ny raharaha mafana eto amin’ny firenena, amin’ny filazana fa misy mikasa hamono hono Rajoelina.

Nandrasana ny ministry ny serasera ny maraina manontolo fa tsy nipoitra, nikorontana noho izany ny fandaharam-potoana naandritra ity fanamarihana ny faha-90 taonan’ny RNM ity. Mbola tsy nipoitra koa izy ny tolakandro. Tokony ho tolorana mari-boninahitra nandritra io fotoana io anefa ireo mpiasa nahavita be tao anivon’ity haino aman-jerim-pirenena ity, tsy tonga ny ministra, ka dia samy naka ny medaly mari-boninahiny ireo mpiasa, izany dia natolotry ny tompon’andraikitry ny mpiasa ao anivon’ny ministera.

Na teo aza ny fampisehoana lanonana an-tsehatra nafanain’ny mpanakanto maro anisan’ny manana ny lazany eto amintsika amin’izao fotoana, somary nangingina ihany ity fetin’ny Radio Madagasikara omaly ity, satria toa tsy noraharahian-dRamatoa ministra ireo mpiasa.

Io dia efa fitarainan’ny mpiasa hatramin’izay, tsy dia miraharaha ny mpiasa eo ambany fiadidiana loatra ny ministra Lalatiana Andriantogarivo sy ny ekipany. Na izany na tsy izany, tontosa ny fanamarihana ny faha-90 taonan’ny RNM omaly, izay ny radio sy ny ministera ihany no namaritra io daty io. Ny 29 aprily 2021 no tena feno 90 taona ity fampielezampeo zokiny indrindra eto amintsika ity.

www.gvalosoa.net/2021/07/24/faha-90-taonanny-rnm-mafana-ny-toe-draharaha-tsy-hita-ny-ministra-lal...
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Faha-90 taonan’ny RNM – Mafana ny toe-draharaha, tsy hita ny ministra Lalatiana

Niaina

Nitohy omaly tetsy Anosy ny fankalazana ny faha-90 taonan’ny RNM, na ny Radio Madagasikara. Tsy hita teny an-toerana ny ministra Lalatiana Rakotondrazafy Andriantongarivo, araka ny nambaran’ny mpanentana teny an-toerana nandritra ny fotoana omaly, voaantson’ny filoha Rajoelina ny tenany noho ny raharaha mafana eto amin’ny firenena, amin’ny filazana fa misy mikasa hamono hono Rajoelina.

Nandrasana ny ministry ny serasera ny maraina manontolo fa tsy nipoitra, nikorontana noho izany ny fandaharam-potoana naandritra ity fanamarihana ny faha-90 taonan’ny RNM ity. Mbola tsy nipoitra koa izy ny tolakandro. Tokony ho tolorana mari-boninahitra nandritra io fotoana io anefa ireo mpiasa nahavita be tao anivon’ity haino aman-jerim-pirenena ity, tsy tonga ny ministra, ka dia samy naka ny medaly mari-boninahiny ireo mpiasa, izany dia natolotry ny tompon’andraikitry ny mpiasa ao anivon’ny ministera.

Na teo aza ny fampisehoana lanonana an-tsehatra nafanain’ny mpanakanto maro anisan’ny manana ny lazany eto amintsika amin’izao fotoana, somary nangingina ihany ity fetin’ny Radio Madagasikara omaly ity, satria toa tsy noraharahian-dRamatoa ministra ireo mpiasa.

Io dia efa fitarainan’ny mpiasa hatramin’izay, tsy dia miraharaha ny mpiasa eo ambany fiadidiana loatra ny ministra Lalatiana Andriantogarivo sy ny ekipany. Na izany na tsy izany, tontosa ny fanamarihana ny faha-90 taonan’ny RNM omaly, izay ny radio sy ny ministera ihany no namaritra io daty io. Ny 29 aprily 2021 no tena feno 90 taona ity fampielezampeo zokiny indrindra eto amintsika ity.

http://www.gvalosoa.net/2021/07/24/faha-90-taonanny-rnm-mafana-ny-toe-draharaha-tsy-hita-ny-ministra-lalatiana/

Comment on Facebook Faha-90 taonan’ny ...

90 taona,de 12taona nandorana Anazy.

Fa i BM angaha garde corps ny mamim-bahoaka

Tapa-porohana sisa tsy may

Ka Ilay symbole maha rnm ary efa nodorana kainona no ankalazaina eo e

Nisy nikasa hamono hono ingahy Filoha

Ny Valosoa

Taorian’ny filazan’Ingahy Jeneraly Sekreterampanjakana miadidy ny Zandarimariampirenena (Seg), Richard Ravalomanana nilaza fa nisy ireo nikasa namono azy sy mpitondra ambony maromaro dia nivoaka indray ny fanambarana faharoa, ka Ingahy Filoha Rajoelina mihitsy hono no kasain’ny sasany ho vonoina, saingy ny nanao ny fanambarana dia niova indray, fa Ramatoa Mpampanoa Lalàna ao amin’ny Fitsarana Tampony sy Ingahy Minisitra miadidy ny Filaminambahoaka, izay nanitrikitrika fa ny polisimpirenena no nanao manontolo ny fanadihadiana, izay azo adika avy hatrany fa tsy misy idiran’Ingahy Seg io raharaha fanadihadiana io.

Taorian’io filazana io dia nisesisesy ny fanambarana avy amin’ny mpomban’ny fitondrana toy ireo avy amin’ny Antenimierandoholona, Antenimierampirenena, ireo antoko politika mivondrona ao amin’ny Irmar, ka Ingahy Ratsirahonana Norbert Lala mihitsy no nandray fitenenana na dia azo lazaina aza, ho efa zara fa misy ny antoko Avi izay tarihiny, fa maro ireo mpikambana no efa nifindra lasy any amin’ny Mmm.

Tsy nisy ny fanononana anarana mazava avy amin’ny fitsarana sy ny polisimpirenena fa dia ny filazana fotsiny hoe misy teratany malagasy mizaka ny zompirenena frantsay, sy teratany frantsay mpandraharaha no atidoha nikotrika ny famonoana an’Ingahy Filoha. Ny vaovao navoakan’ny mpahalala vaovao tany ivelany no nahenoana fa tafiditra amin’izao raharaha izao, Ingahy Rafanoharana Paul izay marihina, fa nipetraka teo anilan’Ingahy Filoha tamin’ny fanamarihana ny fetimpirenena tetsy Mahamasina tamin’ny 26 Jona 2021 teo.

Maro ny hevitra mifamoivoy mikasika izao raharaha izao, izay azo sokajiana ho telo mazava, ao ireo mpiaradia amin’ny fitondrana izay mitompo teny fantatra amin’ny fisian’ny fikasan-dratsy handatsakaina ny Filoha, ka samy nanao litania tamin’ny alalan’ireo teny fankaherezana isankarazany, fa tsy vitsy koa ireo olompirenena tsotra no mahasahy milaza hoe sarimihetsika natao hanatsarana endrika an’Ingahy Filoha io toejavatra io, fa misy koa ireo manambara fa azo eritreretina ihany ny fahamarinan’ilay filazana ary miampanga avy hatrany ny frantsay ho tompon’antoka amin’izao fikasana izao. Nambaran’ireto sokajin’olona fahatelo ireto fa Ingahy Filoha anie ka ny frantsay no nahatonga azy teo amin’ny fitondrana tetezamita sy namerina azy tamin’ny fifidianana feno hosoka, kanefa ankehitriny Ingahy Filoha toa miseho milay araky ny fiteninjatovo maninana ny frantsay, ny toejavatra toy izany hoy ireo sokajin’olona fahatelo dia tsy levon’ny vavonin’ny frantsay.

Andrasana ny tena valin’ny fanadihadiana marina, satria raha ny vaovao mivoaka tsikelikely eny rehetra eny dia efa any ampelatanan’ny fitsarana sy ny polisimpirenena hono r’Ingahy Rafanoharana ary efa voaporofo ny fisian’ny volabe mihodina amin’izao raharaha izao. Ho hita eo ny tohiny fa ny azo ambara aloha dia tsy voafehy ny fandriampahalemana eto amin’ny firenena, manjaka ny asandahalo any amin’ny faritra ary mitaintaina amin’ny herisetra isankarazany ny mponina an-tanàndehibe, ny koronaviriosy tsy mbola fongotra tanteraka, ny tambin’ny asa vitan’ireo orinasa nikojakoja lalana odian’ireo mpitondra fanina, kanefa potika avokoa ny ankabeazan’ny lalana manerana ny nosy, fa etsy andaniny ireo mpitondra ireo, efa midoboka amponga fa nahazo volabe avy amin’ny mpamatsy vola iraisampirenena, ka asa na mba ho voaloa amin’izay ny volan’olona.

Eto ampamaranana dia aleo tsorina fa tsy mandeha amin’ny laoniny ny fiainambahoaka, ka ny ankabeazan’ny vahoaka malagasy dia tsy miasa saina amin’izany fikasana famonoana izany, fa ny ahitany izay arapaka tsy ahafohy andro azy mianakavy no mahaseriny azy ireo. Manana fitaovampiadiana hari-fomba sy mpitandro filaminana havanana ireo mpitondra afaka hiaro ny tenany sy ny fahefany hoy ireo vahoaka leon’ny fahantrana, vokatry ny tsy fahaizamitantana nataon’ireo nomem-pahefana, ampiasao hoy ireo vahoaka ireo, ireo fiara mifono vy niatrehana ny koronaviriosy sy ireo fitaovana raitra dia raitra naseho teny Mahamasina, izay hitan’ny voamason’Ingahy Rafanoharana, izay tsiahivina fa nipetraka teo anilan’Ingahy Filoha. Arovy amin’ireo fitaovana ireo ny ainareo manampahefana sy ny fahefanareo, dia mba vahao amin’izay ny olanay vahoaka hoy hatrany ireo vahoaka misedra fahasahiranana lava.

www.gvalosoa.net/2021/07/24/nisy-nikasa-hamono-hono-ingahy-filoha/
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Nisy nikasa hamono hono ingahy Filoha

Ny Valosoa

Taorian’ny filazan’Ingahy Jeneraly Sekreterampanjakana miadidy ny Zandarimariampirenena (Seg), Richard Ravalomanana nilaza fa nisy ireo nikasa namono azy sy mpitondra ambony maromaro dia nivoaka indray ny fanambarana faharoa, ka Ingahy Filoha Rajoelina mihitsy hono no kasain’ny sasany ho vonoina, saingy ny nanao ny fanambarana dia niova indray, fa Ramatoa Mpampanoa Lalàna ao amin’ny Fitsarana Tampony sy Ingahy Minisitra miadidy ny Filaminambahoaka, izay nanitrikitrika fa ny polisimpirenena no nanao manontolo ny fanadihadiana, izay azo adika avy hatrany fa tsy misy idiran’Ingahy Seg io raharaha fanadihadiana io.

Taorian’io filazana io dia nisesisesy ny fanambarana avy amin’ny mpomban’ny fitondrana toy ireo avy amin’ny Antenimierandoholona, Antenimierampirenena, ireo antoko politika mivondrona ao amin’ny Irmar, ka Ingahy Ratsirahonana Norbert Lala mihitsy no nandray fitenenana na dia azo lazaina aza, ho efa zara fa misy ny antoko Avi izay tarihiny, fa maro ireo mpikambana no efa nifindra lasy any amin’ny Mmm.

Tsy nisy ny fanononana anarana mazava avy amin’ny fitsarana sy ny polisimpirenena fa dia ny filazana fotsiny hoe misy teratany malagasy mizaka ny zompirenena frantsay, sy teratany frantsay mpandraharaha no atidoha nikotrika ny famonoana an’Ingahy Filoha. Ny vaovao navoakan’ny mpahalala vaovao tany ivelany no nahenoana fa tafiditra amin’izao raharaha izao, Ingahy Rafanoharana Paul izay marihina, fa nipetraka teo anilan’Ingahy Filoha tamin’ny fanamarihana ny fetimpirenena tetsy Mahamasina tamin’ny 26 Jona 2021 teo.

Maro ny hevitra mifamoivoy mikasika izao raharaha izao, izay azo sokajiana ho telo mazava, ao ireo mpiaradia amin’ny fitondrana izay mitompo teny fantatra amin’ny fisian’ny fikasan-dratsy handatsakaina ny Filoha, ka samy nanao litania tamin’ny alalan’ireo teny fankaherezana isankarazany, fa tsy vitsy koa ireo olompirenena tsotra no mahasahy milaza hoe sarimihetsika natao hanatsarana endrika an’Ingahy Filoha io toejavatra io, fa misy koa ireo manambara fa azo eritreretina ihany ny fahamarinan’ilay filazana ary miampanga avy hatrany ny frantsay ho tompon’antoka amin’izao fikasana izao. Nambaran’ireto sokajin’olona fahatelo ireto fa Ingahy Filoha anie ka ny frantsay no nahatonga azy teo amin’ny fitondrana tetezamita sy namerina azy tamin’ny fifidianana feno hosoka, kanefa ankehitriny Ingahy Filoha toa miseho milay araky ny fiteninjatovo maninana ny frantsay, ny toejavatra toy izany hoy ireo sokajin’olona fahatelo dia tsy levon’ny vavonin’ny frantsay.

Andrasana ny tena valin’ny fanadihadiana marina, satria raha ny vaovao mivoaka tsikelikely eny rehetra eny dia efa any ampelatanan’ny fitsarana sy ny polisimpirenena hono r’Ingahy Rafanoharana ary efa voaporofo ny fisian’ny volabe mihodina amin’izao raharaha izao. Ho hita eo ny tohiny fa ny azo ambara aloha dia tsy voafehy ny fandriampahalemana eto amin’ny firenena, manjaka ny asandahalo any amin’ny faritra ary mitaintaina amin’ny herisetra isankarazany ny mponina an-tanàndehibe, ny koronaviriosy tsy mbola fongotra tanteraka, ny tambin’ny asa vitan’ireo orinasa nikojakoja lalana odian’ireo mpitondra fanina, kanefa potika avokoa ny ankabeazan’ny lalana manerana ny nosy, fa etsy andaniny ireo mpitondra ireo, efa midoboka amponga fa nahazo volabe avy amin’ny mpamatsy vola iraisampirenena, ka asa na mba ho voaloa amin’izay ny volan’olona.

Eto ampamaranana dia aleo tsorina fa tsy mandeha amin’ny laoniny ny fiainambahoaka, ka ny ankabeazan’ny vahoaka malagasy dia tsy miasa saina amin’izany fikasana famonoana izany, fa ny ahitany izay arapaka tsy ahafohy andro azy mianakavy no mahaseriny azy ireo. Manana fitaovampiadiana hari-fomba sy mpitandro filaminana havanana ireo mpitondra afaka hiaro ny tenany sy ny fahefany hoy ireo vahoaka leon’ny fahantrana, vokatry ny tsy fahaizamitantana nataon’ireo nomem-pahefana, ampiasao hoy ireo vahoaka ireo, ireo fiara mifono vy niatrehana ny koronaviriosy sy ireo fitaovana raitra dia raitra naseho teny Mahamasina, izay hitan’ny voamason’Ingahy Rafanoharana, izay tsiahivina fa nipetraka teo anilan’Ingahy Filoha. Arovy amin’ireo fitaovana ireo ny ainareo manampahefana sy ny fahefanareo, dia mba vahao amin’izay ny olanay vahoaka hoy hatrany ireo vahoaka misedra fahasahiranana lava.

http://www.gvalosoa.net/2021/07/24/nisy-nikasa-hamono-hono-ingahy-filoha/

Madagascar : les dessous d'un étrange coup d'Etat pour lequel deux Français ont été arrêtés

Situation rocambolesque impliquant Madagascar Oil - Liens avec le business d'or - la Direction de la Banque Centrale de Madagascar

Suspectés d'avoir voulu tuer le président malgache, deux Français ont été arrêtés à Madagascar.

La tentative de coup d'État à Madagascar aurait été imminente. Selon des sources proches de l'enquête, des mercenaires venus de l'étranger auraient été déjà sur place pour aider des officiers supérieurs à tuer le président de la République malgache, Andry Rajoelina. Un ancien militaire franco-malgache, Paul Maillot Rafanoharana, a été arrêté mardi, selon le parquet d'Antananarivo, qui a annoncé avoir interpellé cinq autres personnes : un Français, un second binational et trois Malgaches. Le profil du Français et du Franco-Malgache interroge. Les deux hommes, tous deux issus de l'école militaire de Saint-Cyr, s'étaient associés dans le business de l'or. Ancien colonel de gendarmerie en France, Paul Maillot ­Rafanoharana n'est pas un inconnu à Madagascar. Son nom avait circulé il y a quelques mois comme possible Premier ministre. Il se présente aussi comme conseiller de l'évêque de la capitale, Antananarivo.

Son compère, Philippe Marc François, est également un ancien colonel, aujourd'hui à la retraite. Il a commandé le régiment de marche au Tchad de Colmar avant de passer dans le privé et de s'installer en famille à Madagascar en janvier 2020. Selon des sources proches de l'enquête, Paul Rafanoharana planifiait de prendre le pouvoir en tuant le président mais aussi le président du Sénat, chargé de l'intérim en cas de vacance de l'État.

Un plan de bras cassés

Mardi, le parquet a précisé que "des armes et de l'argent [avaient] été saisis" ainsi que "des documents officiels qui prouvent l'implication" des suspects. Parmi ceux-ci, une lettre confidentielle envoyée le 12 octobre 2020 au groupe Benchmark, propriétaire de la compagnie pétrolière Madagascar Oil, dans laquelle Paul Maillot Rafanoharana réclamait 10 millions d'euros pour financer le coup d'État. En contrepartie, il promettait "la réussite et la rentabilisation durable de Madagascar Oil".

Le JDD a pu prendre connaissance de la lettre. "Après avoir consulté mes proches et mes réseaux, écrit Paul Rafanoharana, après avoir mesuré avec mes équipes les différents risques […], après m'être assuré de disposer des équipes nécessaires pour prendre en mains [sic] les destinés [sic] du pays, j'ai décidé d'accomplir ce qui me paraît juste et nécessaire". Placés en garde à vue, des cadres de la société pétrolière ont reconnu avoir entretenu des liens avec lui et avoir été sollicités financièrement. Mais rien ne prouve que le groupe ait donné une suite favorable.

Tout cela paraît très rocambolesque

Le pays a connu de nombreuses crises politiques depuis vingt ans. Lors de la première présidence d'Andry Rajoelina, de 2009 à 2013, l'ONG Transparency International avait accusé le pouvoir d'avoir laissé la corruption et le pillage des ressources naturelles exploser. Andry Rajoelina est revenu au pouvoir en 2019. Depuis plusieurs semaines, la situation est tendue. Cinquième pays le plus pauvre de la planète, l'île est refermée sur elle-même depuis la pandémie de Covid-19. Dans une région du Sud, c'est la famine. Une situation qui a entraîné des intimidations contre des journalistes, selon Reporters sans frontières.

Un lien avec le business de l'or?
Comment Paul Rafanoharana a pu embarquer quelqu'un comme Philippe Marc François, s'interroge un de ses camarades des troupes de marine qui se dit très surpris de sa possible implication : "C'est ridicule, s'il y a un homme incapable de mener un complot, c'est bien lui! Il n'est pas du tout discret. Mais il est intelligent, il aurait vu tout de suite que c'était un plan de bras cassés."

Paul Rafanoharana et Philippe Marc François étaient pourtant associés pour faire le commerce de l'or au sein de l'entreprise Tsara First. Ils s'étaient également associés avec un attaché de direction de la Banque centrale malgache au moment où la banque prenait la main sur ce commerce à la place du ministère des Mines, selon la lettre confidentielle Africa Intelligence.

Leur appétit aurait-il dérangé des proches du pouvoir? "Tout cela paraît très rocambolesque, déclare un spécialiste de l'Afrique. Je m'interroge sur une possible manipulation, une vengeance liée au business de l'or, qui est très sensible dans le pays." Les aurait-on alors manipulés en les laissant partir à l'aventure d'un coup d'État foireux?

l25 juillet 2021
ParJacques Duplessy

www.lejdd.fr/International/Afrique/madagascar-les-dessous-dun-etrange-coup-detat-pour-lequel-deux...
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Madagascar : les dessous dun étrange coup dEtat pour lequel deux Français ont été arrêtés

Situation rocambolesque impliquant Madagascar Oil - Liens avec le business dor - la Direction de la Banque Centrale de Madagascar

Suspectés davoir voulu tuer le président malgache, deux Français ont été arrêtés à Madagascar.

La tentative de coup dÉtat à Madagascar aurait été imminente. Selon des sources proches de lenquête, des mercenaires venus de létranger auraient été déjà sur place pour aider des officiers supérieurs à tuer le président de la République malgache, Andry Rajoelina. Un ancien militaire franco-malgache, Paul Maillot Rafanoharana, a été arrêté mardi, selon le parquet dAntananarivo, qui a annoncé avoir interpellé cinq autres personnes : un Français, un second binational et trois Malgaches. Le profil du Français et du Franco-Malgache interroge. Les deux hommes, tous deux issus de lécole militaire de Saint-Cyr, sétaient associés dans le business de lor. Ancien colonel de gendarmerie en France, Paul Maillot ­Rafanoharana nest pas un inconnu à Madagascar. Son nom avait circulé il y a quelques mois comme possible Premier ministre. Il se présente aussi comme conseiller de lévêque de la capitale, Antananarivo.

Son compère, Philippe Marc François, est également un ancien colonel, aujourdhui à la retraite. Il a commandé le régiment de marche au Tchad de Colmar avant de passer dans le privé et de sinstaller en famille à Madagascar en janvier 2020. Selon des sources proches de lenquête, Paul Rafanoharana planifiait de prendre le pouvoir en tuant le président mais aussi le président du Sénat, chargé de lintérim en cas de vacance de lÉtat.

Un plan de bras cassés

Mardi, le parquet a précisé que des armes et de largent [avaient] été saisis ainsi que des documents officiels qui prouvent limplication des suspects. Parmi ceux-ci, une lettre confidentielle envoyée le 12 octobre 2020 au groupe Benchmark, propriétaire de la compagnie pétrolière Madagascar Oil, dans laquelle Paul Maillot Rafanoharana réclamait 10 millions deuros pour financer le coup dÉtat. En contrepartie, il promettait la réussite et la rentabilisation durable de Madagascar Oil.

Le JDD a pu prendre connaissance de la lettre. Après avoir consulté mes proches et mes réseaux, écrit Paul Rafanoharana, après avoir mesuré avec mes équipes les différents risques […], après mêtre assuré de disposer des équipes nécessaires pour prendre en mains [sic] les destinés [sic] du pays, jai décidé daccomplir ce qui me paraît juste et nécessaire. Placés en garde à vue, des cadres de la société pétrolière ont reconnu avoir entretenu des liens avec lui et avoir été sollicités financièrement. Mais rien ne prouve que le groupe ait donné une suite favorable.

Tout cela paraît très rocambolesque

Le pays a connu de nombreuses crises politiques depuis vingt ans. Lors de la première présidence dAndry Rajoelina, de 2009 à 2013, lONG Transparency International avait accusé le pouvoir davoir laissé la corruption et le pillage des ressources naturelles exploser. Andry Rajoelina est revenu au pouvoir en 2019. Depuis plusieurs semaines, la situation est tendue. Cinquième pays le plus pauvre de la planète, lîle est refermée sur elle-même depuis la pandémie de Covid-19. Dans une région du Sud, cest la famine. Une situation qui a entraîné des intimidations contre des journalistes, selon Reporters sans frontières.

Un lien avec le business de lor?
Comment Paul Rafanoharana a pu embarquer quelquun comme Philippe Marc François, sinterroge un de ses camarades des troupes de marine qui se dit très surpris de sa possible implication : Cest ridicule, sil y a un homme incapable de mener un complot, cest bien lui! Il nest pas du tout discret. Mais il est intelligent, il aurait vu tout de suite que cétait un plan de bras cassés.

Paul Rafanoharana et Philippe Marc François étaient pourtant associés pour faire le commerce de lor au sein de lentreprise Tsara First. Ils sétaient également associés avec un attaché de direction de la Banque centrale malgache au moment où la banque prenait la main sur ce commerce à la place du ministère des Mines, selon la lettre confidentielle Africa Intelligence.

Leur appétit aurait-il dérangé des proches du pouvoir? Tout cela paraît très rocambolesque, déclare un spécialiste de lAfrique. Je minterroge sur une possible manipulation, une vengeance liée au business de lor, qui est très sensible dans le pays. Les aurait-on alors manipulés en les laissant partir à laventure dun coup dÉtat foireux?

l25 juillet 2021
ParJacques Duplessy

https://www.lejdd.fr/International/Afrique/madagascar-les-dessous-dun-etrange-coup-detat-pour-lequel-deux-francais-ont-ete-arretes-4059435
Load more