28 C
Antananarivo
Sat 4 Dec 2021 16:02

LAHATSORATRA FARANY

TOETRANDRO ANDROANY

Antananarivo
scattered clouds
28 ° C
28 °
28 °
42 %
5.7kmh
40 %
Sat
26 °
Sun
29 °
Mon
28 °
Tue
29 °
Wed
30 °
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Fitondrana manonofy tsy mahavaha olana, mety tsy ho tratry ny 2023

Mahery Lanto Manandafy: tsy ho tra-try ny 2023 ity Fitondrana ity !
" Diso tanteraka ity Fitondrana ity raha efa manao kajikajy sahady amin'ny fifi-dinana 2023, ka olona akaiky sy mian-dany aminy no atao mpikambana CENI .Tsy mirary loza aho, fa raha izao "situation" misy eto Madagasikara izao no mitohy dia tsy ho tratry ny 2023 ity Fitondrana Rajoelina ity". Fanjakana manonofy no misy eto, ka izay azon'ny vavany dia lazainy na dia "impossible" aza. Anisan’ny nampandany an'i Filoha Rajoelina aho hoy izy ny 2018, fa tsy afaka hitazam-potsiny manoloana izao famotehana ny Firenena iombonana izao . Nohafisin'ity mpamakafaka poli-tika ity, fa tena mivarina sy avarina an-kady mihintsy ny Firenena akehitriny . Malala Vero : bien dit !

Hamad Annecy : roi de Fanfaronade et eternel oiseau de mauvaise augure, il ne voit que du mal partout: Tel père, tel fils.

Mamih Da : Hamad Annecy : diso zany teninao zany , raha manaraka ny fotokevitra Manandafy handaminana Ty tany Ty ny mpitondra Ty firenena Ty , tsy ohatrizao no niafaran'ity Nosy Ty.

Burin Ernest : tsis ilana anao alahelo-tseza.

tantelmi Mbalason : miaraha amin dada8 fa tany tsy milamina d sahy mande rery ve?sa electron libre ?...

Marson Martin Andriatsitohaina : Manohana anao mi-pub 100% E ! Mila hesorina Rajoelina sy ny forongony avant 2023.

Jamal romarick : zao zany lery vao mahit an’ zany!

tovo ratsandra : Sssss, zao vé letsy no olona miakatra plateau les!!!!!!!

Jovial Manifa : milatsaha lesy , @ mfm raha mafy be elah a!

Dadan'i Jemima rivo ralaivita : nampandany azy ahoana moa ela e. Ssss. Hitako tsara ny mody fahatonga-van'lah tato fa tsss!

Aina ranaivo : marina ny voalazany, fitondrana efa manga ho latsaka io, tsy ho ela ny hidarabohany.

raintsh Eastwood rasamimanana : misy vola woua ny fanjakana hoy Tôta kely... kay kikina… pôkaty tanteraka... porofo vola ato anatiny tsy voaloaa ny zon'ny olona... karama… bourse…vidin-dravatra... ny vola avy any ive-lany toa mihodinkodina beny ihany... nefa ny wouera wouera mandeha ihany.

kona ratsirahonana : ny anah aloha raha vao ny olona no nanohana an-dRajoelina hatramin 1er tour dia efa tsy izy satria efa hita ny nataony teteza-mita lainga2.

Jean Luc rabetrano : anisan’ny nan-detika ny firenena izany I lery nifidy an'i Radedaka Rainilainga, ka izao vao ma-nenina. Hihihiiiii!

Alain ravelosata : mitombo isa andro amanalina ny isan’ny mpaminany.

Beindraza Ãndriasaïroy Lionellà Maxime : fa miboake tsikeli2 ny ma-nampahaiza ara -politika satria fa miha ts tanty raha misy.

nadia ratsimbazafy : clown be, efa hay fa diso safidy mbola nipoerapoera toy ny olona nofidiany ihany. Tsara ho azy ny mahazo azy.

Sahondra ramasy : betsaka ny zava-tra tsy takatra, soa fa misy ohatrazy mba manazava amin’ny vahoaka.

Agriel Jose : ny kiana akory tsy midika fanaratsiana, fa entina hanatsarany ny tsy mety ho zary fialofana any aoriana.

ravelojaona rija : ataovy minisitry ny angovo vetivety rangà aloha io bandy io hijerena ny ditrany a. Na minisitry ny varotra. Otran tena tompon'ny ady clé mantsy izy io.

Hary raberson : anisan'ny nampiva-rina ankady ny firenena izy zany, tsara ny fiovankevitra fa tara.

roma Steve John : ho hita eo ny ma-rina. Tsis mahafantantra ny ampitso rah ts izy ambony any. " Ny fihevitro tsy mba fihevitrareo " hoy izy. Samia ho ela velona.

nandrianina Alain ramamonjy : sao tsy Andriamanitra fa ilay mifanohitra aminy no mamikitra izao fitondrana Ra-joelina izao eo e!

Veve nomenjanahary : marina izany. Jr Marcel Raveloarinanja : ho esorin'ny communauté internle teo io... tafika!
... TohinyFintinina

4 ora lasa

Fitondrana manonofy tsy mahavaha olana, mety tsy ho tratry ny 2023

Mahery Lanto Manandafy: tsy ho tra-try ny 2023 ity Fitondrana ity !
 Diso tanteraka ity Fitondrana ity raha efa manao kajikajy sahady aminny fifi-dinana 2023, ka olona akaiky sy mian-dany aminy no atao mpikambana CENI .Tsy mirary loza aho, fa raha izao situation misy eto Madagasikara izao no mitohy dia tsy ho tratry ny 2023 ity Fitondrana Rajoelina ity. Fanjakana manonofy no misy eto, ka izay azonny vavany dia lazainy na dia impossible aza. Anisan’ny nampandany ani Filoha Rajoelina aho hoy izy ny 2018, fa tsy afaka hitazam-potsiny manoloana izao famotehana ny Firenena iombonana izao . Nohafisinity mpamakafaka poli-tika ity, fa tena mivarina sy avarina an-kady mihintsy ny Firenena akehitriny . Malala Vero : bien dit !

Hamad Annecy : roi de Fanfaronade et eternel oiseau de mauvaise augure, il ne voit que du mal partout: Tel père, tel fils.

Mamih Da : Hamad Annecy : diso zany teninao zany , raha manaraka ny fotokevitra Manandafy handaminana Ty tany Ty ny mpitondra Ty firenena Ty , tsy ohatrizao no niafaranity Nosy Ty.

Burin Ernest : tsis ilana anao alahelo-tseza.

tantelmi Mbalason : miaraha amin dada8 fa tany tsy milamina d sahy mande rery ve?sa electron libre ?...

Marson Martin Andriatsitohaina : Manohana anao mi-pub 100% E ! Mila hesorina Rajoelina sy ny forongony avant 2023.

Jamal romarick : zao zany lery vao mahit an’ zany!

tovo ratsandra : Sssss, zao vé letsy no olona miakatra plateau les!!!!!!!

Jovial Manifa : milatsaha lesy , @ mfm raha mafy be elah a!

Dadani Jemima rivo ralaivita : nampandany azy ahoana moa ela e. Ssss. Hitako tsara ny mody fahatonga-vanlah tato fa tsss!

Aina ranaivo : marina ny voalazany, fitondrana efa manga ho latsaka io, tsy ho ela ny hidarabohany.

raintsh Eastwood rasamimanana : misy vola woua ny fanjakana hoy Tôta kely... kay kikina… pôkaty tanteraka... porofo vola ato anatiny tsy voaloaa ny zonny olona... karama… bourse…vidin-dravatra... ny vola avy any ive-lany toa mihodinkodina beny ihany... nefa ny wouera wouera mandeha ihany.

kona ratsirahonana : ny anah aloha raha vao ny olona no nanohana an-dRajoelina hatramin 1er tour dia efa tsy izy satria efa hita ny nataony teteza-mita lainga2.

Jean Luc rabetrano : anisan’ny nan-detika ny firenena izany I lery nifidy ani Radedaka Rainilainga, ka izao vao ma-nenina. Hihihiiiii!

Alain ravelosata : mitombo isa andro amanalina ny isan’ny mpaminany.

Beindraza Ãndriasaïroy Lionellà Maxime : fa miboake tsikeli2 ny ma-nampahaiza ara -politika satria fa miha ts tanty raha misy.

nadia ratsimbazafy : clown be, efa hay fa diso safidy mbola nipoerapoera toy ny olona nofidiany ihany. Tsara ho azy ny mahazo azy.

Sahondra ramasy : betsaka ny zava-tra tsy takatra, soa fa misy ohatrazy mba manazava amin’ny vahoaka.

Agriel Jose : ny kiana akory tsy midika fanaratsiana, fa entina hanatsarany ny tsy mety ho zary fialofana any aoriana.

ravelojaona rija : ataovy minisitry ny angovo vetivety rangà aloha io bandy io hijerena ny ditrany a. Na minisitry ny varotra. Otran tena tomponny ady clé mantsy izy io.

Hary raberson : anisanny nampiva-rina ankady ny firenena izy zany, tsara ny fiovankevitra fa tara.

roma Steve John : ho hita eo ny ma-rina. Tsis mahafantantra ny ampitso rah ts izy ambony any.  Ny fihevitro tsy mba fihevitrareo  hoy izy. Samia ho ela velona.

nandrianina Alain ramamonjy : sao tsy Andriamanitra fa ilay mifanohitra aminy no mamikitra izao fitondrana Ra-joelina izao eo e!

Veve nomenjanahary : marina izany. Jr Marcel Raveloarinanja : ho esorinny communauté internle teo io... tafika!

Fifanatrehan’ny depiote sy ny governemanta – Fisolelafana no betsaka fa tsy tena ilay maharary ny vahoaka

Helisoa

Tapitra omaly, ny fihaonan’ny governemanta sy ny solombavambahoaka, nandritra ny 2 andro, teny amin’ny CCI Ivato. Ny zavatra tsapa dia tsy araka izay andrasan’ny vahoaka no nitranga, fa toa fisaorana sy fisolelafana ny minisitra izao sy ny Praiminisitra ary ny fitondràm-panjakàna, no nibahana tao anatin’ny 5 minitra anjaran’ny tsirairay ary tapitra teo ny fotoana.

Tsy voalaza ilay zavatra maharary ny vahoaka any amin’ny faritra nifidy azy. Ny zavatra hita amin’ireo depiote mpanohana ny fitondràna dia ny filazàna, fa mandeha ary tena miasa ny mpitondra fanjakàna, fa jamba tsy mahita ny zavabita hono ny sasany. Tena miasa hono ny mpitondra ary mihazakazaka amin’ny fampandrosoana ny firenena. Dia gaga ny rehetra maheno izany, satria tena jamba tokoa ve ny Malagasy, ka tsy mahita ny zavabitan’ny fitondràna ankehitriny ? sa ny mpitondra fanjakana no mivalampatra amin’ny karamabe sy ny tombontsoa maro dia tsy mahatsapa ny fahorian’ny vahoaka, izay efa tena mikaikaika indrindra any amin’ny tontolo ambanivohitra manerana an’i Madagasikara? ny eto an-drenivohitra efa tsy hita intsony izay hambara.

Vokatry ny tsy firaharahiana ny vahoaka Malagasy dia lasa misy ireo mitarika ny olona hidina an-dalambe satria mpitondra tsy mahita ny fahoriana sy fahasahiranana mahazo ny vahoaka Malagasy no misy eto. Eo ny fiakaran’ny vidim-piainana izay tsy takatry ny fahefa-mividin’ny Malagasy intsony. Ny saram-pitsaboana eny amin’ny hopitaly izay lazaina fa maimaimpoana, nefa ny mifanohitra amin’izany no hita, sns…

Ny tsara indrindra anefa dia ny mifampihaino, nefa rehefa tarafina amin’ny zavatra hita teny amin’ny fivorian’ny solombavambahoaka aloha dia lavitry ny afo ny kitay, fa raha ny lazain’ny mpanohana ny fitondràna dia paradisa i Madagasikara. Sao dia ny mpitondra mihintsy aza no manao be marenina sy jamba tsy mahita ny fahorian’ny Malagasy e?

www.gvalosoa.net/2021/12/04/fifanatrehanny-depiote-sy-ny-governemanta-fisolelafana-no-betsaka-fa-...
... TohinyFintinina

4 ora lasa

Fifanatrehan’ny depiote sy ny governemanta – Fisolelafana no betsaka fa tsy tena ilay maharary ny vahoaka

Helisoa

Tapitra omaly, ny fihaonan’ny governemanta sy ny solombavambahoaka, nandritra ny 2 andro, teny amin’ny CCI Ivato. Ny zavatra tsapa dia tsy araka izay andrasan’ny vahoaka no nitranga, fa toa fisaorana sy fisolelafana ny minisitra izao sy ny Praiminisitra ary ny fitondràm-panjakàna, no nibahana tao anatin’ny 5 minitra anjaran’ny tsirairay ary tapitra teo ny fotoana.

Tsy voalaza ilay zavatra maharary ny vahoaka any amin’ny faritra nifidy azy. Ny zavatra hita amin’ireo depiote mpanohana ny fitondràna dia ny filazàna, fa mandeha ary tena miasa ny mpitondra fanjakàna, fa jamba tsy mahita ny zavabita hono ny sasany. Tena miasa hono ny mpitondra ary mihazakazaka amin’ny fampandrosoana ny firenena. Dia gaga ny rehetra maheno izany, satria tena jamba tokoa ve ny Malagasy, ka tsy mahita ny zavabitan’ny fitondràna ankehitriny ? sa ny mpitondra fanjakana no mivalampatra amin’ny karamabe sy ny tombontsoa maro dia tsy mahatsapa ny fahorian’ny vahoaka, izay efa tena mikaikaika indrindra any amin’ny tontolo ambanivohitra manerana an’i Madagasikara? ny eto an-drenivohitra efa tsy hita intsony izay hambara.

Vokatry ny tsy firaharahiana ny vahoaka Malagasy dia lasa misy ireo mitarika ny olona hidina an-dalambe satria mpitondra tsy mahita ny fahoriana sy fahasahiranana mahazo ny vahoaka Malagasy no misy eto. Eo ny fiakaran’ny vidim-piainana izay tsy takatry ny fahefa-mividin’ny Malagasy intsony. Ny saram-pitsaboana eny amin’ny hopitaly izay lazaina fa maimaimpoana, nefa ny mifanohitra amin’izany no hita, sns…

Ny tsara indrindra anefa dia ny mifampihaino, nefa rehefa tarafina amin’ny zavatra hita teny amin’ny fivorian’ny solombavambahoaka aloha dia lavitry ny afo ny kitay, fa raha ny lazain’ny mpanohana ny fitondràna dia paradisa i Madagasikara. Sao dia ny mpitondra mihintsy aza no manao be marenina sy jamba tsy mahita ny fahorian’ny Malagasy e?

http://www.gvalosoa.net/2021/12/04/fifanatrehanny-depiote-sy-ny-governemanta-fisolelafana-no-betsaka-fa-tsy-tena-ilay-maharary-ny-vahoaka/

Antananarivo Renivohitra – Tsy voavahan’ny kaominina mihitsy ny olan’ny fako

Beharo

Tsy voavahan’ny kaominina Antananarivo Renivohitra(CUA) sy ny ben’ny tanàna Vazahabe, Naina Andriantsitohaina mihitsy ny olan’ny fako eto Antananarivo Renivohitra. Miverina mivangongo indray amin’izao fotoana ny fakon’Antananarivo. Manontany ten any maro, aiza ireo fiara vaventy (kamiao ) an’ny Kaominina?

Mbola tsy maty ao an-tsain’ny maro tamin’ny fotoanan’ny fifidianana ben’ny tanàna ny 27 novambra 2019, ireo antsoantso nataon’ny kandida Naina Andriantsitohaina namelezana an-dRamatoa Lalao Ravalomanana, fa mamofona ny tanàna, ka tokony hifidy azy, fa misy ihany koa kamiao 11 vaovao hamonjena ny fanadiovana eto an-drenivohitra, fa tsy hiaina ao anatin’ny fako etsy sy eroa, sady marary no mahamenatra izao hoy izy sy i Andry Rajoelina. Ankehitriny anefa, manoatra lavitra noho ny tamin’izany fotoana ny fakon’ny renivohitra.

Tsorina fa raha mbola vao 2 taona mahery monja izao, tsy hita izay vokatra mahafa-po, fa ireo fako dia miverina mivangongo, manimba ny fiaraha-monina samihafa, ny kamiao samba sahady ny ankamaroany ary ny Bull koa eny Andralanitra toa olana. Mazava araka izany fa nanao izay nahazoam-bato sy toerana fotsiny ny ben’ny tanàna ankehitriny raha izao ny zava-mitranga, izy no nampalaza ny fako, tsy misy famonjena maika azo atao ireo fiara vaventy simba, fa dia hanofa fiara sy “engins ” hafa indray hono ny CUA.

Tsorina hoy ireo mpanara-baovao politika, fa rehefa akaiky fifidianana hatrany vao mody manadio ny tanàna sy mandamina ny toeram-piantsonana fitaterana ary manamboatra ny làlana simba ry zareo ireo, mba ho famenon’ny propagandy izay hatao, nefa efa fitaka tanteraka. Amin’izao vanim-potoanan’ny orana izao ohatra, sady fotoana mahabe ireo fako toy ny hodi-boankazo: laodisia, manga, paiso… sy ranom-potaka mivangongo etsy sy eroa, dia mba miezaka ny mpamafa làlana, fa dia ilay dabam-pako hatrany sy ireo kamiao hitatitra, no efa mampiteny ny moana mihitsy, tsy hitan’ i Vazahabe, ka sao mampihinana ny IEM manara-penitra eo indray.

www.gvalosoa.net/2021/12/04/antananarivo-renivohitra-tsy-voavahanny-kaominina-mihitsy-ny-olanny-f...
... TohinyFintinina

4 ora lasa

Antananarivo Renivohitra – Tsy voavahan’ny kaominina mihitsy ny olan’ny fako

Beharo

Tsy voavahan’ny kaominina Antananarivo Renivohitra(CUA) sy ny ben’ny tanàna Vazahabe, Naina Andriantsitohaina mihitsy ny olan’ny fako eto Antananarivo Renivohitra. Miverina mivangongo indray amin’izao fotoana ny fakon’Antananarivo. Manontany ten any maro, aiza ireo fiara vaventy (kamiao ) an’ny Kaominina?

Mbola tsy maty ao an-tsain’ny maro tamin’ny fotoanan’ny fifidianana ben’ny tanàna ny 27 novambra 2019, ireo antsoantso nataon’ny kandida Naina Andriantsitohaina namelezana an-dRamatoa Lalao Ravalomanana, fa mamofona ny tanàna, ka tokony hifidy azy, fa misy ihany koa kamiao 11 vaovao hamonjena ny fanadiovana eto an-drenivohitra, fa tsy hiaina ao anatin’ny fako etsy sy eroa, sady marary no mahamenatra izao hoy izy sy i Andry Rajoelina. Ankehitriny anefa, manoatra lavitra noho ny tamin’izany fotoana ny fakon’ny renivohitra.

Tsorina fa raha mbola vao 2 taona mahery monja izao, tsy hita izay vokatra mahafa-po, fa ireo fako dia miverina mivangongo, manimba ny fiaraha-monina samihafa, ny kamiao samba sahady ny ankamaroany ary ny Bull koa eny Andralanitra toa olana. Mazava araka izany fa nanao izay nahazoam-bato sy toerana fotsiny ny ben’ny tanàna ankehitriny raha izao ny zava-mitranga, izy no nampalaza ny fako, tsy misy famonjena maika azo atao ireo fiara vaventy simba, fa dia hanofa fiara sy “engins ” hafa indray hono ny CUA.

Tsorina hoy ireo mpanara-baovao politika, fa rehefa akaiky fifidianana hatrany vao mody manadio ny tanàna sy mandamina ny toeram-piantsonana fitaterana ary manamboatra ny làlana simba ry zareo ireo, mba ho famenon’ny propagandy izay hatao, nefa efa fitaka tanteraka. Amin’izao vanim-potoanan’ny orana izao ohatra, sady fotoana mahabe ireo fako toy ny hodi-boankazo: laodisia, manga, paiso… sy ranom-potaka mivangongo etsy sy eroa, dia mba miezaka ny mpamafa làlana, fa dia ilay dabam-pako hatrany sy ireo kamiao hitatitra, no efa mampiteny ny moana mihitsy, tsy hitan’ i Vazahabe, ka sao mampihinana ny IEM manara-penitra eo indray.

http://www.gvalosoa.net/2021/12/04/antananarivo-renivohitra-tsy-voavahanny-kaominina-mihitsy-ny-olanny-fako/

Vovonan’ny Sekoly Tsy Miankina – Mikorosy tanteraka ny fanabea-zana eto amintsika

Aly

Naneho ny heviny mahakasika ny tontolon’ny fanabeazana sy ny fampianarana eto amintsika amin’izao fotoana, ny Vovonan’ny Sekoly tsy Miankina eto Madagasikara tamin’ny alalan’Andriamatoa Célin Rakotomalala.

Nambarany fa mikorosy fahana tanteraka amin’izao fotoana ny fampianarana eto amintsika, tsy mbola nisy teto hatramin’izay izany taom-pianarana na calendrier scolaire tsy misy datim-panadinana izany hoy ity mpanabe ity. Programam-pampianarana ihany koa hoy izy tsy misy, nefa ny fandaharam-potoana avoaka. Loza mihantona hoy ny mpianatra, ny mpampianatra ny ray aman-dreny, hoy ihany ity talem-paritry ny fanabeazam-pirenena tamin’ny faritra Analamanga teo aloha, ny tsy fisian’ny datim-panadinana hatramin’izao.

Ny tsy fampitovian’ny fitondrana ny fanampiana atao amin’ny sekolim-panjakana, sy ny tsy sekoly tsy miankina ihany koa dia anisan’ny vato misakana amin’ny fampandrosoana ny fanabeazana sy ny fampianarana eto Madagasikara.

www.gvalosoa.net/2021/12/04/vovonanny-sekoly-tsy-miankina-mikorosy-tanteraka-ny-fanabea-zana-eto-...
... TohinyFintinina

4 ora lasa

Vovonan’ny Sekoly Tsy Miankina – Mikorosy tanteraka ny fanabea-zana eto amintsika

Aly

Naneho ny heviny mahakasika ny tontolon’ny fanabeazana sy ny fampianarana eto amintsika amin’izao fotoana, ny Vovonan’ny Sekoly tsy Miankina eto Madagasikara tamin’ny alalan’Andriamatoa Célin Rakotomalala.

Nambarany fa mikorosy fahana tanteraka amin’izao fotoana ny fampianarana eto amintsika, tsy mbola nisy teto hatramin’izay izany taom-pianarana na calendrier scolaire tsy misy datim-panadinana izany hoy ity mpanabe ity. Programam-pampianarana ihany koa hoy izy tsy misy, nefa ny fandaharam-potoana avoaka. Loza mihantona hoy ny mpianatra, ny mpampianatra ny ray aman-dreny, hoy ihany ity talem-paritry ny fanabeazam-pirenena tamin’ny faritra Analamanga teo aloha, ny tsy fisian’ny datim-panadinana hatramin’izao.

Ny tsy fampitovian’ny fitondrana ny fanampiana atao amin’ny sekolim-panjakana, sy ny tsy sekoly tsy miankina ihany koa dia anisan’ny vato misakana amin’ny fampandrosoana ny fanabeazana sy ny fampianarana eto Madagasikara.

http://www.gvalosoa.net/2021/12/04/vovonanny-sekoly-tsy-miankina-mikorosy-tanteraka-ny-fanabea-zana-eto-amintsika/

CCI Ivato – Tsy voavahan’ny governemanta ny ankamaroan’ny olam-bahoaka

Isambilo

Notanterahana nandritra ny 2 andro teny amin’ny CCI Ivato omaly sy afak’omaly, ny fihaonana teo amin’ny governemanta tarihan’ny Praiministra Ntsay Christian, sy ireo depioten’i Madagasikara. Maro ireo fangatahana nataon’ireo solombavambahoaka nandritra izany: eo amin’ny resaka Jirama: ny rano sy ny jiro tapaka nefa ny faktiora tsy maintsy aloha; ny rano dia tena maro ireo distrika mijaly rano, tapatapaka foana, maloto be, sns… misy isaky ny 03 andro, na herinandro vao mandeha ny rano. Toy izay ihany koa ny jiro, mbola misy olana foana. Eo amin’ny sehatry ny fampianarana: maro ireo fampanantenana nataon’ny Filoha Rajoelina ny hanangana EPP manara-penitra, teo koa ny fampanantenana cantine scolaire, nefa izao mbola tsy hita ihany ny ankamaroan’izany.

Ny sehatry ny varotra: tamin’ny andron’ilay minisitry ny varotra teo aloha dia nisy ny fahasahiranana sy ny fiakaran’ny vidin’ny entana PPN; ankehitriny efa nisolo kanefa mbola tsy hita ihany izay vahaolana, fa vao mainka ary miakatra ny vidim-piainana, ka nisy ny Solombavambahoaka nangataka ny fialan’ny minisitry ny varotra amin’izao raha mbola tsy ahitam-bahaolana izy ity. Ny depioten’Ambovombe Androy Milavonjy dia nanome isa 0 mihitsy ity ministry ny indostria sy ny varotra ity. Tsy tonga any Atsimo hoy izy izany simenitra mora izany, toy izany koa ny zavatra ilain’ny mponina andavanandro. Ny vidin’ny lavanila mitontongana tsy misy vahaolana.

Mahakasika ny faharatsian’ny lalana, izay antoky ny fampandrosoana sy ahafahana mamoaka ireo vokatra, tokony hojerena koa izany. Nisy koa ny fitarainan’ireo vahoaka notaterin’ireo depiote, fa tena efa mihoatra ny loha mihitsy ny vola alain’ireo police de la route amin’ireo mpamily fiarakodia. Nisy fangatahana fanorenana sy fanavaozana foto-drafitr’asa: CSB II. Ny CSB manara-penitra natsangana tsy ampy mpitsabo. Betsaka ireo tantsaha izay mitaraina, satria tsy mitsaha-miakatra ny vidin’ireo zezika sy masomboly, kanefa dia 80% ny vahoaka malagasy dia tantsaha avokoa ary mivelona amin’ny fambolena sy fiompiana.

Any amin’ireo distrika maro, tena manjaka ny tsy fandriampahalemana: ao ny halatr’omby: tena mamono mihitsy ny dahalo, ny kidnapping, ny mpanendaka, sns… ary nisy ny fanamarihana manokana momba ireo zandary tsy manao ny asany mihitsy. Ny momba ny henomby: ny zavatra mahagaga amin’ny resaka henan’omby dia nilaza ny Solombavambahoaka avy any Tsiroamandidy, fa ny vidin’ny omby tsy miakatra nefa ny vidin’ny henan’omby aty Antananarivo miakatra ka mila jerena manokana ny mikasika izany.

www.gvalosoa.net/2021/12/04/cci-ivato-tsy-voavahanny-governemanta-ny-ankamaroanny-olam-bahoaka/
... TohinyFintinina

4 ora lasa

CCI Ivato – Tsy voavahan’ny governemanta ny ankamaroan’ny olam-bahoaka

Isambilo

Notanterahana nandritra ny 2 andro teny amin’ny CCI Ivato omaly sy afak’omaly, ny fihaonana teo amin’ny governemanta tarihan’ny Praiministra Ntsay Christian, sy ireo depioten’i Madagasikara. Maro ireo fangatahana nataon’ireo solombavambahoaka nandritra izany: eo amin’ny resaka Jirama: ny rano sy ny jiro tapaka nefa ny faktiora tsy maintsy aloha; ny rano dia tena maro ireo distrika mijaly rano, tapatapaka foana, maloto be, sns… misy isaky ny 03 andro, na herinandro vao mandeha ny rano. Toy izay ihany koa ny jiro, mbola misy olana foana. Eo amin’ny sehatry ny fampianarana: maro ireo fampanantenana nataon’ny Filoha Rajoelina ny hanangana EPP manara-penitra, teo koa ny fampanantenana cantine scolaire, nefa izao mbola tsy hita ihany ny ankamaroan’izany.

Ny sehatry ny varotra: tamin’ny andron’ilay minisitry ny varotra teo aloha dia nisy ny fahasahiranana sy ny fiakaran’ny vidin’ny entana PPN; ankehitriny efa nisolo kanefa mbola tsy hita ihany izay vahaolana, fa vao mainka ary miakatra ny vidim-piainana, ka nisy ny Solombavambahoaka nangataka ny fialan’ny minisitry ny varotra amin’izao raha mbola tsy ahitam-bahaolana izy ity. Ny depioten’Ambovombe Androy Milavonjy dia nanome isa 0 mihitsy ity ministry ny indostria sy ny varotra ity. Tsy tonga any Atsimo hoy izy izany simenitra mora izany, toy izany koa ny zavatra ilain’ny mponina andavanandro. Ny vidin’ny lavanila mitontongana tsy misy vahaolana.

Mahakasika ny faharatsian’ny lalana, izay antoky ny fampandrosoana sy ahafahana mamoaka ireo vokatra, tokony hojerena koa izany. Nisy koa ny fitarainan’ireo vahoaka notaterin’ireo depiote, fa tena efa mihoatra ny loha mihitsy ny vola alain’ireo police de la route amin’ireo mpamily fiarakodia. Nisy fangatahana fanorenana sy fanavaozana foto-drafitr’asa: CSB II. Ny CSB manara-penitra natsangana tsy ampy mpitsabo. Betsaka ireo tantsaha izay mitaraina, satria tsy mitsaha-miakatra ny vidin’ireo zezika sy masomboly, kanefa dia 80% ny vahoaka malagasy dia tantsaha avokoa ary mivelona amin’ny fambolena sy fiompiana.

Any amin’ireo distrika maro, tena manjaka ny tsy fandriampahalemana: ao ny halatr’omby: tena mamono mihitsy ny dahalo, ny kidnapping, ny mpanendaka, sns… ary nisy ny fanamarihana manokana momba ireo zandary tsy manao ny asany mihitsy. Ny momba ny henomby: ny zavatra mahagaga amin’ny resaka henan’omby dia nilaza ny Solombavambahoaka avy any Tsiroamandidy, fa ny vidin’ny omby tsy miakatra nefa ny vidin’ny henan’omby aty Antananarivo miakatra ka mila jerena manokana ny mikasika izany.

http://www.gvalosoa.net/2021/12/04/cci-ivato-tsy-voavahanny-governemanta-ny-ankamaroanny-olam-bahoaka/

Mpiaro ny zon’ny mpanjifa – Hidina an-dalambe amin’ny zoma 10 desambra ho avy izao

Helisoa

Manoloana ny fiakaran’ny vidim-piainana tsy misy farany, izay iainan’ny vahoaka Malagasy ankehitriny dia nampiaka-peo ireo mpiaro ny zon’ny mpanjifa, fa tsy zaka intsony ny fahasahiranana mahazo ny mponina manoloana izany.

Araka izany dia tafapetraka omaly teny amin’ ny Biraon’ ny Prefektoran’ ny Polisy eto Antananarivo, ny taratasy fampahafantarana ny hetsika fidinana an-dalambe hataon’ ny Mpiaro ny Zon’ ny Mpanjifa sy ny Olom-pirenena, izay hatao ny Zoma 10 desambra 2021 ho avy izao.

Noho ny tsy fisian’ny kianjan’ny demokrasia ahafahana maneho hevitra, dia nangataka ny kianjan’ny 13 mey Analakely izy ireo. Marihina fa efa nampahafantarina ny sehatra iraisam- pirenena izao hetsika izao, izay naterina teny Andraharo misy ny Biraon’ ny Firenena Mikambana ny taratasy mikasika izany.

www.gvalosoa.net/2021/12/04/mpiaro-ny-zonny-mpanjifa-hidina-an-dalambe-aminny-zoma-10-desambra-ho...
... TohinyFintinina

4 ora lasa

Mpiaro ny zon’ny mpanjifa – Hidina an-dalambe amin’ny zoma 10 desambra ho avy izao

Helisoa

Manoloana ny fiakaran’ny vidim-piainana tsy misy farany, izay iainan’ny vahoaka Malagasy ankehitriny dia nampiaka-peo ireo mpiaro ny zon’ny mpanjifa, fa tsy zaka intsony ny fahasahiranana mahazo ny mponina manoloana izany.

Araka izany dia tafapetraka omaly teny amin’ ny Biraon’ ny Prefektoran’ ny Polisy eto Antananarivo, ny taratasy fampahafantarana ny hetsika fidinana an-dalambe hataon’ ny Mpiaro ny Zon’ ny Mpanjifa sy ny Olom-pirenena, izay hatao ny Zoma 10 desambra 2021 ho avy izao.

Noho ny tsy fisian’ny kianjan’ny demokrasia ahafahana maneho hevitra, dia nangataka ny kianjan’ny 13 mey Analakely izy ireo. Marihina fa efa nampahafantarina ny sehatra iraisam- pirenena izao hetsika izao, izay naterina teny Andraharo misy ny Biraon’ ny Firenena Mikambana ny taratasy mikasika izany.

http://www.gvalosoa.net/2021/12/04/mpiaro-ny-zonny-mpanjifa-hidina-an-dalambe-aminny-zoma-10-desambra-ho-avy-izao/

IREO AKOHOVAVIN’i BOAIKELY

Ahoana ireto akohovavy miady lava mifamely,
Sa ialahy natao hifehy no tena donto ry boaikely?
Sao mba misy amin’ireo no efa tokony ho voasazy,
Sa dia hosarahim-potsiny, tsy ampiraisina garazy?

Samy miady ny ho lohany ary samy te haneno?
Ireny ve no nofantenana? tena tsy izy fa teneno!
Mbola toy ny mianatra asa sady tsy ampy fahazarana.
Sa ireo no “tsara volo” tian’ialahy mba hilaharana?

Dia ny miara-maka sary amin’ireo no mahajenitra,
Fa izay amin’ialahy no dikan’ny “manara-penitra”?
Tsy fitiavana hanaratsy na koa hoe hanasoketa,
Fa hatreto, tsy mahomby ry “be vava” sy ry “veta”!

Koa amboary sy teneno mafimafy indray ny ekipa,
Fa dia maro, tena maro no manondrana ry sipa.
Raha mitohy ny toy izao dia tena ialahy no ho ratsy laza,
Ka esory ny akohovavy mbola mifanahin-jaza!

DADAN’i ZINA (02-12-21)

www.gvalosoa.net/2021/12/04/ireo-akohovavini-boaikely/
... TohinyFintinina

4 ora lasa

IREO AKOHOVAVIN’i BOAIKELY

Ahoana ireto akohovavy miady lava mifamely,
Sa ialahy natao hifehy no tena donto ry boaikely?
Sao mba misy amin’ireo no efa tokony ho voasazy,
Sa dia hosarahim-potsiny, tsy ampiraisina garazy?

Samy miady ny ho lohany ary samy te haneno?
Ireny ve no nofantenana? tena tsy izy fa teneno!
Mbola toy ny mianatra asa sady tsy ampy fahazarana.
Sa ireo no “tsara volo” tian’ialahy mba hilaharana?

Dia ny miara-maka sary amin’ireo no mahajenitra,
Fa izay amin’ialahy no dikan’ny “manara-penitra”?
Tsy fitiavana hanaratsy na koa hoe hanasoketa,
Fa hatreto, tsy mahomby ry “be vava” sy ry “veta”!

Koa amboary sy teneno mafimafy indray ny ekipa,
Fa dia maro, tena maro no manondrana ry sipa.
Raha mitohy ny toy izao dia tena ialahy no ho ratsy laza,
Ka esory ny akohovavy mbola mifanahin-jaza!

            DADAN’i ZINA (02-12-21)

http://www.gvalosoa.net/2021/12/04/ireo-akohovavini-boaikely/

Ceni vaovao – Sady tsy hahaleotena no tsy hangarahara

Ny Valosoa

Tontosa tamin’ny alarobia 1 Desambra 2021 teo ny “fianianana” nataon’ireo mpikambana 9 mandrafitra ny Ceni, tetsy amin’ny Lapan’ny fitsarana tampony no nanatontosana izany. Nanatrika izany ny Filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina sy ny Minisitra miadidy ny fitsarana sady mpitahiry ny fitombokasem-panjakana Imbiky Herilaza. Toy ny fomba fanao tamin’ny fianianana rehetra natao teto amintsika dia samy nilokaloka teo izy 9 mirahalahy, fa hijoro amin’ ny fahamarinana hono, sy hanaja ny tsiambaratelon’ny asa koa hono.

Iza no tsy efa nianiana teto amintsika? toy Ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana (HCC) notarihan’Ingahy Rakotoarisoa Jean Eric, ny Ceni nentin’Ingahy Rakotomanana Hery, ary ny tena tsy azo adinoina dia ny Filohan’ny Repoblika Rajoelina, izay nahazo tombony tamin’ny asan’ireo rafitra voalaza ireo, nanao izany fianianana izany tamin’ny fomba manetriketrika ny filohantsika, sady nanasa vahiny avy any ivelany toa an’i Nicolas Sarkozy sy Alpha Condé, izay fantatry ny rehetra ny manjo ireo “vahiny nanankaja” ireo ankehitriny, kanefa aiza izay ny fanajana ny fianianana natao?

Ny Ceni ankehitriny dia mitovy amin’ny fomba nandrafetana ny Hcc ihany ny nananganana azy, ny Antenimierampirenena ahitana depiote lany tamin’ny ramatahora ny ankamaroany, sy ny Antenimierandoholona lany tamin’ny fifidianana petatoko, ary ny Filohan’ny Repoblika lany tamin’ny “doublon”, sy ny Hcc izay vao mainka niha-ratsy noho ny teo alohany dia samy nanolotra olona iray avokoa. Ny solontenan’ny Mpanao gazety iray sy ny Firaisamonina sivily miisa roa dia niaraha-nahita ny tian-kano tsy tian-kano nampandaniana azy ireo, ireo solontena natolotry ny Holafitry ny Mpisolovava sy ny Fitsarana tampony, no mba nandeha tamin’ny ara-dalàna ny fifidianana azy ireo.

Tsy azo antoka ho madio fiasa ireo 7 voalohany voalaza teo, satria ny mpanendry azy 7 ireo mihitsy no tsy milamina araky ny fitenin’ny tanora ankehitriny ny fomba naha teo azy, izy roalahy notendren’ny Mpisolovava sy ny Fitsarana tampony no antenaina hanao ny marina, kanefa dia tsy afaka hanoatra satria tsy maintsy tratran’ny be noho vitsy.
Raha ny fahadiovan’ny fomba fiasa sy ny fanajana ny fahamarinana aloha dia efa tsy azo antoka, satria hitovy amin’ny nataon’ireo teo alohany na vao mainka loza noho ny vitan’ireo nodimbiasany aza, no hataon’ireo 7 vao nanao fianianana.

Ny tena loza dia nasaina nianiana fa tsy maintsy hanaja ny tsiambaratelo izy 9 mirahalahy, ny dikan’izany dia tsy hisy intsony ny mpikambana ao amin’ny Ceni, hanana fahasahiana toa an’i Thierry Rakotonarivo, izay sahy nanambara ny tena marina momba ny fifidianana, ka na izy roalahy izay heverina ho olomarina aza dia voafatotry ny fianianana natao.
Ireo mpikambana tao amin’ny Ceni teo aloha tamin’ny alalan’ny mpitondra tenin’izy ireo Fano Rakotondrazaka dia nanambara, f’efa nisy hono ny fomba fiasa vaovao nosoritan’izy ireo hanatsarana ny zotram-pifidianana, ka anjaran’ireo mpandimby azy ireo ny manohy izany, somary mahatsikaiky ihany ilay fanambarana satria mitohy amin’ny nambaran’Ingahy Rakotomanana Hery ihany, filohan’izy ireo lany daty, izay niseho ho be hevitra sy nahita ny lesoka rehetra, kanefa fony mbola amperin’asa izy mianakavy niforitra tanteraka sady voatsentsina ny vava, tsy nanan-kambara.

Fianianana amin’ny baiboly toy ny nataon’ny Filoha Ravalomanana fony izy voafidy Filohan’ny Repoblika, no sahaza ireo mpikambana ao amin’ny Ceni, toy izany koa ireo ao amin’ny Hcc, fa raha ny niseho teny Anosy tamin’ny alarobia teo, dia toa Ingahy Filohan’ny Repoblika no lasa baiboly nianianan’izy ireo, ka azo antoka fa sady tsy hahaleotena no tsy hangarahara.

www.gvalosoa.net/2021/12/04/ceni-vaovao-sady-tsy-hahaleotena-no-tsy-hangarahara/
... TohinyFintinina

4 ora lasa

Ceni vaovao – Sady tsy hahaleotena no tsy hangarahara

Ny Valosoa

Tontosa tamin’ny alarobia 1 Desambra 2021 teo ny “fianianana” nataon’ireo mpikambana 9 mandrafitra ny Ceni, tetsy amin’ny Lapan’ny fitsarana tampony no nanatontosana izany. Nanatrika izany ny Filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina sy ny Minisitra miadidy ny fitsarana sady mpitahiry ny fitombokasem-panjakana Imbiky Herilaza. Toy ny fomba fanao tamin’ny fianianana rehetra natao teto amintsika dia samy nilokaloka teo izy 9 mirahalahy, fa hijoro amin’ ny fahamarinana hono, sy hanaja ny tsiambaratelon’ny asa koa hono.

Iza no tsy efa nianiana teto amintsika? toy Ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana (HCC) notarihan’Ingahy Rakotoarisoa Jean Eric, ny Ceni nentin’Ingahy Rakotomanana Hery, ary ny tena tsy azo adinoina dia ny Filohan’ny Repoblika Rajoelina, izay nahazo tombony tamin’ny asan’ireo rafitra voalaza ireo, nanao izany fianianana izany tamin’ny fomba manetriketrika ny filohantsika, sady nanasa vahiny avy any ivelany toa an’i Nicolas Sarkozy sy Alpha Condé, izay fantatry ny rehetra ny manjo ireo “vahiny nanankaja” ireo ankehitriny, kanefa aiza izay ny fanajana ny fianianana natao?

Ny Ceni ankehitriny dia mitovy amin’ny fomba nandrafetana ny Hcc ihany ny nananganana azy, ny Antenimierampirenena ahitana depiote lany tamin’ny ramatahora ny ankamaroany, sy ny Antenimierandoholona lany tamin’ny fifidianana petatoko, ary ny Filohan’ny Repoblika lany tamin’ny “doublon”, sy ny Hcc izay vao mainka niha-ratsy noho ny teo alohany dia samy nanolotra olona iray avokoa. Ny solontenan’ny Mpanao gazety iray sy ny Firaisamonina sivily miisa roa dia niaraha-nahita ny tian-kano tsy tian-kano nampandaniana azy ireo, ireo solontena natolotry ny Holafitry ny Mpisolovava sy ny Fitsarana tampony, no mba nandeha tamin’ny ara-dalàna ny fifidianana azy ireo.

Tsy azo antoka ho madio fiasa ireo 7 voalohany voalaza teo, satria ny mpanendry azy 7 ireo mihitsy no tsy milamina araky ny fitenin’ny tanora ankehitriny ny fomba naha teo azy, izy roalahy notendren’ny Mpisolovava sy ny Fitsarana tampony no antenaina hanao ny marina, kanefa dia tsy afaka hanoatra satria tsy maintsy tratran’ny be noho vitsy.
Raha ny fahadiovan’ny fomba fiasa sy ny fanajana ny fahamarinana aloha dia efa tsy azo antoka, satria hitovy amin’ny nataon’ireo teo alohany na vao mainka loza noho ny vitan’ireo nodimbiasany aza, no hataon’ireo 7 vao nanao fianianana.

Ny tena loza dia nasaina nianiana fa tsy maintsy hanaja ny tsiambaratelo izy 9 mirahalahy, ny dikan’izany dia tsy hisy intsony ny mpikambana ao amin’ny Ceni, hanana fahasahiana toa an’i Thierry Rakotonarivo, izay sahy nanambara ny tena marina momba ny fifidianana, ka na izy roalahy izay heverina ho olomarina aza dia voafatotry ny fianianana natao.
Ireo mpikambana tao amin’ny Ceni teo aloha tamin’ny alalan’ny mpitondra tenin’izy ireo Fano Rakotondrazaka dia nanambara, f’efa nisy hono ny fomba fiasa vaovao nosoritan’izy ireo hanatsarana ny zotram-pifidianana, ka anjaran’ireo mpandimby azy ireo ny manohy izany, somary mahatsikaiky ihany ilay fanambarana satria mitohy amin’ny nambaran’Ingahy Rakotomanana Hery ihany, filohan’izy ireo lany daty, izay niseho ho be hevitra sy nahita ny lesoka rehetra, kanefa fony mbola amperin’asa izy mianakavy niforitra tanteraka sady voatsentsina ny vava, tsy nanan-kambara.

Fianianana amin’ny baiboly toy ny nataon’ny Filoha Ravalomanana fony izy voafidy Filohan’ny Repoblika, no sahaza ireo mpikambana ao amin’ny Ceni, toy izany koa ireo ao amin’ny Hcc, fa raha ny niseho teny Anosy tamin’ny alarobia teo, dia toa Ingahy Filohan’ny Repoblika no lasa baiboly nianianan’izy ireo, ka azo antoka fa sady tsy hahaleotena no tsy hangarahara.

http://www.gvalosoa.net/2021/12/04/ceni-vaovao-sady-tsy-hahaleotena-no-tsy-hangarahara/

EDITO 4 Desambra – Fitsarana mitondra solomaso miloko…

Sôh’son

Nambaran’ny fitsarana fa nanala-baraka fitondrana ilay mpiasan’ny fahasalamana, namaky bantsilana ny zavatra tsy ara-dalàna nitranga tao amin’ny minisitera niasany. Niteraka adihevitra be izany satria ny fijery iray dia nametra-panontaniana ny amin’ny hoe, raha ny fitondrana na ny olona eo amin’ny fitondrana kosa no manala baraka firenena dia inona no ambaran’ny fitsarana? Efa nisy tranga toy izany nanjo ny firenena.

Raha tsiahivina ny tantara, ary tsy fanadino, ny zava-nitranga tany amin’ny Firenena Mikambana tamin’ny niandohan’ny tetezamita, ka nisosososo nandeha tany i Andry Rajoelina rehefa teo amin’ny fitondrana avy nanongam-panjakana. Nihifika avokoa ny olom-pirenena nahita sy nandre ny fandroahan’ireo filoham-panjakana mpikambana nandroaka azy hivoaka ny toeram-pivoariana, satria « sans qualité » izy tamin’izay fotoana izay. Izy afa-baraka nivoaka ny teoram-pivoarian’ny Firenena Mikambana, azy ny azy iny, fa ilay firenena malagasy mihitsy no afa-baraka tanteraka, very hasina. Moa izany ve tsy tokony ho ambaran’ny fitsarana? Nisy fotoana ihany koa nahamenatra amin’ny firenen-kafa mihitsy, ny fihetsiky ny mpitondra tao anaty tetezamita ihany, fa nojerem-potsiny, ny vahoaka voatampim-bava tsy afaka miteny. Tantara mipetraka ireny.

Ny tranga vao haingana izao, dia ilay nasehon’ny haino aman-jery nitranga tatsy amin’ny Nosy La Réunion. Ilay nisian’ny tranga mahamenatra mihitsy sy mampanongo tena. Ny fisian’ny hira nifandiso raha saika hanao ny hiram-pirenena malagasy kinanjo hira hafa « Madagasikara, tanindrazanay, Nosy sarobidy sy masina tokoa, … » no nandeha. Nanatrika izany ny minisitry ny raharaham-bahiny malagasy kanefa tsy nahitana fihetsika naneho fa diso izany ka tokony ho novaina haingana. Taiza no mbola nisy tranga toy izany? Na any ambanivohitra lavitr’andriana aza tsy ahitana izany tranga izany rehefa handefa hiram-pirenena. Fahadisoana izany ary manàla baraka. Misy olona tokony hosazian’ny fitsarana.

Mila manana fijery mahitsy sy ara-drariny ny fitsarana, fa tsy mitondra solomaso miloko,… mba hampiverina ny hasiny eo imasom-bahoaka sy fitokisana azy. Tsy hampitraka ny firenena velively ny fanaovana tany avo avaratra na fijery mitanila. Ankehitriny izao efa manahy tanteraka ny ho fihetsiky ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana amin’ny fifidianana ho avy sahady ny olom-pirenena sy antoko politika maro samihafa. Tsy nisy olom-pirenena faly sy nanana fanantenana nijery ny sarin’ireo olom-boatendry, ho amin’ny Ceni na tamin’ny gazety na tamin’ny fahitalavitra. Ny olona akaiky azy ireo ihany angamba no faly fa voatendry izy ireo. Ny antony, hitovy tamin’ny teo aloha ihany ny ho fomba fiasany, ary ho ratsy kokoa aza raha araka ny hevitry ny mpanohitra. Tsy hitondra soa ho an’ny firenena araka izany ny zava-misy eo amin’ny seha-pitsarana ity raha hitohy izany.

www.gvalosoa.net/2021/12/04/edito-4-desambra-fitsarana-mitondra-solomaso-miloko/
... TohinyFintinina

4 ora lasa

EDITO 4 Desambra – Fitsarana mitondra solomaso miloko…

Sôh’son

Nambaran’ny fitsarana fa nanala-baraka fitondrana ilay mpiasan’ny fahasalamana, namaky bantsilana ny zavatra tsy ara-dalàna nitranga tao amin’ny minisitera niasany. Niteraka adihevitra be izany satria ny fijery iray dia nametra-panontaniana ny amin’ny hoe, raha ny fitondrana na ny olona eo amin’ny fitondrana kosa no manala baraka firenena dia inona no ambaran’ny fitsarana? Efa nisy tranga toy izany nanjo ny firenena.

Raha tsiahivina ny tantara, ary tsy fanadino, ny zava-nitranga tany amin’ny Firenena Mikambana tamin’ny niandohan’ny tetezamita, ka nisosososo nandeha tany i Andry Rajoelina rehefa teo amin’ny fitondrana avy nanongam-panjakana. Nihifika avokoa ny olom-pirenena nahita sy nandre ny fandroahan’ireo filoham-panjakana mpikambana nandroaka azy hivoaka ny toeram-pivoariana, satria « sans qualité » izy tamin’izay fotoana izay. Izy afa-baraka nivoaka ny teoram-pivoarian’ny Firenena Mikambana, azy ny azy iny, fa ilay firenena malagasy mihitsy no afa-baraka tanteraka, very hasina. Moa izany ve tsy tokony ho ambaran’ny fitsarana? Nisy fotoana ihany koa nahamenatra amin’ny firenen-kafa mihitsy, ny fihetsiky ny mpitondra tao anaty tetezamita ihany, fa nojerem-potsiny, ny vahoaka voatampim-bava tsy afaka miteny. Tantara mipetraka ireny.

Ny tranga vao haingana izao, dia ilay nasehon’ny haino aman-jery nitranga tatsy amin’ny Nosy La Réunion. Ilay nisian’ny tranga mahamenatra mihitsy sy mampanongo tena. Ny fisian’ny hira nifandiso raha saika hanao ny hiram-pirenena malagasy kinanjo hira hafa « Madagasikara, tanindrazanay, Nosy sarobidy sy masina tokoa, … » no nandeha. Nanatrika izany ny minisitry ny raharaham-bahiny malagasy kanefa tsy nahitana fihetsika naneho fa diso izany ka tokony ho novaina haingana. Taiza no mbola nisy tranga toy izany? Na any ambanivohitra lavitr’andriana aza tsy ahitana izany tranga izany rehefa handefa hiram-pirenena. Fahadisoana izany ary manàla baraka. Misy olona tokony hosazian’ny fitsarana.

Mila manana fijery mahitsy sy ara-drariny ny fitsarana, fa tsy mitondra solomaso miloko,… mba hampiverina ny hasiny eo imasom-bahoaka sy fitokisana azy. Tsy hampitraka ny firenena velively ny fanaovana tany avo avaratra na fijery mitanila. Ankehitriny izao efa manahy tanteraka ny ho fihetsiky ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana amin’ny fifidianana ho avy sahady ny olom-pirenena sy antoko politika maro samihafa. Tsy nisy olom-pirenena faly sy nanana fanantenana nijery ny sarin’ireo olom-boatendry, ho amin’ny Ceni na tamin’ny gazety na tamin’ny fahitalavitra. Ny olona akaiky azy ireo ihany angamba no faly fa voatendry izy ireo. Ny antony, hitovy tamin’ny teo aloha ihany ny ho fomba fiasany, ary ho ratsy kokoa aza raha araka ny hevitry ny mpanohitra. Tsy hitondra soa ho an’ny firenena araka izany ny zava-misy eo amin’ny seha-pitsarana ity raha hitohy izany.

http://www.gvalosoa.net/2021/12/04/edito-4-desambra-fitsarana-mitondra-solomaso-miloko/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 4 Desambra 2021.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
www.gvalosoa.net/tahiry/
... TohinyFintinina

4 ora lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 4 Desambra 2021.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
http://www.gvalosoa.net/tahiry/

Manohana anareo. ... TohinyFintinina

5 ora lasa

Manohana anareo.

Comment on Facebook 1764140243706142_4595353093918162

Tsinisy tao anatiny,60ans lasa😭😭😭

Isaky ny fokontany mihetsika ohatra izao. Fa raha tsy izany tsy taitra radedaka. Mifohaza ry malagasy fa efa lafo aminy vahiny avokoa ny tananantsika

Matoritoria ao daholo iany e!

Rano ilaina de afo no arehitra

Rovina ny hetsika ety amboditsiry e

Atraty ko io tsisy rano io e Efa ho isanandro makaleo

View more comments

Tokony tany prezidà no niresaka t@ ny ankizy! ... TohinyFintinina

6 ora lasa

Tokony tany prezidà no niresaka t@ ny ankizy!

Teleferika no mahamaika nefa izao ny lalana. Mba menatra! ... TohinyFintinina

6 ora lasa

Teleferika no mahamaika nefa izao ny lalana. Mba menatra!

Comment on Facebook 1764140243706142_4595167740603364

Efa oe asina teleferika eo miainga eo am Masera Sainte Thérèse ka hatreeo am rond point Anosibe am Pharmacie volahanta

tena fanahiniana potehina Antananarivo.

Fahadisoana ara-pahamehana

Ahiana ny varo-maizina, 13 monja ireo mivarotra ilay simenitra mora eto Antananarivo

Raharimanana Patrick : simenitra nafaran’ny Fanjakana : 13 ny mpandraharaha mivarotra azy manerana an’Antananarivo. 1891 taonina no tonga ho an’ny Faritra Analamanga. 13 ny isan’ireo mpandraharaha mivarotra azy, ary hita eto an’Antananarivo izany : Andravoahangy, 67Ha, Anjomakely, Ivato, Ivandry, Ambatolampy, Talatamaty, Mahitsy, ary Ambohitrimanjaka. Tonga tamin’ny sabotsy lasa teo, ary hamidy 29 000Ar ny any Morondava sy Miandrivazo izay samy nahazo ny simenitra Lucky 32 taonina avy.
Ho an’ny faritra hafa dia simenitra 1401 taonina any Anôsy, 1108 taonina ho an’ny DIANA ary 708,5 taonina ny an’ny Atsinanana.
Nilaza ny teo anivon’ny ministeran’ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana fa andiany voalohany ny 35 000 taonina tonga fa mbola hisy ny manaraka.
Ny SPM SA - State Procurement of Madagascar no nanafatra ny entana tamina orinasa any Marseille France, Global Transit, ary tany Lucky Cement Limited, Karachi Pakistan no niainga ny simenitra.
Ny tetibolam-panjakana no mandoa ny haba-tseranana, trosa tokony haloan'ny ministeran'ny varotra (EBLEU).

Ra Mika : 39000 ar fa tsy 29000 ! zay no ividiananay azy ! ny olona nihevitra fa ciment mora kay ohatran’ilay vary nafarana 600 Ar ihany ty izy ! looooooooza!

Jocelyn Tahina : ary Fianarantsoa ve mba mahazo? Aiza no hividianana azy azafady?

Naly : 13 ?!

Lala Rami : mba omeo ny lisitry ny mpivarotra e!

Lala Rami : Andravoahangy, 67ha aiza ? anaran'ny trano fivarotana azafady sao ho lany ihany.

Alain Andrianina : ary ny aty Ambatondrazaka ve mba anisany?

Aina Vats : Mahanjanga?

Tantelyah Sundy : RAHA JIABY ITY MOA LASA HAFARANA IABY KOA, EFA TSY MISY RAHA INTSONY IZANY ETO MADAGASIKARA !

Nini Nini : Tantelyah Sundy : efa vita kony ny tantaran'i Madagasikara e ! mba mangalà honogno atsika ty fa efa ho botey tanteraka ty nosy malakantsika ty.

Diamant d'Antevoasary : tsy vahaolana lay izy, ilaharana jiaby hatramin’ny hividy simenitra. Fampidinana ny vidiny maharitra no tena ilaina.

Marina Jeanne Chantal : resak bizna lay raha eto. Efa misy va Toliara ao ? Rah iaby zao hafara iaby.

Haja Ny Rina Eric : ts ao antsain'n fanjakana mihitsy zany amorona orinasa MALAGASY Zany. maninona raha tsika malagasy mihitsy mamokatra azy. ao anatin'izany ny menaka, siramamy, sns... Zany hoe orinasam-panjakana zany. atao izay anenana ny entana avy any ivelana, mba hiakaran'ny sandambola malagasy.

Tanjoniaina Ezekia : mbola tsy sahaza @ fahefafa-mividy ny malagasy zany 29000ar zany e, aleo manao trano fotaka ihany aloha raha mbola zany ny prix.

Barzilai Ratianarivony : Raharimanana Patrick : kisendrasendra ve lay hoe "13" ny isan'ireo mivarotra? aleo hihomehezana e!

Mamy Rakotoarisoa : aiza no mivarotra ny eto Morondava ho an'reo zay mahafantatra e?

Andrï Tah Îna : Mamy Rakotoarisoa : 38 000 ar izy tonga aty an!

Nicolas Hubert Rafalinjatovo : aiza mivarotra azy eto Mahajanga ?

Ignace Rasolofondraibe : ary aty Atsimondrano aza ôtran tsy misy an!

Sahondra Mampionona Sue : ça fait ireo toerana ireo ihany no misy eto @Nosy fa ny sisa efa heverin-dreo fa firenena hafa mihitsy ve?

Somby Ony Fy : 13 fô sôlisiô... Hihiiiiii! Mampitokiky!

Marcelle Kleine : Somby Ony Fy : sao hisy hamaky 13 faux no ahiako.

Yves Nandrasana Nandrasana Rakotonandrasana : vonjy tavan'andro zany e !

Anna Anna : bizina manarapenitra !

Antoline Razafindrasoa : alefaso aminay Sava agny bak zio fa zey fa miandry.

Ra Luc Olivier : iza no mivarotra an lay izy eto Miandrivazo?

Razafindralambo Anjaniaina Mahefa : aiza eo Anjomakely hono io? Anjomakely Tana 102 sa Anjomakely Ivato? Aty Atsimo manokana mantsy tsy misy an’io an!

Hubert Andrianarisoa: any Chine tena mora be ny ciment, ahoana no tsy ahitan’ny fanjakana sy ny mpanafatra an’izany?
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Ahiana ny varo-maizina, 13 monja ireo mivarotra ilay simenitra mora eto Antananarivo
 
Raharimanana Patrick : simenitra nafaran’ny Fanjakana : 13 ny mpandraharaha mivarotra azy manerana an’Antananarivo. 1891 taonina no tonga ho an’ny Faritra Analamanga. 13 ny isan’ireo mpandraharaha mivarotra azy, ary hita eto an’Antananarivo izany : Andravoahangy, 67Ha, Anjomakely, Ivato, Ivandry, Ambatolampy, Talatamaty, Mahitsy, ary Ambohitrimanjaka. Tonga tamin’ny sabotsy lasa teo, ary hamidy 29 000Ar ny any Morondava sy Miandrivazo izay samy nahazo ny simenitra Lucky 32 taonina avy.
Ho an’ny faritra hafa dia simenitra 1401 taonina any Anôsy, 1108 taonina ho an’ny DIANA ary 708,5 taonina ny an’ny Atsinanana.
Nilaza ny teo anivon’ny ministeran’ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana fa andiany voalohany ny 35 000 taonina tonga fa mbola hisy ny manaraka.
Ny SPM SA - State Procurement of Madagascar no nanafatra ny entana tamina orinasa any Marseille France, Global Transit, ary tany Lucky Cement Limited, Karachi Pakistan no niainga ny simenitra.
Ny tetibolam-panjakana no mandoa ny haba-tseranana, trosa tokony haloanny ministeranny varotra (EBLEU).

Ra Mika : 39000  ar fa tsy 29000 ! zay no ividiananay azy ! ny olona nihevitra fa ciment mora kay ohatran’ilay vary nafarana 600 Ar ihany ty izy ! looooooooza!

Jocelyn Tahina : ary Fianarantsoa ve mba mahazo? Aiza no hividianana azy azafady?

Naly : 13 ?!

Lala Rami : mba omeo ny lisitry ny mpivarotra e!
 
Lala Rami : Andravoahangy, 67ha aiza ? anaranny trano fivarotana azafady sao ho lany ihany.

Alain Andrianina : ary ny aty Ambatondrazaka ve mba anisany?

Aina Vats : Mahanjanga?

Tantelyah Sundy : RAHA JIABY ITY MOA LASA HAFARANA IABY KOA, EFA TSY MISY RAHA INTSONY IZANY ETO MADAGASIKARA !

Nini Nini : Tantelyah Sundy : efa vita kony ny tantarani Madagasikara e ! mba mangalà honogno atsika ty fa efa ho botey tanteraka ty nosy malakantsika ty.

Diamant dAntevoasary : tsy vahaolana lay izy, ilaharana jiaby hatramin’ny hividy simenitra. Fampidinana ny vidiny maharitra no tena ilaina.

Marina Jeanne Chantal : resak bizna lay raha eto. Efa misy va Toliara ao ? Rah iaby zao hafara iaby.

Haja Ny Rina Eric : ts ao antsainn fanjakana mihitsy zany amorona orinasa MALAGASY Zany. maninona raha tsika malagasy mihitsy mamokatra azy. ao anatinizany ny menaka, siramamy, sns... Zany hoe orinasam-panjakana zany. atao izay anenana ny entana avy any ivelana, mba hiakaranny sandambola malagasy.

Tanjoniaina Ezekia : mbola tsy sahaza @ fahefafa-mividy ny malagasy zany 29000ar zany e, aleo manao trano fotaka ihany aloha raha mbola zany ny prix.

Barzilai Ratianarivony : Raharimanana Patrick : kisendrasendra ve lay hoe 13 ny isanireo mivarotra? aleo hihomehezana e!

Mamy Rakotoarisoa : aiza no mivarotra ny eto Morondava ho anreo zay mahafantatra e?

Andrï Tah Îna : Mamy Rakotoarisoa : 38 000 ar izy tonga aty an!

Nicolas Hubert Rafalinjatovo : aiza mivarotra azy eto Mahajanga ?

Ignace Rasolofondraibe : ary aty Atsimondrano aza ôtran tsy misy an!

Sahondra Mampionona Sue : ça fait ireo toerana ireo ihany no misy eto @Nosy fa ny sisa efa heverin-dreo fa firenena hafa mihitsy ve?

Somby Ony Fy : 13 fô sôlisiô... Hihiiiiii! Mampitokiky!

Marcelle Kleine : Somby Ony Fy : sao hisy hamaky 13 faux no ahiako. 

Yves Nandrasana Nandrasana Rakotonandrasana : vonjy tavanandro zany e !

Anna Anna : bizina manarapenitra !

Antoline Razafindrasoa : alefaso aminay Sava agny bak zio fa zey fa miandry.

Ra Luc Olivier : iza no mivarotra an lay izy eto Miandrivazo?

Razafindralambo Anjaniaina Mahefa : aiza eo Anjomakely hono io? Anjomakely Tana 102 sa Anjomakely Ivato? Aty Atsimo manokana mantsy tsy misy an’io an!

Hubert Andrianarisoa: any Chine tena mora be ny ciment, ahoana no tsy ahitan’ny fanjakana sy ny mpanafatra an’izany?

Comment on Facebook Ahiana ny ...

Tsy naleo 25 ahay … izao ataon’ny V mihinan’iem daholo na dia 13 aza.

Izany ve AHAGAGA e! Il fallait s'y attendre.

Tsy solution.io ciments io. Tsy misy hahavita trano aminio eny Fa na dalle aza. Lalotsa wc angaha ka mety ho vitan.ciments 3 sacs.

13 indray ve? ???

Bonjour, tena werawera hatraminy fivarotana simenitra dia 13 koa ny isany mpivarotra. Mandrovitsy ireto mpitondra ireto marina a!

bola 13 KO de gagaela

View more comments

Ministra Patrick Rajoelina – Polisy mandositra depiote

Ny Valosoa

Efa fomba fanao isaky ny fivoriana ara-potoan’ireo fahefana mpanao lalàna, ny fifanatrehana eo amin’ny fahefana mpanatanteraka dia ny governemanta izany, sy ny fahefana mpanao lalàna dia ireo solombavambahoaka sy loholona. Efa voalahatra mialoha ny fotoana hihaonana ary samy mahafantatra ny tetiandro voatondro ny fahefana andaniny sy ny ankilany, noho izany dia tokony efa samy handamina mialoha ny fandaharampotoanany ny tsirairay.

Anio Alakamisy 02 Desambra 2021 sy rahampitso Zoma 03 Desambra 2021 no hifanatrika eny amin’ny “C C Ivato” ireo solombavambahoaka tarihan’ny Filohany, sy ireo minisitra tarihan’ny Praminisitra, marihina fa nozaraina roa ireo solombavambahoaka, ka ny laharana 01 hatramin’ny 75 no ho tonga amin’ny anio, fa ny laharana 76 hatramin’ny 151 kosa dia rahampitso no anjaran’izy ireo. Raha ny tokony ho izy dia ny governemanta iray manontolo tsy misy banga no tokony hihaona amin’ireo depiote, saingy fantatra izao fa tsy hanatrika izany fihaonana lehibe izany Ingahy Rajoelina Patrick, minisitra miadidy ny raharahambahiny, satria mbola any ivelany mamita iraka hono.

Efa iaraha-mahalala fa tsy mahay ny tenindrazany ity minisitra ity, ka azo an-tsaina fa tsy hahavita hiresaka amin’ireo depiote amin’ny teny malagasy dia naleony mifitsaka any ivelany aloha, satria sarotra ho azy ny hitafatafa amin’ny teny frantsay, sady tsy fomba fanao koa izany satria governemanta malagasy sy Antenimierampirenena malagasy no hifanatrika ary eto Madagasikara no hihaona, fa ny azo antoka amin’ny fotoana izay ifanatrehan’ny governemanta malagasy sy ny Antenimierandoholona malagasy dia efa eto an-tanindrazana Ingahy Minisitra ary tsy hanahirana azy ny handray fitenenana sy hitafa amin’ireo loholona amin’ny teny frantsay, satria ny ao Anosikely dia olon’ny fitondrana zato isanjato izy 18 mianadahy, izay tsy ho sarotiny amin’ny fanomezan-danja na tsia ny tenindrazana, fa any amin’ny Antenimierampirenena kosa dia ho sarotra izany hoe tsy hiteny malagasy izany, satria ireo depiote mpanohitra dia saropiaro tanteraka amin’ny fanomezan-kasina ny tenindrazana, fa ny olana izay tsy azo amaivanina ihany koa raha, hanao kabary sy fanazavana amin’ny teny frantsay Ingahy Minisitra manoloana ireo depiote, dia mety ho maro ihany koa ireo depiote mety tsy mahafehy ny teny frantsay.
Ny antontaratasy mirakitra ny tatitra izay ataon’ ireo minisitra isanisany dia azo antoka fa voasoratra amin’ny teny frantsay, ka ny tanjon’ireo minisitra ireo dia ny hahavitsy ny fanontaniana ho valiana, satria fantatr’ireo minisitra tsara fa tsy hahavaky manontolo ny antontataratasy ireo depiote, ka na nahavaky aza maro ireo tsy hahazo izay voasoratra ao, dia tsy maintsy hifitsaka sy hikombom-bava mandritra ny fifanatrehana.

Fahafahambaraka ho an’ny firenena sady henatra ho an’ny mpanendry ny fisian’ny minisitra tendrena tsy mahay miteny malagasy, kanefa raha izany henatr’olona izany aloha dia azo lazaina ho efa tsy mandaitra amin’ ireo mpitondra intsony, Ingahy Filoha moa dia sady tsy mahafehy ny tenindrazana no sady tsy dia azo lazaina ho havanana amin’ny teny vahiny, tsy mahagaga raha tsy tanteraka hatramin’izao ny fanamby nataony tamin’ny volana Janoary 2020, izay nilazany fa vonona hono izy hitafatafa matetika amin’ny mpanao gazety malagasy, efa volana desambra 2021 izao, tsy nisy ilay fihaonana fa dia navilivily amin’ny “demokr’ankizy” ny resaka, ka asa na mety hihaona amin’ny “antenimieran’ankizy” koa Ingahy minisitra tsy mahay teny malagasy, hanao tatitra momba ny fifandraisana iraisampirenena, amin’izay fihaonana izay dia ireo ankizy tsy mahay ny tenindrazany no antsoina hihaino ny tatitra.

Tsetsatsetsa tsy aritra no ilazana f’Ingahy minisitra dia mpitandro filaminana no asany taloha tany Frantsa, kanefa dia mampalahelo fa polisy tsy sahy mifanatrika amin’ireo depiote malagasy ity izy.

www.gvalosoa.net/2021/12/03/ministra-patrick-rajoelina-polisy-mandositra-depiote/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Ministra Patrick Rajoelina – Polisy mandositra depiote

Ny Valosoa

Efa fomba fanao isaky ny fivoriana ara-potoan’ireo fahefana mpanao lalàna, ny fifanatrehana eo amin’ny fahefana mpanatanteraka dia ny governemanta izany, sy ny fahefana mpanao lalàna dia ireo solombavambahoaka sy loholona. Efa voalahatra mialoha ny fotoana hihaonana ary samy mahafantatra ny tetiandro voatondro ny fahefana andaniny sy ny ankilany, noho izany dia tokony efa samy handamina mialoha ny fandaharampotoanany ny tsirairay.

Anio Alakamisy 02 Desambra 2021 sy rahampitso Zoma 03 Desambra 2021 no hifanatrika eny amin’ny “C C Ivato” ireo solombavambahoaka tarihan’ny Filohany, sy ireo minisitra tarihan’ny Praminisitra, marihina fa nozaraina roa ireo solombavambahoaka, ka ny laharana 01 hatramin’ny 75 no ho tonga amin’ny anio, fa ny laharana 76 hatramin’ny 151 kosa dia rahampitso no anjaran’izy ireo. Raha ny tokony ho izy dia ny governemanta iray manontolo tsy misy banga no tokony hihaona amin’ireo depiote, saingy fantatra izao fa tsy hanatrika izany fihaonana lehibe izany Ingahy Rajoelina Patrick, minisitra miadidy ny raharahambahiny, satria mbola any ivelany mamita iraka hono.

Efa iaraha-mahalala fa tsy mahay ny tenindrazany ity minisitra ity, ka azo an-tsaina fa tsy hahavita hiresaka amin’ireo depiote amin’ny teny malagasy dia naleony mifitsaka any ivelany aloha, satria sarotra ho azy ny hitafatafa amin’ny teny frantsay, sady tsy fomba fanao koa izany satria governemanta malagasy sy Antenimierampirenena malagasy no hifanatrika ary eto Madagasikara no hihaona, fa ny azo antoka amin’ny fotoana izay ifanatrehan’ny governemanta malagasy sy ny Antenimierandoholona malagasy dia efa eto an-tanindrazana Ingahy Minisitra ary tsy hanahirana azy ny handray fitenenana sy hitafa amin’ireo loholona amin’ny teny frantsay, satria ny ao Anosikely dia olon’ny fitondrana zato isanjato izy 18 mianadahy, izay tsy ho sarotiny amin’ny fanomezan-danja na tsia ny tenindrazana, fa any amin’ny Antenimierampirenena kosa dia ho sarotra izany hoe tsy hiteny malagasy izany, satria ireo depiote mpanohitra dia saropiaro tanteraka amin’ny fanomezan-kasina ny tenindrazana, fa ny olana izay tsy azo amaivanina ihany koa raha, hanao kabary sy fanazavana amin’ny teny frantsay Ingahy Minisitra manoloana ireo depiote, dia mety ho maro ihany koa ireo depiote mety tsy mahafehy ny teny frantsay.
Ny antontaratasy mirakitra ny tatitra izay ataon’ ireo minisitra isanisany dia azo antoka fa voasoratra amin’ny teny frantsay, ka ny tanjon’ireo minisitra ireo dia ny hahavitsy ny fanontaniana ho valiana, satria fantatr’ireo minisitra tsara fa tsy hahavaky manontolo ny antontataratasy ireo depiote, ka na nahavaky aza maro ireo tsy hahazo izay voasoratra ao, dia tsy maintsy hifitsaka sy hikombom-bava mandritra ny fifanatrehana.

Fahafahambaraka ho an’ny firenena sady henatra ho an’ny mpanendry ny fisian’ny minisitra tendrena tsy mahay miteny malagasy, kanefa raha izany henatr’olona izany aloha dia azo lazaina ho efa tsy mandaitra amin’ ireo mpitondra intsony, Ingahy Filoha moa dia sady tsy mahafehy ny tenindrazana no sady tsy dia azo lazaina ho havanana amin’ny teny vahiny, tsy mahagaga raha tsy tanteraka hatramin’izao ny fanamby nataony tamin’ny volana Janoary 2020, izay nilazany fa vonona hono izy hitafatafa matetika amin’ny mpanao gazety malagasy, efa volana desambra 2021 izao, tsy nisy ilay fihaonana fa dia navilivily amin’ny “demokr’ankizy” ny resaka, ka asa na mety hihaona amin’ny “antenimieran’ankizy” koa Ingahy minisitra tsy mahay teny malagasy, hanao tatitra momba ny fifandraisana iraisampirenena, amin’izay fihaonana izay dia ireo ankizy tsy mahay ny tenindrazany no antsoina hihaino ny tatitra.

Tsetsatsetsa tsy aritra no ilazana f’Ingahy minisitra dia mpitandro filaminana no asany taloha tany Frantsa, kanefa dia mampalahelo fa polisy tsy sahy mifanatrika amin’ireo depiote malagasy ity izy.

http://www.gvalosoa.net/2021/12/03/ministra-patrick-rajoelina-polisy-mandositra-depiote/

Comment on Facebook Ministra Patrick ...

S'il est élu sur cette fonction, c'est qu'il avait des électeurs qui l'avaient misent là. La responsabilité revient aussi à ces derniers. C'est facile de juger, de critiquer etc... mais soyons responsables de nos actes. On désigne n'importe qui, on vote n'importe comment... et après on critique facilement. Tsy handroso mihintsy i Madagasikara satria ny toe-tsaintsika malagasy efa tsy mendrika intsony. Tia kely, tia tena, ary be fialonana. Mila fiovana lehibe.

Pour ne pas juger sans savoir. Est-ce qu'on a la raison de pourquoi il ne se présente pas. Ou bien, c'est de la supposition comme d'habitude ? Car si c'est juste, parce qu'il s'exprime en langue étrangère qu'on le juge pas apte, là c'est autre chose. Il est Malagasy, il est élu par les malagasy pour le bien de notre Madagasikara. Alors, où est le problème ? Et ceux qui critiquent, ils font quoi? Qu'ils démontrent aux malagasy qu'ils arrivent à sortir Madagasikara de la galère qui ne cesse de s'empirer . Mora tokoa ny manondro ....

Vive la france

Kkkkk grave koa araiky zegny

Kkkk ka mataotra fitsarambahok iz zan koooo

Resa.pianakaviana ny seza e...tsy nahita asa na retraité tany ivelany da nahazo tany malemy hanorena.pangady...🤣

tao izy omaly koa !

Minisitra fôpla

Tenamahatanjona.

Brigadier io

Sambany tao anaty 60 taona, Minisitra tsy mahay ny fitenindrazany😪 minisitra vazah voalohany teto Madagasikara🙄

😯😯😯🤔

View more comments

Distrika azo lazaina ho mitoka-monina – 70 Ar monja ny kilao ny letchis any Ikongo

Niaina

Distrika azo lazaina ho mitoka-monina ny distrikan’Ikongo, noho izay antony izay, tsy tafavoaka araka ny tokony ho izy ny vokatra any an-toerana, na vokatra amidy eto an-toerana izany, na vokatra aondrana any ivelany koa.

Toy izany ny mahazo ny vokatra letchis amin’izao fotoana any Ikongo, ambany ny vidiny, satria 70 Ar monja ny 1 kg. Noho ny haratsian’ny lalana dia 70 Ar ny kilo ny letchis an’Ikongo na dia tsara kalitao aza.

Efa an-taonany maro no tsy nisy taxi-brousse niasa intsony any. Raha ny fiaran-dalamby indray dia mahalana. Araka ny nambaran’ny depiote voafidy tany amin’ity distrika ity, Razafitsiandraofa Brunelle anefa, tsy mbola hita soritra tamin’ny tetibolam-panjakana lany teo ny hanamboarana ny lalana any an-toerana, lalana mampitohy an’Ifanadiana sy Ikongo.

www.gvalosoa.net/2021/12/03/distrika-azo-lazaina-ho-mitoka-monina-70-ar-monja-ny-kilao-ny-letchis...
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Distrika azo lazaina ho mitoka-monina – 70 Ar monja ny kilao ny letchis any Ikongo

Niaina

Distrika azo lazaina ho mitoka-monina ny distrikan’Ikongo, noho izay antony izay, tsy tafavoaka araka ny tokony ho izy ny vokatra any an-toerana, na vokatra amidy eto an-toerana izany, na vokatra aondrana any ivelany koa.

Toy izany ny mahazo ny vokatra letchis amin’izao fotoana any Ikongo, ambany ny vidiny, satria 70 Ar monja ny 1 kg. Noho ny haratsian’ny lalana dia 70 Ar ny kilo ny letchis an’Ikongo na dia tsara kalitao aza.

Efa an-taonany maro no tsy nisy taxi-brousse niasa intsony any. Raha ny fiaran-dalamby indray dia mahalana. Araka ny nambaran’ny depiote voafidy tany amin’ity distrika ity, Razafitsiandraofa Brunelle anefa, tsy mbola hita soritra tamin’ny tetibolam-panjakana lany teo ny hanamboarana ny lalana any an-toerana, lalana mampitohy an’Ifanadiana sy Ikongo.

http://www.gvalosoa.net/2021/12/03/distrika-azo-lazaina-ho-mitoka-monina-70-ar-monja-ny-kilao-ny-letchis-any-ikongo/

Faniry Razafimanantany – Tsy tana ny vahoaka rehefa hitroatra raha feno ny kapoaka

Niaina

Manoloana ny olana samy hafa eto amin’ny firenena amin’izao fotoana, nilaza ny heviny tao amin’ny fandaharana Miara-Manonja, tao amin’ny Radio Mada, sy tao amin’ny Radio sy ny Televiziona MBS ny mpanao gazety Faniry Razafimanantany. Nambarany tamin’izany fa rehefa tonga amin’izay fahatapahan-keviny izay ny vahoaka, rehefa feno ny kapoaka, rehefa mipoaka ny sarom-bilany, na dia miseho azy ho matanjaka aza ny fitondrana, dia tsy ho voasakana izy ireo hihetsika.

Izay aleha rehetra, miha-mafana, misy “tension” mafàna amin’izao fotoana, hoy Faniry. Misy zavatra maro, ara-tsosialy izay miteraka adi-hevitra, miteraka fihetsehana ihany koa, miseho amin’ny endriny samihafa, ohatra: mahakasika ny rano, nampitokona ny mponina teny Itaosy ka nilanjana sora-baventy na “pancarte” , misy soratra hoe LBP- SNBV izay milaza ny tsy fahafalian’ny mponina. Torak’izany ihany koa ny teny Ankatso vao afak’omaly alina, ny teny Ambatomaro, samy resaka rano daholo. Isehoan’izany ihany koa ny resaka ady tany, izay matetika iadiana amin’ireo karana, toa an’ny ey Amboanjobe, ny eny Laniera, izay mahatratra 50 ha, ny eny Ambolonkandrina, ny any Nosy Be Hell-Ville, ny any Toamasina,… Misy ihany koa ny fanalàna ireo mpivarotra eny Alakamisy-Anosiala, izay ny Ben’ny Tanàna mihitsy no manao fanaparam-pahefana. Niakatra fitsarana ity raharaha ity, ka amin’ny 8 desambra izao no voalaza fa hivoahan’ny didy. Ao koa ireo mpitondra Taxi-moto, izay nosamborina nisesisesy kanefa narovan’ny olona. Izany rehetra izany hoy i Faniry, no nahatonga ny mpiaro ny zon’ny mpanjifa hanao hetsika mialohan’ny 15 desambra, satria ao anatin’ny mpanjifa daholo ny ankamaroan’izany rehetra izany.

Mamofompofona fipoahana ara-tsosialy ny zava-misy eto amintsika.

www.gvalosoa.net/2021/12/03/faniry-razafimanantany-tsy-tana-ny-vahoaka-rehefa-hitroatra-raha-feno...
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Faniry Razafimanantany – Tsy tana ny vahoaka rehefa hitroatra raha feno ny kapoaka

Niaina

Manoloana ny olana samy hafa eto amin’ny firenena amin’izao fotoana, nilaza ny heviny tao amin’ny fandaharana Miara-Manonja, tao amin’ny Radio Mada, sy tao amin’ny Radio sy ny Televiziona MBS ny mpanao gazety Faniry Razafimanantany. Nambarany tamin’izany fa rehefa tonga amin’izay fahatapahan-keviny izay ny vahoaka, rehefa feno ny kapoaka, rehefa mipoaka ny sarom-bilany, na dia miseho azy ho matanjaka aza ny fitondrana, dia tsy ho voasakana izy ireo hihetsika.

Izay aleha rehetra, miha-mafana, misy “tension” mafàna amin’izao fotoana, hoy Faniry. Misy zavatra maro, ara-tsosialy izay miteraka adi-hevitra, miteraka fihetsehana ihany koa, miseho amin’ny endriny samihafa, ohatra: mahakasika ny rano, nampitokona ny mponina teny Itaosy ka nilanjana sora-baventy na “pancarte” , misy soratra hoe LBP- SNBV izay milaza ny tsy fahafalian’ny mponina. Torak’izany ihany koa ny teny Ankatso vao afak’omaly alina, ny teny Ambatomaro, samy resaka rano daholo. Isehoan’izany ihany koa ny resaka ady tany, izay matetika iadiana amin’ireo karana, toa an’ny ey Amboanjobe, ny eny Laniera, izay mahatratra 50 ha, ny eny Ambolonkandrina, ny any Nosy Be Hell-Ville, ny any Toamasina,… Misy ihany koa ny fanalàna ireo mpivarotra eny Alakamisy-Anosiala, izay ny Ben’ny Tanàna mihitsy no manao fanaparam-pahefana. Niakatra fitsarana ity raharaha ity, ka amin’ny 8 desambra izao no voalaza fa hivoahan’ny didy. Ao koa ireo mpitondra Taxi-moto, izay nosamborina nisesisesy kanefa narovan’ny olona. Izany rehetra izany hoy i Faniry, no nahatonga ny mpiaro ny zon’ny mpanjifa hanao hetsika mialohan’ny 15 desambra, satria ao anatin’ny mpanjifa daholo ny ankamaroan’izany rehetra izany.

Mamofompofona fipoahana ara-tsosialy ny zava-misy eto amintsika.

http://www.gvalosoa.net/2021/12/03/faniry-razafimanantany-tsy-tana-ny-vahoaka-rehefa-hitroatra-raha-feno-ny-kapoaka/

Comment on Facebook Faniry ...

Tena marina avokoa izany Faniry a!

RMDM sy ny vahoaka tsy ankanavaka – Hirohotra ao Behoririka hitondra tolo-tanana ho an’i Farafangana

Isambilo

Hirohotra ao amin’ny kianjan’ny Finoana Magro Behoririka ny avy amin’ny RMDM, Rodoben’ny Mpanohitra ho an’ny Demokrasia eto Madagasikara, sy ny vahoaka Malagasy tsy ankanavaka rahafak’ampitso sabotsy 4 desambra 2021, hitondra tolo-tanana ho an’ireo havana maro may trano tany Farafangana, faritra Atsimo Atsinanana.

Handray anjara amin’izany voin-kava-mahatratra izany avokoa ireo antoko sy fikambanana rehetra ao anatin’ny vondron’ny mpanohitra RMDM, ary tsy izy ireo ihany, fa ireo olona rehetra tsy ankanavaka mpanao asa soa ihany koa. Ny fanomezana amin’izany dia mety ho vola, lamba fitafy, sakafo, zavatra samy hafa,… izay heverin’ireo mpanome fa ilain’ireo tra-boina any amin’ny renivohitry ny faritra Atsimo Atsinanana ireo.

Amin’ny 9 ora maraina no hanomboka ny fandraisana ireo voatsirambin’ny tanana amin’ny sabotsy io, tsy hifarana raha tsy hariva ny andro. Heverina fa anisan’ny handray anjara amin’izao asa soa hatao izao, ny filohan’ny RMDM, sady filoha nasionalin’ny antoko TIM, ny filoha Marc Ravalomanana. Tsy maintsy hilaza ny heviny izy mandritra izany, ny amin’ny fijoroan’ny CENI nanao fianianana omaly tetsy Anosy iny, hanamafy fa rafitra mitanila io rafitra mpikarakara fifidianana io, amin’izao endrika sy firafiny izao, ka tokony ho ravana. Hilaza koa izy ny momba ny raharaham-pirenena amin’ny ankapobeny izay tsy mandeha amin’ny laoniny. Sabotsy izany mifankahita ao Behoririka.

www.gvalosoa.net/2021/12/03/rmdm-sy-ny-vahoaka-tsy-ankanavaka-hirohotra-ao-behoririka-hitondra-to...
... TohinyFintinina

2 andro lasa

RMDM sy ny vahoaka tsy ankanavaka – Hirohotra ao Behoririka hitondra tolo-tanana ho an’i Farafangana

Isambilo

Hirohotra ao amin’ny kianjan’ny Finoana Magro Behoririka ny avy amin’ny RMDM, Rodoben’ny Mpanohitra ho an’ny Demokrasia eto Madagasikara, sy ny vahoaka Malagasy tsy ankanavaka rahafak’ampitso sabotsy 4 desambra 2021, hitondra tolo-tanana ho an’ireo havana maro may trano tany Farafangana, faritra Atsimo Atsinanana.

Handray anjara amin’izany voin-kava-mahatratra izany avokoa ireo antoko sy fikambanana rehetra ao anatin’ny vondron’ny mpanohitra RMDM, ary tsy izy ireo ihany, fa ireo olona rehetra tsy ankanavaka mpanao asa soa ihany koa. Ny fanomezana amin’izany dia mety ho vola, lamba fitafy, sakafo, zavatra samy hafa,… izay heverin’ireo mpanome fa ilain’ireo tra-boina any amin’ny renivohitry ny faritra Atsimo Atsinanana ireo.

Amin’ny 9 ora maraina no hanomboka ny fandraisana ireo voatsirambin’ny tanana amin’ny sabotsy io, tsy hifarana raha tsy hariva ny andro. Heverina fa anisan’ny handray anjara amin’izao asa soa hatao izao, ny filohan’ny RMDM, sady filoha nasionalin’ny antoko TIM, ny filoha Marc Ravalomanana. Tsy maintsy hilaza ny heviny izy mandritra izany, ny amin’ny fijoroan’ny CENI nanao fianianana omaly tetsy Anosy iny, hanamafy fa rafitra mitanila io rafitra mpikarakara fifidianana io, amin’izao endrika sy firafiny izao, ka tokony ho ravana. Hilaza koa izy ny momba ny raharaham-pirenena amin’ny ankapobeny izay tsy mandeha amin’ny laoniny. Sabotsy izany mifankahita ao Behoririka.

http://www.gvalosoa.net/2021/12/03/rmdm-sy-ny-vahoaka-tsy-ankanavaka-hirohotra-ao-behoririka-hitondra-tolo-tanana-ho-ani-farafangana/

Parlemantan’ny tanora hono – Tandrametaka sy bontolo ny fanaovana ny fifidianana

Ny Valosoa

Miteraka resabe manerana ny faritra ny fifidianana izay hisolotena ny tanora, eo anivon’ny antenimiera roa tonta, manerana ny faritra amin’izao fotoana, satria ny fifidianana dia atao tandrametaka sy bontolo ary misy kajikajy koa, satria dia sarintsarina fifidianana no atao, fa ireo Governora sy ny talem-paritry ny tanora isam-paritra, efa manendry olona hisolotena ny tanora ao amin’ny faritra iadidiany, ka amin’ny alalan’ireo association eo anivon’ny renivohitry ny faritra izay miray petsapetsa aminy no antsoina mifidy.

Azo antoka fa tsy hahasolo tena ny tanora ireo tanora tafapetraka eo, satria tsy ny tanora rehetra no mandray anjara amin’ny fifidianana izay hitondra ny hetahetan’izy ireo eo anivon’ny antenimiera roa tonta. Raha tokony ho natao ny 30 novambra teo ity fifidianana ity dia nahemotra ny 3 desambra izao, ho an’ny faritra sasany, raha misy kosa ireo efa nahavita, satria tokony hiakatra aty Antananarivo ny 4 desambra izao ireo lany. Misy amin’ireo faritra efa nahavita fifidianana no efa andalana ny solontenan’izy ireo, izay ny ministera vao nilaza fa ny 13 desambra indray ny fivoriana ho an’ireo mpitondra tenin’ny tanora lany. Isan’ny tratran’izay ny avy any Maintirano, satria noho ny halavirana dia niala ny 30 novambra maraina izy ireo, ka asa izay momba an’izy ireo amin’izao fotoana, fa izany no zava-misy.

Raha izao zava-mitranga izao dia tsy hisy fifidianana madio izany intsony eto Madagasikara, satria toy ny natao tamin’ny fananganana ny CENI sy ny holafitry ny mpanao gazety teo ireny daholo ny zavatra hitranga, fifidianana kitoatoa sy amboletra fotsiny.

www.gvalosoa.net/2021/12/03/parlemantanny-tanora-hono-tandrametaka-sy-bontolo-ny-fanaovana-ny-fif...
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Parlemantan’ny tanora hono – Tandrametaka sy bontolo ny fanaovana ny fifidianana

Ny Valosoa

Miteraka resabe manerana ny faritra ny fifidianana izay hisolotena ny tanora, eo anivon’ny antenimiera roa tonta, manerana ny faritra amin’izao fotoana, satria ny fifidianana dia atao tandrametaka sy bontolo ary misy kajikajy koa, satria dia sarintsarina fifidianana no atao, fa ireo Governora sy ny talem-paritry ny tanora isam-paritra, efa manendry olona hisolotena ny tanora ao amin’ny faritra iadidiany, ka amin’ny alalan’ireo association eo anivon’ny renivohitry ny faritra izay miray petsapetsa aminy no antsoina mifidy.

Azo antoka fa tsy hahasolo tena ny tanora ireo tanora tafapetraka eo, satria tsy ny tanora rehetra no mandray anjara amin’ny fifidianana izay hitondra ny hetahetan’izy ireo eo anivon’ny antenimiera roa tonta. Raha tokony ho natao ny 30 novambra teo ity fifidianana ity dia nahemotra ny 3 desambra izao, ho an’ny faritra sasany, raha misy kosa ireo efa nahavita, satria tokony hiakatra aty Antananarivo ny 4 desambra izao ireo lany. Misy amin’ireo faritra efa nahavita fifidianana no efa andalana ny solontenan’izy ireo, izay ny ministera vao nilaza fa ny 13 desambra indray ny fivoriana ho an’ireo mpitondra tenin’ny tanora lany. Isan’ny tratran’izay ny avy any Maintirano, satria noho ny halavirana dia niala ny 30 novambra maraina izy ireo, ka asa izay momba an’izy ireo amin’izao fotoana, fa izany no zava-misy.

Raha izao zava-mitranga izao dia tsy hisy fifidianana madio izany intsony eto Madagasikara, satria toy ny natao tamin’ny fananganana ny CENI sy ny holafitry ny mpanao gazety teo ireny daholo ny zavatra hitranga, fifidianana kitoatoa sy amboletra fotsiny.

http://www.gvalosoa.net/2021/12/03/parlemantanny-tanora-hono-tandrametaka-sy-bontolo-ny-fanaovana-ny-fifidianana/

Ministra sy ministra lefitra – Vaky tanteraka ny ady ao amin’ny tontolo iainana ao

Isambilo

Vaky tanteraka ny ady amin’izao fotoana ao amin’ny ministeran’ny tontolo iainana ao, ny marimarina kokoa eo amin’ny ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy Baomiavotse Raharinirina, sy ny ministra lefitra misahana ny fandrakofana ala eto amintsika Haingosoa Hortencia A.

Nangataka tamin’ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola ny ministra lefitra misahana ny fandrakofana ala, ny hanohanana ny volan’ny ministera tsy havoaka. Misy antony matoa nanao izany ity ministra lefitra ity, iaraha-mahalala ny kiantranoantrano misy ao amin’ny ministeran’i Baomiavotse Raharinirina ity, eo koa ny raharaha tsy mazava tamin’ny nahamay ny ONE, sy ny CNRE farany teo. Efa hitam-poko hitam-pirenena ihany koa aloha, fa tsy mifanaraka ireo ministra roa vavy ireo.

Tsara ho marihina fa tsy aferan’izy roa vavy irery anefa ny resaka tontolo iainana, fa an’ny Malagasy manontolo mihitsy, indrindra amin’izao fiovaovan’ny toetr’andro izao. Ny nanendry azy ireo mihitsy no nanaotao foana dia ny filoha Rajoelina, sy ny Praiministra Ntsay, efa hita fa vanja sy afo dia mbola ampiraisina ao ihany. Ny mety dia izy rehetra mihitsy no tokony hiala, na ny mpanendry, na ireo notendrena.

www.gvalosoa.net/2021/12/03/ministra-sy-ministra-lefitra-vaky-tanteraka-ny-ady-ao-aminny-tontolo-...
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Ministra sy ministra lefitra – Vaky tanteraka ny ady ao amin’ny tontolo iainana ao

Isambilo

Vaky tanteraka ny ady amin’izao fotoana ao amin’ny ministeran’ny tontolo iainana ao, ny marimarina kokoa eo amin’ny ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy Baomiavotse Raharinirina, sy ny ministra lefitra misahana ny fandrakofana ala eto amintsika Haingosoa Hortencia A.

Nangataka tamin’ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola ny ministra lefitra misahana ny fandrakofana ala, ny hanohanana ny volan’ny ministera tsy havoaka. Misy antony matoa nanao izany ity ministra lefitra ity, iaraha-mahalala ny kiantranoantrano misy ao amin’ny ministeran’i Baomiavotse Raharinirina ity, eo koa ny raharaha tsy mazava tamin’ny nahamay ny ONE, sy ny CNRE farany teo. Efa hitam-poko hitam-pirenena ihany koa aloha, fa tsy mifanaraka ireo ministra roa vavy ireo.

Tsara ho marihina fa tsy aferan’izy roa vavy irery anefa ny resaka tontolo iainana, fa an’ny Malagasy manontolo mihitsy, indrindra amin’izao fiovaovan’ny toetr’andro izao. Ny nanendry azy ireo mihitsy no nanaotao foana dia ny filoha Rajoelina, sy ny Praiministra Ntsay, efa hita fa vanja sy afo dia mbola ampiraisina ao ihany. Ny mety dia izy rehetra mihitsy no tokony hiala, na ny mpanendry, na ireo notendrena.

http://www.gvalosoa.net/2021/12/03/ministra-sy-ministra-lefitra-vaky-tanteraka-ny-ady-ao-aminny-tontolo-iainana-ao/

Comment on Facebook Ministra sy ministra...

Avelao. hifamely. e. , tokony. ampiakarina terrain ko. ireto .

ADY VOLA KAY KOOO

Misy maty eo,tsiamaha ny fahasahirananay n'y adinarew🙈🙈🙈

Mifankatiava iany ra mbola velon'aina!

Mafana mangatsiaka

Tsy mazava dikan'izany ny andraikitra an'izy roa. Sady tsy hitako koa izay hanasiana vice ministre eo

Adim- behivavy eh

le nametraka an'le poste ana #vice_ministre mihitsy no fositra 👎👎 Koa raha tsy any @Firenen-dehibe koa wé asiana vice 😩

View more comments

Ho avy ny fety – Ny omaly tsy miova ny fiainan-dRamalagasy, vao mainka miha-sahirana

Helisoa

Tonga indray ity ny volana desambra, ho avy tsy ho ela ny fahatsiarovana ny nahaterahan’ny Mpamonjy sy ny taona vaovao. Ny omaly tsy miova ihany anefa ny fiainan-dRamalagasy, vao mainka aza mitsotsorika, mijotso midina hatrany. Tsy hita intsony izay ho sarangotina fa ohatra ny tsy misy mpitondra eto Madagasikara. Very fanahy mbola velona tsy mba hisy fanantenana intsony.

Ankilany anefa, misy ireo olona mbola mahatsiaro tena, fa tsy misy mpitondra mitsinjo vahoaka ohatra ny misy amin’izao hono, hatramin’ny nahazoan’i Madagasikara ny fahaleovantena. Tsy hita soritra amin’ireny olona nahazo fahefana ireny ny fahantrana, fa tena hita mivantana amin’ny vatany miha-bolangina hatrany. Nahavita nanangana fotodrafitr’asa mbola tsy vitan’ny mpitondra nifandimby hono Andry Rajoelina. Nitondra inona ho an’ny Malagasy 25 tapitrisa mahery anefa ireny zavabita tsy miantraika mivantana amin’ny fiainan’ny VAHOAKA ireny? Toa ny zavatra vitan’ny fitondràna Hery Rajaonarimampianina aza no lokolokoina lokona volomboasary. Ny kianjan’i Mahamasina nideraderàna fa manara-penitra ity dobo rano.

Ny fantatra aloha dia manao ny ataony rehetra ny fitondràna TGV misy amin’izao hanao izay hijanonana eo amin’ny toerany, satria efa ho avy sahady ny 2023 hanaovana fifidianana. Araka ny zavatra hita mantsy izao dia mitsotsorika toy ny fiainan’ny Malagasy ny fitiavan’ny olona an’i Andry Rajoelina, dia mitady hevi-dratsy mba hahafahana mitazona ny fahefana izy ireo. Re omaly fa napetraka amin’ny fomba ofisialy ny CENI vaovao hitantana ny fifidianana izay olon’ny TGV no maro an’isa ao. Mifamatopatotra be ihany satria misy mpivady, ny iray minisitra, ny vadiny mpikambana amin’ny CENI natolotry ny filoha Andry Rajoelina, sns… Ny solontenan’ny mpanao gazety ao amin’ity rafitra ity dia talen’ny famoahana ao amin’ny Televiziona Viva, izay an’ny filoha Rajoelina. Tsy afaka ny tsy hitanila izany rehefa tonga ny fifidianana, satria samy efa mpiara-misaosy sy mpiray petsapetsa ao ihany! Dia hisy antenaina fa hitondra ny fifidianana araka ny fahamarinana araka ny nambaran’ny ray amandreny FFKM ve io CENI vao natsangana io?

Ny mpanohitra eto Madagasikara toy ny RMDM sy ny Vondrona PANORAMA ary ny olom-pirenena maro dia efa nanao fanambaràna ny handravàna ny CENI amin’ny endriny izao io. Toy izany koa ireo ao amin’ny HCC izay mitovy tsy misy valaka amin’ny CENI no nanendrena azy. Mbola ho raharaha ny hiseho eto Madagasikara, fa raha ny fahitàna ny zavamisy hatrehina amin’izao dia azo eritreretina ny hisian’ny fipoahana ara-tsosialy, satria efa tena mahatsiaro mijaly ny vahoaka, nefa tsy misy ny vahaolana, fa mamono afo fotsiny no betsaka. Mpitondra mpameno paosy sisa no hita fa ny vahoaka mitanatana vava , nefa tadidio fa misy farany ny zavatra rehetra.

www.gvalosoa.net/2021/12/03/ho-avy-ny-fety-ny-omaly-tsy-miova-ny-fiainan-dramalagasy-vao-mainka-m...
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Ho avy ny fety – Ny omaly tsy miova ny fiainan-dRamalagasy, vao mainka miha-sahirana

Helisoa

Tonga indray ity ny volana desambra, ho avy tsy ho ela ny fahatsiarovana ny nahaterahan’ny Mpamonjy sy ny taona vaovao. Ny omaly tsy miova ihany anefa ny fiainan-dRamalagasy, vao mainka aza mitsotsorika, mijotso midina hatrany. Tsy hita intsony izay ho sarangotina fa ohatra ny tsy misy mpitondra eto Madagasikara. Very fanahy mbola velona tsy mba hisy fanantenana intsony.

Ankilany anefa, misy ireo olona mbola mahatsiaro tena, fa tsy misy mpitondra mitsinjo vahoaka ohatra ny misy amin’izao hono, hatramin’ny nahazoan’i Madagasikara ny fahaleovantena. Tsy hita soritra amin’ireny olona nahazo fahefana ireny ny fahantrana, fa tena hita mivantana amin’ny vatany miha-bolangina hatrany. Nahavita nanangana fotodrafitr’asa mbola tsy vitan’ny mpitondra nifandimby hono Andry Rajoelina. Nitondra inona ho an’ny Malagasy 25 tapitrisa mahery anefa ireny zavabita tsy miantraika mivantana amin’ny fiainan’ny VAHOAKA ireny? Toa ny zavatra vitan’ny fitondràna Hery Rajaonarimampianina aza no lokolokoina lokona volomboasary. Ny kianjan’i Mahamasina nideraderàna fa manara-penitra ity dobo rano.

Ny fantatra aloha dia manao ny ataony rehetra ny fitondràna TGV misy amin’izao hanao izay hijanonana eo amin’ny toerany, satria efa ho avy sahady ny 2023 hanaovana fifidianana. Araka ny zavatra hita mantsy izao dia mitsotsorika toy ny fiainan’ny Malagasy ny fitiavan’ny olona an’i Andry Rajoelina, dia mitady hevi-dratsy mba hahafahana mitazona ny fahefana izy ireo. Re omaly fa napetraka amin’ny fomba ofisialy ny CENI vaovao hitantana ny fifidianana izay olon’ny TGV no maro an’isa ao. Mifamatopatotra be ihany satria misy mpivady, ny iray minisitra, ny vadiny mpikambana amin’ny CENI natolotry ny filoha Andry Rajoelina, sns… Ny solontenan’ny mpanao gazety ao amin’ity rafitra ity dia talen’ny famoahana ao amin’ny Televiziona Viva, izay an’ny filoha Rajoelina. Tsy afaka ny tsy hitanila izany rehefa tonga ny fifidianana, satria samy efa mpiara-misaosy sy mpiray petsapetsa ao ihany! Dia hisy antenaina fa hitondra ny fifidianana araka ny fahamarinana araka ny nambaran’ny ray amandreny FFKM ve io CENI vao natsangana io?

Ny mpanohitra eto Madagasikara toy ny RMDM sy ny Vondrona PANORAMA ary ny olom-pirenena maro dia efa nanao fanambaràna ny handravàna ny CENI amin’ny endriny izao io. Toy izany koa ireo ao amin’ny HCC izay mitovy tsy misy valaka amin’ny CENI no nanendrena azy. Mbola ho raharaha ny hiseho eto Madagasikara, fa raha ny fahitàna ny zavamisy hatrehina amin’izao dia azo eritreretina ny hisian’ny fipoahana ara-tsosialy, satria efa tena mahatsiaro mijaly ny vahoaka, nefa tsy misy ny vahaolana, fa mamono afo fotsiny no betsaka. Mpitondra mpameno paosy sisa no hita fa ny vahoaka mitanatana vava , nefa tadidio fa misy farany ny zavatra rehetra.

http://www.gvalosoa.net/2021/12/03/ho-avy-ny-fety-ny-omaly-tsy-miova-ny-fiainan-dramalagasy-vao-mainka-miha-sahirana/

EDITO 2 Desambra – Fiaraha-monina mandrimandry – Manana aretina, misy olana mikiky, toa miroso kanefa miha-milentika

Sôh’son

Ny zava-nitranga tato ho ato teo anivon’ny fiaraha-monina, dia misarika ny saina fatratra. Toy ny fiaraha-monina mandrimandry izany kanefa manana aretina; toa milamina kanefa misy olana mikiky saro-bahana; toa miroso kanefa miha-milentika, mba tsy hilazana hoe mihemotra.

Nanaitra ny saina ny fihetsik’ireo mpianatra amin’ny sekoly teknika roa eto an-drenivohitra saika hifanafika hiady. Efa aman-taona ela dia ela no nisy an’izany teto amin’ny resaka sekoly sy mpianatra toy izany, dia izao mipoitra tampotampoka izao. Izany eo ihany, fa ny tiana horesahana dia ny toe-tsaina maneho fihetsika mahery setra ataona vondron’olona eo anivon’ny fiaraha-monina amin’ny zavatra tsy eken’ny sainy ka toheriny. Mbola tsaroana tsara ny zava-nitranga teny Mahazo izay niteraka resabe teo amin’ny sehatra maro samihafa, indrindra tamin’ny haino vaky jery. Ny sinton-kevitra nataon’ny mpamakafaka dia hoe: marefo ve ny fiarahamonina amin’izao fotoana izao? Izany hoe raha vao misy zavatra mitranga iray mety hahakasika ny fiainam-piarahamonina dia miseho ny zavatra toy izany? Manana ny heviny ilay fiaraha-monina. Amin’ny fijery iray hafa, dia miha-masiaka ny fiarahamonina amin’izao fotoana izao. Raha mizotra amin’izany tokoa anefa, dia misy fitantanam-pirenena tsy mahomby ataon’ny fitondrana. Miankina amin’ny mpitondra ny endriky ny fiainam-piarahamonina.

Midika ihany koa izany, fa tsy mandroso ny firenena. Mariky ny fandrosoan’ny firenena, ny fomba fisainana mankany amin’ny fahamendrehana sy fomba fitondran-tena môdely. Nanana fiainam-piarahamonina nanana ny naha izy azy ny malagasy fahiny. Nisy vanim-potoana nisehon’ny fahatsarana tokoa ary hita taratra amin’ny fomba amam-panaony sy ny fandaminam-piainany izany. Tsy tafaverina intsony izany rehefa nandalo ny fanjanahantany, noho ny fanapotehana nataon’ireo mpanjakazaka an-tanin’olona frantsay. Ny fitondrana ankehitriny tsy hita taratra ho manana vahaolana mahomby hamerenana izany. Eny, tsy voatery ho tafaverina tanteraka, fa mba misy amin’ny ankapobeny no tafapetraka indray. Ny fototr’izany fiainam-piarahamonina izany anefa no tsikaritra fa hamaivanin’ny fitondrana.

Fitondrana manana fahaiza-mitantana, no mahita vahaolana sy lalana ivoahana amin’izao trangam-piarahamonina izao, izay tsy ananan’ny fitondrana Rajoelina amin’izao fotoana. Tsy azo avela hijanona amin’izao ny zotrany satria tsy hahasoa ny firenena sy ny taranaka any aoriana izany.

www.gvalosoa.net/2021/12/03/edito-2-desambra-fiaraha-monina-mandrimandry-manana-aretina-misy-olan...
... TohinyFintinina

2 andro lasa

EDITO 2 Desambra – Fiaraha-monina mandrimandry – Manana aretina, misy olana mikiky, toa miroso kanefa miha-milentika

Sôh’son

Ny zava-nitranga tato ho ato teo anivon’ny fiaraha-monina, dia misarika ny saina fatratra. Toy ny fiaraha-monina mandrimandry izany kanefa manana aretina; toa milamina kanefa misy olana mikiky saro-bahana; toa miroso kanefa miha-milentika, mba tsy hilazana hoe mihemotra.

Nanaitra ny saina ny fihetsik’ireo mpianatra amin’ny sekoly teknika roa eto an-drenivohitra saika hifanafika hiady. Efa aman-taona ela dia ela no nisy an’izany teto amin’ny resaka sekoly sy mpianatra toy izany, dia izao mipoitra tampotampoka izao. Izany eo ihany, fa ny tiana horesahana dia ny toe-tsaina maneho fihetsika mahery setra ataona vondron’olona eo anivon’ny fiaraha-monina amin’ny zavatra tsy eken’ny sainy ka toheriny. Mbola tsaroana tsara ny zava-nitranga teny Mahazo izay niteraka resabe teo amin’ny sehatra maro samihafa, indrindra tamin’ny haino vaky jery. Ny sinton-kevitra nataon’ny mpamakafaka dia hoe: marefo ve ny fiarahamonina amin’izao fotoana izao? Izany hoe raha vao misy zavatra mitranga iray mety hahakasika ny fiainam-piarahamonina dia miseho ny zavatra toy izany? Manana ny heviny ilay fiaraha-monina. Amin’ny fijery iray hafa, dia miha-masiaka ny fiarahamonina amin’izao fotoana izao. Raha mizotra amin’izany tokoa anefa, dia misy fitantanam-pirenena tsy mahomby ataon’ny fitondrana. Miankina amin’ny mpitondra ny endriky ny fiainam-piarahamonina.

Midika ihany koa izany, fa tsy mandroso ny firenena. Mariky ny fandrosoan’ny firenena, ny fomba fisainana mankany amin’ny fahamendrehana sy fomba fitondran-tena môdely. Nanana fiainam-piarahamonina nanana ny naha izy azy ny malagasy fahiny. Nisy vanim-potoana nisehon’ny fahatsarana tokoa ary hita taratra amin’ny fomba amam-panaony sy ny fandaminam-piainany izany. Tsy tafaverina intsony izany rehefa nandalo ny fanjanahantany, noho ny fanapotehana nataon’ireo mpanjakazaka an-tanin’olona frantsay. Ny fitondrana ankehitriny tsy hita taratra ho manana vahaolana mahomby hamerenana izany. Eny, tsy voatery ho tafaverina tanteraka, fa mba misy amin’ny ankapobeny no tafapetraka indray. Ny fototr’izany fiainam-piarahamonina izany anefa no tsikaritra fa hamaivanin’ny fitondrana.

Fitondrana manana fahaiza-mitantana, no mahita vahaolana sy lalana ivoahana amin’izao trangam-piarahamonina izao, izay tsy ananan’ny fitondrana Rajoelina amin’izao fotoana. Tsy azo avela hijanona amin’izao ny zotrany satria tsy hahasoa ny firenena sy ny taranaka any aoriana izany.

http://www.gvalosoa.net/2021/12/03/edito-2-desambra-fiaraha-monina-mandrimandry-manana-aretina-misy-olana-mikiky-toa-miroso-kanefa-miha-milentika/
Load more