Lalana diavin’ny firenena – Vao mainka sarotra 62 taona nahazoana ny fahaleovantena

Sôh’son

Mitatao amin’ny vahoaka malagasy ankehitriny ny ho fidangan’ny vidim-piainana goavana, manoloana ny ho fiantraikan’ny ady eo amin’i Rosia sy Ukraina. Ny vidin-tsolika no anisan’ny fototr’izany, kanefa eo ihany koa ny momba ny vary noho ny fanafarana izany ataon’ny fitondrana any ivelany. Efa miatrika fidangan’ny vidim-piainana tsy nitsahatra ny vahoaka tato anatin’ny telo taona izao, ary efa mifafa ny kihony izy eo amin’ny fiainany andavanandro. Mbola hiha-mafy anefa izany raha hiseho tokoa iry voalaza tery aloha iry. Hatraiza ny hahazakan’ny vahoaka malagasy malaza mafy aina ity eo anoloan’izany? Ho hita eo, ary ny ampitso no hanambara izany.

Fa ankoatra izay, eo ihany koa, araka ny nambaran’ny manam-pahaizana samihafa momba izany, ny olana amin’ny mety rano hampisaina sy ny rano fisotro madio afaka taona vitsy ho avy. Mety hisy ny fihenan’izany be dia be vokatry ny fahasimban’ny tontolo iainana sy ny fiovaovan’ny toetrandro. Raha tsy misy ny fepetra hentitra raisina dieny izao amin’izany dia ho sahirana eto isika, raha araka ny fanazavana. Anisan’ny nambara ho ezaka atao sy mbola hatao ny amin’ny ho avy, dia ny fambolen-kazo. Hita ho tsy afaka firy anefa izany, fa miparitaka be ihany ny ezaka, ny voly efa natao tsy hita mazava izay fivoarany. Tsy lasa lavitra ny ezaka atao eto amin’ny firenena ny amin’io ary tena maivana, raha miohatra amin’ny vitan’ny firenen-kafa, toa an’i Rwanda na i Inde. Hatreto loza manambana ny firenena ihany koa izany tontolon’ny rano izany.

Hatreto, mbola tsy milamina ny ho avy tsaran’ny fanomanana fifidianana, raha manoloana ireo tsikera maro samihafa nataon’ny antoko mpanohitra momba ireo mpikambana ao anaty rafitra samihafa hisahana izany, toy ny Ceni sy ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana. Niaraha-nandre ny fanakianana momba izany sy ny mety tsy hampilamina ny fifidianana hotanterahana amin’ny taona 2023, kanefa hatreto tsy hita mazava izay fihetsiky ny fitondrana nandray izany kiana izany, sy nandray fepetra hisorohana ny amin’izay mety hisian’ny tsy filaminana ao anatin’izany.

Izany rehetra izany dia maneho, fa sarotra sy manahirana ny ho avin’ity firenena ity ho ao anaty fotoana fohy monja, ary santionany ihany ireo noraisina ireo. Nentina amin’ny lalan-tsarotra ny firenena ankehitriny, kanefa izany tena azo sorohina tsara avokoa.